Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Turisme Cultural

Com és el màster?

Resum del pla d'estudis

S'accedeix a cada assignatura a partir de les taules de la distribució per cursos i d'assignatures optatives. Dins de cada assignatura s'accedeix a la guia docent i a tota la informació rellevant.

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA
   
TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Obligatòries 30
Optatives 12
Pràctiques Externes 9
Treballe Fi de Màster 9
Total crèdits   60


 
   DISTRIBUCIÓ PER CURSOS  

 

Planificació temporal de les matèries del títol. Alumnes a temps complet.

MÓDULS MATÈRIES ASSGNATURES TIPUS SM1 SM2
 MÒDUL I. MATÈRIES OBLIGATÒRIES
         
 Técniques i mètodes
 
Técniques d'interpretació turística  OB   3  
Tecnologíes de la informació i recursos digitals per al turisme cultural  OB   3  
Governança i societat  Governança, polítiques públiques i patrimoni cultural OB   3  
 Societats avançades i consum cultural  OB   3  
Gestió d'empresses i destinacions  Creació d'empreses i emprenedoria en turisme cultural  OB   3  
 Planificació i gestió de destinacions de turisme cultural  OB   3  
 Identitat territorial, patrimoni i desenvolupament local  OB   3  
 Recursos turístics i nous escenaris culturals  Escenaris i tipologies de turisme cultural  OB   3  
 Recursos culturals i potencialitat turística  OB   3  
 Aprofitament turístic del patrimoni arqueològic  OB   3  
 MÒDUL II. MATÈRIES OPTATIVES
     
 Promoció de destinacions i productes
    
Turistes culturals, territori i població local  OP     3
 Nous materials per al turisme cultural  OP     3
Gestió d'imatge i marca de destinacions de turisme cultural  OP     3
 Anàlisi de mercats i estratègies de màrqueting per a turisme cultural  OP     3
Innovació i comunicació audiovisual per a productes turístics  OP     3
 El patrimoni com a recurs cultural Rutes i itineraris culturals  OP     3
Història i art per al turisme  OP     3
Cultures vives i turisme cultural  OP     3
El patrimoni lingüístic i literari  OP     3
El patrimoni industrial, científic i tècnic  OP     3
 MÒDUL III. PRÀCTIQUES EXTERNES  Pràctiques externes Pràctiques externes  OB     9
MÒDUL IV. TREBALL DE FI DE MÀSTER Treball de fi de màster Treball de fi de màster  OB     9
CRÈDITS TOTALS   30  30

 

*En el segon semestre (SM2), a més de realitzar les Pràctiques Externes i el TFM, l'alumnat ha de cursar com a mínim 4 assignatures optatives de les 10 que s'ofereixen, és a dir, com a mínim 12 ECTS.

Planificació temporal de les matèries del títol. Alumnes a temps parcial. 

MÒDULS MATÈRIES ASIGNATURES TIPUS SM1  SM2  SM3 SM4
MÒDUL I. MATÈRIES OBLIGATÒRIES Tècniques i mètodes Tècniques d'interpretació turística OB     3  
Tecnologies de la informació i recursos digitals per al turisme cultural   OB    3      
Governança i societat Governança, polítiques públiques i patrimoni cutural   OB    3      
Societats avançades i consum cultural   OB       3  
Gestió d'empreses i destinacions Creació d'empreses i emprenedoria en turisme cultural   OB   3      
Planificació i gestió de destinacions de turisme cultural   OB       3  
Identitat territorial, patrimoni i desenvolupament local   OB       3  
Recursos turístics i nous escenaris culturals Escenaris i tipologies de turisme cultural   OB       3  
Recursos culturals i potencialitat turística   OB   3      
Aprofitament turístic del patrimoni arqueològic   OB   3      
MÒDUL II. MATÈRIES OPTATIVES Promoció de destinacions i productes Turistes culturals, territori i població local   OP     3    
Nous materials per al turisme cultural   OP     3    
Gestió d'imatge i marca de destinacions de turisme cultural   OP     3    
Anàlisi de mercats i estratègies de màrqueting per a turisme cultural   OP     3    
Innovació i comunicació audiovisual per a productes turístics   OP     3    
El patrimoni com a recurs cultural Rutes i itineraris culturals   OP     3    
Història i art per al turisme   OP     3    
Cultures vives i turisme cultural   OP     3    
El patrimoni lingüístic i literari   OP     3    
El patrimoni industrial, científic i tècnic   OP     3    
MÒDUL III. PRÀCTIQUES EXTERNES Pràctiques externes Pràctiques externes   OB         9
MÒDUL IV. TREBALL DE FI DE MÀSTER Treball de fi de màster Treball de fi de màster   OB         9
CRÈDITS TOTALS   15  12  15  18

