Escudo 2 - con leyenda UA.gif (1203 bytes)                                          Guía del campus - puño 50.jpg (5169 bytes)                            Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999


 

 

Í  N  D  E   X

 

I. PRESENTACIÓ

I.1 Resum de la Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999

       I.1.1 Índex

       I.1.2 Ajuda            (informació sobre la memòria i instruccions per a  navegar per aquest document)

I.2 Acte d'obertura del curs acadèmic 1998-1999 (2 d'octubre de 1998)

       I.2.1 Lliçó inaugural del curs acadèmic, a càrrec de  José Antonio Vallés Abarca

       I.2.2 Entrega de la Medalla d'Or a la Universitat de València

       I.2.3 Inauguració de Dibuixar l'espai

I.3 Investidura de doctors honoris causa

       I.3.1   Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón

       I.3.2   Enrique Fuentes Quintana

       I.3.3   Luis Ángel Rojo Duque

       I.3.4   Juan Velarde Fuertes

       I.3.5   Elias J. Corey

       I.3.6   Ramón Margalef  López

 

 

índice-v.gif (595 bytes)

ayuda-v.gif (582 bytes)

 

Dibuixan l'espai.jpg (2379 bytes)

II. ÒRGANS DE GOVERN

II.1 Consell  Social

II.2 Junta de Govern

       II.2.1 Centres

      II.2.2 Noves titulacions

       II.2.3 Normativa

       II.2.4 Distincions

       II.2.5 Departaments

       II.2.6 Contractes d'investigació i prestació de serveis

 

III. VICERECTORAT D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT

       III.1 Projecte Havana

 

IV. VICERECTORAT DE PLANIFICACIÓ I ASSUMPTES ECONÒMICS I GERÈNCIA

IV.1 Pressupost

IV.2 Immobilitzat financer

IV.3 Personal d'administració i serveis (PAS)

IV.4 Contractacions

IV.5 Transformació del campus

       IV.5.1 Edifici politècnic IV

       IV.5.2 Edifici per a Escola d'òptica i aulari

      IV.5.3 Aulari III

       IV.5.4 Reforma d'edifici per a laboratoris i despatxos de Biotecnologia

       IV.5.5 Reforma de l'edifici politècnic I

       IV.5.6 Col·lector del CTQ

IV.6 Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada

IV.7 Escola de Negocis

 

 

 

 

campus aérea.jpg (3245 bytes)

 

pIV.jpg (2176 bytes)

V. VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ

V.1 Fons R+D 1998

V.2 Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI)

V.3 Serveis Tècnics d'Investigació

       Equips d'investigació

       V.3.1.1 Absorció atòmica, càmera de grafit i generació d'hidrurs

       V.3.1.2 Anàlisi tèrmica

       V.3.1.3 Cromatografia iònica - CHNS

       V.3.1.4 Cromatografia líquida - HPLC

       V.3.1.5 Espectrometria de masses

       V.3.1.6 Fluorescència de raigs X i difracció de raigs X

       V.3.1.7 GeneScan, seqüenciació PCRiy digressors de microones

       V.3.1.8 Líquid masses LC-MS

       V.3.1.9 Microscopi electrònic d'exploració

       V.3.1.10 Plasma - ICP

       V.3.1.11 Demostracions docents d'equips

       Otros servicios

       V.3.2 Taller mecànic

       V.3.3 Taller de bufament de vidre

       V.3.4 Taller electrònic

       V.3.5 Laboratori fotogràfic

       V.3.6 Servei de criogènic i aigua pura-ultrapura

       V.3.7 Servei de vehicles

V.4 Instituts Universitaris

       V.4.1 Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

       V.4.2 Institut Universitari de l'Aigua i les Ciències Ambientals

       V.4.3 Institut de Criminologia

       V.4.4 Institut Universitari de Geografia

       V.4.5 Institut Interuniversitari d'Economia Internacional

V.5 MedPark

       V.5.1 Raons per a un parc científic

       V.5.2 MedPark: un espai d'excel·lència mediambiental

       V.5.3 Esdeveniments significatius durant el curs 1998-1999   (dossier de premsa)

V.6 Servei de Publicacions

 

 

OTRI.jpg (2859 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Economía Internacional.jpg (2215 bytes)

 

 

MedPark.jpg (2730 bytes)

 

Publicaciones.jpg (2565 bytes)

