Escudo 2 - con leyenda UA.gif (1203 bytes)                                         Guía del campus - puño 50.jpg (5169 bytes)                           Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999


 

 

 

XI. DEFENSOR UNIVERSITARI

 

Defensor Universitario 50.jpg (8503 bytes)

 

sobre el Defensor Universitari en la web de la Universitat d'Alacant

 

defensores.gif (2521 bytes)

 

Web del Defensor de la Comunitat Universitària

 

"En cierta manera lo que pretendemos es buscar la verdad"

Jacob Söderman, Defensor del Pueblo Europeo

 

1. Introducció.

2. Reunions amb altres defensors.

3. Projecte "Serveis internet per a Defensors de la Comunitat Universitària".

4. Actuacions del Defensor Universitari.

   4.1 Consultes.

   4.2 Reclamacions o queixes.

5. Altres gestions.

6. Algunes reflexions.

7. Informe al Claustre Universitari (agost de 1998 - juliol de 1999)

 

 

1. Introducció.

Aquest informe és el segon que es redacta des del nomenament de Rafael Font com a defensor universitari, el dia 29 de juliol de 1997, i és el tercer des de la creació d’aquesta figura en la nostra Universitat, el maig de 1995. En aquest informe trobem les reclamacions i les consultes presentades des de l’1 de setembre de 1998 fins al 31 de juliol de 1999.

Quant a la divulgació de la figura del defensor, hem continuat en la línia iniciada en el període anterior:

- inclusió d’un tríptic en els sobres de matrícula per als alumnes de primer curs.

- participació en actes universitaris diversos: obertura del curs, presentació de la nostra Universitat a les famílies

- actualització de la pàgina web del defensor universitari, amb inclusió de memòries, funcions i diferents apartats sobre aquestes.

- com a novetat, hem col·locat taulers d’anuncis en alguns edificis del campus visitats massivament, com ara, la Biblioteca General i l’aulari II, i hi ha previst col·locar-ne un tercer en l’aulari I, amb informació referent al Defensor Universitari, que s’anirà actualitzant periòdicament.

 

2. Reunions amb altres defensors.

2.1 Reunió amb José Soler, Síndic de Greuges de la Universitat Politècnica de València . Va tenir lloc a Alacant, durant el mes de març.

2.2 Reunió amb el nou Síndic de Greuges, Sr. Luis Fernando Saura . Va tenir lloc en la Sindicatura de Greuges, i hi assistiren tots els defensors de les universitats de la Comunitat Valenciana.

2.3 Reunió de defensors de la Comunitat Valenciana i de Múrcia . Va tenir lloc a Múrcia, el 17 de juny de 1999.

A aquesta reunió assistiren els defensors de les universitats següents:

 • Jaume I de Castelló
 • Universitat de València. Estudis Generals
 • Universitat Politècnica de València
 • el secretari general i un vicepresident de la Universitat Politècnica de Cartagena, de creació recent.

Es va aprofitar aquesta reunió per a repassar les funcions del defensor i els diferents problemes universitaris. Posteriorment s’hi abordaren els temes següents:

 • reconeixement del Defensor Universitari en les diferents universitats espanyoles
 • relacions amb el Síndic de Greuges
 • accés a les universitats quan hi ha centres integrats, privats, en un districte
 • justificació dels recursos dels sexennis d’investigació
 • xarxa informàtica dels defensors universitaris en l’àmbit estatal.

2.4. Reunió amb D. Pau Salinas Sánchez, acabat de nomenar Defensor de la Universitat de Màlaga , per a intercanviar impressions sobre el funcionament de l'Oficina. Celebrada a Alacant 29 d'abril de 1999.

 

S’ha demanat informació a altres defensors de la comunitat universitària, mitjançant el correu electrònic, sobre els temes següents:

 • ajuda específica per a alumnes hipoacúsics (traductor o altres serveis)
 • crèdits que convaliden per estar en possessió del Cambridge First Cerificate, certificats de l’Escola Oficial d’Idiomes o altres titulacions d’anglès.
 • Reglament de revisió d’exàmens, del qual s’enviaren còpies al president del Consell d’Alumnes a instància d’aquest.

