Saltar apartados

Festivitat de Sant Raimon de Penyafort

Alacant, 19 de febrer de 2010

Vull iniciar la meua intervenció expressant l'agraïment a tots vostès per acompanyar-nos en aquesta celebració de Sant Ramon de Penyafort, patró de la nostra Facultat de Dret, acte en què hem procedit a l'entrega de títols als egressats de l'última promoció d'aquesta Facultat.

Agraïsc especialment la presència de José Luis Iglesias Buhigues, catedràtic de Dret Internacional Privat de la Universitat de València, a qui vull felicitar, en nom de tots els presents, per la brillant lliçó magistral Un nou disseny per a la Unió Europea. El tractat de Lisboa, que ens ha oferit.

El professor José Luis Iglesias és un bon amic de la Universitat d'Alacant. Ha sigut una de les persones que ha contribuït de manera important que hui tinguem la universitat de què estem tan orgullosos. Va ser un dels fundadors de la nostra institució, on va exercir importants responsabilitats durant les primeres etapes de la nostra universitat. En aquells moments va travar forts vincles d'amistat amb moltes persones entre les que m'honre trobar-me, per la qual cosa ha sigut especialment grat per a mi tenir-lo de nou entre nosaltres en aquest solemne acte acadèmic.

El professor Desantes ha exposat en la seua excel•lent presentació la llarga trajectòria acadèmica del professor Iglesias, de manera que no reiteraré els seus mèrits. Tan sols vull dir-te, José Luis, benvingut de nou a ta casa.

Com vostès saben, estem ultimant, en aquests moments, el procés d'adaptació de tota la nostra oferta de títols a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Entre les diferents formes d'adaptació a aquest procés, col•loquialment conegut com a procés de Bolonya, la nostra Universitat, com la resta de les universitats espanyoles, està seguint les pautes que el Govern espanyol va establir en el Reial Decret 1393/2007, d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Aquest procés de reestructuració de l'oferta de títols es va iniciar en la nostra Universitat el 30 de juny de 2008, quan el Consell de Govern va aprovar la normativa per a la implantació dels nous títols de grau. A partir d'aquest moment, els centres de la nostra Universitat han fet, en el seu àmbit, les propostes dels nous títols que consideraven que havien de formar part de l'oferta de títols de primer nivell de la nostra Universitat, per a procedir, posteriorment, a l'elaboració dels corresponents plans d'estudi. Tot el procés intern de la nostra Universitat va quedar conclòs l'any passat i ha possibilitat que la nostra Universitat haja sotmès un total de 37 títols de grau tant al tràmit de verificació, que correspon desenvolupar a l'ANECA, com al d'autorització, que és competència de la Generalitat Valenciana.

La Facultat de Dret ha promogut un total de 4 títols de grau que, amb total seguretat, començaran a impartir-se a partir del mes de setembre d'aquest mateix any. Les actuals diplomatura en Relacions Laborals i llicenciatura en Ciències del Treball quedaran transformades en el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans. La diplomatura en Gestió i Administració Pública es transformarà en un grau amb aquesta mateixa denominació; l'actual llicenciatura de segon cicle en Criminologia es transformarà en un grau amb idèntica denominació, així com la nostra actual llicenciatura en Dret.

Així mateix, aquesta Facultat de Dret impartirà el pròxim curs acadèmic el primer curs del programa d'estudis simultanis de grau en Dret i en Administració i Direcció d'Empreses.

La Facultat de Dret ha treballat intensament al llarg de l'últim curs acadèmic per a elaborar les memòries corresponents als nous títols de grau. Aquest procés ha exigit un gran esforç i una àrdua dedicació per part de moltes persones de la Facultat. La tasca duta a terme no era senzilla i no ha estat exempta d'importants dificultats i incomprensions. No obstant això, gràcies a l'esforç de totes i tots ha sigut possible resoldre d'una manera molt satisfactòria els problemes que han anat sorgint en el procés d'elaboració dels plans d'estudi.

Sóc conscient que, en una institució tan variada i plural com és la Universitat, alguns membres de la comunitat universitària continuen tenint certes reserves sobre l'abast de la reforma que estem emprenent però, és important destacar que el nivell de consens aconseguit ha sigut, i és, molt elevat, i que els resultats han de ser qualificats inequívocament com a molt positius. La Facultat de Dret ha sabut respondre a aquest repte i ha obtingut una bona nota a pesar de la dificultat de la tasca que havíem d'abordar. Gràcies al treball fet, la nostra Universitat continuarà proporcionant a la societat uns professionals en l'àmbit del dret amb una sòlida formació que contribuiran a consolidar el prestigi d'aquesta Facultat.