VI. VICERECTORAT D'ALUMNAT

VI.1 Dades sobre l'alumnat

       VI.1.1 Preinscripció

       VI.1.2 Matrículació

       VI.1.3 Perfil de l'alumnat del curs 1998-1999

       VI.1.4 Alumnat per centres

              VI.1.4.1 Facultat de Filosofia i Lletres

              VI.1.4.2 Facultat de Ciències

              VI.1.4.3 Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

              VI.1.4.4 Facultat de Dret

              VI.1.4.5 Escola Politècnica Superior

              VI.1.4.6 Escola  Universitària de Formació del Professorat de EGB

              VI.1.4.7 Escola Universitària de Ciències Empresarials Germà Bernàcer

              VI.1.4.8 Escola Universitària d'Infermeria

              VI.1.4.9 Escola Universitària d'Òptica i Optometria

              VI.1.4.10 Escola Universitària de Relacions Laborals

              VI.1.4.11 Escola Oficial de Turisme

              VI.1.4.12 Institut de Criminologia

              VI.1.4.13 Facultat de Medicina

       VI.1.5 Ingressats/titulats

       VI.1.6 Tercer cicle

       VI.1.7 Ensenyaments no reglats

       VI.1.8 Ajudes a l'estudi

       VI.1.9 Centres adscrits

VI.2 Secretariat d'Accés

VI.3 Secretariat d'Assumptes Socials

VI.4 Secretariat d'Esports

VI.5 Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPO)

 

 

 

 

Guía del campus.jpg (1768 bytes)

 

 

CampusVirtual.jpg (2901 bytes)

 

 

 

 

 

 

Pruebas de acceso.jpg (4008 bytes)

 

 

GIPE.jpg (3687 bytes)

VII. VICERECTORAT D' ESTUDIS I INNOVACIÓ EDUCATIVA

VII.1 Activitats realitzades o coordinades des del Vicerectorat

VII.2 Secretariat d' Estudis i Innovació Educativa

       VII.2.1 Creació de la Facultat d' Educació. Decret 153/1999, del Govern Valencià

       VII.2.2 Memòria per a la creació de la Facultat d'Educació en la Universitat d'Alacant

VII.3 Comissió de Doctorat

VII.4 Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

VII.5 Secretariat de Promoció del Valencià

VII.6 Secretariat de Seus i Cursos Especials

       VII.6.1 Activitats en la seu de Cocentaina

       VII.6.2 Activitats en la seu de Benissa

       VII.6.3 Activitats en la seu d'Oriola

       VII.6.4 Cursos especials

VII.7 Oficina de Disseny Curricular

VII.8 Càtedra Arquebisbe Lloaces

 

 

 

Sede de Cocentaina.jpg (3459 bytes)

Sede de Benissa.jpg (2929 bytes)

Sede de Orihuela.jpg (3372 bytes)

VIII. VICERECTORAT DE NOVES TECNOLOGIES

VIII.1 Servei d'informàtica

VIII.2 Secretariat de Noves Tecnologies i Laboratori Multimèdia (mmlab.ua.es)

VIII.3 Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental (SIBID)

VIII.4 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra

       VIII.4.1 Inauguració de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes   (dossier de premsa)

       VIII.4.2 Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives

 

Laboratorio de medios.jpg (2738 bytes)

 

bvmc.jpg (3585 bytes)

IX. VICERECTORAT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I INTERNACIONALS

IX.1 Projectes i representació institucional

IX.2 Secretariat de Relacions Institucionals i Comunicació

IX.3 Oficina de Protocol

IX.4 Oficina Tècnica de Comunicació

IX.5 Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina

IX.6 Secretariat Sòcrates/Erasmus

IX.7 Secretariat de Llengües Modernes

IX.8 Oficina de Cooperació i Desenvolupament. Gestió del 0,7%

IX.9 Internacionalització

IX.10 Convenis

IX.11 Centre d'Estudis sobre la Dona (CEM)

IX.12 Centre Iberoamericà de la Biodiversitat (CIBIO)

       IX.12.1 Introducció

       IX.12.2 Principals objectius

       IX.12.3 Programa provisional d'activitats

       IX. 12.4 Estructura i unitats d'investigació

              IX.12.4.1 Unitat de Biotecnologia Vegetal

              IX.12.4.2 Unitat de Biologia i Control Biològic de Plagues

              IX.12.4.3 Unitat de Diagnòstic i Control Biològic de Malalties Vegetals

             IX.12.4.4 Unitat de Conservació i Gestió de Recursos Fitogenètics

              IX.12.4.5 Unitat de Diversitat i Comportament Animal

              IX.12.4.6 Unitat d'Ecosistemes Tropicals i Subtropicals

              IX.12.4.7 Unitat de Conservació i Gestió d'Ecosistemes Litorals

              IX.12.4.8 Programa de doctorat  Biodiversitat: conservació i gestió de les espècies i

              els seus hàbitats

IX.13 Centre de Documentació Europea

IX.14 Universitat Permanent

IX.15 Projecte Turquia

 

 

Revista Saber.jpg (3162 bytes)

Secretariado de Relaciones con América Latina.jpg (3264 bytes)

 

 

 

 

CIBIO.jpg (2053 bytes)

 

 

 

 

Centro de Documentación Europea.jpg (2279 bytes)

 

 

Proyecto Turquía.jpg (1678 bytes)

 

