Instruccions de Matrícula

Instruccions de matrícula per a estudis de Grau, Màster Oficial, Doctorat i Estudis d'Ensenyaments Propis. Curs 2021-2022

Instruccions aprovades pel Consell de Govern 27/05/2021 (BOUA 28/05/2021)

Instruccions per a la matrícula del curs 2021-2022

El present document estableix els diferents aspectes relacionats amb la matrícula en la Universitat d'Alacant per als estudis oficials regulats en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol i pel RD 43/2015, de 2 de febrer) i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, així com els estudis regulats en la Normativa sobre ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014.

1. Convocatòria

La Universitat d'Alacant publica la convocatòria de matrícula en els diferents estudis per al curs acadèmic 2021-2022. Aquesta convocatòria inclou el calendari d'introducció de dades i la relació de la documentació a aportar per l'alumnat en cada cas.

La Universitat comunicarà la convocatòria de manera individualitzada a l'alumnat del curs anterior i als qui hagen sigut admesos per a iniciar estudis amb límit màxim d'admissió (LMA).

2. Calendari de matrícula

L'accés al programa d'automatrícula es realitza a través de la pàgina web de la UA (www.ua.es), seleccionant la icona de la plataforma UACloud CV), amb un codi d'usuari i una contrasenya. Les dades de matrícula s'introdueixen seguint les instruccions del mateix programa.

Per a poder procedir a la introducció de les dades de matrícula, s'informarà sobre el dret d'informació en la recollida de dades i es requerirà el consentiment.

Finalitzada la introducció de les dades, es pot obtenir un informe que conté la relació de les assignatures matriculades i el càlcul aproximat de l'import de la matrícula. Aquest informe no té cap validesa com a acreditació, però és un comprovant de la introducció de dades realitzada. L'import total de la matrícula podrà modificar-se després de la publicació oficial de les taxes aplicables o per la incorporació de nous conceptes resultants de la comprovació de dades que requerisquen justificació documental.

TIPUS D'ESTUDI COL·LECTIU D'ALUMNAT TERMINIS
GRAU Inicien estudis

Matrícula: del 20 al 221 de juliol de 2021

Moviment de llistes per a cobrir vacants: 23 de juliol de 2021
Si queden vacants: fins al 30 de setembre de 2021 (o 14 d'octubre, si el centre el considera)
Continuen estudis
 • Estudiants amb totes les assignatures aprovades en C1, C2 i C3 del curs 20-21
 • Alumnat que ha participat en programes de mobilitat en el curs 20-21
 • Tot l'alumnat del Grau en Infermeria

Matrícula: 7 i 8 de juliol de 2021

Resta d'estudiants Matrícula: 2, 3 i 6 de setembre de 2021
Tots Matrícula per a afegir assignatures del 2n semestre: 27 i 28 de gener de 2022
MÀSTER UNIVERSITARI Inicien estudis

Escola Politècnica Superior

Matrícula: de l'11 al 14 de juny de 2021.

Màster O. en Professorat de Secundària

Matrícula: 27 i 28 de juliol de 2021

Facultats:

 • 1a Fase
 • 2a Fase

Matrícula:

22 i 23 de juliol de 2021

27 i 28 de setembre de 2021

Si queden vacants: fins al 31 d'octubre de 2021
Continuació d'estudis Matrícula: 2, 3 i 6 de setembre de 2021
Tots Matrícula per a afegir assignatures del 2n semestre: del 3 i 4 de febrer de 2022
DOCTORAT
Inicien estudis
 • Matrícula 1a Fase: de l'1 d'octubre al 30 de novembre de 2021
 • Matrícula 2a Fase: del 31 de gener al 14 de març 2022
 Continuen estudis Matrícula: Des de l'EDUA es generarà la matrícula de manera automàtica el mes de setembre
ENSENYAMENTS PROPIS Tots Matrícula: s'establirà específicament per a cada estudi 
 ALTRES ESTUDIS Alumnat de programes de mobilitat i visitants Matrícula per al 1r semestre: del 3 al 22 de setembre de 2021
Matrícula per al 2n semestre: del 14 de gener al 8 de febrer de 2022

Els terminis dels col·lectius d'alumnat no arreplegats en la taula anterior seran establits pel mateix centre.

