Treball Fi de Grau

Preguntes freqüents sobre:

Treball Fi de Grau

Què és el Treball Fi de Grau?

L'indicat en aquest apartat de preguntes i respostes més freqüents també és aplicable, amb caràcter general, als Treballs Fi de Màster (TFM)

Els plans d'estudis de Grau de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) conclouen amb la presentació i defensa d'un Treball Fi de Grau (TFG).

El TFG que tindrà un mínim de 6 crèdits i un màxim del 12,5% del total dels crèdits del títol, haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

Serà un treball original, autònom i personal l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, i que cada estudiant realitzarà sota l'orientació d'un tutor o tutora.

El TFG haurà de permetre a l'alumnat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau i podrà contemplar l'assistència a seminaris i altres activitats presencials que es consideren d'interès.

El TFG estarà protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.

Cada centre de la UA (facultat/escola politècnica) elaborarà un reglament específic sobre sol·licitud, presentació, característiques i avaluació dels TFG dels seus plans d'estudi.

Normativa;

Inici

Quins requisits cal complir i com es realitza la matrícula del TFG?

En la Universitat d'Alacant per a poder matricular-se del TFG s'haurà de tenir superats almenys 168 crèdits en plans d'estudi de 240 crèdits i 210 en plans d'estudi de 300 o més crèdits.

El TFG és una assignatura més i la matrícula es realitza en els períodes comuns a la resta d'assignatures.

Les i els estudiants, també, poden matricular-se del TFG en el període d'ampliació de matrícula d'assignatures de segon semestre (segona quinzena de gener).

Es pot fer ús de la convocatòria d'avaluació extraordinària de finalització d'estudis quan queden un màxim de dues assignatures més TFG per a finalitzar els estudis

Normativa:

Inici

Què és i quines funcions té la tutora o tutor del TFG?

La tutora o tutor supervisarà la realització del TFG per l'estudiantat.

La seua labor consistirà a orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, realitzar un seguiment durant el període de duració del treball a desenvolupar, i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest.

Amb caràcter previ a la presentació, la tutora o tutor revisarà la memòria del TFG i informarà de la labor realitzada per la o l'estudiant durant el període d'elaboració d'aquest.

Excepcionalment podrà assignar-se una cotutora o cotutor, principalment, quan el TFG es realitze en una empresa o institució externa a la UA.

El departament universitari al qual pertanga la tutora o tutor serà el responsable d'assignar una substituta o substitut en cas de baixa temporal o permanent.

Inici

Com se selecciona la temàtica del TFG?

Els departaments universitaris que impartisquen assignatures en el pla d'estudis corresponent oferiran propostes de temàtiques per a la realització de TFG que inclouran les línies de treball  a seguir així com els objectius a aconseguir.

Amb anterioritat al semestre en el qual s'impartisca el TFG, els centres publicaran un llistat amb les línies i/o temes als quals l'alumnat podrà optar, el personal docent responsable de la tutela, el nombre d'estudiants que poden triar-lo, i els criteris d'assignació. Així mateix elaborarà unes normes bàsiques d'estil, extensió i estructura.

Les i els estudiants sol·licitaran, a través de l'app "UAprojet" d'UACloud Campus Virtual, els TFG que siguen del seu interès per ordre de preferència.

Els centres, d'acord amb les places disponibles i els criteris establits (expedient acadèmic), publicaran el llistat d'assignació de TFG.

Les i els estudiants podran sol·licitar temes propis per a realitzar el TFG. En cas que el departament, corresponent els rebutge haurà de ser de manera motivada.

En cada centre, es constituiran comissions de TFG, per titulació, que coordinaran i supervisaran tot el procés de realització del TFG i vetlaran per la qualitat i el nivell d'exigència que hauran de reunir aquests treballs.

Els procediments, calendaris de publicació, sol·licitud i assignació de TFG es concreten per a cada facultat/escola politècnica en els seus reglaments específics de TFG.

Inici

Com s'exposa i avalua el TFG (acreditació requisit lingüístic)?

Cada centre (facultat/escola) estableix els criteris d'avaluació i el procediment de lliurament i defensa dels TFG que, amb caràcter general, es realitzarà de manera pública.

Igualment, els centres estableixen les normes bàsiques d'estil, extensió i estructura que han de complir els TFG.

Les tutores o tutors revisaran les memòries dels TFG abans de la seua presentació.

El calendari acadèmic establirà els períodes d'avaluació, ordinaris i extraordinaris, dels TFG.

Els TFG seran avaluats per un tribunal que estarà format per tres professores o professors de la titulació.

El sistema de qualificacions i el procediment de reclamació i revisió serà el mateix que en la resta d'assignatures.

Els tribunals avaluadors no podran atorgar la qualificació de "Matrícula d'Honor" però podrà proposar la seua concessió a la Comissió de TFG del centre que les atorgarà al final del període de presentació de TFG, sentida la presidència dels tribunals avaluadors i d'acord amb la normativa general de concessió de "Matrícula d'Honor".

  • Requisit lingüístic: Perquè la qualificació obtinguda figure en les actes de la convocatòria corresponent, serà necessari tenir acreditat el nivell B1 de llengua estrangera abans de la data del tancament d'actes. En cas de no acreditar el nivell B1 la qualificació final que apareixerà en acta serà "Incompatible". En aquest cas, l'estudiant haurà de tornar a matricular-se del TFG el curs següent mentre obté l'acreditació. Si el TFG és l'última assignatura es podrà matricular quan obtinga el nivell B1. Normativa permanència UA.

Inici

Com es poden conèixer les normatives, instruccions i directrius sobre TFG de cada facultat?

D'acord amb la normativa general de la UA que regula els TFG i TFM (Modificació 30/11/2020) els centres (facultats/escola politècnica) han de tenir elaborat i publicat un reglament que desenvolupe la normativa general i l'adapte a les característiques pròpies de cadascun dels seus títols.

 

Inici