Trasllat d'expedient per a continuació d'estudis de Grau

Trasllat d'expedient per a continuació d'estudis de grau

Requisits

Segons el Procediment d'Accés a Estudis de Grau aprovat en Consell de Govern de la Universitat d'Alacant (28-09-2010):

 • Els qui hagen cursat estudis universitaris oficials espanyols parcials i desitgen accedir a estudis de grau en aquesta universitat, podran ser admesos si reuneixen els següents requisits:
  • Que se li reconeguen almenys 30 crèdits en els estudis de grau en el qual sol·licita l'admissió.
  • Tenir una qualificació igual o superior a la de l'últim admès en preinscripció en aquesta Universitat per a aqueix estudi pel seu mateix contingent, en el curs acadèmic immediatament anterior en el qual sol·licite l'admissió.

Si no es compleixen aquests requisits, haurà d'incorporar-se al procés general de preinscripció. En tot cas, els centres, podran proposar al Consell de Govern, cada curs acadèmic, un límit màxim de places per a aquesta mena d'admissió, així com la no aplicació d'aquest últim requisit.

Terminis i documentació

 • El termini per a sol·licitar el trasllat normalment és del 15 de març al 15 de maig (comprovar anualment en cada centre els terminis corresponents).
 • La documentació haurà de presentar-se en la secretaria del centre en la que es vulga continuar els estudis de grau. La documentació és la següent:
  • Sol·licitud de Continuació d'Estudis de Grau per Trasllat
  • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.
  • Certificat acadèmic personal (original i còpia). En el cas d'estudis de la Universitat d'Alacant bastarà amb una fitxa informativa segellada pel Centre.
  • Original i fotocòpia del document acreditatiu de la nota d'accés a la universitat.
  • Programes (del curs acadèmic en el qual es van superar) de les assignatures de les quals se sol·licite reconeixement segellats per la universitat d'origen.
  • Fotocòpia de la publicació oficial del pla d'estudis segellada per la universitat d'origen.
  • Una sol·licitud de reconeixement de crèdits per cada assignatura
 • Una vegada acceptada la teua sol·licitud de continuació d'estudis et facilitarem una carta d'admissió perquè la presents en la teua Universitat/Centre universitari d'origen i aquest ens remeta el teu Certificat Acadèmic Oficial.

Informació dels centres

Normativa

Inici