 

1 El dia 22 només es podrà realitzar la matrícula fins a les 13.00 hores, per a poder realitzar el procediment de moviment de llistes de l'endemà.

3. Cites de matrícula

3.1. Estudiants que inicien estudis de grau

La distribució de les cites de matrícula de l'alumnat que inicia els estudis de grau procedents de la preinscripció es realitza atenent la nota d'accés. A partir de l'hora i dia de cita que s'haja assignat, l'alumnat podrà accedir a l'aplicació d'automatrícula fins a les 13.00 hores de l'últim dia de matrícula.

La llista d'espera de cada estudi està formada pels qui han sol·licitat l'accés a aqueix estudi i no han sigut admesos.

Els moviments de llista es produeixen quan els qui han sigut admesos en un estudi deixen la seua plaça vacant per no haver-se matriculat en termini. Les places s'ofereixen a mesura que hi ha vacants. El dia 23 de juliol de 2021 es publicaran les vacants que hi haja en aqueix moment i les persones admeses hauran de matricular-se aqueix mateix dia. En cas contrari, s'entendrà que renuncien a la plaça.

3.2. Estudiants que continuen estudis de grau

La distribució de les cites de matrícula d'aquest alumnat es realitza atenent el criteri de rendiment acadèmic que s'utilitza per a les beques, referit al curs anterior, tenint en compte les qualificacions obtingudes fins a la convocatòria C3 del curs 2020-21, excepte els estudiants del Grau d'Infermeria que per les circumstàncies de la pandèmia i de les característiques pròpies d'aquests estudis, es tindran en compte les qualificacions obtingudes fins a la convocatòria C2. En tot cas, se citarà amb antelació a l'alumnat que acredite un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

L'alumnat de la Universitat d'Alacant que ha participat en programes de mobilitat durant el curs 2020-21 serà citat per a la matrícula els dies 7 i 8 de juliol de 2021.

Per a l'adjudicació de les cites es divideixen els dies hàbils del termini de matrícula en franges horàries, compreses dins de l'horari d'atenció telefònica. A partir de l'hora i dia de cita que s'haja assignat, tot l'alumnat que continua estudis de grau que haja sigut citat podrà accedir a l'aplicació d'automatrícula fins a les 23.59 hores del dia 6 de setembre.

3.3 Matrícula del segon semestre per a estudiants d'estudis oficials

En aquest període només podran afegir assignatures corresponents al segon semestre, els qui estiguen matriculats/as d'estudis oficials en el curs acadèmic 2021-22.

4. Atenció telefònica (965 90 9900)

La Universitat d'Alacant ofereix un servei d'atenció telefònica per a informar sobre la preinscripció i la matrícula durant el període comprès entre el 4 de juny i el 17 de setembre de 2021, excepte el mes d'agost, en horari de 09.00 a 19.45 hores.

5. Documentació necessària per a formalitzar la matrícula

Segons l'article 28.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

Els interessats tenen dret a no aportar documents que ja es troben en poder de l'Administració actuant o hagen sigut elaborats per qualsevol altra Administració. L'administració actuant podrà consultar o recaptar aquests documents llevat que l'interessat s'oposara a això. No cabrà l'oposició quan l'aportació del document s'exigira en el marc de l'exercici de potestats sancionadores o d'inspecció.

La Universitat d'Alacant, en compliment d'aquesta llei, està implementant els processos d'interoperabilitat amb altres administracions públiques que ofereixen aquesta opció.

El Reglament General de Protecció de Dades del Parlament Europeu defineix el consentiment de l'interessat com tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l'interessat accepta, ja siga mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que el concerneixen.

La documentació es presentarà de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la UA. La secretaria del centre la revisarà i en cas d'error o deficiència el comunicarà per a la seua esmena. Si no es presenta la documentació requerida, es procedirà, prèvia notificació, a l'anul·lació de la matrícula.

La UA comprova la validesa de la documentació presentada de dues formes:

 1. Mitjançant consulta amb les institucions i administracions que tinguen actiu el sistema d'interoperabilitat, sempre que l'estudiant haja donat el seu consentiment exprés per a cada document presentat.
 2. Sol·licitant a l'estudiant l'original per a la seua verificació quan es tracte de:
 • Documents que la Universitat d'Alacant no pot verificar mitjançant interoperabilitat
 • Documents per als quals l'estudiant no ha donat el seu consentiment per a la consulta d'interoperabilitat.