Vull, en aquest solemne acte de celebració de la festivitat de Sant Ramon de Penyafort, expressar, en nom de la Universitat, el reconeixement i l’agraïment a totes les persones que s'han implicat en aquest procés, especialment a la nostra degana i a tot el seu equip pel magnífic treball que han fet. Moltes gràcies, Amparo.

Però l'adaptació de la nostra Universitat a l'Espai Europeu d'Educació Superior no culmina amb l'elaboració dels plans d'estudi dels títols de grau. Com sabem, això constitueix únicament el primer pas, perquè la nostra Universitat ha de prosseguir el seu treball oferint a la societat els títols oficials de nivell superior, màsters i doctorats, que es consideren adequats en l'àmbit del dret. Queda, per tant, prou treball per fer, ja que hem de ser capaços de proporcionar la formació especialitzada que la nostra societat necessita i demana. Som una Universitat pública i ens correspon –és la nostra obligació– cobrir les necessitats de formació especialitzada existents en el nostre entorn social.

Disposem del professorat més qualificat i d'una Facultat de Dret de gran prestigi, i per aquesta raó no podem deixar aquesta tasca en altres mans.

Entre els programes de postgrau que la Universitat d'Alacant ha d'oferir cal que hi haja aquells que, d'acord amb el que estableix la Llei 34/2006 de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, acrediten la formació especialitzada i permeten superar l'avaluació corresponent a aquestes professions establida en aquesta Llei.

Com sabem, la Llei 34/2006 desvincula el títol universitari en Dret de l'exercici de les professions d'advocat i procurador dels tribunals; professions i títol universitari que, fins al moment en què es produïsca l'entrada en vigor de la llei esmentada, sempre hi han estat units.

Ara fa un any, en l'acte de commemoració de la festivitat de Sant Ramon de Penyafort, ja vaig expressar les meues reserves sobre alguns aspectes d'aquesta Llei, fonamentalment perquè desvelaven una desconfiança en la formació universitària superior que oferim les universitats. No reiteraré enguany els arguments que llavors exposava, però crec que he de manifestar la meua preocupació pel contingut de l'esborrany del Reglament de la Llei sobre accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals que recentment ha donat a conèixer el Ministeri de Justícia.

L'esborrany de Reglament evidencia el difícil encaix que la Llei 34/2006, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, té amb la Llei Orgànica 4/2007 de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica d'universitats (LOMLOU), i amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que en desplegament de la LOMLOU, ordena els ensenyaments universitaris oficials.

Així, el projecte de Reglament que el Ministeri de Justícia ha donat a conèixer estableix que la formació especialitzada necessària per a poder fer les avaluacions que donen accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals s’impartirà a través de cursos de formació oferits per les escoles de pràctica jurídica creades pels col•legis d'advocats o a través de cursos oficials de postgrau impartits per les universitats, i el seu tràmit d'acreditació haurà de dirigir-se al Ministeri de Justícia que, posteriorment, traslladarà la seua proposta d'acreditació al Ministeri d'Educació.

Ara bé, els cursos oficials de postgrau a què fa referència la Llei 34/2006 i l'esborrany de Reglament només poden ser màsters universitaris segons estableix la LOMLOU i el Decret d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i per aquest motiu aquests màsters hauran d'estar sotmesos als tràmits de verificació, autorització i acreditació exigits per la normativa d'ensenyaments universitaris, que difereixen substancialment dels procediments d'acreditació que preveu l'esborrany de Reglament.

Però la major objecció que hem de fer a l'esborrany de Reglament té a veure amb el requisit que estableix l’article 2, apartat a), que restringeix l'accés als cursos de formació a aquells títols de grau en Dret en què els crèdits ECTS tinguen, com a mínim, un 80 % de contingut jurídic. Tots els títols de grau en Dret que impartirem les universitats estan sotmesos a un tràmit de verificació i posterior acreditació, de manera que és totalment rebutjable qualsevol procés posterior d'avaluació de la formació jurídica dels nostres graduats en Dret al marge del que estableix el Decret 1393/2007.

