Saltar apartados

Taxes Acadèmica

¿Què són les taxes acadèmiques?

Pots consultar les taxes acadèmiques les estableix anualment la Generalitat Valenciana en aquesta adreça

 

Finalitzat el període d'introducció de dades i de recepció de documentació, i després de les oportunes comprovacions, la Universitat emetrà les cartes de pagament de les taxes de matrícula d'acord amb el següent detall:

 • 1º rebut de matrícula (nous alumnes): haurà de ser pagat en la primera quinzena d'agost
 • 1º rebut de matrícula (alumnes continuadors): haurà de ser pagat en la segona quinzena d'octubre
 • 2º rebut de matrícula: haurà de ser pagat en la segona quinzena de gener

Podràs obtenir el rebut en el teu Campus Virtual:

Si el pagament és en efectiu: has d'imprimir-ho i pagar-ho en qualsevol de les entitats bancàries que se t'indica en el rebut.
Si el pagament és domiciliat: el rebut que trobaràs és merament informatiu i t'indica què dia es passarà al cobrament en el compte que vas marcar en l'automatrícula.

Els qui ho preferisquen podran acollir-se a la modalitat de pagament únic. En el cas que sol·liciten la convocatòria extraordinària per a finalitzar estudis (C1) para totes les assignatures de les quals es matriculen, se'ls emetrà una única carta de pagament per l'import total de la seua matrícula, independentment de la forma de pagament triada

¿Què ocorre si no pague la meua matrícula?

L'impagament d'algun d'aquests terminis comportarà l'anul·lació automàtica de la teua matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que hagueres abonat.

Si la teua matrícula s'anul·la per impagament durant dos cursos acadèmics consecutius, et serà exigit com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula el pagament previ del total de l'import de la mateixa, segons estableix el Decret de Preus Públics del Govern Valencià.

Si fas ús del servei públic d'educació superior en els ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials, et presentes a examen i constes en actes de l'assignatura de la qual t'has examinat amb qualificació definitiva i no has pagat l'import de la teua matrícula en els terminis establits, es procedirà al bloqueig del teu expedient, sent exigit com a requisit per a desbloquejar-ho el previ pagament de l'import de les taxes de matrícula.

¿Com puc pagar?

Pots domiciliar el pagament en qualsevol entitat bancària, en formalitzar la teua matrícula en Campus Virtual, o bé realitzar el pagament en efectiu.

En aquest últim cas (pagament en efectiu), hauràs de descarregar i imprimir el teu rebut des del teu Campus Virtual (Campus virtual %u2192 Secretaria administrativa %u2192 pagaments %u2192 rebuts emesos) i pagar el seu import en qualsevol oficina de SabadellCAM, Banc de Santander, BANCAIXA o CAIXA MURCIA, o en qualsevol caixer automàtic de SabadellCAM, de la xarxa de caixers TELEBANCO 4B, BANCAIXA o CAJAMURCIA.

¿Quant he de pagar?

Pagaràs en funció del nombre de crèdits dels quals et matricules; no del nombre d'assignatures.

Tingues en compte que quan et tornes a matricular d'una assignatura per segona vegada l'import dels crèdits d'aquesta assignatura s'incrementarà en un 75%. Aquest increment serà del 120% si et matricules per tercera vegada o posteriors.

¿Quin és la quantitat mínima que he de pagar per la meua matrícula?

El mínim que hauràs de pagar per la teua matrícula, en concepte de taxes acadèmiques, és 300 %u20AC (150 %u20AC si eres Família Nombrosa). Se't cobrarà aquesta quantitat encara que et matricules d'un nombre d'assignatures l'import de les quals siga inferior.

Excepció: No s'aplicarà aquest mínim si l'import dels crèdits totals que tens pendents per a finalitzar els estudis no supera aquesta quantitat mínima.si per a complir aquesta excepció has de reconèixer crèdits, fes-ho abans de l'emissió dels rebuts de matrícula. Així com en les matricules reduïdes en atenció a una discapacitat.

L'import mínim s'aplica en el segon termini de la matrícula.

¿Quins descomptes es poden aplicar en la matrícula?

Els descomptes i exempcions que es poden aplicar a l'import de la matrícula són els següents:

 • Beques i Exempcions de Taxes: L'alumnat que reba beca del MEC (Ministeri d'Educació i Ciència) o exempció de taxes de la Generalitat Valenciana està exempt del pagament de les taxes acadèmiques de matrícula.