La relació de la documentació necessària per a cada tipus d'estudi es troba en els annexos d'aquest document d'acord amb el següent detall:

 

Estudis Annex Termini de presentació
Grau Annex I

Tota la documentació necessària s'ha de presentar a través d'UACloud abans de finalitzar el termini de matrícula assignat a cada estudiant.

Màster Universitari Annex II

Tota la documentació necessària s'ha de presentar a través d'UACloud abans de finalitzar el termini de matrícula assignat a cada estudiant.

Doctorat

                

Annex III

 

Tota la documentació necessària s'ha de presentar en la Secretaria de l'Escola de Doctorat abans de finalitzar els següents terminis màxims:

 • Estudiants que continuen estudis i estudiants que els inicien i es matriculen fins al 30 de novembre: 30 de novembre de 2021.
 • Estudiants que inicien estudis i es matriculen del 31 de gener al 14 de març: 23 de març de 2022.
Ensenyaments Propis Annex IV En el moment de fer la preinscripció per mitjans telemàtics.

 

6. Sobre virtual

El sobre virtual és una pàgina web de la UA que inclou les instruccions per a realitzar la matrícula així com una altra informació rellevant per a l'alumnat. Cada titulació estableix el contingut del seu sobre virtual a través de la següent web:

7. Dades obligatòries a emplenar en la matrícula

 • Dades acadèmiques: modalitat de matrícula, assignatures, grups, etc.
 • Dades personals: Domicili, e-mail personal, telèfon i dades identificatives. La fotografia personal haurà de pujar-se a UACloud en format jpg.
 • Dades estadístiques
 • Dades bancàries: NIF, nom, cognoms i adreça postal del titular del compte, així com el codi IBAN2 del compte bancari.

2 L'IBAN (codi internacional de compte bancari) és un número d'identificació que permet validar internacionalment un compte en una determinada entitat financera.

Carta de pagament de matrícula

7.1. Carta de pagament de matrícula

La carta de pagament de la matrícula pot incloure els següents conceptes:

 • Activitat docent: segons les dades introduïdes i els que consten en els expedients.
 • Obertura d'expedient: cada vegada que s'accedeix a un estudi en la Universitat d'Alacant. En el cas de simultaneïtat d'estudis es pagarà per cada estudi.
 • Expedició de targeta d'identitat: es pagarà cada curs acadèmic en què es matricule. En cas de simultaneïtat d'estudis es pagarà només en un dels estudis matriculats.
 • Expedició de certificat de la Prova d'Aptitud per a l'accés a la Universitat.
 • Quota del segur escolar obligatori, i en el seu cas, del voluntari.
 • Aplicació, si escau, de l'import mínim al qual fa referència el punt 8 de l'art. 14.3-7 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV de 30 de desembre de 2017).

7.2. Taxes de matrícula

L'import de les taxes de matrícula d'estudis oficials es calcula segons el que disposa la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, ja esmentada, i s'apliquen les tarifes que cada any fixa el Consell de la Generalitat Valenciana.

L'import de les taxes de matrícula dels estudis d'ensenyaments propis, dels estudis de la Universitat Permanent i de l'alumnat visitant els estableix el Consell Social.

7.3. Exempcions i bonificacions

Només en les matrícules dels estudis oficials s'aplicaran les següents exempcions i bonificacions a què es refereixen els articles 14.3-2 i 14.3-6 de la Llei 20/2017, després de comprovar la documentació aportada com a acreditativa del dret:

 • Sol·licitants de beca.
 • Membres de família nombrosa.
 • Membres de família monoparental.
 • Tenir alguna discapacitat igual o superior al 33%.
 • Víctima de bandes armades i elements terroristes.
 • Víctima de violència de gènere.
 • Haver obtingut la qualificació de matrícula d'honor en l'avaluació global del 2n Curs de Batxillerat o premi extraordinari en el batxillerat, per als qui inicien estudis de grau.
 • Obtenir la qualificació de matrícula d'honor, en una o diverses assignatures de les matriculades en el curs acadèmic immediat anterior, en els mateixos estudis.
 • Haver estat subjecte/a al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.
 • Ser beneficiari/a de la Renda Valenciana d'Inclusió Social.
 • Estar en situació d'exclusió social.