Igualment, se’ns ha demanat informació sobre:

 • cursos d’idiomes organitzats per la Universitat
 • distribució de càrrega docent

 

3. Projecte "Serveis internet per a Defensors de la Comunitat Universitària".

 

defensores.gif (2521 bytes)

 

La figura del defensor de la comunitat universitària, amb noms diferents però amb funcions similars, és present en 21 universitats espanyoles. La nova implantació d’aquesta figura fa necessari que hi haja tant un coneixement compartit de les actuacions dels diversos defensors com una informació constant, ràpida i actualitzada que permeta una major eficàcia en l’actuació d’aquest òrgan universitari.

Tal com vam quedar en la II Trobada Estatal de Defensors Universitaris, que va tenir lloc els dies 14 i 15 de maig de 1998 en la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Jaume I de Castelló, amb la col·laboració d’altres, entre les quals es troba la nostra, s’està encarregant de la planificació i posada en marxa del projecte Serveis Internet per als Defensors de la Comunitat Universitària, que es durà a terme durant el curs 1998/99. Actualment es pot visitar una pàgina web en l’adreça: http://defensores.uji.es/

L’objecte d’aquesta web és disposar d’un sistema que permeta oferir informació a la comunitat universitària espanyola (professors, estudiants, autoritats acadèmiques) i al públic en general sobre la figura del defensor de la comunitat universitària i les funcions d’aquest, i facilitar l’accés i la comunicació amb els respectius defensors. D’altra banda, la xarxa de defensors disposarà també d’informació reservada sobre les reclamacions presentades en cada universitat, amb l’objecte de buscar les solucions òptimes a problemes presentats en altres universitats, mantenint sempre la confidencialitat dels reclamants.

 

4. Actuacions del Defensor Universitari.

Les actuacions del Defensor Universitari poden ser classificades en dos tipus: a) consultes i b) reclamacions. En la gestió de la resolució dels problemes plantejats s’han fet, en moltes ocasions, tasques de mediació entre les parts.

Consultes

És l’actuació més senzilla; es fa sense altres tràmits que la mateixa sol·licitud d’informació o la presentació verbal del problema, sia en l’Oficina sia per telèfon. No cal, ni tan sols, que la persona interessada done el seu nom si no vol fer-ho.

Normalment es tracta de persones que necessiten ser escoltades detingudament, i volen saber si l’Administració universitària està actuant correctament amb ells o, per contra, han de presentar una queixa o adreçar-se a altres instàncies administratives.

Unes vegades es tracta d’informacions puntuals de les unitats administratives com ara, el Servei d’Alumnat, secretaries de centres, etc., per la qual cosa són desviades vers aquestes unitats les consultes d’aquest tipus, amb l’objectiu de garantir que la informació que rep el sol·licitant siga directa.

Unes altres vegades, l’usuari va a l’Oficina sense haver exhaurit totes les vies de solució que l’Administració universitària proporciona; un exemple molt freqüent són els alumnes que vénen a protestar per la nota d’un examen sense haver exhaurit altres vies de solució i, a vegades, sense haver ni tan sols iniciat el procés de revisió/reclamació de l’escola o la facultat corresponent. En aquests casos, se’ls informa dels respectius procediments.

Amb l’auge de les noves tecnologies, arriben cada vegada amb més freqüència consultes específiques per correu electrònic. Hem pres la determinació de sol·licitar a aquestes persones, que normalment no s’identifiquen ni deixen un telèfon, que passen per l’oficina o que, com a mínim, telefonen. El motiu és que aquests missatges, a diferència de la conversa en persona o per telèfon, són unidireccionals i es presten a interpretacions errònies, tant de la pregunta com de la resposta, impossibles de detectar en aquest moment.

Reclamacions

A diferència de la consulta, la reclamació requereix la presentació del cas per escrit, amb identificació del reclamant: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon. No obstant això, les dades són estrictament confidencials i, llevat que per la mateixa naturalesa del cas (i amb consentiment del reclamant) hagen de ser informats a alguna persona, mai es donaran a conèixer.

