Exàmens / Avaluació

Preguntes freqüents sobre:

Exàmens / Avaluació

Quin és el sistema d'avaluació de coneixements en els títols oficials de la UA (Reglament d'Avaluació dels Aprenentatges)?

El Consell de Govern de la UA en sessió de 27 de novembre 2015 va aprovar el Reglament d'Avaluació dels Aprenentatges (BOUA de 9/12/2015) on es regulen els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació d'aquestes, així com l'emplenament i modificació d'actes.

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

 • El criteri inspirador de la programació docent és l'avaluació contínua que serà el sistema d'avaluació general.
 • Es contempla l'establiment de sistemes d'avaluació alternativa per a estudiants amb dret a" adaptació curricular".
 • Els criteris d'avaluació seran públics i objectius, s'inclouran amb antelació als períodes de matrícula en les "Guies docents" de les assignatures i no es podran modificar durant el curs excepte causa justificada.
 • Hi haurà activitats d'avaluació recuperables i no recuperables que figuraran en les "Guies docents" de les assignatures.
 • S'estableixen dos períodes d'avaluació: ordinari i extraordinari que figuraran en el calendari acadèmic anual.
 • El calendari de proves finals no podrà modificar-se, excepte causa de força major. La data de proves finals de cada assignatura es coneixerà abans dels períodes de matrícula, el lloc, almenys, amb 30 dies d'antelació.
 • Sistema de qualificació serà numèric de 0 a 10 amb un decimal. Es podrà atorgar esment de "Matrícula d'Honor" a estudiants amb qualificació igual o major de 9. Els esments de "Matrícula d'Honor" no podran excedir el 5% d'estudiants matriculats en una assignatura o una per a assignatures amb 20 o menys estudiants.
 • Els resultats de proves parcials i finals es publicaran a través d'UACloud. Per a les primeres, no més tard de 30 dies naturals. Per a les segones en el termini establit en el Calendari Acadèmic. A més en proves finals s'indicarà amb almenys 48 hores d'antelació el lloc, data i horari per a la revisió.
 • S'estableix el procediment de revisió i reclamació de qualificacions.

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

Reglament d'adaptació curricular.

Normativa de permanència.

Pujar

Què és i quins estudiants poden sol·licitar "adaptació curricular"?

Són les accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic.

Les sol·licituds d'adaptació curricular es gestionaran atenent els principis de confidencialitat i privacitat

Els estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

 • Primer grup. Estudiants que acrediten un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, igual o superior al 33% i estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE) per alteracions de salut congènita o sobrevinguda.
 • Segon grup. Estudiants que acrediten la condició d'esportistes d'elit, alt nivell o universitaris. Víctimes de violència de gènere. Situació d'embaràs, part, adopció o acolliment. Fills menors de 3 anys a càrrec o cuidadors de familiars dependents. Jornada laboral incompatible amb l'assistència a classe. Membres d'òrgans de govern de la UA, participants en tornejos, activitats culturals o acadèmiques en representació de la UA i estudiants que participen en programes de mobilitat.

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran, a través d'UACloud app "Suport a estudiants", durant les dues primeres setmanes des de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

 Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant i les del segon grup es remetran al centre (facultat/escola politècnica)

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

 • Adaptacions de suport a l'aula poden consistir en adequació de materials, il·luminació o qualitat de so de les aules. Adaptació de pràctiques o continguts acadèmics i fins i tot utilització de sistemes de comunicació alternatius o complementaris. També, es poden contemplar absències justificades a classe (màxim 25% per assignatura).
 • Adaptacions en proves d'avaluació podrien consistir en l'ampliació del temps en les proves o en la transcripció a altres sistemes de comunicació alternatius.

Reglament adaptació curricular (BOUA de 28/7/2015).

Pujar

Quin és el contingut de les "Guies Docents" d'assignatures?

Les "Guies docents" de les assignatures inclouran la següent informació que es publicarà abans dels períodes de matrícula i no es podrà modificar excepte causa de força major:

 • Procediments i criteris d'avaluació
 • Pla d'aprenentatge
 • Competències i objectius a aconseguir
 • Programa de l'assignatura.
 • Grups, horaris, professorat i departament responsable de la docència.
 • Dates de proves finals
 • Bibliografia i/o altres materials

A les Guies Docents de les assignatures es pot accedir des de la web principal de la UA a partir de l'apartat "Estudis"

Pujar

Quan i com es publiquen els calendaris d'exàmens finals?

Els calendaris d'exàmens finals s'elaboren i publiquen pels centres (facultats/escoles) abans dels períodes de matrícula i no es poden modificar.