La Universitat d'Alacant requerirà el pagament cautelar de les taxes de matrícula als qui sol·liciten beca i no complisquen els requisits establits en les corresponents ordres ministerials i de Conselleria per les quals es convoquen beques i ajudes per a realitzar estudis universitaris.

7.4. Assegurances

7.4.1. Assegurança escolar obligatòria (INNS)

La quota anual de l'assegurança escolar s'inclourà en la carta de pagament de la matrícula a l'alumnat que, segons les dades que aporten o que consten en el seu expedient, reuneixen els requisits d'edat3  i nacionalitat4 per a poder beneficiar-se d'aquesta assegurança. Els qui ja hagueren pagat la quota del segur escolar corresponent a l'any acadèmic en què es matriculen (en un altre centre d'estudis) hauran d'aportar una fotocòpia acarada del justificant d'aquest pagament perquè no se'ls incloga novament en la carta de pagament.

No podrà acollir-se a aquesta assegurança l'alumnat dels ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant.

7.4.2. Assegurança per a l'alumnat NO inclòs en l'àmbit de l'assegurança escolar obligatori de l'INSS

A aquest alumnat se'ls inclourà obligatòriament l'assegurança d'accidents més econòmica entre els quals ofereix la universitat, llevat que acrediten tenir contractat una assegurança d'accidents amb les mateixes cobertures o siguen titulars del dret a la protecció de la salut (Reial decret llei 7/2018, de 27 de juliol).

7.4.3. Assegurança voluntària

La Universitat d'Alacant ofereix al seu alumnat la possibilitat de contractar una assegurança voluntària d'accidents, com a complementari de l'assegurança escolar obligatòria.

En el sobre virtual se subministrarà a l'alumnat informació sobre cobertures i import de la prima anual de l'assegurança voluntària.

La contractació de l'assegurança es realitza en el moment de la matrícula (a través del programa d'automatrícula), i el seu import s'inclourà en la carta de pagament.

3 El pagament de l'assegurança escolar és obligatori per a tots els estudiants que no tinguen complits els 28 anys quan s'inicie el curs escolar en el qual es matriculen. El curs escolar, a aquest efecte, transcorre des del dia 13 de setembre de 2021 fins al dia 12 de setembre de l'any següent.

4 Estan compresos dins del camp d'aplicació de l'assegurança escolar les i els alumnes estrangers menors de 28 anys nacionals de països membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Suïssa, així com l'alumnat estranger nacional d'un altre país amb residència legal a Espanya que hauran de tenir-la durant tot el curs acadèmic.

7.5. Forma i termini de pagament

D'acord amb el que es disposa en l'article 14.3-3 de l'esmentada Llei 20/2017, de 28 de desembre, el pagament de la matrícula d'estudis oficials de Grau i Màster Universitari en la Universitat d'Alacant es realitzarà, amb caràcter general en 8 terminis pel procediment de domiciliació bancària.

En cas que se sol·licite fer les proves extraordinàries de finalització d'estudis (C1) per a totes les assignatures matriculades, s'emetrà una única carta de pagament per l'import total de la matrícula, independentment de la forma de pagament.

La domiciliació bancària es podrà realitzar en qualsevol Banc o Caixa d'Estalvis de la zona única de pagament en euros (SEPA: Single Euro Payments Area).

L'impagament d'algun dels terminis comportarà l'anul·lació de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagueren abonat.

Per als estudis de grau i màster el pagament podrà efectuar-se per qualsevol de les següents modalitats, segons elecció de l'alumnat en el programa d'automatrícula:

 • Pagament en 1 sol termini. Data límit de pagament: 20 de setembre.
 • Pagament en 8 terminis. L'import de cada rebut es carregarà en el compte facilitat entre els dies 15 i 20 de cada mes, de setembre a abril del curs acadèmic. Per a poder fraccionar el pagament de la matrícula, l'import de la mateixa ha de ser, com a mínim, de 160 euros.

