Sol·licitud d'Admissió en Màster Universitari (Oficial)

Sol·licitud d'Admissió en Màster Universitari (Oficial)

Descripció

 • Procediment pel qual l'alumnat que complisca els requisits acadèmics corresponents i vulga accedir als estudis oficials de Màster Universitari, sol·licita la seua admissió.
 • Actualment, aquest procés es realitza de manera en línia.

Els requisits acadèmics generals d'accés són:

 • Títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Títol estranger que haja sigut homologat al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 • Títol d'educació superior estranger aliè a l'EEES no homologat. Est titule requereix d'un informe tècnic favorable per part del Centre de Formació Contínua (l'informe s'emetrà una vegada tancat el termini de preinscripció, en atenció a la documentació aportada).
 • També poden presentar la sol·licitud l'alumnat que estiga en condicions d'obtenir el títol universitari en el curs actual, és a dir, serà titulat en el moment de començar el màster universitari.

Terminis a tenir en compte

Els terminis per a sol·licitar l'admissió en Màster Universitaris de la Universitat d'Alacant són habitualment a partir de maig. (És necessari comprovar els terminis definitius cada curs acadèmic).

 • Sol·licitud d'admissió (les Comissions Acadèmiques dels Màsters podran sol·licitar el bloqueig a noves sol·licituds quan consideren que les places estan cobertes)
  • Primer termini: primera quinzena de maig. 
  • Segon termini (màsters amb places vacants): juliol- primers de setembre
  • Tercer termini (màsters amb places vacants): fins a principis d'octubre
 • Publicació de llistats d'admissió i llista d'espera: es publicaran llistats després de cada baremació.
 • Matrícula: a realitzar en tres períodes, en funció de quan haja resultat admès.

Tràmits

 • Els/as interessats/as realitzaran la seua sol·licitud via Internet, a través de la pàgina web del Centre de Formació Contínua. La connexió es podrà realitzar des de qualsevol ordinador connectat a internet.
 • El formulari de preinscripció només estarà actiu durant el termini de preinscripció. És important emplenar tots els camps sol·licitats, imprimir el formulari de sol·licitud i guardar el número de referència.
 • Tota la documentació s'ha d'adjuntar exclusivament en format digital (en escala de grises, resolució 150 x 150) en el moment d'emplenar el formulari de preinscripció (no s'admetrà documentació enviada per un altre mig) i marcar les caselles que apareixen en aquest formulari, deixant així constància de la documentació que es lliura.

Documentació

La documentació s'ha d'adjuntar exclusivament en format digital.

 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport en vigor.
 • Fotocòpia del títol amb el qual accedeix (si ja s'ha obtingut).
 • Fotocòpia del Certificat Acadèmic (per als sol·licitants de la Universitat d'Alacant n'hi ha prou amb una fitxa informativa del seu expedient, que es pot traure a través de campus virtual).
 • Curriculum vitae.
 • Una altra documentació que haja sigut sol·licitada pel màster corresponent (Important: s'ha de consultar la web del màster per a veure requisits específics d'admissió).

Els sol·licitants amb títol estranger no homologat, a més dels documents relacionats anteriorment, hauran de presentar:

 • Les traduccions de tots els documents presentats escrits en llengua diferent al castellà, català o valencià.
 • El Centre de Formació Contínua podrà sol·licitar qualsevol document per a comprovar l'equivalència del títol estranger al títol espanyol que li dóna accés. Veja requisits d'accés i matrícula.

Normativa

Enllaços d'interès

 

Inici