Anul·lació de Matrícula

Descripció

Procediment pel qual l'alumnat ha realitzat la matrícula i desitja la seua anul·lació.

L'anul·lació total de la matrícula podrà produir-se: a petició de l'alumnat o d'ofici per la mateixa Universitat.

Tràmits

Anul·lació de la matrícula a petició de l'alumnat:

L'alumnat que desitge anul·lar la seua matrícula haurà de presentar la sol·licitud en el seu centre i tenir en compte el següent:

  • Haurà de sol·licitar l'anul·lació de la matrícula, aquell alumnat que estiga matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi oficial de grau de la Universitat d'Alacant que, amb anterioritat al 15 de desembre, siga admès en altres estudis del mateix nivell, i decidisca matricular-se en aquests.
  • Estudiants que hagen sol·licitat examinar-se en la convocatòria extraordinària de desembre podran sol·licitar l'anul·lació de matrícula abans que s'inicien els exàmens finals d'aquesta convocatòria, d'acord amb les dates establides pels diferents centres.
  • La resta d'alumnat podrà sol·licitar-la abans que s'inicien els exàmens finals de la convocatòria de febrer.
  • Excepcionalment, per causa de força major i sempre que estiga degudament justificat, es podrà concedir l'anul·lació de la matrícula amb posterioritat a l'inici de les esmentades convocatòries, una vegada estudiat cada cas.
Anul·lació de la matrícula d'ofici

Podrà realitzar-se d'ofici:

  • Per impagament de la taxa de matrícula, en qualsevol dels seus rebuts, dins dels terminis establits
  • Si no es presenta qualsevol dels documents obligatoris requerits per a formalitzar la matrícula.
  • En els casos en els quals per aplicació de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú o d'una altra norma, procedisca la seua anul·lació.
Efectes administratius i acadèmics.

L'alumnat matriculat en primer curs per primera vegada, al qual se li concedisca l'anul·lació per causa d'accident o malaltia greu, mantindrà el dret d'accés sense necessitat de tornar a realitzar la preinscripció per al curs immediatament següent. Aquesta plaça no es computarà dins del límit d'admissió. L'anul·lació de la matrícula afecta a totes i cadascuna de les assignatures i crèdits en els quals l'alumnat s'haja matriculat, amb la consegüent nul·litat dels efectes acadèmics que, si escau, s'hagueren produït. Si es concedeix l'anul·lació no es computarà l'any de permanència.

Efectes econòmics.

Amb caràcter general, l'anul·lació de matrícula no comportarà la devolució de les taxes abonades.

Únicament en situacions de defunció, malaltia o accident greu que impedisca la consecució normal del curs, es tindrà dret a la devolució de taxes en la part proporcional al servei que no es vaja a prestar a l'estudiant.

No obstant això, també procedirà la devolució de les taxes abonades en el cas d'alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi oficial de primer i segon cicle, que siga admès en un altre estudi universitari del mateix nivell i sol·licite l'anul·lació de la matrícula i la devolució de les taxes amb anterioritat al 15 de desembre de l'any acadèmic en curs. Si el nou estudi en el qual ha sigut admès és de la Universitat d'Alacant, l'alumne podrà sol·licitar la compensació de les taxes abonades entre els Centres afectats, sempre que anul·le la seua matrícula inicial en un termini no superior a 5 dies hàbils des que va efectuar la seua última matrícula.

Quan per raó d'impagament d'una matrícula, aquesta haja sigut objecte d'anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, serà exigit com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula, el previ pagament de l'import d'aquesta, segons estableix la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana.

Documentació

Enllaços d'interès

Inici