En cas que es regularitzen els imports per modificacions de matrícula, reconeixements, impagats, beques, etc., l'import resultant de la regularització es prorratejarà entre els terminis que queden arracades de pagament.

Per als estudis de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, les taxes corresponents es repartiran en dos rebuts les dates de venciment dels quals seran el 15 de desembre de 2021 i el 15 de febrer de 2022.

Aquest apartat no serà aplicable per als ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant que podran establir altres formes de pagament, així com un nombre de terminis diferent.

7.6. Justificant de pagament

És responsabilitat de l'entitat bancària en la qual s'ha domiciliat el pagament de la matrícula la notificació del justificant de pagament.

En cas dels pagaments en efectiu, el justificant serà la carta de pagament amb la validació mecànica o el segell de l'entitat financera on s'haja efectuat, o bé, en el seu cas, el comprovant del caixer automàtic.

7.7. Efectes del pagament

El pagament del primer termini de les taxes constitueix la formalització definitiva de la matrícula, excepte anul·lació posterior per impagament d'un altre termini o per qualsevol altra de les causes previstes en la normativa vigent.

La validesa de la matrícula està condicionada al pagament de les taxes corresponents i a la comprovació de les dades i documents aportats. L'impagament d'algun dels rebuts de la matrícula, en els terminis establits, comportarà l'anul·lació de la mateixa en totes i cadascuna de les assignatures matriculades, amb la consegüent nul·litat dels efectes acadèmics que, en el seu cas, s'hagueren produït.

La falsedat en aquestes dades o documents comportarà l'anul·lació de la matrícula, sense perjudici de les responsabilitats civils o penals que d'això es deriven.

8. Targeta d'Identificació Universitària (TIU)

Una vegada realitzada la matrícula, a partir de l'1 de setembre, l'alumnat de nou ingrés haurà de sol·licitar cita per a realitzar el tràmit d'emissió de la TIU. La sol·licitud de cita es realitzarà a través del següent enllaç:

affluences.com/universidad-de-alicante/reservation?type=25&resource=3528

Després de la sol·licitud, rebrà un e-mail al compte institucional (@alu.ua.es) que requerirà confirmació.

Una vegada confirmada la cita, haurà d'acudir el dia i hora assignat, proveït del DNI, a la Sala de Juntes de la Facultat d'Econòmiques, on es realitzarà la fotografia amb la qual s'emetrà la targeta.

9. Disposició addicional

A l'efecte de presentar la documentació acreditativa de Família Nombrosa o Família Monoparental per al curs acadèmic 2021-22, el termini oficial de matrícula s'inicia l'11 de juny i finalitza el 30 de novembre de 2021.

10. Disposició derogatòria única

Queden derogats els terminis que contradiguen el que s'estableix en aquesta instrucció.

Annex I. Documentació a presentar per a la matrícula de grau (PDF per a imprimir)

Tota la documentació requerida s'haurà de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la UA (accessible des d'UACloud) fins a l'últim dia del termini assignat per a la matrícula per a cada estudiant.

Si el/la estudiant atorga el consentiment per a la verificació de dades a través de serveis d'interoperabilitat, no es requerirà l'aportació de cap document. En el cas d'haver-hi alguna incidència, la secretaria del centre es posarà en contacte amb l'interessat o interessada per a la seua esmena.