Normalment, el calendari d'exàmens finals s'inclou en les pàgines web dels centres, s'informa a través d'UACloud i la data d'examen de cada assignatura figura en l'apartat "avaluació" de la "Guia Docent"

Els períodes d'exàmens finals s'ajustaran als establits en el calendari acadèmic.

Pujar

Quin és el sistema de qualificacions?

D'acord amb el Reial decret 1125/2003 que va establir el sistema de crèdits i qualificacions per als títols de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), el Reglament d'Avaluació dels Aprenentatges (Art.8) estableix el següent sistema de qualificacions per als títols oficials de la UA.

 • Sistema numèric de 0 a 10 amb un decimal.
 • Podrà afegir-se qualificació qualitativa.
 • 0-<5 Suspens (SS), 5-<7 Aprovat (AP), 7-<9 Notable (NT), 9-10 Excel·lent (SB).
 • Sense Presencialitat (SP). Estudiants que no hagen realitzat cap activitat d'avaluació durant el semestre i no s'haguera presentat a la prova final, en el cas que n'hi haguera.
 • Matrícula d'Honor (MH). Qualificació igual a superior a 9. El nombre de matrícules d'honor concedides no podrà superar el 5% d'estudiants matriculats en una assignatura. Per a assignatures amb 20 o menys estudiants, només es podrà atorgar una Matrícula d'Honor.

Els crèdits superats a través de reconeixement (convalidació) mantindran la seua qualificació d'origen.

Els crèdits obtinguts a través d'activitats de lliure elecció tindran la qualificació d'APTE i computaran per a l'obtenció de nota mitjana.

En el cas de superar una assignatura per "avaluació curricular mitjançant la compensació de qualificacions" (coneguda comunament com a "aprovat per compensació") aquesta tindrà una qualificació d'Aprovat per compensació, 5.

Pujar

Com es publiquen les qualificacions?

Les qualificacions, tant de proves parcials com d'exàmens finals, es publiquen a través d'UACloud en l'espai de treball de cada assignatura.

 • Per a proves parcials no més tard de 30 dies naturals des de la realització o lliurament. En tot cas, tots els resultats de proves parcials s'hauran de conèixer abans de la realització, si n'hi haguera, de l'examen final.
 • Per a exàmens finals no més tard del termini establit per a lliurament d'actes en el calendari acadèmic. També es publicarà, almenys amb 48 hores d'antelació, el lloc, data i horari per a la revisió.

La qualificació final de cada assignatura, una vegada consolidada i definitiva, s'incorporarà a expedient acadèmic de l'alumne disponible a través d'UACloud.

Pujar

Quin és el procediment per a revisar i/o reclamar les qualificacions d'exàmens?

D'acord amb l'art. 167.6 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, l'alumnat té dret a la revisió de la qualificació obtinguda en qualsevol de les proves d'avaluació.

Els criteris d'avaluació seran públics i objectius. Es coneixeran abans dels períodes de matrícula. L'equip docent de cada assignatura els inclourà en l'apartat "avaluació" de la "Guia Docent" de l'assignatura.

Per a proves parcials:

La professora o professor de l'assignatura haurà d'oferir a l'alumnat que així ho requerisca les explicacions oportunes sobre les valoracions realitzades sobre el seu progrés en horari d'atenció tutorial amb la finalitat que puguen conèixer els seus errors i millorar dins del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Per a exàmens finals:

 • 1r pas. Revisió amb la professora o professor.
  • Almenys 48 hores després de la publicació de la qualificació i no més tard de 20 dies des de la celebració de l'examen. En tot cas, almenys 7 dies abans de la següent convocatòria.
  • La professora o professor haurà de publicar el lloc, data i horari de la revisió amb almenys 48 hores d'antelació al fet que aquesta es duga a terme
  • Aquest pas és obligatori per a poder continuar amb el procediment de reclamació en cas de disconformitat.
 • 2n pas. Interposició de reclamació davant el departament encarregat de la docència de l'assignatura
  • Mitjançant sol·licitud motivada dirigida a la direcció del departament.
  • Termini; Màxim cinc dies hàbils una vegada finalitzat el termini de la primera revisió amb la professora o professor.
  • Es constituirà una comissió formada per tres docents del departament que no podrà incloure a la professora o professor de l'assignatura.
  • Es resoldrà en un termini màxim de 10 dies hàbils.
  • La resolució es notificarà a l'estudiant i a la direcció del centre (faculteu/escola). Si fóra favorable es modificarà la qualificació.
 • 3er pas. Interposició de reclamació davant el Centre (faculteu/escola)
  • Mitjançant sol·licitud dirigida al deganat de la facultat a la direcció de l'escola.
  • Termini; 5 dies hàbils una vegada rebuda la resolució del departament.
  • Es resoldrà per la Comissió de Reclamacions del Centre que estarà formada per 5 membres (Degà/na o Director/a, un altre membre de la direcció del centre, el president/a de la Delegació d'Estudiants i dos docents nomenats a aquest efecte).
  • La resolució es produirà en un màxim de 15 dies hàbils. Si fóra favorable es modificarà la qualificació.
 • 4t pas. Recurs d'alçada davant el Rector
  • En el termini d'un mes des de l'endemà una vegada rebuda la resolució del Centre (facultat/escola)