La desconfiança implícita en la formació superior universitària que desprèn l’esborrany de Reglament i la mateixa Llei que regula l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals hauria sigut, sens dubte, menor si la iniciativa reglamentària haguera sorgit del Ministeri d'Educació en lloc del Ministeri de Justícia. De totes maneres hi ha encara un cert marge per a poder corregir els despropòsits que conté aquest esborrany. Amb tot, aquest marge no és molt ampli perquè la superació de la formació especialitzada que estableix la Llei i la realització de l'Examen d'Estat serà ja exigible per a tots els estudiants que obtinguen el títol de llicenciat en Dret a partir del curs 2011/2012.

Vull referir-me ara a les institucions i empreses que en aquest acte han sigut distingides per l'estreta col•laboració que vénen mantenint amb la Facultat de Dret. La Facultat, i a través seu la Universitat d'Alacant, ha volgut reconèixer l'important suport que ens presten i que possibiliten que els nostres estudiants puguen fer pràctiques preprofessionals en les seues instal•lacions. Això és de summa importància per a la formació dels nostres estudiants i, per tant, fonamental per a la nostra Universitat.

Per aquest motiu, vull agrair públicament a Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, a la Direcció Territorial d’Indústria i Innovació de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació y a la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació tot el suport que ens brindeu.

Celebrem avui també l'entrega als egressats dels seus títols en Dret, Dret-ADE, Criminologia, Ciències del Treball, Gestió i Administració Pública i Relacions Laborals. L'entrega d’aquests títols és una gran satisfacció per a tots els que formem part de la comunitat universitària perquè, avui, la Universitat d'Alacant presenta a la societat els fruits de molts anys d'esforç, dedicació, il•lusions, experiències de vida i, en definitiva, d'aprenentatge en el seu sentit més ampli.

Vosaltres, graduades i graduats, acabeu avui una etapa de la vostra vida, uns anys que, estic segur, recordareu amb accentuat afecte i potser, més endavant, fins i tot amb nostàlgia. Però, al mateix temps, s'obrin davant de vosaltres noves portes, un futur professional prometedor i encoratjador, carregat de múltiples reptes que ja esteu preparats per a afrontar.

Heu hagut d’aprendre a aprendre durant tots aquests anys, però la nostra Universitat està obligada també a oferir una variada relació de postgraus que contribuïsquen a la vostra formació al llarg de tota la vida. Les nostres aules estaran, per tant, obertes per a vosaltres en el futur, contribuint així a l'imprescindible aprenentatge continu que els persistents canvis en l'entorn fan necessari, perquè us mantingueu com uns professionals valuosos i competitius.

Us felicite a totes i a tots per haver culminat amb èxit el treball que heu desenvolupat en la vostra Facultat.

Aquest acte protocol•lari us distingeix pel vostre esforç i sacrificis en l'adquisició dels coneixements necessaris per a encarar el vostre futur professional. A partir d'ara haureu de prendre certes decisions rellevants per a les vostres vides i és molt possible que sentiu un poc de vertigen davant dels reptes que heu d'afrontar. Tot i això, penseu que la graduació és un reconeixement de la vostra maduresa, de la vostra majoria d'edat i de la vostra capacitat per a superar les dificultats. Estic convençut que la Universitat també haurà contribuït a la vostra formació integral com a ciutadans.

Tinc la seguretat que, en aquesta nova etapa de la vostra vida, recordareu sempre els anys que heu passat ací, amb nosaltres, i que sereu els millors ambaixadors que pot desitjar aquesta Universitat.

La societat actual reclama nous titulats i especialistes, formats per a aportar amb la seua professionalitat solucions innovadores i projectes il•lusionants que donen resposta a les necessitats presents i futures en els diferents àmbits professionals. Per això, la Universitat d'Alacant participa activament en la definició d’aquest horitzó futur, com a creadora, gestora i emissora de coneixement a la societat.

Reitere la meua felicitació als nous titulats. Heu viscut un temps de dedicació i esforços, compartits també per les vostres famílies i amics, no exempts de sacrificis que, finalment, s'han vist culminats amb brillantor i èxit.

Al professorat de la Facultat de Dret i al personal d'Administració i Serveis us anime a continuar treballant amb il•lusió i a prosseguir el vostre compromís per la millora de la qualitat de tots els serveis que proporciona la nostra Universitat.

Moltes gràcies.

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464