Saltar apartados

Reconeixement i Transferència de crèdits

DEFINICIÓ

 • Reconeixement de crèdits.
  • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
  • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU, MÀSTER UNIVERSITARI I DOCTORAT

Segons la Normativa de Reconeixement i Transferència de Crèdits en Estudis Oficials de la Universitat d'Alacant, (art. 7) s'hauran de respectar les següents regles bàsiques:

Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987, el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials, aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. Que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. Que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 1. Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 2. Que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 3. Que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 1. Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 2. Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.

En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster.

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits es realitzen des d'UA Cloud, abans de la realització de la matrícula

La sol·licitud de reconeixement/transferència es realitza a través d'UACloud: 

i-administració → tràmits acadèmics → reconeixement de crèdits

Si ve d'un Cicle Formatiu ha de seleccionar l'opció→ Centre no universitari

 

A més s'haurà de presentar en la Secretaria de l'EPS la següent documentació:

 1. El programa de l'assignatura/s que s'haja cursat i es vulga reconèixer, segellat per la Universitat d'origen i amb indicació de les competències adquirides.
 2. Certificació Acadèmica Oficial o còpia compulsada de les qualificacions del centre d'origen. Si els estudis d'origen s'han cursat en la Universitat d'Alacant serà suficient la fitxa informativa de l'alumne/a segellada pel Centre corresponent.
 3. Ressenya de la data de publicació en el BOE del pla d'estudis seguit amb anterioritat o fotocòpia del mateix.
 4. En un dels tres documents anteriors ha d'aparèixer les Matèries i/o Branca de Coneixement de les assignatures de formació bàsica.
 5. Justificant dels descomptes als quals es tinga dret, si escau (família nombrosa, discapacitat, víctima de terrorisme, etc.).
 6. En el cas que vulgues sol·licitar el reconeixement d'estudis realitzats en l'estranger, s'haurà d'abonar una taxa prèvia al reconeixement en concepte d'estudi d'aqueix expedient. El rebut es facilitarà en la Secretaria del Centre

Si les assignatures formen part d'una taula d'equivalències, ja siga entre titulacions de grau EPS o entre plans antics EPS amb graus EPS, no serà necessari aportar els programes d'assignatures.

Només es tramitaran aquelles sol·licituds que es presenten en Secretaria i vagen acompanyades de tota la documentació.

NO HAS DE MATRICULAR-TE d'aquelles assignatures que sol·licites reconeixement

 TERMINIS PER Al RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

Com a norma general el termini per a sol·licitar reconeixement  de crèdits serà el mateix que el de la  matrícula.

El termini màxim per a presentar la documentació relativa al reconeixement de crèdits en secretaria per als graus és fins al 6 de setembre.

Els alumnes matriculats en màster podran presentar documentació relativa al reconeixement de crèdits fins a   el 31 d'octubre.

RECONEIXEMENT per CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Segons  Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, publicat en el BOE  del 16 de desembre del 2011 sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'Educació Superior. Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podran sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement.

 L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

RECONEIXEMENT D'EXPERIÈNCIA LABORAL I/O PROFESSIONAL:

L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l'assenyalat en el paràgraf anterior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

En qualsevol dels supòsits anteriors, la Comissió de Centre de Reconeixement i Transferència de Crèdits i avaluació d'expedients determinarà en la corresponent resolució quina mòduls, matèries o assignatures del pla d'estudis el/l'estudiant haurà de cursar després del reconeixement. Així mateix, en aquesta resolució la Comissió podria recomanar a l'estudiant cursar voluntàriament aquelles matèries en les quals s'observen manques formatives.

 • Pots sol·licitar-ho a través d'UAcloud Eadministración Instància genèrica, adjuntant la documentació requerida (Informe de Vida Laboral i un certificat de l'empresa on conste les funcions realitzades)
 • Es deurà abonar el 100% del valor dels crèdits de l'estudi 

 

RESOLUCIÓ

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits són resoltes per la  Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de l'EPS.

La resolució adoptada per cada Comissió es notificarà per UA Cloud en el termini màxim de 45 dies naturals, explicats a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. Les assignatures efectivament reconegudes comporten un pagament de taxes al 25% del valor del crèdit, excepte en el cas de l'experiència professional, que es cobra al 100%. Les assignatures d'origen bàsic entre titulacions EPS, sempre que siga la primera vegada que s'utilitzen per a reconèixer, estan exemptes de cobrament.

Disposaràs d'un termini de 10 dies (explicats a partir de l'endemà a aquell que rebes la notificació) per a reclamar i/o modificar, si escau, la teua matrícula i adaptar-la a la teua nova situació acadèmica, presentant en la Secretaria la teua sol·licitud de modificació o reclamació.

Per a més informació veure normativa en el següent enllaç:

Normativa de la UA sobre reconeixement de crèdits.

 

Secretaria EPS


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

La versió en llengua valencian d'aquesta web és una traducció automàtica de la versió oficial que ha sigut realitzada en llengua espanyola. Encara que pretén ser precisa, en cas de discrepància prevaldrà la versió en
llengua espanyola.

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464