Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Turisme Cultural

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

El Màster Universitari en Turisme Cultural és una oferta formativa de la Facultat de Filosofia i Lletres que garanteix l'adquisició dels coneixements, les eines i les estratègies necessàries per a aconseguir una especialització en l'àmbit dels viatges, visites i estades lligats a les més diverses experiències culturals. El desenvolupament del turisme cultural desperta en l'actualitat un gran interès en tota mena de destinacions, des de les grans ciutats a les comarques més aïllades, passant pel desenvolupament dels atractius propis del lloc en què es viu.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

 Obligatòries

30

 Optatives

12

 Pràctiques Externes

9

 Treballe Fi de Màster

9

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

Planificació temporal de les matèries del títol. Alumnes a temps complet.

MÓDULS MATÈRIES ASSGNATURES TIPUS SM1 SM2
 MÒDUL I. MATÈRIES OBLIGATÒRIES
         
 Técniques i mètodes
 
Técniques d'interpretació turística  OB   3  
Tecnologíes de la informació i recursos digitals per al turisme cultural  OB   3  
Governança i societat  Governança, polítiques públiques i patrimoni cultural OB   3  
 Societats avançades i consum cultural  OB   3  
Gestió d'empresses i destinacions  Creació d'empreses i emprenedoria en turisme cultural  OB   3  
 Planificació i gestió de destinacions de turisme cultural  OB   3  
 Identitat territorial, patrimoni i desenvolupament local  OB   3  
 Recursos turístics i nous escenaris culturals  Escenaris i tipologies de turisme cultural  OB   3  
 Recursos culturals i potencialitat turística  OB   3  
 Aprofitament turístic del patrimoni arqueològic  OB   3  
 MÒDUL II. MATÈRIES OPTATIVES
     
 Promoció de destinacions i productes
    
Turistes culturals, territori i població local  OP     3
 Nous materials per al turisme cultural  OP     3
Gestió d'imatge i marca de destinacions de turisme cultural  OP     3
 Anàlisi de mercats i estratègies de màrqueting per a turisme cultural  OP     3
Innovació i comunicació audiovisual per a productes turístics  OP     3
 El patrimoni com a recurs cultural Rutes i itineraris culturals  OP     3
Història i art per al turisme  OP     3
Cultures vives i turisme cultural  OP     3
El patrimoni lingüístic i literari  OP     3
El patrimoni industrial, científic i tècnic  OP     3
 MÒDUL III. PRÀCTIQUES EXTERNES  Pràctiques externes Pràctiques externes  OB     9
MÒDUL IV. TREBALL DE FI DE MÀSTER Treball de fi de màster Treball de fi de màster  OB     9
CRÈDITS TOTALS   30  30

 

*En el segon semestre (SM2), a més de realitzar les Pràctiques Externes i el TFM, l'alumnat ha de cursar com a mínim 4 assignatures optatives de les 10 que s'ofereixen, és a dir, com a mínim 12 ECTS.

Planificació temporal de les matèries del títol. Alumnes a temps parcial. 

MÒDULS MATÈRIES ASIGNATURES TIPUS SM1  SM2  SM3 SM4
MÒDUL I. MATÈRIES OBLIGATÒRIES Tècniques i mètodes Tècniques d'interpretació turística OB     3  
Tecnologies de la informació i recursos digitals per al turisme cultural   OB    3      
Governança i societat Governança, polítiques públiques i patrimoni cutural   OB    3      
Societats avançades i consum cultural   OB       3  
Gestió d'empreses i destinacions Creació d'empreses i emprenedoria en turisme cultural   OB   3      
Planificació i gestió de destinacions de turisme cultural   OB       3  
Identitat territorial, patrimoni i desenvolupament local   OB       3  
Recursos turístics i nous escenaris culturals Escenaris i tipologies de turisme cultural   OB       3  
Recursos culturals i potencialitat turística   OB   3      
Aprofitament turístic del patrimoni arqueològic   OB   3      
MÒDUL II. MATÈRIES OPTATIVES Promoció de destinacions i productes Turistes culturals, territori i població local   OP     3    
Nous materials per al turisme cultural   OP     3    
Gestió d'imatge i marca de destinacions de turisme cultural   OP     3    
Anàlisi de mercats i estratègies de màrqueting per a turisme cultural   OP     3    
Innovació i comunicació audiovisual per a productes turístics   OP     3    
El patrimoni com a recurs cultural Rutes i itineraris culturals   OP     3    
Història i art per al turisme   OP     3    
Cultures vives i turisme cultural   OP     3    
El patrimoni lingüístic i literari   OP     3    
El patrimoni industrial, científic i tècnic   OP     3    
MÒDUL III. PRÀCTIQUES EXTERNES Pràctiques externes Pràctiques externes   OB         9
MÒDUL IV. TREBALL DE FI DE MÀSTER Treball de fi de màster Treball de fi de màster   OB         9
CRÈDITS TOTALS   15  12  15  18

 

* En el segundo semestre del primer curso (SM2) el alumnado debe cursar como mínimo 4 asignaturas optativas de las 10 que se ofertan, es decir, como mínimo 12 ECTS.

 

Planificació general del pla d'estudis

 

El Màster Universitari en Turisme Cultural s'estructura a partir d'un total de quatre mòduls que permeten a l'alumnat desenvolupar les competències necessàries per a treballar en la planificació i gestió de destinacions i productes de turisme cultural.

 1. Mòdul I. Matèries obligatòries.
 2. Mòdul II. Matèries optatives.
 3. Mòdul III. Pràctiques Externes.
 4. Mòdul IV. Treballe Fi de Màster.

Al seu torn, cadascun dels mòduls esá estructurat en diverses matèries, que en el seu conjunt constitueixen els diferents camps d'activitat relacionats amb la planificació i gestió del turisme cultural:

Mòdul I:

 1. Tècniques i Mètodes.
 2. Governança i Societat.
 3. Gestió d'empreses i destinacions.
 4. Recursos turístics i nous escenaris culturals.

Mòdul II:

 1. Promoció de destinacions i productes.
 2. El patrimoni com a recurs cultural.

Mòdul III:

 1. Pràctiques externes.

Mòdul IV:

 1. Treballe fi de màster

Per part seua, cada matèria les sis primeres matèries inclouen un total de 20 assignatures diverses assignatures, que sumen 20 en total, 10 obligatòries i 10 optatives, totes elles de 3 ECTS cadascuna.

Per a obtenir el títol de Màster Universitari en Turisme Cultural l'alumnat ha de cursar un total de 60 ECTS, dins dels quals s'inclouen 10 assignatures obligatòries (30 ECTS), més 4 assignatures optatives (12 ECTS) a triar d'entre les 10 propostes, les pràctiques externes (9 ECTS) i el TFM (9 ECTS).

Lògicament les 10 matèries obligatòries es consideren fonamentals perquè reuneixen les competències que han d'adquirir tots els estudiants en relació amb el propòsit del màster, és a dir, formar professionals per a treballar en la planificació i gestió del turisme cultural en diferents àmbits, la qual cosa es completa amb les pràctiques externes i el Treball Fi de Màster per a adquirir el màxim nivell de qualificació.

El programa formatiu ofereix també la possibilitat de triar entre dues especialitats:

“Innovació en turisme cultural” i “Creació i gestió d'ofertes en turisme cultural”, l'obtenció del qual se subjecta al compliment del requisit de matricular-se com a mínim de 4 de les assignatures optatives lligades a cada especialitat, tal com es recoje més endavant.

La distribució temporal de les assignatures en relació amb l'organització del pla d'estudis, tenint en quanta que totes les assignatures obligatòries s'imparteixen exclusivament en la modalitat presencial i la totalitat de les optatives en la modalitat semipresencial, s'ha disposat de manera que, per a l'alumnat a temps complet, les primeres es cursen en el primer semestre i les de caràcter optatiu en el segon, en el qual també s'inclou la realització de les Pràctiques Externes i el TFG.

Quan es tracte d'alumnat a temps parcial, en el primer semestre s'han de cursar cinc de les 10 assignatures obligatòries, en el segon totes les optatives, en el tercer les cinc assignatures obligatòries restants i, en el quart, les Pràctiques Externes i el TFM.

Respecte a l'oferta d'assignatures optatives, cada alumne/a pot triar les quatre necessàries per a completar el programa formatiu d'entre les 10 que s'ofereixen, però també pot matricular-se de tantes assignatures com desitge, possibilitat que ve facilitada per impartir-se en modalitat semipresencial. L'alumne/al fet que opte per fer una de les dues especialitats que s'ofereixen, haurà de triar les 4 assignatures optatives que exigeix el programa formatiu del màster dins de les assignades a cadascuna d'elles. No obstant això, en tractar-se d'assignatures amb docència semipresencial, es facilita també que l'alumnat puga cursar totes dues especialitats o que configure el seu currículum amb una combinació d'assignatures de totes dues especialitats.

inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

 

Perfil d'especialització del títol

El màster proporciona la qualificació necessària per als qui desitgen especialitzar-se en el disseny i promoció de productes de turisme cultural, en la planificació i gestió turística d'empreses i destinacions culturals des de l'àmbit tant públic com privat, en l'assessorament a Institucions i empreses privades en l'adopció d'estratègies i en el desenvolupament de productes turístics i/o culturals o en la consultoria turística. 

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici