Saltar apartados

Obertura del Curs Acadèmic 2010-2011

Alacant, 30 de setembre de 2010

Les universitats concedim una gran importància als actes d'obertura de curs acadèmic, perquè en aquests, a més de presentar un balanç de les activitats realitzades durant l'últim any, podem fer públics els objectius més importants que es volen aconseguir no solament durant el nou curs que s'inaugura sinó també aquells que només es poden realitzar a mitjà i llarg termini.

Vull agrair a tots la presència en aquest acte. A cadascuna de les persones de la comunitat universitària que esteu en aquest Paranimf i a totes les autoritats i representants de les diferents institucions que heu volgut compartir amb nosaltres l'inici d'aquest nou curs.

Però permeteu-me que agraïsca especialment la presència en aquest acte del Molt Honorable Sr. President de la Generalitat Valenciana. La seua presència i la de tots vostès és per a nosaltres molt estimulant, perquè revela la importància social que la societat concedeix a la institució universitària.

Vull, ara, en nom de tots els presents, felicitar el professor Marco Antonio López Cerdá per la lliçó inaugural que ens ha oferit. Estem acostumats a prendre decisions tant en la nostra vida personal com quan formem part d'organitzacions. Prendre decisions en les organitzacions complexes –i la universitat ho és– no és una tasca senzilla i l'encert que es tinga determina l'eficiència de la institució. Per aquest motiu, hem d'agrair que en una institució que fa ciència, com aquesta Universitat, ens hages il•lustrat sobre com el mètode científic ha ajudat a resoldre problemes reals i com la lliure creació matemàtica ha trobat posteriorment problemes reals als quals s'ha pogut aplicar. En una universitat no podem tenir dubtes sobre la utilitat pràctica de la investigació operativa o, en general, del mètode científic com a instruments que ens ajuden a prendre decisions de manera encertada. Moltes gràcies, per tant, per la teua exposició.

Em dirigisc, ara, a totes i tots els companys que acabeu de pujar a l'estrada per a arreplegar la medalla de plata o la placa que la Universitat –la vostra Universitat– us ha concedit. També als qui acabeu de jubilar-vos vull agrair-vos la dedicació que, durant tota la vostra vida activa, heu tingut cap a la Universitat. Aquesta casa ja no podrà comptar amb el vostre treball, però sé que des d'ara, de manera desinteressada, sereu els millors defensors de la nostra institució en tots els racons de la nostra societat.

Igualment, hem volgut reconèixer la dedicació i l’esforç cap a la Universitat a tots aquells que acabeu de fer 25 anys al servei d'aquesta institució. El prestigi de la Universitat d'Alacant s'ha sustentat de manera decisiva en la vostra dedicació. Us necessitem i us demane que prosseguiu amb el vostre esforç perquè la nostra Universitat continue cap avant.

Però, si m'ho permeten, voldria testimoniar especialment la gratitud que aquesta Universitat deu als 7 companys que van faltar el passat curs acadèmic: els professors José Antonio Martínez Bernicola, Jorge Juan Moltó López i Francisco Ramón Trives; el nostre benvolgut company del personal d'administració i serveis Francisco Candela Jaén; el nostre alumne d'Arquitectura Adolfo León Márquez, i també els nostres doctors honoris causa José María Bengoa Lecanda i Juan Antonio Samaranch.

No podem evitar el dolor que sentiu els familiars i els amics que esteu sou presents, però vull que sapieu que ens trobem al vostre costat. La Universitat d'Alacant sempre recordarà l'empremta deixada per cadascun d'ells.

Els últims dotze mesos han estat marcats per una intensa activitat que ha sigut detallada per la nostra secretària general durant l’anterior intervenció. De tota manera, voldria destacar alguns dels fets més rellevants que van tenir lloc el passat curs.

L’any 2008 va tenir lloc la creació de la Unitat d'Igualtat i el nomenament de la delegada del rector per a Polítiques de Gènere, als quals es va encomanar la tasca d'impulsar l'elaboració del Pla d'Igualtat de la nostra Universitat. Els treballs realitzats des d’aleshores per la Comissió d'Igualtat van culminar amb la presentació del I Pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones de la Universitat d'Alacant, que va ser aprovat pel Consell de Govern el mes de gener d'enguany. El Pla està articulat al voltant de 7 eixos que comprenen tots els àmbits d'activitat de la Universitat i defineix 86 accions que cal portar a terme en un horitzó temporal de dos anys, després del qual es procedirà a analitzar el grau de compliment dels objectius.

Vull felicitar les persones integrants de la Comissió d'Igualtat, que representen tots els col•lectius de la Universitat, pel bon treball realitzat i pel consens aconseguit en l'elaboració del Pla. Aquest I Pla d'igualtat d'oportunitats ha de contribuir que la nostra Universitat siga una institució més eficaç i, també, més justa.

El dia 16 d'aquest mes de setembre vaig nomenar com a nova delegada del rector per a Polítiques de Gènere la professora María José Rodríguez, a qui correspondrà continuar amb el treball realitzat per la professora María José Frau, entre el qual es troba el de fer el seguiment del I Pla d'igualtat d'oportunitats. A més d'expressar públicament el meu reconeixement i la meua estimació personal, vull agrair públicament en aquest acte solemne la magnífica labor exercida al capdavant de la Unitat d'Igualtat per la professora Frau.

Igualment vull expressar públicament la meua estimació personal i professional per Rafael Carrillo que, després de 9 anys com a gerent de la nostra Universitat, va sol•licitar ser rellevat en les seues funcions. Rafael Carrillo ha exercit, durant tots aquests anys, un paper clau en el funcionament de la nostra Universitat amb total rigor i plena dedicació, per la qual cosa vull manifestar-li el meu reconeixement i agraïment per l'excel•lent desenvolupament de les seues funcions.

Des de l’1 de febrer, Álvaro Berenguer s'ha incorporat com a nou gerent de la nostra Universitat, i vull expressar-li també el meu agraïment per la disposició a acceptar la meua proposta per a exercir un càrrec de la màxima responsabilitat com és el de la Gerència de la nostra Universitat.

Molt possiblement l'esdeveniment de més envergadura que caracteritzarà el curs que ara s'inaugura és la posada en marxa dels nous títols de grau, que substitueixen els anteriors títols de diplomat, llicenciat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer i enginyer tècnic, com a títols de primer nivell universitari.

Fa 12 mesos, en l'acte d'obertura del curs que ara acaba vaig anunciar que la Universitat d'Alacant estava ultimant la proposta de 37 títols de grau com a oferta per a posar en marxa en el curs acadèmic que ara comença. Fa dues setmanes es va iniciar l'activitat docent en cadascun d'aquests, per la qual cosa podem dir que s'han vist coberts els objectius traçats i s'han satisfet les expectatives que hi havíem dipositat.

Però per a arribar a aquest moment ha sigut necessari fer un treball intens i hem hagut de resoldre els diferents problemes que han sorgit en el camí. No obstant això, ara podem qualificar el resultat de plenament satisfactori. Aquest procés d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) ha necessitat implicar el conjunt de la comunitat universitària, encara que el major esforç ha recaigut, sens dubte, en els equips directius dels centres de la nostra Universitat i en l'equip del Vicerectorat de Planificació d'Estudis.

Els 37 títols que ara s'inicien pertanyen a les 5 branques de coneixement: 8 d'aquests, a la branca d'Arts i Humanitats; 5, a la de Ciències; 3, a la de Ciències de la Salut; 7, a la d'Enginyeria i Arquitectura i 14, a la de Ciències Socials i Jurídiques. A més, en aquest curs la Universitat d'Alacant ofereix als nostres estudiants dos programes d'estudis simultanis: un d'aquests, DADE, amb els títols de Dret i Administració i Direcció d'Empreses i, el segon, TADE, amb els títols de Turisme i Administració i Direcció d'Empreses.

La nostra Universitat, per tant, presenta una àmplia oferta formativa en tots els camps del saber, com correspon a la responsabilitat que tenim amb la nostra societat, per a fer possible que els nostres joves puguen trobar en la seua Universitat els estudis universitaris que volen fer, sense que hagen de veure’s obligats a dirigir-se a universitats allunyades del seu lloc de residència. La nostra Universitat, per consegüent, continuarà proporcionant a la societat uns professionals amb una formació sòlida que contribuiran al progrés de la nostra societat i al prestigi de la nostra institució.

No obstant això, només podrem afirmar que la nostra Universitat ha encertat en la oferta formativa si comprovem que aquesta respon a les demandes socials, és a dir, si els títols oferits troben un nombre suficient d'estudiants que vulguen cursar-los voluntàriament.

Les dades de matrícula disponibles fins al dia d’avui ens permeten ser francament optimistes, ja que un alt nombre dels títols oferits tenen cobertes les quotes en aquests moments. Podem afirmar, per tant, que enguany es produirà, respecte del curs passat, un increment important en el nombre d'estudiants de nou ingrés.

