Saltar apartados

Accés via 30 crédtios universitats estrangeres

Si eres un estudiant amb estudis universitaris oficials realitzats a l'estranger podràs sol·licitar la teua admissió en el Grau que desitges mitjançant el reconeixement d'estudis estrangers; sempre que reunisques els següents requisits:

 • REQUISITS
 1. Que l'estudi cursat a l'estranger siga oficial i de nivell universitari.
 2. Que se't reconeguen, almenys, 30 crèdits ECTS dels teus estudis universitaris estrangers parcials, o totals que no hagen obtingut l'homologació del seu títol a Espanya.
 3. No haver sol·licitat l'homologació del títol, en el cas d'estudiants amb estudis universitaris estrangers finalitzats, llevat que aquesta homologació haja sigut denegada pel Ministeri.
- La sol·licitud de reconeixement que no aconseguisca el mínim de crèdits abans citat, quedarà desestimada. En aqueix cas, l'interessat podrà optar per l'ingrés en la universitat, prèvia convalidació dels seus estudis preuniversitaris i la superació de la Selectivitat.
- Les assignatures definitivament reconegudes per als alumnes admesos tindran un cost del 25% del valor del crèdit.
 • TERMINI: Del 15 de març al 17 de maig de 2021
Procediment i documentació

Tota la documentació necessària ha d'estar traduïda i legalitzada oficialment. La Universitat d'Alacant disposa d'un servei de traducció oficial de documents a través del Centre Superior d'Idiomes.

ABANS de fer la sol·licitud d'accés amb 30 crèdits reconeguts s'aconsella consultar cadascun dels programes de les assignatures de destinació de les quals se sol·licitarà el reconeixement per a comprovar si són similars als programes d'origen que es presenten:

 • Accedeix al graus al qual pertany l'assignatura que desitges consultar.
 • Selecciona "Pla d'estudis > Per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa > Curs".
 • Tria l'assignatura .
 • Consulta l'enllaç "Continguts i Bibliografia".

Has de tenir en compte:

 • Que el nombre de crèdits de la teua assignatura siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que conferisquen, almenys, 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

Tot el tràmit es realitzarà de manera telemàtica. Passos a seguir:

 1. Sol·licita la continuació d'estudis estrangers a través de Contacta amb Nosaltres. Perquè puguem facilitar-te l'accés al campus virtual UACloud necessitem verificar la teua identitat, per a això adjunta una sol·licitud en PDF amb la teua signatura i una còpia del teu document d'identificació (passaport, NIE o DNI), indicant-nos un e-mail personal.
 2. La Secretaria de la Facultat et comunicarà l'usuari i contrasenya d'accés i generarà el rebut de taxes per estudi de sol·licituds de reconeixement d'estudis estrangers (143,73 %u20AC). El rebut es podrà abonar mitjançant targeta bancària a través d'UACloud > Pagament de Rebut.
 3. Una vegada que tingues accés a UACloud, realitzaràs la petició de reconeixement a través d'UACloud > eAdministración > Tràmits > Acadèmics > Reconeixement de crèdits.
 4. Quan accedisques es crearà un expedient de reconeixement amb un número de registre en el qual hauràs d'incloure, una a una, les assignatures que vols reconèixer amb les seues respectives assignatures d'origen. (Manual de l'aplicació)
 5. Hauràs d'adjuntar la següent documentació:
 • Certificat de l'Expedient Acadèmic dels estudis cursats emès per la universitat d'origen, on conste:
  • La denominació dels estudis especificant si són oficials i de nivell universitari
  • Les qualificacions de les assignatures superades
  • Escala de qualificacions universitàries del país d'origen, indicant obligatòriament, la nota mínima per a aprovar l'assignatura i la franja numèrica en la qual es basa l'escala (nota màxima i mínima que es pot obtenir).
  • Nombre d'hores totals de cada assignatura o, en el seu cas, la informació necessària per a procedir al seu càlcul (hores setmanals, nombre de setmanes que comprèn cada assignatura, equivalència en hores del nombre de crèdits...)
  • Si la informació anterior no consta expressament en el Certificat, la Universitat d'origen haurà de diligenciar en aquest document les dades que falten.
 • Programa (contingut) de les assignatures aprovades. El programa ha de ser de l'any acadèmic en què es va aprovar l'assignatura i ha d'anar segellat obligatòriament per la Universitat.
 • Pla d'estudis d'origen segellat per la Universitat.
 • Equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats a l'estranger.
 • Declaració jurada de no haver sol·licitat Equivalència de títol estranger d'educació superior a nivell acadèmic de Grau en el Ministeri d'Universitats.

Els reconeixements de crèdits no seran definitius fins a la presentació de la documentació original tal com indica la legislació vigent. Però donada l'excepcionalitat del Covid-19, podràs aportar la documentació original per al seu acarament durant el període de matrícula 2020/21. Contactarem amb tu per a donar-te cita.

Tan prompte com siga possible la represa de l'atenció presencial per part de la secretaria de l'Escola Politècnica Superior i en qualsevol cas, per a la formalització de la matrícula, hauràs de presentar els documents originals dels reconeixements que siguen requerits. Oportunament la secretaria informarà de les formes en les quals es pot aportar aquests documents.

Criteris d'adjudicació:
Places: 5% de l'oferta general per a cada titulació

Ordre d'adjudicació (per a tots els que complisquen els requisits de continuació):

1º. Major nombre de crèdits reconeguts.

2º. Nota mitjana de l'Expedient acadèmic

 

IMPORTANT

TANT EL CERTIFICAT I, EN EL SEU CAS, ELS DOCUMENTS QUE ES PRESENTEN PER A COMPLETAR EL QUE NO ARREPLEGUE, COM ELS PROGRAMES, HAURAN D'ESTAR EXPEDITS PER AUTORITATS COMPETENTS, LEGALITZATS PER VIA DIPLOMÀTICA I S'ACOMPANYARAN DE LA SEUA CORRESPONENT TRADUCCIÓ OFICIAL, EN CAS D'ESTAR EXPEDITS EN UN IDIOMA ESTRANGER.
ACÍ TENS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST TEMA

Secretaria EPS


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

La versió en llengua valencian d'aquesta web és una traducció automàtica de la versió oficial que ha sigut realitzada en llengua espanyola. Encara que pretén ser precisa, en cas de discrepància prevaldrà la versió en
llengua espanyola.

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464