Saltar apartados

Matrícula

DESCRIPCIÓ

Procediment pel qual l'alumnat admès en la Universitat d'Alacant o que ja cursa estudis universitaris ha de formalitzar la matrícula per al curs acadèmic següent.

Tot el procés de matriculació en la Universitat d'Alacant per a estudis oficials es realitza on-line mitjançant un programa d'automatrícula.

L'accés al programa d'automatrícula es realitza a través de la pàgina web de la UA, amb un codi d'usuari i una contrasenya facilitat pel centre al que estan adscrits els seus estudis. El/l'estudiant introdueix les seues dades de matrícula seguint les instruccions del propi programa.

Finalitzada la introducció de les seues dades, s'obtindrà un informe, que contindrà la relació de les assignatures matriculades i el càlcul aproximat de l'import de la matrícula. Aquest informe no té cap validesa com a acreditació, però és un comprovant de la introducció de dades realitzada.

TERMINIS A TENIR EN COMPTE

En el mes de juny, la Universitat d'Alacant publica la convocatòria de matrícula en els diferents estudis per al curs acadèmic següent. Aquesta convocatòria inclourà el calendari d'introducció de dades i de presentació de documentació, així com informació relativa a la sala d'automatrícula i la relació de la documentació a aportar per l'alumnat en cada cas.

 • Estudis de Grau
  • Alumnat de nou ingrés: juliol
  • Alumnat de continuació d'estudis: setembre
  • Alumnat dels cursos d'adaptació al grau: setembre / octubre / novembre
 • Estudis de Primer i Segon Cicle (a extingir): setembre, inclosos els admesos a segon cicle.
 • Estudis Oficials de Màster Universitari:
  • Primer curs: de juliol a setembre
  • Continuació d'estudis: setembre
TRÀMITS

L'alumnat obtindrà el sobre virtual de matrícula (substitueix al tradicional sobre de matrícula que s'enviava al domicili de l'alumnat i que incloïa les instruccions per a realitzar la matrícula així com una altra informació rellevant per a l'alumnat).

A continuació, l'alumnat introduirà les dades que li sol·licite el programa d'automatrícula, dades personals, assignatures, segur mèdic i Targeta d'Identificació Universitària TIU (haurà de digitalitzar una fotografia per a poder sol·licitar la TIU).

Una vegada introduïts les dades haurà d'imprimir la matrícula realitzada i presentar en el centre al que pertany els estudis en els quals s'ha matriculat la documentació corresponent. El termini per a presentar la documentació exigida per a la matrícula finalitza el 30 de setembre, llevat que la matrícula siga posterior, en aquest cas serà el mateix dia de la matrícula.

Finalitzat el període d'introducció de dades i de recepció de documentació, i després de les oportunes comprovacions, la Universitat emetrà les cartes de pagament de les taxes de matrícula.

CALENDARI DE PAGAMENTS

El pagament de la matrícula en la Universitat d'Alacant està fraccionat en dos terminis que s'emeten habitualment en:

 • Primer termini de matrícula per a estudiants que inicien estudis de grau, procedents de la primera fase de preinscripció: En aquest cas, la generació de les cartes de pagament del primer termini es produeix de forma immediata a la introducció de dades en l'automatrícula. Aquest primer termini, el pagament del qual no podrà domiciliar-se, haurà de ser pagat en la primera setmana d'agost.
 • Primer termini de matrícula per a l'alumnat de tercer cicle: Les cartes de pagament corresponents a les taxes de matrícula de l'alumnat de tercer cicle també es generaran de forma immediata en finalitzar la introducció de dades en l'automatrícula. Aquest primer termini no podrà domiciliar-se i haurà de ser pagat en la primera quinzena de novembre.
 • Primer termini de matrícula per a l'alumnat que inicia estudis de màster universitari, que haurà de ser pagat en la segona quinzena d'octubre.
 • Primer termini per a estudiants que continuen estudis de grau, primer i segon cicle i màsters universitaris, que haurà de ser pagat en la segona quinzenad'octubre.
 • Primer termini per a estudiants que inicien estudis de grau procedents de la segona fase de preinscripció (setembre), que haurà de ser pagat en la primera quinzena de novembre.
 • Segon termini de matrícula de tots els estudis: que haurà de ser pagat en la segona quinzena de gener.
DOCUMENTACIÓ
 • Nombre del compte bancari (entitat, oficina, D. de C., i número de compte) en la qual es domicilia el pagament (no és necessari aportar document, simplement consignar la dada en el programa d'automatrícula).
 • Fotocòpia del títol actualitzat de Família Nombrosa.
 • Fotocòpia del certificaco d'haver-hi matrícula d'honor global en 2º curs del Batxillerat o és premi extraordinari de batxillerat.
 • Si sol·licita beca, en la web de la Unitat de Beques: es pot informar de quan i on s'ha de presentar la sol·licitud i la documentació necessària.
 • Certificat d'estar afectat per discapacitat igual o superior al 33% .
 • Acreditació que és víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família i l'última declaració de l'IRPF dels pares.
 • Fotocòpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o del nombre d'identificació d'estrangers (NIE), o del Passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola).
 • Emplenament de la sol·licitud electrònica de la targeta d'identificació universitària (TIU) en el campus virtual. La fotografia s'haurà de descarregar en format digital.
 • En el cas d'alumnat de nou ingrés, fotocòpia del títol o prova que li dóna accés als estudis en els quals es matrícula: Targeta de Selectivitat, Acreditació de qualificacions de Formació Professional, Títol Universitari, Proves d'Accés per a majors de 25, 40 o 45 anys, etc.
INSTRUCCIONS GENERALS DE MATRÍCULA (Oficina d'informació a l'alumne)