Documents obligatoris per a tot l'alumnat

 • Ordre de domiciliació emplenada i signada per la persona titular del compte bancari en la qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, excepte que ja s'haguera presentat en la matrícula del curs anterior.
 • Si forma part d'una família nombrosa: còpia del títol actualitzat, llevat que ja l'haguera presentat en cursos anteriors en la UA i no estiga caducat l'1/9/2021.
 • Si forma part d'una família monoparental: còpia del títol actualitzat, llevat que ja l'haguera presentat en cursos anteriors en la UA i no estiga caducat l'1/9/2021.
 • Si sol·licita exempció de taxes per estar afectat per una discapacitat igual o superior al 33%: còpia de la certificació d'aqueixa circumstància, llevat que ja ho haguera presentat en cursos anteriors en la UA i no estiga caducada l'1/9/2021.
 • En cas de ser víctima de bandes armades i elements terroristes: còpia dels següents documents: el que  acredite que és víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill o filla de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.
 • En cas de ser víctima de violència de gènere: còpia de la resolució judicial que reconega aquesta condició o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que siga víctima d'aquesta violència i, en cas de ser fill o filla de la persona reconeguda com a víctima i tenir menys de 25 anys, també del llibre de família.
 • En cas d'haver estat subjecte/a al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat: còpia de la certificació de la conselleria competent en matèria de protecció de menors, o de la sentència en la qual puguen aplicar-se mesures de reeducació.
 • En cas d'estar en situació d'exclusió social: còpia del certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
 • En cas de ser titular o beneficiari del dret a la renda d'inclusió social: còpia de la resolució aprovatòria del títol
 • A l'efecte de poder beneficiar-se de l'Assegurança Escolar Obligatòria l'alumnat ciutadà estranger menor de 28 anys, còpia de:
  • Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea o Certificat del dret a residir amb caràcter permanent a Espanya o document d'Identitat del seu país en vigor, si l'alumnat és ciutadà d'algun país de la UE, EEE o Suïssa.
  • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) o autorització/targeta de residència temporal o autorització/targeta de residència permanent.

Per a estudiants de nou ingrés

 • Còpia del DNI o del número d'identificació d'estrangers (NIE) o del Passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola). Els documents han d'estar en vigor.
 • Si ha obtingut matrícula d'honor global del 2n curs del Batxillerat o ha obtingut premi extraordinari en el batxillerat: còpia del certificat corresponent.

2.1. Si es matricula per primera vegada i procedeix de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU):

 • Còpia de la targeta de la PAU.
 • Justificant d'haver pagat les taxes de trasllat, si ve d'una universitat que no pertanga a la Comunitat Valenciana.

2.2. Si es matricula per primera vegada i procedeix d'FP:

 • Còpia del títol i de l'acreditació de qualificacions per a l'admissió en la universitat.

Si a més ha realitzat les proves de les matèries específiques de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU):

 • Còpia de la targeta de la PAU, si està expedida amb signatura electrònica o còpia si està expedida amb signatures manuscrites.
 • Justificant d'haver pagat les taxes de trasllat, si ve d'una universitat que no pertanga a la Comunitat Valenciana.

2.3. Si ha fet trasllat d'expedient des d'un altre centre universitari:

 • Justificant de pagament de les taxes de trasllat, emès pel centre d'origen.

2.4. Si ja té una llicenciatura, un grau o una diplomatura:

 • Còpia del títol universitari oficial.

2.5. Si ha superat les proves d'accés per a majors de 25 anys:

 • Còpia del justificant d'haver superat les proves d'accés per a majors de 25 anys.
 • Justificant del pagament de les taxes de trasllat si les proves no s'han superat en aquesta universitat.

2.6. Si ha superat les proves d'accés per a majors de 40 o 45 anys:

 • Còpia del justificant d'haver superat les proves d'accés corresponents.

Annex II. Documentació a presentar per a la matrícula de màsters universitaris (PDF per a imprimir)

Tota la documentació necessària es pot presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la UA (accessible des d'UACloud) fins a l'últim dia del termini assignat per a la matrícula per a cada estudiant.

El consentiment per a la consulta d'interoperabilitat no requereix d'aportar cap document. En el cas d'haver-hi alguna incidència la secretaria del centre es posarà en contacte amb l'interessat o interessada.

