Saltar apartados

Reconeixement i Transferència de crèdits

Normativa que regula el reconeixement i transferència de crèdits en la Universitat d'Alacant

La Normativa de Reconeixement i Transferència de crèdits en Estudis Oficials (Graus /Màster) de la Universitat d'Alacant va ser aprovada per Consell de Govern de 27 d'octubre de 2010 i va ser publicada en el BOUA de 5 de novembre de 2010.

Terminis i procediment

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits es realitzen des del Campus Virtual, abans de la realització de la matrícula

L'aplicació per a sol·licitar els reconeixements de crèdits la trobaràs en el teu Campus virtual:

Secretaria Virtual %u2192 Forme expedient %u2192 Reconeixement

Per cada petició que faces el programa t'enviarà un correu-protegisc amb les dades de la sol·licitud. Hauràs de presentar en la Secretaria de l'Escola tots els correu-vos-resguards/impresos amb la següent documentació:

  1. El programa de l'assignatura/s que hages cursat i vulgues reconèixer, segellat per la Universitat d'origen i amb indicació de les competències adquirides.
  2. Certificació Acadèmica Oficial o còpia compulsada de les qualificacions del centre d'origen. Si els teus estudis d'origen els has cursat en la Universitat d'Alacant serà suficient la fitxa informativa de l'alumne segellada pel Centre corresponent.
  3. Ressenya de la data de publicació en el BOE del pla d'estudis seguit amb anterioritat o fotocòpia del mateix.
  4. En un dels tres documents anteriors ha d'aparèixer les Matèries i/o Branca de Coneixement de les assignatures de formació bàsica.
  5. Justificant dels descomptes als quals es tinga dret, si escau (família nombrosa, discapacitat, víctima de terrorisme, etc.).
  6. En el cas que vulgues sol·licitar el reconeixement d'estudis realitzats en l'estranger, s'haurà d'abonar una taxa prèvia al reconeixement en concepte d'estudi d'aqueix expedient. El rebut es facilitarà en la Secretaria del Centre (143,73%u20AC per al curs 2012/13)

Només es tramitaran aquelles sol·licituds que vagen acompanyades de tota la documentació.

Si les assignatures formen part d'una taula d'automatismes, ja siga entre titulacions de grau EPS o entre titulacions en procés d'extinció EPS amb graus EPS, no serà necessari aportar els programes d'assignatures, bastarà amb adjuntar els correu-vos/resguards, una vegada sol·licitats els emparejamientos d'assignatures corresponents des de campus virtual.

El termini màxim per a presentar la documentació relativa al reconeixement de crèdits en secretaria és fins al 10 de setembre*

* S'OBRI UN NOU TERMINI DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS, FINS Al 30 DE SETEMBRE

NO HAS DE MATRICULAR-TE d'aquelles assignatures que sol·licites reconeixement. Disposaràs d'un termini de 10 dies (explicats a partir de l'endemà a aquell que arreplegues la resolució de la Comissió de Reconeixement i Transferència) per a reclamar i/o modificar la teua matrícula i adaptar-la a la teua nova situació acadèmica. Per a açò has de presentar en la Secretaria de l'Escola Politècnica la teua sol·licitud de modificació o reclamació.

Si véns d'un Cicle Formatiu hauràs de presentar una sol·licitud que et facilitaran en Secretaria. Pots Consultar les taules d'automatismes que han sigut aprovades per a aquest curs 2013/14

Si vols reconèixer la teua experiència professional hauràs de presentar una sol·licitud que et facilitaran en Secretaria

NO S'ADMETRAN SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI

Cicles Formatius de Grau Superior

El passat 16 de desembre de 2011 es va publicar en el BOE el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'Educació Superior. Els estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures en el Grau sempre que pertanguen a la mateixa branca de coneixement. Consulta en Secretaria els cicles amb relació directa.

Experiència laboral/professional

La Normativa de la UA estableix que podrà ser objecte de reconeixement l'experiència laboral i professional acreditada mitjançant un Informe de Vida Laboral, acompanyat d'un certificat de l'empresa on consten les funcions realitzades, quan estiga relacionada amb les competències inherents al títol per al qual se sol·licita el reconeixement. A aquests efectes:

  • Com a regla general perquè siga valorada la sol·licitud de reconeixement es requerirà acreditar un temps mínim d'experiència laboral i professional d'un any a jornada completa o un període equivalent a jornada parcial.
  • En el cas de Diplomats/as o Llicenciats/as que sol·liciten el reconeixement de l'experiència laboral i professional en títols de Grau que substitueixen a la Diplomatura/Llicenciatura ja cursada, es requerirà acreditar un temps mínim d'experiència laboral i professional de sis mesos a jornada completa, o un període equivalent a jornada parcial, exercint la professió per a la qual li va qualificar la Diplomatura/Llicenciatura en extinció.

En qualsevol cas, el reconeixement de crèdits a partir d'experiència professional o laboral i/o d'ensenyaments universitaris no oficials, no podrà superar el 15% del total dels crèdits que constitueixen el pla d'estudis.

  • Pots sol·licitar-ho emplenant una sol·licitud que et facilitaran en Secretaria, adjuntant la documentació requerida (Informe de Vida Laboral i un certificat de l'empresa on conste les funcions realitzades)
  • Es deurà abonar el 100% del valor dels crèdits de l'estudi

Resolució

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits són resoltes per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de l'EPS.

La resolució adoptada per cada Comissió se't notificarà per escrit en el termini màxim de 45 dies naturals, explicats a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. Amb la finalitat d'agilitar el tràmit de notificació t'enviarem un mail avisant-te perquè passades per la Secretaria del Centre a arreplegar la resolució i el rebut de les taxes corresponents als crèdits reconeguts (25% del valor dels crèdits reconeguts).

Disposaràs d'un termini de 10 dies (explicats a partir de l'endemà a aquell que arreplegues la resolució de la Comissió de Reconeixement i Transferència) per a reclamar i/o modificar, si escau, la teua matrícula i adaptar-la a la teua nova situació acadèmica, presentant en la Secretaria la teua sol·licitud de modificació o reclamació.

Taxes

Sí, una vegada resoltes hauràs d'abonar el 25% del valor dels crèdits reconeguts en el curs que estigues matriculat. Excepte en aquells casos que el reconeixement siga per un procés d'adaptació d'estudis en extinció als estudis de Grau que els substitueixen.

Reclamacions

En cas de disconformitat amb la resolució de la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits podràs reclamar davant la mateixa Comissió en el termini de 10 hàbils dies explicats a partir de l'endemà de la recepció de la notificació.

Una vegada resolta la reclamació, si no estàs d'acord amb la resolució, podràs presentar recurs davant la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la Universitat d'Alacant.

Secretaria EPS 2


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464