M'agradaria destacar, en particular, l'èxit obtingut en aquells títols de grau que tenen un grau d'innovació important en comparació amb els títols anteriors. Així, cal destacar els excel•lents resultats de matrícula aconseguits en Geologia i en Enginyeria Multimèdia; la forta demanda aconseguida pels dos programes d'estudis simultanis (DADE i TADE) i els aconseguits en aquells títols que, fins aquest últim curs, només eren oferits com a títols de segon cicle, com és el cas dels títols en Ciències del Mar, Criminologia i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

La difícil conjuntura econòmica ha degut contribuir, sens dubte, a l'important creixement experimentat en la demanda d'estudis universitaris, però això no impedeix que també puguem afirmar que la Universitat d'Alacant ha sabut adaptar amb èxit l’oferta formativa a les demandes socials d'estudis universitaris. Hem d'alegrar-nos per això, perquè aquests resultats donaran lloc que en el futur la nostra societat podrà disposar d'un nombre més gran de professionals ben formats que contribuiran al desenvolupament de la nostra societat.

Hem pogut respondre, per tant, al repte establit. Això ha sigut possible, com he comentat adés, gràcies al treball del conjunt de persones que integren la nostra institució. En aquest solemne acte d'obertura de curs vull expressar el reconeixement i l’agraïment a totes les persones que han participat en aquest procés i han fet possible aquest resultat, però especialment als equips directius dels centres de la nostra Universitat i a l'equip del Vicerectorat de Planificació d'Estudis.

Ara ens correspon a tots continuar el nostre esforç per a fer funcionar i proporcionar la màxima qualitat i reconeixement a cada un d'aquests nous títols. L'èxit dels nous plans requereix la implicació del conjunt de la comunitat universitària, que, de nou, haurà de fer grans esforços per a dotar els nostres títols de la màxima qualitat. Tots sabem que no podrem disposar de nous recursos per a portar a terme aquesta tasca, com hauria sigut desitjable. Però, a pesar d'això, no tinc cap dubte que tots els col•lectius de la nostra Universitat, com sempre han demostrat, sabran respondre amb entusiasme i il•lusió a aquest important repte.

L'oferta formativa de la Universitat d'Alacant es completa amb els títols oferits corresponents als nivells de màster i doctorat.

En el curs acadèmic que ara comencem, la nostra Universitat presenta una oferta de 61 màsters universitaris, 39 dels quals estan aprovats d’acord amb el que estableix el RD 1.393/2007, mentre que els 22 restants, que van ser elaborats i aprovats d’acord amb regulacions anteriors, continuen impartint-se encara que no poden incorporar en aquest curs acadèmic alumnes de nou ingrés.

Així mateix, durant aquest curs acadèmic, la nostra Universitat ofereix 97 programes de doctorat, dels quals 37 obeeixen al que regula el RD 1.393/2007, mentre que els 60 restants, implantats sobre la base regulacions anteriors, continuen impartint-se, però tampoc poden incorporar en aquest curs acadèmic alumnes de nou ingrés.

Finalment, l'oferta formativa de la Universitat d'Alacant es completa amb els títols propis de la nostra Universitat, que inclouen 22 títols addicionals de màster, 27 títols d'especialista universitari, 31 títols d'expert i 41 certificats d'estudis.

La posada en marxa de la nova oferta formativa adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) ha de portar associat un reforç de la mobilitat internacional dels nostres estudiants. Puc dir, amb relació a aquesta mobilitat internacional, que enguany ens podem felicitar, perquè els esforços que hem vingut fent estan donant els seus fruits. Així, en el curs acadèmic que ara comença, el nombre d’alumnes que cursaran una part dels seus estudis en una universitat europea a través del programa ERASMUS ha experimentat un creixement pròxim al 50 % respecte dels que fins ara s’havien acollit a aquest programa de mobilitat internacional.

A més, aquesta dada és especialment gratificant si tenim en compte que, precisament en la convocatòria d'enguany, la Universitat d'Alacant ha augmentat el nivell d'exigència per a poder acollir-se a aquest programa, ja que es requerirà als estudiants que hi vulguen participar l'acreditació dels coneixements lingüístics corresponents. Addicionalment, i fins i tot tenint present el suport econòmic que la nostra Universitat ofereix a aquests estudiants, la conjuntura econòmica recessiva que travessem fa més difícil per a algunes famílies assumir els costos que sempre comporta la mobilitat internacional.

Per això, és una autèntica satisfacció comprovar que comptem amb estudiants actius que aposten decididament per la mobilitat internacional en la seua formació.

Tots sabem que el prestigi exterior d'una universitat s'aconsegueix per la seua contribució a la creació de nou coneixement. Per això, he de fer explícit el compromís de la nostra Universitat amb la investigació, amb la investigació de qualitat.

Durant l'últim any, els nostres grups d'investigació han continuat sent molt actius i han obtingut resultats molt remarcables. Així, cal assenyalar que les publicacions científiques en revistes d'impacte han consolidat el bon nivell obtingut en els últims anys i que, a pesar de la mala conjuntura econòmica, el volum total de recursos captats per investigació ha sigut molt important, ja que ha superat la xifra de 22 milions d'euros. Però la dada més destacable és, per descomptat, l'important increment de recursos obtinguts a través de projectes europeus, l'import dels quals ha crescut substancialment fins a superar la xifra de 6 milions d'euros.

Els nostres grups d'investigació presenten, per tant, una trajectòria molt positiva sobre la qual continuarà assentant-se el futur i el prestigi de la nostra institució.

L'accés en el pròxim exercici als programes de finançament de la investigació no serà gens senzill, si tenim present les importants restriccions pressupostàries que s'anuncien i que, molt possiblement, afectaran significativament el sistema espanyol de ciència i tecnologia en l'actual conjuntura econòmica. Per això, davant d'un context pressupostari desfavorable hem de reafirmar el nostre compromís amb la investigació de qualitat, reforçant les nostres polítiques de suport perquè l'activitat dels nostres grups no se’n ressenta.

Em referiré ara als avanços que ha experimentat el Parc Científic de la nostra Universitat al llarg dels últims mesos. Com sabeu, la missió del Parc Científic és la de crear un entorn que potencie la innovació i afavorisca la transferència a la societat dels resultats dels nostres grups d'investigació que siguen susceptibles de ser incorporats al nostre teixit productiu.

Hi hauria dues vessants des de les quals podríem examinar l'activitat d'un parc científic. D'una banda, des d'un punt de vista organitzatiu un parc científic és una unitat gestionada per professionals especialitzats que tenen com a funció estimular i gestionar el flux de coneixement i tecnologia entre universitats, institucions d'investigació i empreses.

En aquesta vessant hem fet passos importants al llarg d'aquest últim curs. Vull destacar en aquest àmbit que el passat 31 de març el Consell Social de la nostra Universitat va acordar, després de l'informe favorable que havia emès el Consell de Govern, aprovar la constitució de la Fundació Parc Científic d'Alacant, que tindrà la responsabilitat de gestionar totes les activitats del Parc Científic de la nostra Universitat.

També vull destacar que, al llarg d'aquest últim curs, ha sigut autoritzada la creació de dues noves empreses de base tecnològica, promogudes i participades per la nostra Universitat, que han sorgit de la investigació portada a terme en el nostre campus i que es troben situades en el nostre Parc. Aquestes empreses són Glen Biotech SL, sorgida dels laboratoris de fitopatologia de la nostra Universitat i que té com a finalitat desenvolupar productes basats en agents de control biològic contra plagues que afecten plantes agrícoles i ornamentals. L'altra empresa autoritzada és Olax22 SL, i té com a objectiu la solució dels problemes de residus de la indústria d'impressió gràfica. A més, en aquests moments estem estudiant i analitzant la viabilitat de 15 iniciatives més que tenim en cartera.

D'altra banda, la segona vessant des de la qual podríem examinar l'activitat del Parc seria la de les infraestructures posades a la seua disposició. En aquesta segona vessant també hem avançat en aquest curs. Així, el mes de febrer, una vegada completat el seu equipament, va començar a estar plenament operatiu l'edifici que acull els Serveis Tècnics d'Investigació, que està dotat d'una instrumentació científica d'alt valor i que presta importants serveis a les empreses associades al nostre Parc Científic que necessiten utilitzar els seus laboratoris i serveis.

En aquest mateix àmbit he d'assenyalar que el nostre Parc Científic podrà disposar, al llarg del curs que anem a iniciar, d'un important nou edifici: el Centre d'Incubació de Noves Empreses de Base Tecnològica, el concurs públic del qual va ser adjudicat l'última setmana del passat mes de juliol.

Aquestes infraestructures corresponents al Parc Científic estan localitzades a la zona d'ampliació de la Universitat a l'altre costat de l'autopista A-77, en l'àmbit de la primera fase d’aquesta ampliació i el tractament urbanístic de la qual està emparat pel Pla Especial de Reserva de Sòl Dotacional Públic de la Universitat d'Alacant. Aquest Pla Especial abraça una superfície d'uns 159.000 m2 destinats en la seua totalitat al Parc Científic de la Universitat i va ser promogut per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, a través de l'Institut Valencià de l'Habitatge (IVHSA). La tramitació d'aquest Pla Especial i la seua pròxima aprovació definitiva ha sigut fonamental per al desenvolupament del Parc Científic, ja que sense aquest instrument urbanístic hauria sigut impossible dur a terme totes aquestes actuacions. Per això, vull, en aquest acte d'obertura del nou curs acadèmic, expressar públicament l'agraïment de la Universitat d'Alacant a la Conselleria i a l'IVHSA pel decidit suport que ens han prestat.

