Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Traducció Institucional

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

L'objectiu general essencial d'aquest màster és la formació i especialització de futurs professionals en el camp concret de la traducció i la interpretació institucional, cosa que inclou una profunda comprensió de l'estat actual de la disciplina a escala professional i de la seua metodologia de treball.

Aquest objectiu general es pot desglossar en els següents objectius específics:

 • Oferir una formació especialitzada que partisca d'una visió àmplia i plural de la traducció i interpretació institucional, capaç d'adaptar-se a cada moment als requisits professionals i de mercat en aquest camp.
 • Establir les bases per a la consolidació d'un bon planter de professionals mitjançant la formació d'aquests a partir de les necessitats actuals del mercat.
 • Fomentar la formació continuada dels llicenciats i professionals de la traducció i interpretació, una de les tasques essencials de la qual és l'especialització.
 • Crear les bases per a formar professionals que dominen les tècniques professionals més avançades i innovadores i brindar una formació en les aplicacions de les noves tecnologies en el camp de la traducció i interpretació institucional.
 • Proporcionar un marc d'aprenentatge interdisciplinari adaptat a l'estat de la qüestió professional en traducció i interpretació institucional i aprofundir en la cooperació amb altres centres universitaris.
 • Fomentar la participació dels estudiants en jornades professionals i altres trobades del camp de la traducció i la interpretació, així com la seua vinculació amb associacions professionals.
 • Garantir una formació comuna especialitzada que puga complementar-se amb una altra formació més especialitzada en els subàmbits concrets que trie l'estudiant, cosa a la qual contribuirien les pràctiques en empreses.
 • Fomentar la creació de grups d'investigació interuniversitaris en el camp de la traducció especialitzada i, més concretament, en l'àmbit de la traducció juridicoadministrativa i economicocomercial.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

35

Optatives (OP)

10

Pràctiques externes (OB)

9

Treball Fi de Màster (OB)

 6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

A continuació, s'ofereix una relació de la totalitat d'assignatures del Màster. No obstant això, l'oferta concreta de combinació de llengües, així com d'optatives s'especifica en l'apartat optativitat dins de la pestanya Pla d'estudis.

MÒDUL COMÚ

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS

OB

6

DEONTOLOGIA I ASPECTES PROFESSIONALS DE LA TRADUCCIÓ 

OB

9

MÒDUL D'ESPECIALITZACIÓ

BLOC OBLIGATORI

ORDENAMENTS JURÍDICS COMPARATS (ALEMANY-ESPANYOL; FRANCÈS-ESPANYOL O ANGLÈS-ESPANYOL) 

OB

5

TRADUCCIÓ JURADA  (ALEMANY-ESPANYOL; FRANCÈS-ESPANYOL O ANGLÈS-ESPANYOL).

OB

5

TRADUCCIÓ PER ALS ORGANISMES INTERNACIONALS  (ALEMANY-ESPANYOL; FRANCÈS-ESPANYOL O INGLÉS-ESPANYOL).

OB

5

TRADUCCIÓ PER A L'ÀMBIT ECONÒMIC I COMERCIAL (ALEMANY-ESPANYOL; FRANCÈS-ESPANYOL O INGLÉS-ESPANYOL).

OB

5

BLOC OPTATIU

S'OFERIRAN LLIGADES A UNA COMBINACIÓ LINGÜÍSTICA DETERMINADA 

TRADUCCIÓ PER A PROPIETAT INTEL·LECTUAL ENTRE LA PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA I LA LLENGUA MATERNA 

OP

5

TRADUCCIÓ IMMOBILIÀRIA ENTRE LA PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA I LA LLENGUA MATERNA  

OP

5

TRADUCCIÓ PER A LA BANCA ENTRE LA PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA I LA LLENGUA MATERNA  

OP

5

TRADUCCIÓ PER A l'EXPORTACIÓ I EL COMERÇ EXTERIOR ENTRE LA PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA I LA LLENGUA MATERNA  

OP

5

TRADUCCIÓ MERCANTIL ENTRE LA PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA I LA LLENGUA MATERNA  

OP

5

FONAMENTS TEMÀTICS JURIDICOECONÒMICS PER A TRADUCTORS  

OP

5

LLENGUATGES JURÍDICS COMPARATS

OP

5

TRADUCCIÓ JURIDICOADMINISTRATIVA I ECONÒMICA SEGONA LLENGUA-LLENGUA MATERNA

OP

5

INTERPRETACIÓ JURADA, JUDICIAL I POLICIAL

OP

5

INTERPRETACIÓ PER ALS ORGANISMES INTERNACIONALS

OP

5

NO S'OFEREIX LLIGADA A UNA COMBINACIÓ LINGÜÍSTICA DETERMINADA 

TRADUCCIÓ JURIDICOADMINISTRATIVA ENTRE VALENCIÀ/CATALÀ I CASTELLÀ

OP

10

MÒDUL DEL PRÁCTICUM

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PRÀCTIQUES PREPROFESSIONALS DE TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL

OB

9

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

OB

6

 

Planificació general del pla d'estudis


El pla d'estudis s'estructura entorn de tres mòduls:

 • Un primer que conté dos elements bàsics centrals, la deontologia i aspectes professionals juntament amb el tractament i correcció de textos que són comuns a qualsevol combinació lingüística;
 • Un segon mòdul d'especialitat consistent en l'ensenyament avançat de la traducció institucional i lligat a cada combinació lingüística concreta i
 • Un tercer mòdul basat en les pràctiques preprofessionals i la seua sistematització a través d'un treball de final de màster de caràcter científic.