Documents obligatoris per a tot l'alumnat

 • Ordre de domiciliació emplenada i signada per la persona titular del compte bancari en la qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, excepte que ja s'haguera presentat en la matrícula del curs anterior.
 • Si forma part d'una família nombrosa: còpia del títol actualitzat, llevat que ja l'haguera presentat en cursos anteriors en la UA i no estiga caducat l'1/9/2021.
 • Si forma part d'una família monoparental: còpia del títol actualitzat, llevat que ja l'haguera presentat en cursos anteriors en la UA i no estiga caducat l'1/9/2021.
 • Si sol·licita exempció de taxes per estar afectat per una discapacitat igual o superior al 33%: còpia de la certificació d'aqueixa circumstància, llevat que ja ho haguera presentat en cursos anteriors en la UA i no estiga caducada l'1/9/2021.
 • En cas de ser víctima de bandes armades i elements terroristes: còpia dels següents documents: el que acredite que és víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill o filla de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.
 • En cas de ser víctima de violència de gènere: còpia de la resolució judicial que reconega aquesta condició o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que siga víctima d'aquesta violència i, en cas de ser fill o filla de la persona reconeguda com a víctima i tenir menys de 25 anys, també del llibre de família.
 • En cas d'haver estat subjecte/a al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat: còpia de la certificació de la conselleria competent en matèria de protecció de menors, o còpia de la sentència en la qual puguen aplicar-se mesures de reeducació.
 • En cas d'estar en situació d'exclusió social: còpia del certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
 • En cas de ser titular o beneficiari del dret a la renda d'inclusió social: còpia de la resolució aprovatòria del títol
 • A l'efecte de poder beneficiar-se del Segur Escolar Obligatori l'alumnat ciutadà estranger menor de 28 anys, còpia de:
  • Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea o Certificat del dret a residir amb caràcter permanent a Espanya o document d'Identitat del seu país en vigor, si l'alumnat és ciutadà d'algun país de la UE, EEE o Suïssa.
  • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) o autorització/targeta de residència temporal o autorització/targeta de residència permanent.
 • Informe Tècnic emès pel Centre de Formació CONTÍNUA, en el cas de títols d'accés estranger no homologats. (L'aportació del document la realitzarà el Centre de Formació CONTÍNUA).

Per a estudiants que inicien estudis

 • Còpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o de la targeta del número d'identificació d'estrangers (NIE) o del Passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola). Els documents han d'estar en vigor.
 • Còpia del títol que dóna accés a l'estudi. En el cas de persones titulades per la Universitat d'Alacant (UA), no hauran d'aportar cap documentació.

Els qui inicien estudis del Màster Universitari en professor d'educació secundària, ensenyaments artístics, d'idiomes i esportives, hauran d'aportar, a més de la documentació anterior:

 • L'acreditació de tenir superat, com a mínim, el nivell B1 en un idioma estranger, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües (MECRL).

Característiques dels documents expedits a l'estranger

Hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per a això, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracte, així com traduïts oficialment al castellà o al valencià.

La traducció deurà:

 • Estar realitzada o assumida com a pròpia per una representació diplomàtica o consular espanyola a l'estranger.
 • Estar realitzada o assumida per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país que emet el document.
 • Estar realitzada a Espanya per traductor/a jurat/a degudament autoritzat/a o inscrit/a a Espanya (el Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant disposa d'aquest servei: www.csidiomas.ua.es/va/).

Hauran de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. Aquest requisit no s'exigirà als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

Annex III. Documentació a presentar per a la matrícula de doctorat (PDF per a imprimir)

Tota la documentació necessària s'ha de presentar per mitjans telemàtics abans de finalitzar els següents terminis màxims:

 • Estudiants que continuen estudis i estudiants que els inicien i es matriculen fins al 30 de novembre: 30 de novembre de 2021.
 • Estudiants que inicien estudis i es matriculen del 31 de gener al 14 de març: fins al 23 de març de 2022.

