Taxes Universitàries

Taxes universitàries

Decret 106/2020, de 7 d'agost, del Consell, d'aprovació de taxes per prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2020/21 (DOGV 13/08/20)

Taxes per activitat docent (preu per crèdit)

Graus de la Universitat d'Alacant
Grau 1a Matrícula 2a Matrícula 3a Matrícula 4a Matrícula
Dret; Història; Humanitats; Relacions Laborals i Recursos Humans; Sociologia; Treball Social. 13,86 € 26,26 € 55,71 € 74,27 €
Administració i Direcció d'Empreses; Criminologia; DADE; DECRIM; DERRII; Economia; Espanyol: Llengua i Literatures; Estudis Anglesos; Estudis Àrabs i Islàmics; Estudis Francesos; Filologia Catalana; Geografia i Ordenació del Territori; Gestió i Administració Pública; Mestre en Educació Infantil; Mestre en Educació Primària; Màrqueting; Publicitat i Relacions Públiques; Relacions Internacionals; Traducció i Interpretació. 14,96 € 28,35 € 60,12 € 80,16 €
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport; Física; Matemàtiques; TADE; Turisme. 16,41 € 31,07 € 65,92 € 87,89 €

Arquitectura; Arquitectura Tècnica; Biologia; Ciències de la Mar; Fonaments de l'Arquitectura; Gastronomia i Arts Culinàries; Enginyeria Biomèdica; Enginyeria Civil; Enginyeria en Informàtica; Enginyeria Robòtica; Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació; Enginyeria Multimèdia; Enginyeria Química; Geologia; Òptica i Optometria; Química.

19,27 € 38,39 € 81,47 € 108,62 €

Infermeria; Nutrició Humana i Dietètica.

20 € 40,07 € 85,01 € 113,34 €
Màsters Universitaris de la Universitat d'Alacant
Màster 1a Matrícula 2a Matrícula 3a Matrícula 4a Matrícula
 • Advocacia  
 • Gestió Administrativa
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Professorat d'Educació  Secundària i Ensenyaments Artístics, d'Idiomes i Esportives
14,96 € 28,35 € 60,12 € 80,16 €
 • Arquitectura
 • Enginyeria de Camins, Canals i Ports
 • Enginyeria Geològica
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria de Telecomunicació
 • Enginyeria Informàtica
20,27 € 38,39 € 81,47 € 108,62 €
 • Emergències i Catàstrofes
 66,76 €  107,41 €
 • Resta de màsters universitaris oferits per la Universitat d'Alacant
39,27 € 62,79 €
Doctorat de la Universitat d'Alacant
Rama de coneixement 1a Matrícula 2a Matrícula 3a Matrícula i posteriors
Art i Humanitats 49,44 € 86,52 € 107,70 €
Ciències Socials i Jurídiques                            59,19 € 103,58 € 128,93 €
Ciències 62,67 € 109,67 € 136,50 €
Enginyeria i Arquitectura 69,27 € 121,23 € 150,90 €
Ciències de la Salut 69,60 € 121,81 € 151,61 €
Avaluació i proves Taxes
Proves d'aptitud per a l'accés a la Universitat 78,20 €
Prova de nivell lingüístic
Proves d'aptitud per a l'accés al Màster Universitari de Professorat de Secundària
Proves d'aptitud per a l'accés a Educació Física, Belles arts, Traducció i Interpretació
Curs d'iniciació i orientació per a majors de 25 anys 116,59 €
Matrícula de doctorat per a realització de tesi doctoral en estudis regulats per Reial decret 1393/2007 38,60 €
Matrícula tutela acadèmica doctorat regulat Reial decret 99/2011 300 €
Projectes de fi de carrera, excepte ensenyaments organitzats per crèdits 143,73 €
Examen de tesi doctoral
Prova d'avaluació per a l'obtenció del diploma acreditatiu d'estudis avançats
 • Requisits per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior
  • Proves d'aptitud
  • Projecte o treball
  • Període de pràctiques
  • Estudi de sol·licituds de convalidació d'assignatures o de reconeixement de crèdits corresponent a estudis estrangers
143,73 €
 • Requisits per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior
  • Cursos tutelats
16,43 €
 •  Requisits per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior
  • Estudi d'equivalència de títols estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat
155,22 €
 • Obtenció, per convalidació, del títol de la diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica:
  • Avaluació acadèmica
  • Treballs exigits

 

143,55 €

239,39 €

Títols i secretaria
Expedició de títols acadèmics Taxes
Títol de Doctor 225,20 €
Títol Oficial de Màster 212,07 €
Títol Oficial de Grau 186,24 €
Títol de Llicenciatura, Arquitectura o Enginyeria + Suplement Europeu al Títol (SET)
Títol de Diplomatura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica o Mestre/a + Suplement Europeu al Títol (SET) 108,86 €
Diploma acreditatiu d'estudis avançats 73,73 €
Duplicat dels títols anteriors, per extraviament o modificació 27,34 €
Expedició del Suplement Europeu al Títol (només per a aquelles persones titulades diferents a grau o màster, el títol del qual no incorpore el suplement europeu), o duplicats dels ja expedits 35,14 €
Sol·licitud de declaració d'equivalència a nivell acadèmic de Doctor 166,89 €
Secretaria
Taxes
Obertura d'Expedient Acadèmic per inici d'estudis en un centre i trasllat, així com expedició de Certificats Acadèmics 27,34 €
Compulsa de documents 10,69 €
Expedició de duplicats de targetes de proves d'aptitud per a l'accés a la Universitat
Expedició, manteniment o actualització de Targetes d'Identitat 5,87 €

Enviament de títols:

 • Enviaments amb destinació Espanya
 • Enviaments amb destinació Europa
 • Enviaments amb destinació resta de països

 

15 €

30 €

50 €

Inici