Modificació de Matrícula

Descripció

Procediment pel qual l'alumnat ha realitzat la matrícula i desitja la seua modificació.

La modificació de matrícula pot produir els següents efectes: 

 • Canvi d'assignatures.
 • Anul·lació o ampliació de la matrícula d'una o més assignatures.

Terminis a tenir en compte

Els terminis per a la modificació de la matrícula s'estableixen cada any pel Consell de Govern, alhora que s'estableixen els diferents terminis per a formalitzar matrícula. En general, es podrà modificar matrícula durant el mateix període de matrícula, segons els estudis següents:

 • Estudis de Grau
  • Alumnat de nou ingrés: finals de juliol
  • Alumnat de continuació d'estudis: primers de setembre
  • Alumnat de nou ingrés procedent d'estudis d'extinció: setembre
  • Alumnat dels cursos d'adaptació al grau: a determinar pel centre
 • Estudis de Primer i Segon Cicle (a extingir): a determinar pel centre.
 • Estudis Oficials de Màster Universitari:
  • Primer curs: de juliol a setembre
  • Continuació d'estudis: setembre
 • Estudis Oficials de Tercer Cicle (Doctorat):
  • Alumnat de nou ingrés: setembre-octubre
  • Alumnat de continuació d'estudis: setembre
 • Estudis Propis de Postgrau i Especialització: Dependrà dels terminis que s'establisquen específicament per a cada estudi.

Transcorreguts aquests terminis, de manera excepcional i sempre que estiga degudament justificat, el Centre podrà autoritzar la modificació de matrícula una vegada estudiat cada cas.

En els casos en els quals s'haja sol·licitat adaptació/convalidació d'assignatures o crèdits, l'alumne disposarà d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà en què se li haja notificat la resolució, per a modificar la seua matrícula.

Tràmits

L'alumnat haurà d'accedir al seu campus virtual, amb la clau ja adjudicada i procedir als canvis que crega oportuns.

Una vegada realitzats els canvis és necessari tornar a imprimir les dades de matrícula com a justificant dels canvis realitzats.

DOCUMENTACIÓ

No és necessari presentar documentació.

Enllaços d'interès

Inici