X. VICERECTORAT D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

X.1 Arts plàstiques i etnologia

       Exposicions

              X.1.1.1 Gertrudis Rivalta

              X.1.1.2 Waldorf Unesco

              X.1.1.3 Damià Díaz

              X.1.1.4 Jesús Miguel Sáez Castán

              X.1.1.5 Nootka

              X.1.1.6 Isidro Blasco

              X.1.1.7 Ela Wozniewska

              X.1.1.8 Millennial Journey

              X.1.1.9 Come Back 2: Erasmus, Promoe

              X.1.1.10 IV Concurs de pintura i fotografia

                     X.1.1.10.1 IV Concurs de fotografia

                     X.1.1.10.2 IV Concurs de pintura jove

              X.1.1.11 Calo Carratalà

              X.1.1.12 Les dones mouen el món

       El quadre del mes

              X.1.2.1 Pablo Picasso

              X.1.2.2 Pedro Àlvarez

              X.1.2.3 Joan Miró

              X.1.2.4 Hans Bruno Fay

X.2 Música

X.3 Teatre

X.4 Cinema

X.5 Literatura

X.6 Cursos, jornades, seminaris, tallers i aules

       X.6.1 Cursos

       X.6.2 Jornades

       X.6.3 Seminaris

       X.6.4 Tallers

              X.6.4.1 Taller de narració oral

              X.6.4.2 Tallers d'art contemporani per a Primària

              X.6.4.3 Coral universitària

              X.6.4.4 Dansa contemporània

              X.6.4.5 Aula de teatre universitari

              X.6.4.6 Taller de ioga

              X.6.4.7 Tallers específics

       X.6.5 Aules

X.7 Congressos i esdeveniments

X.8 Conferències

       X.8.1 Aula Jordi Joan

       X.8.2 V Cicle de Conferències i Seminari Solidaritat Nord-Sud

       X.8.3 Taller d'hivern. Escola d'Arquitectura

       X.8.4 Tertúlies. Cuba: imatge i realitat

       X.8.5 Fòrum obert: universitaris per al tercer mil·leni

       X.8.6 Conferències específiques

X.9 Concursos

X.10 Publicacions

 

 

ACUA.jpg (5379 bytes)

 

Exposiciones.jpg (3476 bytes)

 

Museo Universitario.jpg (2716 bytes)

 

Concursos.jpg (2923 bytes)

 

El cuadro del mes.jpg (3885 bytes)

 

 

La Cruz del Sur.jpg (3848 bytes)

 

Teatro.jpg (4133 bytes)

 

Pinada de los cuentos.jpg (7470 bytes)

 

Solidaridad.jpg (5513 bytes)

XI. DEFENSOR UNIVERSITARI

XI.1 Distribució per tema i resultat de reclamacions i consultes

XI.2 Col·lectiu de procedència de les reclamacions

XI.3 Reclamacions individuals i col·lectives segons el col·lectiu de procedència

XI.4 Distribució de les reclamacions segons el resultat per al reclamant

XI.5 Distribució mensual de reclamacions i consultes

XI.6 Distribució per centres de les reclamacions d'alumnes

XI.7 Distribució per cicles de les reclamacions d'alumnes

 

 

 

Defensor Universitario.jpg (3207 bytes)

XII. CONSELL D'ALUMNES

 

Consejo de Alumnos.jpg (2876 bytes)

XIII. SOCIETATS

XIII.1 Societat de Relacions Internacionals

XIII.2 Taller d'imatge

XIII.3 Institut Marítim Internacional Alacant-Southampton (IMIAS)

 

 

Sociedad de Relaciones Internacionales.jpg (2641 bytes)

XIV. FUNDACIONS

XIV.1 Fundació Empresa-Universitat d'Alacant (FUNDEUN)

       XIV.1.1 Implantació de la qualitat total

       XIV.1.2 Difusió de la investigació

       XIV.1.3 Cooperació internacional

       XIV.1.4 Formació

              FUNDEUN: programes de màsters, cursos i jornades

       XIV.1.5 Foment de l'ocupació i creació de noves empreses

       XIV.1.6 Noves relacions i visites

       XIV.1.7 Xarxa de fundacions

       XIV.1.8 Convenis de col·laboració

       XIV.1.9 Difusió i promoció

       XIV.1.10 Resum numèric d'activitats

       XIV.1.11 Projecte d'imatge

XIV.2 Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica L'Alcúdia

       XIV.2.1 Projectes en marxa a càrrec de la Fundació

       XIV.2.2 Projectes en marxa a càrrec de la Generalitat Valenciana

       XIV.2.3 Projectes previstos sense finançament actual

XIV.3 Fundació Cavanilles d'Alts Estudis Turístics

 

 

FUNDEUN.jpg (3582 bytes)

 

 

 

 

 

 

Fundación La Alcudia.jpg (2287 bytes)

 

Cavanilles.jpg (2171 bytes)

 

 


Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999

I. Presentació

I.1.1 Index
I.1.2 Ajuda