Reconeixement d'assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Reconeixement d'Assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior

Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement.

Existeixen taules de reconeixement des dels diferents cicles formatius a graus de la UA.

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 • En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials es podran reconocier tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles.
 1. Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 2. Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

L'aplicació per a sol·licitar els reconeixements de crèdits la trobaràs en UA CLOUD:

UA CLOUD> Expedient acadèmic> Sol·licitar> Reconeixement de crèdits o convalidacions (Si véns d'un Cicle Formatiu has de seleccionar l'opció: Centre no universitari)

Per cada petició que faces el programa t'enviarà un correu-resguarde amb les dades de la  sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ que has de presentar en la Secretaria de la Facultat:

 1. Justificant de Registre de cada assignatura sol·licitada, excepte si has realitzat un Cicle Formatiu que hauràs d'emplenar una de les sol·licituds que trobaràs en cadascun dels cicles formatius.
 2. El programa de la/s assignatura/s que hages cursat i vulgues reconèixer, segellat per la Universitat d'origen i amb indicació de les competències adquirides. No és necessari si has realitzat un Cicle Formatiu de Grau Superior.
 3. Certificació Acadèmica Oficial o còpia compulsada de les qualificacions del centre d'origen. Si els teus estudis d'origen els has cursats en la Universitat d'Alacant serà suficient la fitxa informativa de l'alumne segellada pel Centre corresponent.
 4. Ressenya de la data de publicació en el BOE del pla d'estudis seguit amb anterioritat o fotocòpia d'aquest.
 5. En un dels tres documents anteriors ha d'aparèixer les Matèries i/o Rama de Coneixement de les assignatures de formació bàsica.
 6. Justificant dels descomptes als quals es tinga dret, en el seu cas (família nombrosa, discapacitat, víctima de terrorisme, etc.).
 7. En el cas que vulgues sol·licitar el reconeixement d'estudis realitzats a l'estranger, s'haurà d'abonar una taxa prèvia al reconeixement en concepte d'estudi d'aqueix expedient. El rebut es facilitarà en la Secretaria del Centre (143,73? per al curs 2017/18). Tota la documentació necessària ha d'estar traduïda i legalitzada oficialment i acreditar que els estudis estrangers cursats són oficials i de nivell universitari.

Pots consultar, a nivell orientatiu, els reconeixements que s'han resolt fins avui: Reconeixements de crèdits entre Cicles Formatius de Grau Superior amb graus universitaris.

Facultat de Ciències de la Salut

Reconeixement de crèdits o convalidacions. L'alumnat haurà de sol·licitar-lo a través de Campus Virtual (apartat Secretaria/Expedient/Reconeixement o Convalidacions) abans de matricular-se de les assignatures.

Les taules de reconeixement són informatives i no vinculants. Les taules s'han realitzat a partir de les resolucions de sol·licituds d'estudiants en cursos anteriors i per tant són susceptibles de ser ampliades. La Comissió de Reconeixement estudiarà i resoldrà les sol·licituds presentades.

Facultat de Dret

Mentre la Conselleria d'Educació no establisca la relació directa entre determinats cicles formatius de grau superior i les titulacions que s'imparteixen en la Facultat de Dret, s'informa que aquest Centre no procedirà a realitzar cap reconeixement entre aquestes titulacions.

Més informació

Facultat d'Educació

Terminis

 • La Facultat d'Educació obri diferents períodes per a la sol·licitud de reconeixements:

  • En els períodes de matrícula ordinària (juliol i setembre):
   • Sol·licitud de reconeixements d'assignatures de grau: del 21 de juliol al 30 d'octubre de 2020
   • Sol·licitud de reconeixements d'assignatures de màster:
    • Màster d'Investigació Educativa:  del 7 de juliol al 30 d'octubre de 2020
    • Màster de Secundària: del 30 de juliol al 30 d'octubre de 2020
    • Matriculats a posteriori se'ls concedeix 10 dies naturals des de la seua matrícula per a sol·licitar reconeixements
  • Un període extraordinari: del 6 d'abril al 5 de juny de 2020 

NO S'ADMETRAN SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI. L'estudiant podrà rebutjar la concessió d'un reconeixement només en el cas en el qual no haja sol·licitat expressament aquest reconeixement

Sol·licitud

 • En el període extraordinari

Es realitzarà a través de formulari on-line del 6 d'abril al 5 de juny de 2020

 • En els períodes de matrícula ordinària (juliol i setembre): 

A través d'UA Cloud> Expedient acadèmic> Sol·licitar> Reconeixement de crèdits o convalidacions (d'aquesta forma no apareixeran en matrícula aquelles assignatures de les quals sol·licites reconeixement). Hauràs de fer arribar la documentació corresponent a través d'aquest formulari on-line

La documentació sense signatura digital haurà de presentar-se per al seu acarament dins dels terminis establits de sol·licitud. S'indicarà el procediment a seguir per al seu lliurament.

Per a reconeixements procedents d'FP i de la llicenciatura en Psicopedagogia/Pedagogia en el Màster d'Educació Secundària, s'han de sol·licitar els reconeixements a través d'UACloud  i lliurar la documentació juntament amb el justificant de la sol·licitud de reconeixements (en breu s'indicarà el procediment a seguir per al seu lliurament).

Facultat de Filosofia i Lletres

Es podrà presentar la sol·licitud de reconeixement a través de formulari on-line en els terminis establits per aquesta Facultat.

L'alumnat podrà optar en la seua sol·licitud per proposar o no assignatures de destinació. En el cas que propose assignatures de destinació, la resolució de la comissió serà acceptar o denegar la sol·licitud de l'o de l'estudiant. En el cas que no les propose, la comissió decidirà quines assignatures de la titulació sol·licitada s'adeqüen a les assignatures d'origen presentades per l'alumnat.

Escola Politècnica Superior

Segons  Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, publicat en el BOE  del 16 de desembre del 2011 sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'Educació Superior. Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podran sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement.

Equivalències entre Cicles Formatius de Grau Superior i Graus de l'EPS

L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Més Informació

Normativa

 

Inici