Continuant amb el tema de la confidencialitat, vull citar un fragment del punt III.2. de El defensor universitario, una institución singular en la Universidad española (Editorial Universidad de Granada, 1998), de Ignacio Jiménez Soto, professor titular de Dret Administratiu en la Universitat de Granada i secretari del defensor d’aquesta:

"...Un particular pot tindre accés als registres i arxius de l'oficina? Per a nosaltres no existeix dubte del caràcter negatiu de la resposta, màximament quan la pròpia Llei Orgànica 3/1981 del Defensor del Poble estableix en el seu article 22 que les investigacions que realitze el Defensor del Poble i el personal dependent del mateix, així com els tràmits procedimentals, es verificaran dins de la més absoluta reserva, tant respecte als particulars com a les dependències i la resta d'Organismes públics, sense perjuí de les consideracions que el Defensor del Poble considere oportú incloure en els seus informes a les Corts Generals.

Ara bé, l'interrogant es presenta pels qui pretenen al·legar l'article 37 de la Llei 30/92 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que regula el dret dels ciutadans a l'accés a arxius i registres. Dret que assisteix en les relacions amb l'Administració, però en aquest cas no, perquè recordem que el Defensor Universitari no és Administració."

 

La reclamació o queixa dóna lloc a l’obertura d’un expedient no administratiu, en el qual s’aniran arxivant tots els documents referents a aquest, i a una resolució final que serà positiva o negativa per a l’interessat. En algunes ocasions, el problema es resol immediatament abans que comencem la nostra tasca, o el reclamant retira la petició i no vol continuar amb aquesta. En els dos casos es tanca l’expedient i no és qualificat com a positiu o negatiu.

Hi ha ocasions en què la naturalesa del tema excedeix les nostres competències i aconsellem al reclamant que s’adrece al síndic de greuges.

Un esquema de les reclamacions i consultes es presenta a la Taula 1.

Taula 1. Distribución temàtica de reclamacions i consultes

Consultes

Temes

Reclamacions

12

Consultes que s'han convertit en reclamació

PRESENTADES PER ALUMNES

Positives

Negatives

Tancades

Sense resoldre

Resolt de l'any anterior

15

Accés Universitat

     

2

 

13

Beques i ajudes a l'estudi

 

3

     

0

Estudis extrangers

1

       

26

Plans d'estudi

2

 

1

 

2

101

Exámenes i qualificacions

4

 

1

3

2

83

Organització docent

17

1

6

6

1

PRESENTADES PER PERSONAL DE LA UNIVERSITAT

Positives

Negatives

Tancades

Sense resoldre

Resolt.

de l'any anterior

14

PDI, PAS

 

1

4

 

2

PRESENTADES PER PERSONAL I PER ALUMNES

Positives

Negatives

Tancades

Sense resoldre

Resolt

de l'any anterior

6

Problemes lingüístics

     

1

 

21

Infraestructura

3

4

1

1

2

Total de consultes: 291

Consultes que han acabat en reclamació: 12

Total de reclamacions: 64

Total de consultes + reclamacions: 291 + 64 - 12 = 343

 

La Taula anterior ha quedat reflectida en la Figura 1: XI.1 Distribució per tema i resultat de reclamacions i consultes.   S'observa un considerable augment de les consultes (291 enfront de 174 en el curs 1997-1998), potser en detriment de les primeres, 64 actuals respecte a les 114 del període anterior, perquè algunes consultes han requerit tant o més temps de treball que les pròpies reclamacions i l'única cosa que les ha distingit és que a l'origen no van ser presentades segons el procediment establit perquè es va pensar que anaven a ser més simples, de mera informació.

 

En les següents pàgines  apareixen figures que arrepleguen altres dades estadístiques i la seua comparació amb els del període anterior.

XI.1  Distribució per tema i resultat de reclamacions i consultes
XI.2  Col·lectiu de procedència de les reclamacions
XI.3 Reclamacions individuals i col·lectives segons el col·lectiu de procedència
XI.4  Distribució de les reclamacions segons el resultat per al reclamant
XI.5  Distribució mensual de reclamacions i consultes
XI.6  Distribució per centres de les reclamacions d'alumnes
XI.7  Distribució per cicles de les reclamacions d'alumnes

 

Cap cridar l'atenció sobre l'elevat percentatge de les reclamacions presentades per l'alumnat en comparació amb els altres dos colectius, PDI i PAS.

El percentatge positiu de reclamacions, al voltant del 70 / 80% sobre el total de positives + negatives, pot ser una dada indicativa de la gestió realitzada, si bé moltes vegades la qualificació de positiva o negativa és una simplificació del resultat de la labor realitzada.