He d’expressar també en aquest acte l’agraïment a la Conselleria d’Infraestructures i Transport que està portant a terme importants actuacions que milloraran substancialment tant els accessos al campus com la comunicació entre el nostre actual campus i la zona d’ampliació.

Com hem pogut comprovar, en els primers dies del mes d’agost es va fer un tall a l’autopista A-77 i la construcció d’una petita desviació, necessaris els dos per a escometre el pas de vianants per davall d’aquesta. Aquest pas inferior té com a finalitat connectar el nostre campus actual i la zona d’ampliació i, una vegada conclòs, millorarà substancialment les deficients condicions d’accés que, en aquests moments, han de patir encara totes les persones que treballen a les instal•lacions del nostre Parc Científic.

L’altra important actuació que està portant a terme la Conselleria d’Infraestructures i Transport són les obres de la línia 2 del tramvia i la construcció del baixador de la Universitat que prossegueixen el seu ritme d’execució, i que, una vegada entren en servei, comportaran una millora considerable de la comunicació entre la Universitat i la ciutat d’Alacant, i completaran el servei que presta RENFE des de l’estació d’Alacant fins al baixador de la Universitat. Amb totes aquestes actuacions s’està contribuint a configurar una xarxa pública de mobilitat sostenible per la qual la nostra Universitat sempre ha volgut apostar.

L’any 2008 el Govern d’Espanya va aprovar el Pla Estratègia Universitat 2015, que va ser presentat com l’eina que havia de contribuir a la modernització de les universitats espanyoles, i per mitjà de la qual seria possible promoure les millores necessàries per a augmentar l’eficiència i eficàcia de les universitats, i incrementar la contribució socioeconòmica de les nostres institucions.

El Programa Campus d’Excel•lència Internacional ha sigut l’instrument que ha utilitzat el Ministeri d’Educació per a desenvolupar l’Estratègia Universitat 2015, els objectius declarats de la qual eren millorar la qualitat de les nostres universitats, conduir cap a l’excel•lència als campus “per mitjà de l’especialització, la diferenciació, l’establiment d’aliances i agregacions i la internacionalització del sistema universitari espanyol”.

Agregació, especialització i internacionalització constitueixen tres ingredients fonamentals sobre els quals s’articula l’Estratègia Universitat 2015 elaborada pel Govern i són els eixos sobre els quals es pot construir una estratègia de cooperació entre universitats.

La col•laboració entre universitats pot fer possible, per descomptat, la millora d’aquestes institucions i això pot ser més fàcil quan hi ha proximitat geogràfica. La Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández d’Elx som molt conscients de la importància de l’agregació estratègica de les nostres fortaleses. Sumant esforços ens beneficiarem cada una de les nostres dues institucions i, el que és molt més important, beneficiarem la societat de la qual formem part i a la qual ens devem. A més, les dues universitats compartim plenament la importància de reforçar la nostra visibilitat i projecció internacional i estem persuadides que la cooperació ens aproximarà a la consecució d’aquest objectiu estratègic.

La Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández d’Elx ens vam adonar de l’oportunitat que podia significar la convocatòria del programa de Campus d’Excel•lència Internacional per a la consecució d’aquests objectius, per la qual cosa vam decidir concórrer conjuntament a la convocatòria del 2010, sumant fortaleses de les nostres dues universitats. El projecte presentat, Mediterranean Campus, ha identificat tres grans àrees d’especialització: (a) Tecnologia lingüística aplicada a la llengua i cultura espanyoles, (b) Vida i ciència i (c) Ciències aplicades al mercat; àrees d’especialització en què és possible incorporar tots els recursos i tota la qualitat existent en les nostres dues universitats i en les quals es posen de manifest totes les nostres singularitats, experiència i excel•lència.

Però, possiblement, l’aspecte més singular i important del projecte que hem presentat es troba en l’aposta decidida per la internacionalització de les nostres universitats pel fet de plantejar la creació amb una universitat nord-americana d’un campus als Estats Units que servisca de catalitzador per a la captació de talent i per al desenvolupament de projectes docents, d’investigació, d’innovació i de transferència. El projecte Mediterranean Campus, amb la proposta de creació d’un campus als Estats Units, es convertia, així, en un instrument amb el qual les nostres universitats podríem arribar a ser un referent en la relació entre el sistema universitari espanyol i el nord-americà, i generar una oferta bilingüe anglès-castellà en les tres àrees d’especialització definides.

El nostre projecte, per tant, recull explícitament i decididament les característiques d’agregació, especialització i internacionalització entorn de les quals s’articula l’Estratègia Universitat 2015 aprovada pel Govern.

A pesar d’això, la resolució de la convocatòria del Programa Campus d’Excel•lència Internacional corresponent a l’any 2010, i feta pública el passat 26 de juliol pel secretari general d’Universitats, ha exclòs el nostre projecte de la possibilitat de concórrer a la qualificació de CEI.

Aquesta exclusió, no obstant això, es contradiu amb l’informe d’avaluació rebut, en què es destaquen les importants fortaleses del projecte i l’ambició dels seus objectius. L’informe d’avaluació rebut fa totalment impossible entendre la resolució del secretari general d’Universitats. És més, si la resolució desestimatòria es pretén sustentar en la falta d’un acord totalment tancat amb una universitat nord-americana s’estaria contravenint l’Ordre de convocatòria del programa de Campus d’Excel•lència Internacional que estableix expressament que els projectes que es presenten a la primera fase només necessiten contenir-ne “una descripció general i resumida” (art. 3.2.a OM EDU 1069/2010).

Resulta totalment inacceptable i rebutjable que el nostre projecte Mediterranean Campus no haja sigut admès pel secretari general d’Universitats per a concórrer a la segona fase, ja que el projecte reuneix totes les característiques d’agregació, especialització i internacionalització recollides en l’Estratègia Universitat 2015 i en la convocatòria de CEI.

Però, si observem de prop la resolució ens adonarem d’algunes característiques que conté i que val la pena destacar. D’una banda, més de la meitat dels projectes que han sigut presos en consideració per a poder concórrer a la segona fase no contenen agregacions estratègiques d’universitats, i només un nombre molt reduït d’aquests presentaven una aposta tan decidida per la internacionalització com la que està recollida en el nostre projecte Mediterranean Campus.

D’altra banda, si prenem en consideració els projectes seleccionats entre les convocatòries del 2009 i 2010 observem que cada comunitat autònoma disposa d’un projecte, excepte Andalusia, Catalunya i Madrid que en tenen més de dos i Galícia que en té dos. Ara bé, si l’objectiu últim de la resolució ha sigut portar a terme un repartiment geogràfic per Comunitats Autònomes –i que seria totalment contradictori amb la recerca de l’excel•lència– la foto resultant és també inacceptable i rebutjable. La importància qualitativa i quantitativa del sistema universitari valencià és substancialment superior a la que ha quedat recollida en aquestes resolucions administratives. El reconeixement que la comunitat universitària espanyola i la comunitat científica internacional concedeixen a les universitats valencianes és inequívocament molt superior al que recull la resolució de la Secretaria General d’Universitats.

Hi ha, per tant, una notòria diferència entre els objectius declarats en les convocatòries de Campus d’Excel•lència Internacional i els veritables objectius revelats per la resolució administrativa. Les agregacions estratègiques entre universitats i l’aposta per la internacionalització no han sigut els veritables objectius que s’han tingut presents en la resolució, encara que aquests eren els que es declaraven retòricament en la convocatòria.

Ara bé, l’excel•lència no l’atorguen les resolucions administratives d’un òrgan ministerial. L’excel•lència és un intangible i aconseguir-la requereix un treball rigorós diari de tots els membres de la comunitat universitària, en l’exercici de cada una de les tres funcions de la universitat, és a dir, en la docència, en la investigació i en la transferència de coneixement i responsabilitat social. Fa 30 anys que aquesta Universitat fa bé el seu treball, 30 anys tractant d’aconseguir l’excel•lència i d’obtenir el reconeixement dels altres: el reconeixement de la comunitat científica internacional i del conjunt de les diferents institucions socials i de la ciutadania.

La nostra aposta per l’excel•lència i la col•laboració estratègica entre les dues universitats de la província d’Alacant és ferm. No era una aposta conjuntural vinculada a una convocatòria del Ministeri, sinó un plantejament de futur sorgit del convenciment mutu dels avantatges de la cooperació, que s’expressa explícitament en el projecte conjunt que presentem.

Les dues universitats tenim la voluntat de desenvolupar els importants objectius definits en el nostre projecte Mediterranean Campus, per la qual cosa puc afirmar que tractarem d’aconseguir les metes que en aquest projecte es traçaven. En particular, puc dir que continuarem treballant per poder constituir un campus als Estats Units conjuntament i convenientment amb una universitat nord-americana en el qual poder portar a terme les accions definides en el nostre projecte en els seus tres grans àrees d’especialització, i que avançarem en la investigació col•laborativa, en la incentivació de l’emprenedoria universitària i en la posada en marxa de recursos tecnològics i de gestió conjunta, d’acord amb els objectius que s’establien en el projecte Mediterranean Campus.