Deus tenir en compte:

  1. Si has sol·licitat beca has de pagar el rebut de matrícula en efectiu (no per domiciliació).
  2. El teu rebut només inclourà les taxes administratives (al voltant de 60 %u20AC si eres alumne de primer i de %u20AC 6 si eres alumne de continuació d'estudis). Les taxes acadèmiques només les hauràs d'abonar si et deneguen la beca.
  3. Si no compleixes algun dels requisits acadèmics per a beca (estar matriculat del mínim exigit o haver aprovat el 80% dels crèdits del curs passat), se t'aplica el cobrament cautelar i sí que has de pagar les taxes acadèmiques.
  4. ¿Què és un cobrament cautelar? Si no compleixes algun dels requisits acadèmics per a sol·licitar beca (estar matriculat del mínim exigit o no haver suspès en el curs anterior més del 20%), se t'aplica el cobrament cautelar i sí que has de pagar les taxes acadèmiques.

   Els qui opten per la matrícula parcial han de matricular-se almenys de 30 crèdits que hauran d'aprovar íntegrament per a poder optar a beca el següent curs.

  5. Si en comprovar el teu rebut, observes que no s'aplica el descompte, pots consultar en el teu campus virtual/secretària/beques la informació sobre la teua situació i, si t'han realitzat un cobrament cautelar, t'indiquen el motiu.
  6. La beca de matrícula no cobrirà l'import dels crèdits que es matriculen per tercera o successives matrícules.

 • Exempció de taxes per Família Nombrosa: L'alumnat membre de família nombrosa tindrà els següents descomptes en matrícula:
 • Família nombrosa de Categoria Especial %u2192 Exempció total (100%) de les taxes acadèmiques de matrícula.
 • Família nombrosa de Categoria General %u2192 Descompte del 50% de les taxes acadèmiques de matrícula.
Si forma part d'una Família Nombrosa, ha de presentar en la Secretaria de la Facultat, en el període de matrícula, original i còpia del títol de família nombrosa actualitzat, llevat que ja ho haguera presentat en el curs anterior en el mateix estudi i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (13/09/2011)(*). Quan realitze l'automatricula per Campus Virtual ha de marcar la casella de família nombrosa

(*) Instrucció de Gerència de la UA - 10/11/2010: La data de caducitat del document que acredite la família nombrosa, ha de ser igual o posterior al dia de l'inici de cada curs, segons el calendari oficial corresponent.

On dirigir-se per a actualitzar el títol de família nombrosa: A qualsevol de les Oficines o Punts d'Informació de la Comunitat Valenciana. Telèfon d'Informació: 012. I, preferentment, en REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE BENESTAR SOCIAL: c/ FERNANDO MADROÑAL, 52 %u2013 03007 ALACANT / Telèfon: 965934762 (Atenció presencial de 9 a 11 hores i recollida de documentació fins a les 14 hores en dies laborables). Més informació.

 • Exempció de taxes per a alumnes discapacitats: Els alumnes als quals se'ls haja reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% o siguen pensionistes de la Seguretat Social per tenir reconeguda una incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, tindran dret a l'exempció total de les taxes acadèmiques de matrícula i preus públics.
 • Exempció de taxes per a víctimes del terrorisme: Tindran exempció total del pagament de taxes acadèmiques de matrícula els alumnes que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes.
 • Descompte per obtenció de Matrícula d'Honor:
 • L'obtenció de matrícula d'honor, en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis, donarà lloc en el curs immediatament posterior a una bonificació en la matrícula d'aqueix any equivalent a l'import del nombre de crèdits que componen l'assignatura/s en les quals s'ha obtingut la matrícula d'honor. Aquest descompte apareix automàticament en el rebut de matricula amb l'import d'1ª matricula, sense necessitat de sol·licitar-ho.
 • Els alumnes amb matrícula d'honor en l'avaluació global delº 2 curs de Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat tindran, durant el primer any i per una sola vegada, exempció total del pagament de les taxes de matrícula. L'alumne ha d'aportar la documentació.
  ¿He de pagar el reconeixement de crèdits?

  Per cada crèdit reconegut abonaràs el 25% del preu del crèdit en la teua carrera, sense perjudici de les exempcions i bonificacions que et corresponguen (les mateixes que per a la matrícula de les assignatures).

  Secretaria EPS 2


  Universitat d'Alacant
  Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Alacant (Spain)

  Tel: (+34) 96 590 3400

  Fax: (+34) 96 590 3464

  Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

  Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464