Estructura tripartida:

 • 1r mòdul - Tronc comú obligatori - 15 crèdits ECTS. Durada aproximada: octubre-Nadal.
 • 2n mòdul - Mòdul d'especialitat - 30 crèdits. Durada aproximada: gener-maig (depenent de la Setmana Santa).
 • 3r mòdul - Pràcticum. 15 crèdits. Durada aproximada: abril-juny (la coincidència parcial amb les optatives del mòdul d'especialitat es resol aprofitant els buits brindats per les optatives no escollides).


1r mòdul - Tronc comú - Obligatori per a tots els alumnes. 15 crèdits

Aquests 15 crèdits es repartiran en dues assignatures: 1 Correcció i edició professional de textos (6 crèdits) i 2 Deontologia i pràctica professional (9 crèdits)


2n mòdul - Especialitat - 30 crèdits

En aquest mòdul, en línia amb la flexibilitat i el disseny personalitzat del currículum de l'EEES, hi haurà un bloc obligatori i un altre d'optativitat. En l'obligatori s'impartiran els continguts essencials de l'especialitat. La proporció serà de 20 crèdits per a la part obligatòria i 10 crèdits per a l'optativa. Les assignatures d'aquest mòdul respondran a una combinació lingüística determinada, i en el cas de les obligatòries s'oferirà una per combinació lingüística triada). Quant a les optatives, ací s'ofereix un llistat de totes les possibles. En cada curs s'implantarà un nombre limitat d'aquestes en funció de les disponibilitats docents i la demanda que vaja produint-se amb el temps. Les assignatures seran les següents:

 • Ordenaments jurídics comparats 
 • Traducció jurada
 • Traducció per als organismes internacionals
 • Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial
 • Traducció per a propietat intel·lectual entre la primera llengua estrangera i la llengua materna
 • Traducció immobiliària entre la primera llengua estrangera i la llengua materna
 • Traducció per a la banca entre la primera llengua estrangera i la llengua materna
 • Traducció per a l'exportació i el comerç exterior entre la primera llengua estrangera i la llengua materna
 • Traducció mercantil entre la primera llengua estrangera i la llengua materna
 • Fonaments temàtics juridicoeconòmics per a traductors
 • Llenguatges jurídics comparats
 • Traducció juridicoadministrativa i econòmica segona llengua-llengua materna
 • Interpretació jurada, judicial i policial
 • Interpretació per als organismes internacionals
Possibles combinacions del màster:
 • COMBINACIÓ ANGLÈS-ESPANYOL
  • Traducció per a la propietat intel·lectual (anglès-espanyol) - 5 crèdits.
  • Traducció i interpretació per a l'exportació i el comerç exterior (anglès-espanyol) - 5 crèdits.<
  • Interpretació jurada, judicial i social (anglès-espanyol) -5 crèdits- Semipresencial
  • Llenguatges jurídics comparats (anglès-espanyol) - 5 crèdits.
 • COMBINACIÓ FRANCÈS-ESPANYOL
  • Traducció per a la propietat intel·lectual (francès-espanyol) - 5 crèdits.
  • Traducció i interpretació per a l'exportació i el comerç exterior (francès-espanyol) - 5 crèdits
  • Llenguatges jurídics comparats (francès-espanyol) - 5 crèdits
  • Interpretació per als organismes internacionals (francès-espanyol) - 5 crèdits -Semipresencial
 • COMBINACIÓ ALEMANY-ESPANYOL
  • Traducció per a la propietat intel·lectual (alemany-espanyol) - 5 crèdits.
  • Traducció i interpretació per a l'exportació i el comerç exterior (alemany-espanyol) - 5 crèdits
  • Llenguatges jurídics comparats (alemany-espanyol) - 5 crèdits
  • Interpretació per als organismes internacionals (alemany-espanyol) - 5 crèdits –Semipresencial

3r mòdul – Prácticum. 15 crèdits

Aquest mòdul es dividirà entre les pràctiques (9 crèdits) i un treball de final de màster (6 crèdits), sempre centrat en les pràctiques professionals. Aquest treball final serà jutjat per un tribunal.

La filosofia general d'aquesta estructuració es basa en la recerca de l'equilibri entre la garantia de compliment dels objectius i competències bàsics i la necessitat de flexibilitat de l'oferta perquè l'estudiant canalitze el seu propi pla d'estudis cap als objectius investigadors en els quals es trobe més interessat. A fi d'aconseguir el primer objectiu de garantia de domini crític i profund de l'estat de la qüestió i les eines fonamentals d'investigació científica en general i investigació en traducció i interpretació en particular, s'ha dissenyat el primer mòdul obligatori, que hauria de dotar l'estudiant de les eines necessàries per a aquests adquirir aquestes competències. El tercer mòdul, un treball final de master supervisat de manera individualitzada, hauria de permetre a l'estudiant, al seu torn, mostrar la seua maduresa professional.