A continuació em referiré a l'estat actual en què es troba el Projecte d'Ampliació de la nostra universitat. No obstant això, només em centraré en l'ampliació prevista en els espais situats a l'altre costat de l'autopista A-77, al terme municipal d'Alacant, que comprenen una superfície pròxima als 900.000 m2, ja que les obres de construcció de la Facultat d'Educació continuen el ritme programat als terrenys dotacionals cedits generosament per l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig.

La falta d'espais on desenvolupar les nostres activitats és molt notòria, la qual cosa dificulta que puguem desplegar totes les nostres potencialitats. Aquest és un fet fàcilment constatable, com ho posa de manifest que la ratio de superfície construïda per alumne de la nostra universitat és molt inferior a la de les altres universitats valencianes i espanyoles.

Com és ben sabut, des de fa anys estem treballant, sempre de manera concertada amb les diferents administracions públiques, perquè aquest problema d'insuficiència d'espais deixe de ser-ho.

I aquesta voluntat de concertació entre totes les administracions es va fer totalment explícita el 6 de febrer del 2008, quan es va signar el Protocol de Col•laboració entre l'IVVSA, l'Ajuntament d'Alacant, i la Universitat d'Alacant per a la Gestió del Sector Parc Científic i Ampliació de la Universitat d'Alacant, subscrit pel llavors alcalde de la nostra ciutat, Luis Díaz Alperi, el llavors Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, el nostre malaguanyat i volgut José Ramón García Antón i per la meua pròpia persona, en representació de la Universitat d'Alacant.

En aquest Protocol les tres administracions públiques ens comprometíem a col•laborar i tramitar i impulsar els documents del planejament urbanístic de l'Ampliació de la Universitat d'Alacant, l'elaboració dels quals s'encomanava a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, a través de l'Institut Valencià de l'Habitatge (IVVSA).

Abans ja m’he referit al desenvolupament de la primera fase d'aquest Protocol, és a dir, al Pla Especial relatiu al Parc Científic, que, com he dit, va ser ja tramitada per l'IVVSA, cosa que ha fet possible que el nostre Parc Científic dispose ja d'un acceptable nombre d'edificacions.

La segona fase de desenvolupament del Protocol es va iniciar l'any passat, quan l'IVVSA va adjudicar el concurs per a la Redacció del Projecte d'Urbanització, on, a més del Parc Científic previst en la primera fase, han de tenir cabuda l'ampliació de la universitat i el Parc Tecnològic. A partir d'aquest moment, l'equip redactor, coordinadament amb l'IVVSA i la Universitat d'Alacant, va començar a elaborar diversos documents sobre l'ampliació, coincidint amb les exposicions públiques del nou Pla General d'Ordenació Urbana d'Alacant (PGOU).

Les discrepàncies que hi havia entre els documents elaborats en el desenvolupament del Protocol i la fitxa del Sector denominat Ampliació Universitat del Pla General (PGOU) s'han anat reduint al llarg de les dues exposicions públiques a què va ser sotmès el Pla General, després de les al•legacions presentades per la universitat i les diverses reunions de treball mantingudes entre l'Ajuntament d'Alacant, l'IVVSA i la Universitat d'Alacant.

No obstant això, fins i tot reconeixent els avanços obtinguts en el tractament del Sector en tot el procés, he de dir que el resultat final de la Fitxa de l'Ampliació de la Universitat del Pla General, aprovada pel Ple de l'Ajuntament d'Alacant que va tenir lloc el passat 31 de maig, no permet pensar que, en aquest moment, el projecte dispose de suficients garanties que el facen econòmicament viable.

La Universitat d'Alacant necessita tenir aclarit el seu horitzó de futur, necessita saber que podrà portar a terme la seua ampliació, que dins d'altres 30 anys podrà continuar sent útil a la societat a què es deu.

El futur es construeix avui, amb les decisions que avui prenem. Si avui, amb les nostres decisions, contribuïm a fer que la Universitat d'Alacant puga disposar en el futur –dins d’unes quantes dècades, dins d'altres 30 anys– de tot allò que li permeta ser una universitat important, una universitat gran i prestigiosa, l’haurem encertada. Haurem contribuït a millorar la nostra universitat i, amb això, haurem contribuït a fer molt més important la nostra ciutat.

No estic sol•licitant ni diners ni finançament. Però sí que demane obertament que preparem el futur de la nostra universitat i, ja que en les seues mans, en les mans de l’Ajuntament d’Alacant, estan les eines per a aconseguir aquest objectiu, he de sol•licitar-los que, com més prompte millor, trobem les fórmules necessàries que facen possible que el projecte d'ampliació del Campus dispose finalment de les garanties que en facen viable el desenvolupament.

