Saltar apartados

Aprovat per compensació. Grau i Màster.

Àmbit

 • L'avaluació curricular afectarà als títols oficials de Grau i Màster que ofereix la Universitat d'Alacant.

Requisits

Serà qualificada una assignatura per compensació quan es constate el compliment, per part de l'o el sol·licitant, dels requisits que s'estableixen a continuació i sense perjudici dels límits que s'estableixen en l'article següent:

 1. Estar matriculada o matriculat en la Universitat d'Alacant i haver cursat en ella, almenys, el 25% dels crèdits corresponents a latitulación de la qual se sol·licita l'avaluació per compensació.
 2. Que es tracte de crèdits corresponents a assignatures bàsiques o obligatòries d'una titulació. En cap cas es procedirà a la compensació de crèdits optatius. Igualment no seran objecte d'avaluació curricular per compensació les assignatures Pràctiques Externes obligatòries ni el Treball Fi de Grau o Fi de Màster.
 3. Que els crèdits la qualificació dels quals se sol·licita per via de compensació es corresponguen amb l'última matèria necessària per a l'obtenció del títol, exclosos aquells vinculats al Treballe Fi de Grau o Fi de Màster.
 4. Tenir qualificades almenys quatre actes d'aqueixa assignatura. No computant-se a aquests efectes la qualificació de %u201Cno presentat%u201D.
 5. Haver obtingut en alguna de les qualificacions de l'assignatura a compensar, una nota igual o superior a 3,5 punts.
 6. Haver formalitzat matrícula de l'assignatura en el curs acadèmic en el qual ho sol·licita.
 7. Que la nota mitjana del seu expedient siga superior a 5,5 punts en el moment que sol·licita l'avaluació per compensació.

Límits de la sol·licitud

 1. L'avaluació per compensació només podrà ser atorgada una vegada, no podent sol·licitar-se de nou compensació en qualssevol altres titulacions que cursades en la Universitat d'Alacant.
 2. No es concedirà compensació de crèdits a estudiants procedents d'altres universitats que hagueren utilitzat la compensació en elles.
 3. Solament es podrà compensar una assignatura i el nombre de crèdits de la mateixa no serà superior a 9.
 4. Així mateix, no es concedirà compensació de crèdits a l'alumnat que se li haja instruït expedient disciplinari i haja sigut sancionat per falta greu.

Sol·licitud

 • La sol·licitud es farà a través d'UACloud..
  • UACloud -> i-Administració -> Tràmits -> Acadèmics -> Avaluació Curricular mitjançant Compensació.
  • S'ha de seleccionar la Titulació i l'Assignatura que desitja sol·licitar.
 • Termini: el termini de sol·licitud conclourà al cap de 15 dies hàbils des que finalitze l'últim dels terminis d'emplenament i lliurament d'actes establits en el calendari acadèmic per a cada període d'avaluació.
  • C1: del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2019, tots dos inclusivament.
  • C2: del 27 de febrer al 11 de març de 2020, tots dos inclusivament.
  • C3: del 29 de juny al 10 de juliol de 2020, tots dos inclusivament.
  • C4a: del 21 de juliol al 1 de setembre de 2020, tots dos inclusivament.
  • C4b: del 18 de setembre al 1 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament.

La gestió administrativa de les sol·licituds correspondrà al Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat d'Alacant.

Comissió d'Avaluació curricular per compensació

 1. La Comissió d'Avaluació Curricular per Compensació és un òrgan acadèmic que té per finalitat la constatació del compliment dels requisits establits en aquest reglament.
 2. La Comissió estarà formada pel rector o la rectora o persona en qui delegue, el secretari o la secretària general de la Universitat o persona en qui delegue i dues vocals, titular i suplent, l'elecció de la qual es realitzarà per i entre els degans o deganes i directors o directores de centre en Consell de Govern.
 3. En cas que algun dels vocals triats perda la seua condició, es procedirà a triar a la persona que ho substituïsca en la següent sessió del Consell de Govern.
 4. La Comissió es reunirà després de la finalització de cada període de sol·licituds.
 5. La Comissió es constituirà prèvia convocatòria del seu president o presidenta. Per a la seua vàlida constitució es requereix la presència de tots els seus membres, no sent admissible la delegació del vot.
 6. En el cas que les sol·licituds complisquen el que es disposa en el present reglament, es concedirà la compensació fins al màxim de crèdits que s'estableix a aquest efecte.
 7. Les assignatures aprovades per compensació no podran ser objecte de reconeixement.

Resolució de la Comissió Avaluadora

 1. La resolució de la Comissió esgota la via administrativa. La notificació a l'alumnat s'efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la finalització del termini de sol·licitud.
 2. Si la resolució és favorable, se li notificarà al Centre responsable de l'expedient acadèmic perquè incorpore la qualificació de "Aprovat per Compensació 5%u201D a l'assignatura corresponent i en el curs acadèmic al que estiga vinculada la sol·licitud.
 3. En el cas que la resolució de la compensació siga desfavorable, es podrà interposar recurs davant la jurisdicció contenciós-administrativa, en un termini de dos mesos, o recurs potestatiu de reposició davant la Comissió d'Avaluació Curricular per Compensació, en el termini d'un mes, explicat a partir de l'endemà a la notificació de la resolució.

Normativa

 

 

 

 

Secretaria EPS


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

La versió en llengua valencian d'aquesta web és una traducció automàtica de la versió oficial que ha sigut realitzada en llengua espanyola. Encara que pretén ser precisa, en cas de discrepància prevaldrà la versió en
llengua espanyola.

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464