Saltar apartados

Homologació de títols estrangers

Segons el RD 967/2014,

1.- Les titulacions universitàries que donen accés a una professió regulada a Espanya, excepte Arquitectura, hauran de sol·licitar l'homologació en el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Les titulacions regulades que afecten a l'EPS són:

- Arquitectura tècnica

- Enginyeria civil

- So i imatge

- Enginyeria química

- Arquitectura (es gestiona a través de la via de 30 crèdits, que s'explica més endavant)

El reial decret s'aplicarà als títols d'educació superior expedits per una universitat o institució d'educació superior estrangera reconeguda de forma oficial.

PROCEDIMENT:

L'homologació haurà de sol·licitar-se al Ministeri, que podrà resoldre de tres formes:

+ Concedir l'homologació total, 100%

+ Emetre una resolució condicionada a la prèvia superació de requisits formatius complementaris

+ Denegar la petició d'homologació

En la resolució de l'emissió condicionada d'homologació s'indicaran les manques de formació observades. Per a la superació d'aquests requisits de formació complementaris les universitats hauran d'habilitar almenys una d'aquestes quatre opcions (per determinar en l'EPS):

- Superació d'una prova d'aptitud.

Les proves d'aptitud hauran de consistir en un examen sobre els coneixements acadèmics del sol·licitant referits als continguts formatius comuns respecte dels quals s'hagen identificat deficiències formatives.

La universitat garantirà la deguda publicitat de la convocatòria de les prova d'aptitud que s'anunciarà amb una antelació d'almenys 30 dies naturals a la data de la seua realització

La universitat amb anterioritat a la convocatòria de les proves d'aptitud haurà de publicar un programa únic per cadascun dels complements formatius susceptibles d'integrar el contingut de les proves.

Al final de cada convocatòria la universitat farà pública una relació amb les qualificacions obtingudes pels interessats, que s'expressaran en termes d'APTE o NO APTE

- Realització d'un període de pràctiques

- Realització d'un projecte

- Superació de cursos tutelats

La superació dels requisits de formació es realitzarà en una o diverses universitats espanyoles, de lliure elecció del sol·licitant, en les quals estiguen implantats els estudis que es pretenen homologar. L'opció habilitada en la Universitat d'Alacant és la superació d'una prova d'aptitud

2.- Les titulacions universitàries que NO donen accés a una professió regulada hauran de sol·licitar l'EQUIVALÈNCIA de títols directament al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, per a obtenir el certificat de nivells BRESSOLES europeus. Aquestes titulacions de professió no regulada que afecten a l'EPS són:

·Enginyeria informàtica

·Enginyeria multimèdia

·Enginyeria robòtica

·Tecnologies de la informació per a la salut

3.- Els arquitectes, segons el RD967/2014, no poden sol·licitar l'homologació al Ministeri, hauran de sol·licitar la convalidació parcial d'estudis estrangers en la Universitat de la seua elecció. La comissió de reconeixement de crèdits de l'EPS, en el nostre cas, determinarà, a la llum dels continguts que present l'interessat, quines assignatures són objecte de reconeixement, indicant-li, per tant, quines assignatures, a més del necessari projecte final de grau, hauria de cursar l'alumne, ja com a estudiant regular de la UA. És el mateix procediment que els alumnes que volen continuar estudis per la via dels 30 crèdits:

VIA 30 CRÈDITS

Qualsevol titulat en arquitectura que no haja obtingut l'homologació del seu títol i vulga obtenir el títol per una universitat espanyola, podrà sol·licitar el reconeixement parcial d'estudis estrangers, és a dir, podrà usar la via dels 30 crèdits, presentant la següent relació de documents del 15 de març a 15 demaig , i excepcionalment, quan es pretenga obtenir el títol per a poder accedir al Màster d'Arquitectura, de l'1 al 10 de setembre.

· Document original o compulsat que acredite la identitat i nacionalitat del sol·licitant

· Certificació acadèmica dels estudis cursats degudament legalitzada on apareguen entre altres extrems, la durada oficial en anys acadèmics del pla d'estudis, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna d'elles i, si escau, els crèdits ECTS, tot traduït per traductor jurat

· Programes de les assignatures cursades degudament legalitzats i traduïts per traductor jurat

Els arquitectes, per tant, i els titulats que s'acullen a la convalidació parcial d'estudis estrangers, via 30 crèdits, es matriculen com a alumnes regulars per a completar les assignatures que la comissió de reconeixement de crèdits haja determinat per a obtenir, una vegada superat el TFG, el títol per la Universitat d'Alacant.

NORMATIVA APLICABLE

Secretaria EPS


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

La versió en llengua valencian d'aquesta web és una traducció automàtica de la versió oficial que ha sigut realitzada en llengua espanyola. Encara que pretén ser precisa, en cas de discrepància prevaldrà la versió en
llengua espanyola.

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464