Les universitats valencianes, com totes les administracions públiques, estem aplicant severes mesures d'austeritat amb què estem fem a la difícil conjuntura econòmica. Formem part de la societat i, com a conseqüència d'això, afrontem el mateix tipus de problemes econòmics.

Ara bé, la desfavorable situació econòmica no ha de portar-nos al desànim. La durada de l'actual cicle econòmic no serà indefinida, sinó que vindrà seguida per un període posterior més expansiu. Hem d'estar preparats perquè la nostra societat puga aprofitar l'expansió quan aquesta es presente. I una de les certeses que compartim tots és que les societats pròsperes del futur seran aquelles que hagen apostat decididament per la formació, per la innovació i per la creació i difusió del coneixement.

Però si la nostra societat vol apostar, de veritat, per la formació, per la innovació i per la creació i difusió de coneixement haurà d'incloure les universitats entre les seues prioritats fonamentals. I una manera explícita de situar la universitat entre les prioritats fonamentals de la societat consisteix a posar a disposició d'aquesta els recursos necessaris perquè pugua desenvolupar la seua tasca. Recursos suficients per a la seua activitat ordinària, però estructurats de manera tal que continguen els incentius adequats perquè les universitats promoguem millores contínues en la qualitat de tots els nostres serveis.

Els programes plurianuals de finançament (PPF), dels quals, fa més d'una dècada, va disposar el Sistema Universitari Públic Valencià, van eliminar la discrecionalitat en l'assignació de recursos i van contribuir a elevar el pes relatiu de les universitats en el PIB valencià. Aquests programes plurianuals van reduir la incertesa, van permetre predir els recursos de què anàvem a poder disposar al llarg de diversos anys i ens van ajudar a les universitats a programar de manera molt més eficient la nostra activitat.

L'esforç pressupostari que, durant tot aquest temps, va realitzar la Generalitat va ser, sens dubte, molt important. Així ho hem reconegut sempre les universitats. Però aquest esforç no va resultar erm. Al contrari, els resultats als quals va donar lloc van ser considerablement beneficiosos, ja que van contribuir de manera decisiva a elevar substancialment la qualitat de les nostres universitats.

Des de fa un temps, les universitats públiques valencianes i la Conselleria d'Educació érem conscients de la necessitat de poder disposar d'un nou Pla Plurianual de Finançament (PPF) que ens permetera programar, durant un horitzó temporal prou ampli, les nostres activitats. I he de dir que tots estàvem d'acord que disposàvem d'una gran oportunitat per a incorporar importants millores en l'estructura del nou Pla. I amb aquest objectiu es va començar a treballar conjuntament fa poc més d'un any.

Les reunions de treball mantingudes per la Comissió Mixta de Finançament, formada pels responsables de la Conselleria i pels equips econòmics de les universitats públiques, han donat a llum feliçment un document rigorós i consensuat que aclareix l'horitzó de finançament de les universitats públiques fins a l'any 2017. Han fet un bon treball i hem de felicitar-los per això.

Aquest treballs faran possible que, a la fi d’aquest acte, els rectors de les universitats públiques valencianes subscriguem amb la Generalitat el nou Pla Plurianual de Finançament.

Es tracta d'un gran esdeveniment que les universitats acollim amb verdadera satisfacció.

Cal destacar que el nou PPF presenta innovacions importants respecte als anteriors, ja que més del 60% del finançament públic a què les universitats accedirem vindrà determinat pels resultats de la nostra activitat, que inclou tant els resultats docents com els d'investigació i els de transferència de coneixements. El nou model incorpora, per tant, uns poderosos incentius que contribuiran de manera decisiva a millorar totes les nostres activitats.

A partir d'aquest moment els paràmetres del nou model de finançament començaran a computar-se, si bé els efectes econòmics seran plenament operatius entre 2013 i 2017.

Puc transmetre, en nom de totes les universitats públiques valencianes, la nostra satisfacció per l'acord aconseguit. Podem, per tant, felicitar-nos tots per això.

Al llarg dels seus 30 anys, la Universitat d'Alacant ha fet bé els seus deures: és una universitat competitiva i té un important reconeixement social i internacional. Puc assegurar-los que la nostra universitat, la nostra comunitat universitària, posarà tot l’esforç i tota la il•lusió per continuar millorant la qualitat de la nostra institució. Igualment, vull que sàpien que col•laborarem amb totes les institucions públiques i amb les organitzacions socials i econòmiques, a fi de contribuir a prestar un millor servei al conjunt dels ciutadans a qui ens devem.

Moltes gràcies.

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464