Sol·licitud d'admissió en les proves d'accés per a majors de 25 anys

Sol·licitud d'Admissió en les Proves d'Accés per a Majors de 25 anys

Descripció

 • Procediment pel qual l'alumnat sol·licita participar en les proves d'accés per a majors de 25 anys i que se celebren anualment.
 • Només podran concórrer a aquesta prova d'accés els qui complisquen o hagen complit els 25 anys d'edat l'any natural en què se celebre aquesta prova i no esten en situació d'accedir directament en la universitat per altres vies. La finalitat de la Prova d'Accés per a Majors de 25 anys és valorar, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica dels alumnes per a seguir amb èxit els ensenyaments universitaris de Grau
 • L'estructura de la Prova d'Accés per a Majors de 25 anys constarà de dues fases:
  • Fase general: tindrà com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per a seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seua capacitat de raonament i d'expressió escrita. Versarà sobre 4 matèries comunes.
  • Fase específica: té per finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per a cursar amb èxit els diferents ensenyaments universitaris vinculades a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de Grau. Versarà sobre 2 matèries relacionades amb els estudis que l'alumne pretén cursar.

La Universitat també ofereix la possibilitat de seguir un Seminari d'Orientació l'objectiu de la qual és establir unes pautes de treball que orienten a l'alumne/a en la preparació de les assignatures comunes i específiques que componen les proves. Les sessions, amb un total de nou hores de cada matèria, excepte el comentari de text que tindrà una duració de dotze hores, s'impartiran per professorat tant de la Universitat com de Centres de FPA, que han sigut coordinats pel professor especialista elaborador de les diferents proves. L'alumnat matriculat en el Seminari, tindrà dret a una Targeta d'Identificació Universitària (TIU) de la UA que et permetrà l'accés a les aules d'informàtica i a altres serveis del campus (esports, seminaris, biblioteques, correu electrònic, etc.). La inscripció en el Seminari d'Orientació es realitza habitualment al setembre.

Terminis a tenir en compte

Les proves es realitzen anualment, i habitualment els terminis són:

 • Sol·licitud d'admissió a les proves: febrer-març.
 • Realització de les proves: abril-maig.(aquest curs les proves es realitzaran el 24 d'abril i el 8 de maig de 2021).

Tràmits

Documentació

En el cas que el rebut tinga algun tipus de descompte, els efectes no seran vàlids fins que s'aporte la documentació justificativa del mateix segons les instruccions que reba per mail al costat del seu prematrícula

 • Si forma part d'una família nombrosa, còpia del títol actualitzat.
 • Si forma part d'una família monoparental, còpia del títol actualitzat.
 • Si sol·licita exempció de taxes per estar afectat per una discapacitat igual o superior al 33%, còpia de la certificació d'aqueixa circumstància.
 • En cas de ser víctima de bandes armades i elements terroristes, còpia dels següents documents: el que acredite que és víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.
 • En cas de ser víctima de violència de gènere, còpia de la resolució judicial que reconega aquesta condició o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que siga víctima d'aquesta violència.
 • En cas d'haver estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat, copiade la certificació de la Conselleria competent en matèria de protecció de menors, o de la sentència en la qual puguen aplicar-se mesures de reeducació.
 • En cas d'estar en situació d'exclusió social, còpia del certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

Normativa

Enllaços d'Interès

 

Inici