Documents obligatoris per a tot l'alumnat

 • Ordre de domiciliació emplenada i signada per la persona titular del compte bancari en la qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, excepte que ja s'haguera presentat en la matrícula del curs anterior.
 • Si forma part d'una família nombrosa: còpia del títol actualitzat, llevat que ja l'haguera presentat en cursos anteriors en la UA i no estiga caducat l'1/9/2021.
 • Si forma part d'una família monoparental: còpia del títol actualitzat, llevat que ja l'haguera presentat en cursos anteriors en la UA i no estiga caducat l'1/9/2021.
 • Si sol·licita exempció de taxes per estar afectat per una discapacitat igual o superior al 33%: còpia de la certificació d'aqueixa circumstància, llevat que ja ho haguera presentat en cursos anteriors en la UA i no estiga caducada l'1/9/2021.
 • En cas de ser víctima de bandes armades i elements terroristes: còpia dels següents documents: el que acredite que és víctima de bandes armades i elements terroristes, i, en cas de ser fill o filla de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.
 • En cas de ser víctima de violència de gènere: còpia de la resolució judicial que reconega aquesta condició o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que siga víctima d'aquesta violència i, en cas de ser fill o filla de la persona reconeguda com a víctima i tenir menys de 25 anys, també del llibre de família.
 • En cas d'haver estat subjecte/a al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat: còpia de la certificació de la conselleria competent en matèria de protecció de menors, o còpia de la sentència en la qual puguen aplicar-se mesures de reeducació.
 • En cas d'estar en situació d'exclusió social: còpia del certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
 • En cas de ser titular o beneficiari del dret a la renda d'inclusió social: còpia de la resolució aprovatòria del títol
 • A l'efecte de poder beneficiar-se de l'Assegurança Escolar Obligatòria l'alumnat ciutadà estranger menor de 28 anys, còpia de:
  • Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea o Certificat del dret a residir amb caràcter permanent a Espanya o document d'Identitat del seu país en vigor, si l'alumnat és ciutadà d'algun país de la UE, EEE o Suïssa.
  • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) o autorització/targeta de residència temporal o autorització/targeta de residència permanent.
 • Si és becari o becària d'un projecte d'investigació, ha d'adjuntar una fotocòpia acarada de la seua credencial actualitzada.

Per a estudiants que inicien estudis

 • Còpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o de la targeta del número d'identificació d'estrangers (NIE) o del Passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola). Els documents han d'estar en vigor.
 • Còpia de la titulació o titulacions d'accés.
 • Còpia de les certificacions d'estudis corresponents a les titulacions abans esmentades.

Per a l'accés amb estudis superiors fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), és necessari aportar un document acreditatiu de la Universitat que va expedir el títol, signat per la persona competent per a això, on conste que amb aquest títol és possible accedir al doctorat al seu país d'expedició.

Quan els estudis hagen sigut cursats en la Universitat d'Alacant, no és necessari aportar la documentació anteriorment esmentada.

Característiques dels documents expedits a l'estranger

 1. Els documents hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per a això, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracte, així com traduïts, si escau, oficialment al castellà o al valencià. La traducció haurà de realitzar-se per alguna de les següents formes:
  • Estar realitzada o assumida com a pròpia per una representació diplomàtica o consular espanyola a l'estranger.
  • Estar realitzada o assumida per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país que emet el document.
  • Estar realitzada a Espanya per traductor/a jurat/a degudament autoritzat/a o inscrit/a a Espanya (el Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant disposa d'aquest servei www.csidiomas.ua.es/va/).
 2. Els documents hauran de ser legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. Aquest requisit no s'exigirà als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
  En la pàgina web de l'EDUA és possible consultar la informació sobre aquest tema: edua.ua.es/en/documentos/secretary/pre-registration-and-registration/instrucciones-legalizaciony-traduccion-documentos-expedidos-en-el-extranjero.pdf

.

Annex IV. Documentació a aportar per a la matrícula d'estudis d'ensenyaments propis

En el moment de fer la preinscripció, ha de presentar la següent documentació:

 • Ordre de domiciliació emplenada i signada per la persona titular del compte bancari en la qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, excepte que ja s'haguera presentat en la matrícula del curs anterior.
 • Còpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o del número d'identificació d'estrangers (NIE) o del Passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola). Els documents han d'estar en vigor.
 • En el cas de persones titulades per la Universitat d'Alacant (UA), no hauran d'aportar cap documentació.
 • En el cas persones titulades per una altra universitat espanyola:
  • Còpia del títol, o del dipòsit si escau, que li done accés.
 • En el cas de persones titulades per una universitat estrangera:
  • Si té el títol homologat: còpia de l'homologació del títol que li dóna accés.
  • Si no té el títol homologat: còpia del títol que li dóna accés.
 • El centre de Formació CONTÍNUA de la Universitat d'Alacant podrà sol·licitar l'aportació de documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades, inclosa la legalització dels documents expedits a l'estranger, així com la seua traducció.

En cas de requerir-se la legalització, aquesta haurà de realitzar-se per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. Aquest requisit no s'exigirà en cap cas als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

En cas de requerir-se la traducció al castellà, aquesta haurà de venir signada i segellada, si escau, per traductors espanyols o estrangers degudament identificats.

Inici