Considerant la distribució mensual de reclamacions i consultes crida l'atenció la incidència dels mesos en què es desenvolupen exàmens i el procés de matriculació.

 

   4.1 Consultes.

En aquest tercer període a què correspon el present informe, des de l'1 d'agost de 1998 fins a 31 de juliol de 1999, s'han presentat 291 consultes, la classificació per temàtica principal del qual es representa en la Figura 1 quedant de la següent manera:

 

4.1.1. Consultes presentades per alumnes

 

a) Accés a la Universitat. 15 consultes de les quals:

- 9 es refereixen a la selectivitat: dificultat d'alguna prova, notes mínimes d'accés als diferents estudis, etc.

- 3 als distints percentatges d'accés (majors de 25 anys, estrangers i discapacitats)

- 1 referida al COU

- 2 sobre preinscripció en uns determinats estudis (una d'elles es va convertir en la reclamació 28/99).

b) Beques i ajudes a l'estudi. 13 consultes de les quals:

- 2 són relatives al Programa Erasmus

- 1 referent a Beques Sòcrates

- 1 relativa a la impossibilitat de sol·licitar beca per estar matriculat en un títol propi de la Universitat,

- 6 relatives a denegació de beca, de concessió inicial o continuació (1 d'elles es va convertir en la reclamació 24/99)

- 1 per no haver sigut acceptada en el concurs de sol·licitud (es va convertir en la reclamació 6/99)

- 1 referida a la matriculació en els mínims crèdits necessaris

- 1 sol·licitant informació general sobre beques

c) Plans d'estudis.   S'han realitzat 26 consultes sobre diversos aspectes dels plans d'estudis:

- 12 sobre revalidacions, una de les quals es va convertir en la reclamació 5/99

- 2 sobre problemes ocasionats per l'extinció del pla d'estudis

- 1 sobre compatibilitat d'estudis

- 4 sobre la distribució de crèdits, una de les quals es va convertir en la reclamació 50/98

- 5 sol·licitant informació general

- 2 sobre altres temes generals

d) Exàmens i qualificacions. 101 consultes, de les quals:

- 5 es refereixen als continguts dels programes avaluats

- 5 relatives als criteris d'avaluació

- 8 referents a la dificultat dels exàmens o de la falta de temps per a realitzar-los; una d'aquestes últimes considerant el dret de disposar de més temps per als alumnes discapacitats

- 5 es refereixen a exàmens extraviats

- 8 referides a la incompareixença del professor el dia de l'examen

- 7 sobre instruments d'avaluació, temps que cal guardar-los, devolució de treballs i propietat intel·lectual

- 5 fan referència a la repetició d'exàmens per malaltia o una altra causa justificada

- 22 relatives al procediment de revisió d'exàmens

- 5 sobre els suspensos massius d'una determinada assignatura

- 15 referides a professors, bé perquè els alumnes consideren que no han sigut tractats adequadament per ell, bé perquè estan en desacord amb la seua forma d'impartir les classes

- 4 sobre problemes originats per canvis efectuats en les dates inicialment previstes per als exàmens

- 2 referents a alumnes que s'ha considerat que han copiat exàmens o treballs (1 es va convertir en la reclamació 23/99)

- 10 sobre altres aspectes generals dels exàmens, docència i procediments de reclamació.

d) Organització docent . 83 consultes de les quals:

 • 4 referides a problemes amb les actes de qualificacions
 • 4 sobre el tracte rebut del personal d'Administració en les distintes Secretaries i Serveis, així com de la qualitat de la informació subministrada, una de les quals es va convertir en la reclamació 74/98
 • 6 sobre la CED (Convocatòria Extraordinària de desembre), dos de les quals es van convertir en les reclamacions 69/98 i 3/99
 • 6 referides a crèdits: de lliure configuració, obligatoris, etc.
 • 4 sobre apreciació subjectiva d'errors administratius que han ocasionat problemes a les persones que realitzen la consulta
 • 5 referents a terminis i dates, una de les quals va originar la reclamació 17/99
 • 12 sobre canvis de grup/horari
 • 5 relatives a coincidència d'horaris d'exàmens
 • 6 sobre la matriculació
 • 2 referents a la permanència a la Universitat
 • 4 sobre les pràctiques d'empresa
 • 13 es refereixen a les taxes universitàries
 • 2 sobre el Tercer Cicle
 • 1 referent a trasllat d'expedient
 • 2 relatives al tracte rebut de professors
 • 7 sobre diversos temes generals informatius.

 

4.1.2. Presentades per personal de la Universitat.

14 consultes han sigut realitzades pel personal de la Universitat sobre diversos temes, entre els quals destaquen :

 • 4 referides a places docents o de PAS
 • 4 demanant informació sobre temes variats: publicitat de les qualificacions, normativa sobre cursos especials, còpia en els exàmens...
 • 1 sobre relacions interpersonals
 • 5 referides a altres temes generals.

 

4.1.3. Presentades per personal de la Universitat i alumnes

a) Problemes Lingüístics.

L'ús del valencià i/o el castellà ha sigut objecte de 6 consultes, una de les quals va donar lloc a la reclamació 10/99.

b) Infraestructures. 21 consultes de les quals:

 • 3 són relatives al transport al Campus
 • 4 referents a barreres, arquitectòniques, acústiques, etc.
 • 4 sobre e-mail/Internet, quant al seu funcionament o sol·licitud de connexió
 • 3 han de veure amb problemes d'aules, reprojectors, etc.
 • 4 sobre robatoris ocorreguts al Campus. La proximitat temporal de tots els fets va motivar el cridar l'atenció als responsables del Servei de Seguretat, informant dels fets i Pregant que s'extremaren les mesures de seguretat. També es va informar a l'Administració Universitària.
 • 1 sobre la cobertura de l'Assegurança Escolar que es va convertir en la reclamació 72/98.
 • 2 referents a altres aspectes generals.

 

4.1.4. Diversos.

12 consultes. En aquest grup estan les que no s'han pogut incloure en cap dels apartats anteriors i cada un tràfic d'un tema diferent:

 • Pare d'alumne que està interessat en activitats per a majors 25 anys
 • 2 referents a associacions d'Alumnes
 • 2 sobre alumnes que desitgen assessorament relacions professor-alumne
 • 2 referents a la confidencialitat de les dades dels alumnes
 • 1 sobre informació sobre el Defensor per a un alumne que està realitzat la seua Tesi Doctoral sobre aquests temes.
 • 1 referent a alumnes que no han pogut participar en un campionat.
 • 2 sobre enquestes a l'alumnat
 • 1 sobre informació general

 

   4.2 Reclamacions o queixes.

 Voldria ara realitzar una breu exposició de les queixes d'aquest període. Aquest apartat mantindrà l'estructura bàsica del que es va dedicar a aquest aspecte en la memòria anterior, si bé el temps d'existència de la Figura del Defensor ens permet fer un estudi comparat amb altres períodes, la qual cosa és interessant per a veure l'evolució del funcionament de l'Oficina dins de la pròpia Universitat.

 

4.2.1. Reclamacions presentades per alumnes

a) Accés a la Universitat:

Hi ha hagut dos: la (11/99) referida a la dificultat que comportava un dels exàmens de selectivitat, i la (28/99) sobre els requisits de matriculació en una determinada carrera. Ambdues estan pendents de solució.

b) Beques i ajudes a l'estudi:

Referents a la denegació de beques s'han presentat 3 reclamacions (1/99; 6/99; 24/99), totes elles negatives per al reclamant, perquè els interessats no reunien algun o alguns dels requisits imprescindibles de la corresponent convocatòria.

c) Estudis d'alumnes estrangers:

Només s'ha presentat un cas (65/98) d'un alumne que no podia matricular-se en Programa de Doctorat perquè el seu títol estava en tràmit de legalització i el termini s'acabava, i perdria una beca que té concedida si no es podia matricular. La solució va ser favorable a l'alumne, ja que aquest cas estava contemplat per l'Administració.

d) Plans i Normatives d'Estudis (simultaneïtat en diversos plans, convocatòries extraordinàries i revalidacions):

- 2 casos sobre revalidació, un positiu (5/99b) i un altre que es va tancar per voluntat de l'alumne (76/98).

- En un altre cas de compatibilitat d'assignatures (68/98) el resultat va ser positiu per al reclamant, realitzant-se una labor de mediació entre la Direcció del Departament i els alumnes firmants de la reclamació.

e) Organització docent (matriculació, horaris, àrees de coneixement, informes sobre finalització d'estudis, representació en centres).

S'han realitzat 30 reclamacions en aquest sentit, de les quals 17 han sigut positives, 1 va resultar negativa, 6 s'han tancat per voluntat dels respectius reclamants i 6 estan encara en tràmit.

Els temes i els corresponents resultats han sigut els següents :

- 2 per correcció d'errors en les actes (70/98; 27/99), amb resultat positiu per als reclamants en ambdós casos

- 1 referent a la possibilitat de cursar el curs d'Aptitud Pedagògica CAP (56/96), tancada per voluntat de reclamant

- 10 sobre convocatòries d'exàmens: 8 sobre la matriculació referent a la CED (Convocatòria Extraordinària de desembre) totes elles positives per als reclamants: (62/98; 69/98; 71/98; 77/98; 79/98; 2/99; 3/99; 4/99), i 2 sobre les convocatòries de juny o setembre: 52/98, negativa i 22/99, pendent de resolució

- 6 sobre tramitació de revalidacions: 2 positives (9/99; 26/99;) i 4 pendents de resolució (75/98; 17/99; 18/99; 19/99)

- 3 sobre horaris/ grups: 14/99 tancada, 78/98 positiva i 25/99, pendent de resolució

- 2 sobre les taxes acadèmiques: 54/98, positiva i 7/99, tancada per voluntat del reclamant.

- 3 sobre interpretacions de funcionament inadequat de les Secretaries per falta d'agilitat, informació incompleta o no compresa, etc. 49/98; 53/98; tancades perquè s'ha desestimat o s'ha considerat que ha desaparegut el problema i una positiva, 74/98

- 1 sobre les relacions professor-alumne 64/98, que va ser positiva

- 1 referent a insuficiència de crèdits per a acabar la carrera (57/98), que es va tancar perquè la Secretaria del Centre ho va resoldre abans que començàrem les gestions

- 1 sobre trasllat d'expedient amb reconeixement de crèdits (50/98), que va ser positiva.

f) Exàmens i desenvolupament de les classes (qualificacions, procediments de reclamació, assistència a classe, etc.)

Hi ha hagut 8 reclamacions, 4 positives, 1 tancada a petició del reclamant i 3 encara en tràmit, distribuïdes de la següent manera:

- 4 relatives als procediments de revisió d'exàmens (51/98; 66/98; 21/99; 29/99), la primera positiva, els segons tancats i pendents les dues últimes

- 1 referent que s'ha sospitat que s'ha realitzat una transcripció no autoritzada de pràctiques (55/99), positiva per als reclamants

- 1 sobre la coincidència d'examen amb competició esportiva d'àmbit nacional (82/98), positiva

- 1 referent que s'ha considerat que uns alumnes han copiat exàmens (23/99), positiva

- 1 relativa a la disconformitat amb la metodologia docent del professor i la dificultat de l'assignatura (16/99), pendent de resolució.

 

4.2.2. Presentades pel personal de la Universitat

Cap considerar 5 reclamacions:

 • 1 sobre trams d'investigació del professorat, que es va tancar (5/99), si bé s'ha plantejat el tema en reunions de Defensors
 • 1 sobre adjudicació de places docents que ha sigut negativa (61/98)
 • 1 sobre places de Personal d'Administració i Serveis que està pendent d'estudi ( 8/99)
 • 1 referent a les relacions professor-secretaria del Centre (63/98), tancat
 • 1 sobre relacions professor-departament (80/98), tancada.

 

4.2.3 Presentades per personal de la Universitat i alumnes.

a) Problemes lingüístics

Hi ha hagut 1 reclamació referents a l'ús del valencià i el castellà, pendent de solució (10/99). Aquest tipus de reclamacions, sobretot referents a la discriminació del valencià, lamentablement estan contínuament obertes. Des de la nostra oficina i sense que es considere que aquest és l'únic tema important, estem treballant per aconseguir un respecte al bilingüisme de la nostra Comuniqueu i les normes corresponents.

b) Infraestructura

S'han presentat 9 reclamacions de les quals, 1 està pendent de resolució, 1 s'ha tancat, 4 han sigut negatives i altres 3 han resultat positives.