Instruccions generals de matrícula curse 2013-14

 

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

Anul·lació de la matrícula a petició de l'alumne/a:

Els/as alumnes/as que desitgen anul·lar la seua matrícula hauran de presentar la sol·licitud en el seu centre i hauran de tenir en compte el següent:

 • Hauran de sol·licitar l'anul·lació de la matrícula aquells alumnes que estiguen matriculats per primera vegada en el primer curs d'un estudi oficial de grau de la Universitat d'Alacant que, amb anterioritat al 15 de desembre, i siguen admesos en altres estudis del mateix nivell, i decidisquen matricular-se en aquests.
 • Els alumnes que hagen sol·licitat examinar-se en la convocatòria extraordinària de desembre podran sol·licitar l'anul·lació de matrícula abans que s'inicien els exàmens finals d'aquesta convocatòria, d'acord a les dates establides pels diferents centres.
 • La resta d'alumnes podran sol·licitar-la abans que s'inicien els exàmens finals de la convocatòria de febrer.
 • Excepcionalment, per causa de força major i sempre que estiga degudament justificat, es podrà concedir l'anul·lació de la matrícula amb posterioritat a l'inici de les esmentades convocatòries, una vegada estudiat cada cas.

Anul·lació de la matrícula d'ofici. L'anul·lació de la matrícula podrà realitzar-se d'ofici:

 • Per impagament de la taxa de matrícula, en qualsevol dels seus rebuts, dins dels terminis establits
 • Si no es presenta qualsevol dels documents obligatoris requerits per a formalitzar la matrícula.
 • En els casos en els quals per aplicació de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú o d'una altra norma, procedisca la seua anul·lació.

Efectes administratius i acadèmics.

Els alumnes matriculats en primer curs per primera vegada als quals se'ls concedisca l'anul·lació per causa d'accident o malaltia greu, mantindran el dret d'accés sense necessitat de tornar a realitzar la preinscripció per al curs immediatament següent. Aquesta plaça no es computarà dins del límit d'admissió. L'anul·lació de la matrícula afecta a totes i cadascuna de les assignatures i crèdits en els quals l'alumne s'haja matriculat, amb la consegüent nul·litat dels efectes acadèmics que, si escau, s'haguessin produït. Si es concedeix l'anul·lació no es computarà l'any de permanència.

Efectes econòmics.

Amb caràcter general, l'anul·lació de matrícula no comportarà la devolució de les taxes abonades.

Únicament en situacions de defunció, malaltia o accident greu que impedisca la consecució normal del curs, es tindrà dret a la devolució de taxes en la part proporcional al servei que no es vaja a prestar a l'alumne.

No obstant açò, també procedirà la devolució de les taxes abonades en el cas d'estudiants matriculats per primera vegada en el primer curs d'un estudi oficial de primer i segon cicle, que siguen admesos en un altre estudi universitari del mateix nivell i sol·liciten l'anul·lació de la matrícula i la devolució de les taxes amb anterioritat al 15 de desembre de l'any acadèmic en curs. Si el nou estudi en el qual ha sigut admès és de la Universitat d'Alacant, l'alumne podrà sol·licitar la compensació de les taxes abonades entre els Centres afectats, sempre que anul·le la seua matrícula inicial en un termini no superior a 5 dies hàbils des que va efectuar la seua última matrícula.

Quan per raó d'impagament d'una matrícula aquesta haja sigut objecte d'anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, serà exigit com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula, el previ pagament de l'import de la mateixa, segons estableix la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana.

 

 

 

 

 

Secretaria EPS 2


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464