Escudo 2 - con leyenda UA.gif (1203 bytes)                                          Guía del campus - puño 50.jpg (5169 bytes)                            Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999


 

II. Órgans de govern

 

II.1 CONSELL SOCIAL

Consell Social

 

Acords presos en els diferents plens fets pel Consell Social de setembre a juliol de 1999:

 

Ple ordinari del dia 24/09/1998

-S’aprova la liquidació del pressupost de 1997 amb les consegüents modificacions pressupostàries.

 

Com a continuació del ple ordinari del 24/09/1998, se’n fa una altra sessió el dia 28/10/1998

-Informació al Consell Social sobre l’adquisició de terrenys per a la Universitat.

-Informació del rector sobre el projecto del Parc Científic.

-S’aproven les taxes de 7 cursos de màster.

-S’aproven les taxes d’11 cursos d’especialista universitari.

-S’aproven les taxes de 6 cursos d’expert universitari.

-S’aproven les taxes de 17 cursos amb durada inferior a 200 hores.

-S’aprova la taxa del títol propi d’Enginyeria Civil.

-S’aprova la sol·licitud d’implantació de les titulacions següents:

Per al curs 1999-2000:

  • Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, sol·licitada per la Facultat de Filosofia i Lletres.
  • Diplomatura en Gestió i Administració Pública, sol·licitada per la Facultat de Dret.
  • Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (segon cicle), sol·licitada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
  • Llicenciatura en Ciències Ambientals, sol·licitada per la Facultat de Ciències.
  • Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat en So i Imatge, sol·licitada per l’Escola Politècnica Superior d’Alacant.
  • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica, sol·licitada per l’Escola Politècnica Superior d’Alacant.
  • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat, sol·licitada per l’Escola Politècnica Superior d’Alacant.
  • Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, sol·licitada per l’Escola Politècnica Superior d’Alacant.

Titulacions per al curs 2000-2001:

  • Llicenciatura en Física, sol·licitada per la Facultat de Ciències.
  • Enginyeria de Materials (segon cicle), sol·licitada per la Facultat de Ciències.

 

Ple ordinari del dia 15/12/1998

-S’aprova el pressupost de la Universitat de l’exercici 1998, d’acord amb l’informe i l’aprovació de la Comissió Econòmica i Administrativa, reunida el dia 09/12/1998.

-S’aprova la sol·licitud de transformació de l’Escola Universitària de Formació del Professorat de EGB en Facultat d’Educació.

 

Ple ordinari del dia 11/03/1999

-Després de l’informe del rector sobre el projecte del Parc Científic, el Ple del Consell acorda donar-hi suport.

-S’aprova la sol·licitud d’ampliació econòmica d’ajudes al tercer cicle.

 

Ple ordinari del dia 28/05/1999

-S’aproven les taxes del curs de màster, de 5 cursos d’especialista universitari i d’alguns cursos amb durada inferior a 200 hores.

-S’emet informe favorable de la sol·licitud de la Junta de Govern sobre els tràmits que cal seguir davant la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a impartir el pròxim curs, com a aula delegada, els corresponents grups de les titulacions de diplomatura en Turisme i en Arquitectura Tècnica en la Universitat Històrica d’Oriola.

-S’aprova la modificació de les taxes del títol propi d’Estudis Immobiliaris.

-S’emet informe favorable sobre la sol·licitud d’implantació del títol universitari oficial d’Enginyeria Geològica per al pròxim curs 1999-2000.

 

Ple ordinari del dia 14 de juliol de 1998

-S’informa i s’aprova la participació d’aquest Consell Social en la Xarxa d’Observatoris Socials de les Universitats Espanyoles.

-S’aproven les taxes de 9 cursos de màster.

-S’aproven les taxes de 14 cursos d’especialista universitari.

-S’aproven les taxes de 7 cursos d’expert universitari.

-S’aproven les taxes de 36 cursos amb durada inferior a 200 hores.

 

Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999

II. Òrgans de govern