En el capítol de la seqüenciació, la dinàmica virtual aconsella que totes les assignatures siguen intensives i successives (no simultànies), de manera que el flux pedagògic siga ordenat i assumible per tots, una cosa que no succeiria tan fàcilment amb multitud de fòrums de debat oberts simultàniament. Amb els lògics ajustaments en funció del dia de començament de les classes i els dies concrets de vacances, el primer bloc (comú de 15 crèdits ECTS) s'impartirà aproximadament entre octubre i Nadal; el segon (d'especialitat, 30 crèdits ECTS) entre gener i maig, mentre que el tercer (Prácticum, amb pràctiques (9 crèdits) i treball final de màster (6 crèdits) i un total de 15 crèdits ECTS, està pensat per a dur-se a terme entre abril i juny. Cada crèdit correspondrà a 25 hores de dedicació de l'alumne i el ritme d'impartició del màster per a alumnes a temps complet serà d'aproximadament 1,6 crèdits ECTS setmanals, cosa que suposarà unes 40 hores de dedicació setmanals.

Metodològicament, la impartició del màster serà íntegrament virtual, amb l'única excepció de les assignatures (optatives) d'interpretació, que normalment tindran una part presencial per a optimitzar la docència.

 

Inici

Trets d'identitat

El Màster de Traducció Institucional és un màster oficial aprovat i reconegut per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i que s'ofereix en modalitat d'ensenyament virtual. Això significa que no existeixen horaris i cadascun pot organitzar-se l'aprenentatge com millor li convinga, encara que sí que hi ha terminis que complir per a les activitats i lliurament de tasques. Les assignatures s'imparteixen de manera intensiva i successiva, amb una duració d'entre dues i cinc setmanes en funció dels crèdits de cadascuna d'elles.

Es tracta d'un Màster orientat especialment a la traducció econòmica i jurídica perquè l'oferta de treball per a aquesta especialitat és important i abasta un ampli ventall de sectors professionals i tipus d'empresa: organismes internacionals, administració pública (ministeris, jutjats, policia, institucions penitenciàries, congrés i senat, Banc d'Espanya, autoritats portuàries…), notaries, empresa privada (banca, bufets d'advocats, asseguradores, navilieres, immobiliària, fires…). D'altra banda, aquest màster servirà per a preparar millor els exàmens de traductor jurat a tots aquells interessats en aquest títol, encara que no faculta directament per a l'obtenció del títol pel simple fet d'haver-lo cursat.

El contacte amb el teixit empresarial és fonamental per a completar la formació acadèmica dels estudiants i facilitar la seua posterior inserció laboral. En aquest sentit, el Màster ofereix una assignatura obligatòria de pràctiques que permet acostar a l'estudiantat a les empreses i institucions.

Amb la finalitat de garantir la qualitat i el bon ús de les pràctiques, el Màster compta amb una coordinació de pràctiques que vela pel desenvolupament de les pràctiques, el seu correcte progrés i avala el contacte fluid entre les empreses i institucions col·laboradores amb la titulació.

Inici

Inici

Recursos i instal·lacions

Si bé el màster es pot cursar de manera íntegrament virtual, és convenient informar també ací que tant la defensa del Treball de Fi de Màster com un xicotet nombre d'assignatures optatives d'interpretació que per la seua pròpia naturalesa sí que exigeixen alguns dies de presencialitat.

Les defenses de Treball Fi de Màster tenen lloc en els edificis 19 i 20.

https://lletres.ua.es/es/infraestructuras/planos-de-la-facultad-de-filosofia-y-letras-sigua.html

Per al desenvolupament de les assignatures d'interpretació s'utilitzen els laboratoris d'interpretació 6 i 7 de la Facultat de Filosofia i Lletres, situats en l'edifici 20. També es fa ús de la Sala de Judicis de la Facultat de Dret.

Laboratorishttps://web.ua.es/es/labidiomas/instalaciones.html

Sala de Judicis: https://cvnet.cpd.ua.es/fichaaula/es/aula/ver/0011pb041

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Professional.

Perfil d'especialització del títol

Formació avançada en traducció juridicoadministrativa i economicocomercial.

Perfils professionals del títol

Professions per a les quals capacita

Es tracta d'un màster eminentment professional dissenyat per al domini avançat de la traducció de textos jurídics i econòmics. Si bé cursar aquest màster no és condició sine qua non per a l'exercici de la traducció jurada, ens sembla evident, i és el nostre propòsit, que els alumnes que el cursen puguen sentir-se molt més capacitats per a la intermediació interlingüïstica en els camps jurídic, administratiu, econòmic i comercial, a més de servir com a base per a la preparació de l'examen de traductor jurat a aquells alumnes que vulguen fer a aquesta prova.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici