Saltar apartados

Presa de possessió com a Rector Magnífic de la Universitat d'Alacant

Alacant, 2 de juny de 2008

Fa gairebé 4 anys, quan vaig prendre possessió com a rector per primera vegada, vaig iniciar la meua intervenció assenyalant que és impossible imaginar-se un repte de més responsabilitat per a un universitari que el de ser rector de la seua universitat, especialment quan -com és el meu cas- n’has format part des del moment de la seua creació. Hui, quan em correspon tornar a assumir aquest repte, he de reiterar les meues paraules: és el màxim honor i la major responsabilitat tornar a ser rector de la meua universitat.

Ha estat una gran satisfacció treballar intensament durant els anys del primer mandat per a contribuir a millorar la nostra universitat. Però en aquest treball no he estat a soles. La Comunitat Universitària m'ha acompanyat i m'ha brindat el seu suport, que ara vull agrair. Però, si hem permeteu, vull aprofitar aquest acte per a reconèixer públicament la inestimable col•laboració que durant aquests anys he trobat en un grup de persones els noms de les quals vull citar: Mª José Frau, Isabel Lifante, Roque Moreno i Juan Ramón Rivera.

Al llarg dels últims tres mesos, la Universitat d'Alacant ha presenciat un viu debat en què s'han plantejat diferents propostes sobre el futur de la nostra institució. El grau d'implicació dels diferents col•lectius ha estat molt important, cosa que s'ha traduït en un elevat grau de participació en les eleccions, demostrant-se, així, la gran maduresa de la nostra universitat.

Ara només cal, companys i companyes de la Comunitat Universitària, agrair la vostra participació en el procés electoral i la confiança que heu dipositat en la candidatura que jo encapçalava. Sabeu que la nostra candidatura era i és una candidatura acadèmica, pensada des de la universitat i concebuda per a treballar per a ella, sense cap intervenció externa. Estic molt agraït i emocionat pel suport que ens heu atorgat i perquè heu dit sí a aquesta universitat, a la qual estimem, i valorem el gran treball que, des de fa gairebé 30 anys, tota la Comunitat Universitària ha realitzat per la nostra institució.

Estem orgullosos de la nostra universitat, de pertànyer a una institució competitiva i prestigiosa. Saber que en formem part ens anima a tots a treballar de manera continuada. Com a rector vull conèixer i escoltar les demandes de la Comunitat Universitària i sé que compte amb la col•laboració constructiva de tots els col•lectius universitaris per a, entre tots, seguir millorant-la. Podeu estar segurs que tot l'equip va a treballar decididament perquè es facen realitat les aspiracions de millora de la nostra universitat. Per a aconseguir-ho us demane el vostre suport i, al mateix temps, la vostra crítica.

Vull agrair la presència en aquest Paranimf de les autoritats públiques, dels representants de la societat i de les diferents institucions alacantines. Crec que la variada representació de la societat i de les institucions que ara ens acompanya posa de manifest la voluntat de les societats, alacantina i valenciana, per a estrènyer les relacions amb la universitat.

Permeteu-me que agraïsca especialment l'assistència del Molt Honorable President de la Generalitat: Sr. President, la Universitat d'Alacant es sent molt honrada amb la vostra presència.

Sr. President, la Universitat d'Alacant i l'Administració Autonòmica Valenciana tenen -tenim- pràcticament la mateixa edat. Els avanços socials i econòmics que, durant aquestes tres últimes dècades ha experimentat la nostra societat han sigut considerables. El progrés ha estat substancial i és un mèrit del conjunt de la societat valenciana. Però dues institucions han jugat un paper clau en el dinamisme aconseguit per la nostra societat, contribuint decisivament als avanços experimentats. Les dues institucions a què m'acabe de referir -Generalitat i Universitats- han estat, hem estat, un factor de dinamització i de progrés indubtable.

Les universitats valencianes disposem d'un potencial considerable per a seguir contribuint a la modernització del nostre entorn. Som les institucions centrals en l'evolució de la societat del coneixement, perquè estem presents en totes les fases del seu desenvolupament: generem coneixement a través de la investigació, el transmetem quan formem titulats superiors i investigadors i contribuïm a explotar-lo econòmicament, mitjançant la producció de patents i la transferència del coneixement al nostre entorn.

La nostra societat disposa d'un sistema universitari molt cohesionat i de reconeguda qualitat, clarament superior al del conjunt de les universitats espanyoles. I la nostra voluntat, la voluntat de les universitats valencianes, és la de cooperar per a continuar millorant la nostra qualitat i ser cada vegada més útils a la nostra societat.

Sabem, Sr. President, que compartiu plenament el paper fonamental que les universitats juguem en la nostra societat. Ens ho heu demostrat àmpliament des que fóreu Conseller d’Educació. Però, en algunes ocasions se senten veus que posen en dubte la rendibilitat social dels recursos invertits en les universitats públiques. Hem d'aconseguir que aquestes veus no tinguen ressò en la nostra societat. Els universitaris hem de fer una important labor pedagògica que explique i transmeta la importància del paper que les universitats exercim. Però, Sr. President, necessitem que la nostra màxima institució, la Generalitat, ens ajude activament a consolidar la imatge pública de les universitats, us demanem ajuda per a transmetre a la societat la importància de la universitat com a institució generadora de riquesa, de desenvolupament i de qualitat de vida.

Les universitats reconeixem que la societat ha invertit molt en les nostres institucions i hi estem molt agraïts. La societat ens ha donat molt, però també li hem retornat amb escreix tot el que d'ella hem rebut. Puc dir-vos, Sr. President, que anem a treballar intensament perquè la societat continue percebent la universitat com a una institució imprescindible.

La Universitat d'Alacant ha d'afrontar en els pròxims anys importants reptes. Em referiré únicament a dos d'ells, els que considere que tenen major envergadura i que marcaran el futur de la nostra institució.

L'elaboració dels títols de grau adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) és el primer repte immediat. Com sabeu, tots els títols oficials vigents s'extingiran i, al seu lloc, les universitats elaborarem els nous títols de grau, la posada en marxa dels quals es durà a terme entre els cursos 2009-2010 i 2010-2011. El canvi de tota la nostra oferta de títols de formació superior és una important responsabilitat, però és, també, una gran oportunitat per a donar un impuls a la qualitat de la formació dels nostres estudiants. Hem d'elaborar uns plans d'estudi que siguen atractius, que donen resposta a les demandes socials, que proporcionen una formació integral als estudiants i que posen a disposició de la societat uns professionals competents. Però, al mateix temps, aquest procés és una excel•lent ocasió per a millorar les nostres metodologies docents i situar els alumnes en el centre del treball docent, donant-los una atenció personalitzada. El repte que ens espera no serà, per descomptat, senzill, però ja portem uns quants anys treballant activament en aquesta direcció i per això no dubte que el resultat que obtindrem serà molt satisfactori.

El segon gran repte que anem a abordar en els pròxims anys és la consolidació de l'ampliació de la nostra universitat. La qualitat urbanística del nostre campus és un motiu d'orgull. És la nostra targeta de presentació per a aquells que ens visiten, i ens permet, sens dubte, estar a l'altura de les millors universitats internacionals. Ara bé, les normes urbanístiques, dictades amb bon criteri, han atorgat al nostre campus una baixa capacitat d’edificació, i per això, en aquests moments, tenim esgotades totes les possibilitats per a construir dins del campus actual. La falta d'espais és el problema més important que té la nostra universitat perquè la dificulta per a desplegar totes les seues potencialitats.

No obstant això, en aquests moments l'ampliació del campus està en marxa. D'una banda, ja s'ha produït l'adjudicació del concurs per a la construcció de l'edifici que albergarà la Facultat d'Educació, ubicat en terrenys del Pla parcial Azorín, al carrer de l'Aeroplà, a la vorera oposada al nostre actual campus. A estat el resultat de la generosa cessió de sòl realitzada per l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, a qui vull públicament manifestar el meu agraïment. És possible, per tant, que en acabar l'any 2010 disposem d'aquest nou edifici que contribuirà a alleujar part dels problemes d'espai de la nostra universitat.

Però l'ampliació més ambiciosa de la nostra universitat, la primera fase de la qual s’està tramitant ara, comença a executar-se a l'altre costat de l'autovia de Castalla, gràcies als acords firmats entre la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, l'Ajuntament d'Alacant i la nostra universitat. A aquesta primera fase s’ultima l'elaboració del Pla Especial que abasta l'ordenació de totes les actuacions sobre les infrastructures corresponents al Parc Científic de la Universitat. Segons les nostres previsions, en els primers mesos del pròxim any entraran en servei dos edificis l'estat d'execució dels quals es troba prou avançat; són l'edifici dels Serveis Tècnics d'Investigació i l'edifici d'Instituts Universitaris, que després es completaran amb la resta d’infrastructures del nostre parc Científic. L’objectiu és que tota aquesta primera fase quede completament urbanitzada al 2012.

Ha estat sempre un objectiu que totes les ampliacions que necessita la nostra universitat, tant les més immediates com les més tardanes, mantinguen el concepte de campus únic i evitar així la fragmentació de la Universitat d'Alacant en diferents campus. Per a aconseguir-ho treballem des de fa anys d'una manera concertada amb el suport de les diferents administracions públiques. Per això, he de destacar i agrair, ara, l'actuació realitzada per la Conselleria d'Infrastructures i Transport que acaba d'adjudicar la construcció de dos passos subterranis sota l'autopista de Castalla, que permetran connectar amb facilitat l’actual campus amb la seua ampliació i amb el Parc Científic.

Sabem, Sr. President, que us trobeu al costat de les universitats, que coneixeu els reptes que hem d'afrontar i que les universitats podem comptar amb el vostre suport. Però perquè les universitats puguem continuar desenvolupant la nostra missió en la societat, amb la millora dels nostres nivells de qualitat, és necessari que puguem disposar dels recursos necessaris.

També sabem, Sr. President, que sou bon coneixedor dels models de finançament de les universitats. Recordem que Vostè, quan fóreu Conseller, vau impulsar i vau posar en marxa el Programa Plurianual de Finançament del Sistema Públic Universitari Valencià (1999-2003), que tan bons resultats va suposar per a la societat valenciana i per a les seues universitats. Els programes plurianuals de finançament han contribuït a elevar el pes relatiu de les universitats en el PIB valencià, cosa que ens aproxima a aquell que les universitats tenen als països més desenvolupats. L'esforç realitzat per la Generalitat amb l'aprovació d’aquestos programes de finançament ha estat, doncs, molt important i així ho hem reconegut sempre les universitats públiques valencianes.

Com de segur coneixeu, les universitats i la Conselleria d’Educació hem treballat en els últims mesos amb l'objectiu de determinar, per una part, la quantia econòmica que correspon a la subvenció per al finançament de les despeses corrents d'aquest exercici de 2008, i per altra, la quantia que es trobava pendent de rebre per les inversions en infrastructures docents i per les despeses corrents, totes dues de l'exercici de 2007.

Fa dues setmanes es va aconseguir un principi d'acord entre la Conselleria d’Educació i les universitats, que finalment s'ha materialitzat amb la signatura dels convenis de col•laboració entre la Conselleria d’Educació i cadascuna de les universitats valencianes. Aquests convenis establixen la quantia dels corresponents imports i el calendari en què es faran efectius, cosa que ha de permetre que, a l’exercici de 2008 i següents, les universitats puguem afrontar totes les obligacions de pagament.

Ja he comentat anteriorment que la Generalitat ha estat pionera en l'elaboració de plans plurianuals de finançament per a les universitats. Aquests plans plurianuals proporcionen molts avantatges perquè eliminen la discrecionalitat en l'assignació de recursos i permeten predir els recursos amb què les universitats anem a poder comptar en els pròxims anys. La desaparició de la incertesa possibilita que puguem programar la nostra futura activitat i així prendre decisions eficients i compatibles amb els recursos amb què anem a comptar.

Ara, una vegada firmats els convenis a què m'acabe de referir, va a iniciar-se el procés d'elaboració del nou pla plurianual de finançament que hauria d'abastar el període comprès entre 2009 i 2013. El nou pla de finançament hauria, per una banda, de proporcionar a les universitats finançament suficient, i per l’altre, contenir incentius per a promoure millores addicionals en la qualitat de les universitats.

Sr. President, en aquesta nova etapa que ara s’inicia, les universitats públiques valencianes oferim la nostra màxima col•laboració a la Conselleria d’Educació per a aconseguir que aquest nou pla de finançament estiga acordat amb les universitats. Nosaltres valorem molt positivament la bona disposició del Conseller d’Educació sobre aquest tema, especialment quan, el passat dia 19, a l'acte de presa de possessió de la nova Secretària Autonòmica d’Universitat i Ciència, va fer pública la seua voluntat perquè el nou pla de finançament contemple, en tot cas, nivells de finançament que, almenys, es corresponguen amb aquells que es derivarien d'aplicar els criteris del pla anterior i les seues pròrrogues.

Sr. President, en el meu nom i en el de la Universitat d'Alacant vull manifestar-vos que estem molt agraïts per compartir aquest acte amb nosaltres.

Acabo reiterant-vos el meu convenciment per la contribució decisiva de la Universitat d'Alacant al progrés experimentat per la societat alacantina en aquestes últimes tres dècades. La Universitat d'Alacant ha fet molt bé els seus deures: és una universitat competitiva i té un prestigi reconegut. Però us puc assegurar que anem a posar tot el nostre esforç i tota la nostra il•lusió per a seguir millorant la nostra qualitat i afrontar tots els reptes que ens esperen. Igualment, vull que sapigueu que col•laborarem amb lleialtat, des de la nostra autonomia universitària, amb les organitzacions socials i econòmiques i amb totes les institucions públiques, especialment amb la Generalitat, amb la finalitat de contribuir a prestar un millor servei al conjunt dels ciutadans a qui ens devem.

Moltes gràcies.

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464