 

* En el segundo semestre del primer curso (SM2) el alumnado debe cursar como mínimo 4 asignaturas optativas de las 10 que se ofertan, es decir, como mínimo 12 ECTS.

Inici

Horaris i calendaris d'exàmens

El desenvolupament del màster permet concentrar la docència presencial en el primer quadrimestre, gràcies a que ofereix cursar el programa d'assignatures optatives de manera no presencial en el segon, al que se suma una àmplia gamma de possibilitats quant a pràctiques externes i possibilita una tutorització adaptable en la realització del treball final de màster.

 

Inici

Competències del títol

 

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

Per mitjà dels Programes d'intercanvi l'alumnat de la Facultat de Filosofia i Lletres pot realitzar una part dels seus estudis en una universitat nacional o estrangera amb la qual la UA haja subscrit acord d'intercanvi d'estudiants. La participació en aquests programes  tindrà un reconeixement garantit en l'expedient i  oferiran la possibilitat d'obtenir un enriquiment tant acadèmic com personal.

L'Oficina de Mobilitat de la Facultat de Filosofia i Lletres és l'encarregada de gestionar la mobilitat en coordinació amb el Secretariat de Mobilitat així com de promoure la participació del nostre alumnat en  els diferents programes d'intercanvi i facilitar l'acolliment i integració dels estudiants internacionals.

Els tràmits administratius com la sol·licitud, la selecció de l'alumnat o l'assignació de les places, es duen a terme  directament en el Secretariat de Mobilitat de la Universitat d'Alacant. És en aqueix servei, on pots preguntar tots els dubtes que tingues referent a aquests temes i en el seu web tens tota la documentació reglamentària i la informació rellevant per a aquests procediments.

Inici

Pràctiques externes

Les pràctiques externes permeten que l'alumnat es familiaritze amb el desenvolupament de les activitats i les possibilitats laborals que ofereix la seua titulació. D'aquesta manera, les i els matriculats en un Grau o Màster poden orientar el seu futur professional al mateix temps que completen la seua formació acadèmica. L'alumnat té l'oportunitat d'aplicar els seus estudis i de conèixer el món del treball en empreses lligades al seu àmbit professional, al mateix temps que aprèn nous coneixements i processos sobre la seua especialitat, amb l'ajuda i les orientacions que li proporcionaran les seues tutores i tutors acadèmics i d'empresa.

 +info:

 

Inici

Treballe fi de màster (TFM)

Tots els ensenyaments oficials de màster conclouran amb l'elaboració i defensa pública d'un Treball Fi de Màster (TFM), que haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFM serà un treball original, autònom i personal l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinat, i que cada estudiant realitzarà sota l'orientació d'un tutor o tutora que permetrà a l'alumnat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de màster universitari.

La labor del tutor o tutora consistirà a orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, realitzar un seguiment de les activitats durant el període de duració del treball a desenvolupar, i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest.

El TFM podrà contemplar diferents modalitats, tant experimentals com acadèmiques en tots els seus vessants, segons els diferents aspectes relacionats amb el títol, i segons l'orientació professional, investigadora o acadèmica del màster.

L'assignació dels treballs proposats pels departaments i sol·licitats per l'alumnat, es realitzarà conforme al procediment que establisca la Junta de Centre.

A través de la plataforma establida a aquest efecte, l'alumnat podrà triar algun dels TFM oferits pels departaments. A més cada estudiant podrà proposar un tema propi.

La matrícula del TFM es formalitzarà en els períodes establits en el calendari acadèmic de la Universitat d'Alacant.

