Saltar apartados

Convalidació - Adaptació

¿Quina diferència hi ha entre convalidació i adaptació?

 • Convalidació:

Convalidació és el procés acadèmic-administratiu que a sol·licitud de l'alumne incorpora al seu expedient, una o més assignatures que es consideren equivalents en contingut i càrrega lectiva amb assignatures superades en altres estudis (oficials), o en els mateixos si es tracta d'ensenyaments estrangers.

 • Adaptació:

Adaptació és el procés administratiu que a sol·licitud de l'alumne incorpora al seu expedient les matèries, assignatures o crèdits ja superats en estudis conduents a la mateixa titulació oficial.

S'adaptaran, amb el caràcter de lliure elecció

 • Els crèdits superats en altres estudis, sempre que no siguen convalidables per troncals, obligatòries o optatives (Imprès d'Adaptació Lliure Configuració)
 • El reconeixement de crèdits cursats per l'alumne en la Universitat de procedència, sempre que figure en l'expedient acadèmic d'origen.

L'assignatura convalidada o adaptada mantindrà la seua qualificació d'origen.

¿Com, quan i on he de sol·licitar la convalidació/adaptació?

Les sol·licituds de convalidació/adaptació es presentaran en la Secretaria de la EPS durant el període de matrícula i fins al 30 de setembre (Curs Acadèmic 2011/12)

Hauràs de presentar la següent documentació:

 1. Una sol·licitud de convalidació per assignatura
 2. El programa de l'assignatura/s que hages cursat i vulgues convalidar, segellat per la Universitat d'origen.
 3. Certificació Acadèmica Oficial o còpia compulsada de les qualificacions del centre d'origen. Si els teus estudis d'origen els has cursat en la Universitat d'Alacant serà suficient la fitxa informativa de l'alumne segellada pel Centre corresponent.
 4. Ressenya de la data de publicació en el BOE del pla d'estudis seguit amb anterioritat o fotocòpia del mateix.
 5. A partir de l'1 de setembre s'ha d'abonar una nova taxes per a l'estudi de les sol·licituds de reconeixement/ convalidacions d'estudis realitzats en centres espanyols - 60,00 %u20AC, en el cas que els estudis s'hagen realitzat en centres estrangers 141%u20AC (DECRET 104/2011, de 26 d'agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2011-2012)

¿He de matricular-me de les assignatures de les quals demane convalidació?

No has de matricular-te d'aquelles assignatures que sol·licites convalidació. Una vegada que les teues sol·licituds estiguen resoltes tindràs un termini per a modificar la teua matrícula i matricular-te d'aquelles assignatures la convalidació de les quals/adaptació se t'haja denegat, si així ho desitges.

La convalidació/adaptació d'assignatures superades en

 • Universitats públiques és gratuïta
 • Universitats privades o en centres estrangers suposa l'abonament del 25% del valor dels crèdits adaptats.

¿Com es va a tramitar la meua sol·licitud i què he de fer quan es resolga?

Una vegada presentada en Secretaria la teua sol·licitud de convalidació/adaptació juntament amb tota la documentació necessària s'inicia el tràmit administratiu de convalidació/adaptació.

Aquestes sol·licituds són;

 1. informades pel Departament encarregat de la docència de les assignatures de les quals sol·licites convalidació/adaptació,
 2. resoltes per la Comissió de Convalidacions corresponent de l'EPS. Aquesta Comissió té com a competència la resolució de les sol·licituds de convalidació i adaptació presentades per els/as alumnes/as que cursen estudis adscrits al Centre.
 3. es notifica per escrit a l'alumne la resolució adoptada per la Comissió de Convalidacions. La Comissió haurà de notificar aquesta resolució abans del 15 de desembre.

Disposaràs d'un termini de 10 dies, explicats a partir de l'endemà a aquell en què vas rebre la resolució de la Comissió de Convalidacions, per a modificar, si escau, la teua matrícula i adaptar-la a la teua nova situació acadèmica, presentant en la Secretaria de la Facultat la teua sol·licitud de modificació.

¿Què he de fer si no estic conforme amb la resolució de la Comissió de Convalidacions?

En cas de disconformitat amb la resolució de la Comissió de Convalidacions podràs reclamar davant la mateixa Comissió en el termini de 10 dies explicats a partir de l'endemà de la recepció de la notificació.

Una vegada resolta la reclamació, si no estàs d'acord amb la resolució, podràs presentar recurs davant la Comissió de Districte de la Universitat d'Alacant.

Secretaria EPS 2


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464