Pujar

Què és l'avaluació extraordinària per a finalitzar els estudis de grau o màster universitari?

Es tracta d'una prova d'avaluació extraordinària que podran sol·licitar aquells estudiants que únicament tinguen arracada per a finalitzar els seus estudis un màxim de dues assignatures i el treball de fi de grau o de fi de màster universitari.

Se sol·licitarà en el moment de matricular-se, el calendari acadèmic anual establirà el període de realització de l'avaluació extraordinària (octubre-novembre).

Els criteris d'avaluació seran els establits l'any anterior.

L'estudiant que sol·licite avaluació extraordinària i no la supere podrà presentar-se, únicament, a l'avaluació ordinària del curs acadèmic.

Normativa

Pujar

Què és "l'avaluació curricular mitjançant compensació de qualificacions", comunament coneguda com a "aprovat per compensació"?

És el procediment mitjançant el qual un estudiant de grau o màster pot sol·licitar obtenir una avaluació positiva de l'última assignatura que li quede per a finalitzar els estudis si compleix una sèrie de requisits.

 • Estar matriculat o matriculada en la Universitat d'Alacant i haver cursat en ella, almenys, el 25% dels crèdits corresponents a la titulació de la qual se sol·licita l'avaluació per compensació
 • Que es tracte de crèdits corresponents a assignatures bàsiques o obligatòries d'una titulació. En cap cas es procedirà a la compensació de crèdits optatius. Igualment no seran objecte d'avaluació curricular per compensació les assignatures Pràctiques Externes obligatòries ni el Treball Fi de Grau.
 • Que els crèdits la qualificació dels quals se sol·licita per via de compensació es corresponguen amb l'última matèria necessària per a l'obtenció del títol, exclosos aquells vinculats al Treball Fi de Grau.
 • Tenir qualificades almenys quatre actes d'aqueixa assignatura. No computant-se a aquest efecte la qualificació de “no presentat”.
 • Haver obtingut en alguna de les qualificacions de l'assignatura a compensar, una nota igual o superior a 3,5 punts.
 • Haver formalitzat matrícula de l'assignatura en el curs acadèmic en el qual el sol·licita.
 • Que la nota mitjana del seu expedient siga superior a 5,5 punts en el moment que sol·licita l'avaluació per compensació

L'avaluació per compensació només podrà ser atorgada una vegada, no podent sol·licitar-se de nou compensació en qualssevol altres titulacions que cursades en la Universitat d'Alacant. No es concedirà compensació de crèdits a estudiants procedents d'altres universitats que hagueren utilitzat la compensació en elles. Només es podrà compensar una assignatura i el nombre de crèdits de la mateixa no serà superior a 9. Així mateix, no es concedirà compensació de crèdits a l'alumnat que se li haja instruït expedient disciplinari i haja sigut sancionat per falta greu.

La sol·licitud "d'Avaluació per compensació" es presentarà a través d'UACloud, app "eAdministració". El termini de sol·licitud serà de 15 dies hàbils des que finalitze l'últim dels terminis d'emplenament i lliurament d'actes establits en el calendari acadèmic per a cada període d'avaluació.

La qualificació que figurarà en l'assignatura serà la "d'aprovat per compensació 5".

Normativa

Pujar

Què cal fer per a sol·licitar una certificació acadèmica de qualificacions?

Les certificacions acadèmiques tenen caràcter oficial i un cost de taxes de 28 € aprox.

Hi ha dos models principals de certificacions.

 • Resumida: únicament figuren les assignatures superades.
 • Completa: figuren totes les assignatures cursades i les seues convocatòries.

La certificació acadèmica podrà incloure, a més, dades d'accés, primer cicle, titulació o uns altres que pot necessitar la persona interessada i figuren en el seu expedient acadèmic.

Tots els models de certificació costen el mateix. La certificació per a sol·licitar renovació del títol de família nombrosa és gratuïta.

Les certificacions acadèmiques es poden sol·licitar, directament, en les secretaries de les facultats o a través d'UACloud, app "e-Administració"

Pujar