+info :

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de Crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Transferència de crèdits és la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

+info :

Inici

 

Quadre de responsables del màster

La Universitat d'Alacant té certificat el programa AUDIT per a tots els seus centres. Per això, la Facultat de Filosofia i Lletres ha implantat un Sistema de Gestió Interna de la Qualitat que assegura la coordinació docent, tant horitzontal com vertical, i la qualitat en tots els seus títols.

El Sistema de Garantia de Qualitat en la Facultat de Filosofia i Lletres contempla, entre altres, les següents comissions:

Inici

Normativa d'interès

Permanència i continuació en estudis de Màster

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 29 de maig de 2018 (BOUA 5-6-18), una nova normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior.  

 

Avaluació dels aprenentatges

El Consell de Govern de la UA ha regulat els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació d'aquestes, així com l'emplenament i modificació d'actes

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

 • L'avaluació contínua que serà el sistema d'avaluació general.
 • Es contempla l'establiment de sistemes d'avaluació alternativa per a estudiants amb dret a " adaptació curricular "
 • Els criteris d'avaluació seran públics i objectius , s'inclouran abans dels períodes de matrícula en les "Guies docents" de les assignatures i no es podran modificar durant el curs excepte causa justificada
 • Hi haurà activitats d'avaluació recuperables i no recuperables que figuraran en les "Guies docents" de les assignatures
 • S'estableixen dos períodes d'avaluació: ordinari i extraordinari que figuraran en el calendari acadèmic anual
 • El calendari de proves finals no podrà modificar-se, excepte causa de força major. La data de proves finals de cada assignatura es coneixerà abans dels períodes de matrícula, el lloc, almenys, amb 30 dies d'antelació.
 • El sistema de qualificació serà numèric de 0 a 10 amb un decimal . Es podrà atorgar "Matrícula d'Honor" a estudiants amb qualificació igual o major de 9, amb un màxim del 5% d'estudiants matriculats en una assignatura o 1 per a assignatures amb 20 o menys estudiants.
 • Els resultats de proves parcials i finals es publicaran a través d'UACloud . Per a les primeres, no més tard de 30 dies naturals. Per a les segones en el termini establit en el calendari acadèmic . A més, en proves finals s'indicarà amb almenys 48 hores d'antelació el lloc, data i horari per a la revisió
 • S'estableix el procediment de revisió i reclamació de qualificacions.
 • Reglament d'Avaluació dels Aprenentatges (BOUA de 9/12/2015) [pdf]

 

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

 

Què és i quins estudiants poden sol·licitar adaptació curricular?

És el conjunt d'accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic. L'adaptació curricular es gestionarà atenent els principis de confidencialitat i privacitat

Els o les estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

 • Primer grup. Estudiants que acrediten un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, igual o superior al 33% i estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE) per alteracions de salut congènita o sobrevinguda.
 • Segon grup. Estudiants que acrediten la condició d'esportistes d'elit, alt nivell o universitaris. Víctimes de violència de gènere. Situació de part, adopció o acolliment fills menors de 3 anys a càrrec o cuidadors de familiars dependents. Jornada laboral incompatible amb l'assistència a classe. Membres d'òrgans de govern de la UA, participants en tornejos, activitats culturals o acadèmiques en representació de la UA i estudiants que participen en programes de mobilitat.

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran dues setmanes abans de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) i les del segon grup es remetran al centre (facultat/escola politècnica).

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

 • Adaptacions de suport a l'aula poden consistir en adequació de materials, il·luminació o qualitat de so de les aules. Adaptació de pràctiques o continguts acadèmics i fins i tot utilització de sistemes de comunicació alternatius o complementaris. També, es poden contemplar absències justificades a classe (un màxim del 25% per assignatura).
 • Adaptacions en proves d'avaluació podrien consistir en l'ampliació del temps en les proves o en la transcripció a altres sistemes de comunicació alternatius.

+info:

Inici

 

Centre

Facultat de Filosofia i Lletres

Correu electònic: facu.lletres@ua.es

Web:  https://lletres.ua.es/

Tel : (+34) 96 590 3448

Fax : (+34) 96 590 3449

+info: Presentació i organizació

Inici