 • 1 sobre transport d'alumnes en la companyia d'autobusos (58/98), realitzant una labor de mediació entre l'alumne i el responsable de la companyia, positiva
 • 1 referent a dificultat d'accés a la informació dels taulers d'anuncis del Rectorat (12/99), positiva
 • 1 relativa a cobertura per l'Assegurança Escolar dels danys materials dels accidents ocorreguts a la Universitat (72/98), negativa
 • 1 sobre robatoris (73/98), negativa.
 • 1 referida a la insuficiència de reprojectors en determinades aules (67/98), tancada
 • 1 relativa a falta d'ordinadors per a realitzar pràctiques d'assignatura (13/99), negativa
 • 1 sobre assignació de despatx (15/99), pendent
 • 1 relativa al trànsit rodat dins del campus (59/98), tancada, i se li suggereix que es dirigisca a la Finestreta de Suggeriments
 • 1 sobre les condicions físiques d'una dependència universitària, inadequades per a consulta d'informació (60/99), que va resultar positiva.

 

4.2.4 Altres temes

- 1 sobre fumar en classe, 81/98, pendent de solució

- 1 sobre possible intent d'agressió en els lavabos, 20/99, pendent de solució.

 

4.2.5 Reclamacions resoltes del període anterior

Un apartat nou és el de les reclamacions que, no pertanyent a aquest període perquè van ser presentades en l'anterior, i s'han solucionat dins de l'actual. Han sigut 9, 8 positives i 1 negativa, i no estan considerades en l'actual període.

Els temes sobre els quals travaven van ser:

 • 2 plantejades per personal de la Universitat (40/98; 43/98), ambdues amb resultat positiu. Una d'elles es refereix a competències en la firma d'actes de qualificacions i una altra sobre actuacions en el Consell de Departament
 • 2 relatives a infraestructures (35/98; 41/98), ambdues amb resultat positiu, referent una d'elles a la cobertura d'una assegurança de beca i una altra sobre l'accés al campus
 • 2 referides a revisió d'exàmens (89/97; 48/98), positives ambdues
 • 1 sobre participació d'alumnat en òrgans col·legiats (30/98), positiva
 • 1 que es refereix a canvi de pla d'estudis per extinció de l'anterior (46/98), també positiva.

Vull assenyalar que encara hi ha 3, totes elles de presentades per personal de la Universitat, pendents de solució (84/97; 22/98; 25/98).

 

5. Altres gestions.

A través de queixes, reclamacions i del contacte amb els diversos estaments universitaris, es poden detectar alguns problemes greus que afecten o poden afectar en un futur pròxim a col·lectius amplis, i és en aquests casos en què l'actuació a iniciativa pròpia es mostra com un instrument adequat per a donar-los a conèixer les persones o estaments corresponents, i suggerir possibles vies de solució. En aquest sentit hem fomentat la conveniència de disposar d'una Assegurança escolar amb major cobertura que l'obligatori, i també a un reconeixement dels estudis d'Anglès, com a crèdits de lliure configuració.

 

6. Algunes reflexions.

En aquest apartat vull cridar l'atenció sobre les reflexions que presentava en l'anterior informe ( Universitari (abril de 1997-juliol de 1998) ) i que en el moment de redacció de l'actual informe no ha sigut presentat al Claustre Universitari. Aquestes reflexions i les conclusions que presentava segueixen sent vàlides. Destacaria potser els següents aspectes:

- La col·laboració de l'Administració (Servei Jurídic, Òrgans de Govern, Secretaries, etc.) en la recerca de solucions als diferents problemes, analitzant la interpretació més favorable, facilitant informació, etc.

- S'ha de cridar l'atenció sobre els procediments de reclamació d'exàmens, que han de ser usats amb responsabilitat per part de l'alumnat, però han de ser també acceptats pel Professorat amb normalitat, sense que això supose una crítica negativa a la labor docent desenvolupada. Aquesta labor inclou la valoració del rendiment dels alumnes, que al mateix temps tenen uns drets reconeguts en el nostre Ordenament.

- D'altra banda, m'agradaria presentar els meus dubtes sobre la meua actuació com a Defensor. En la majoria de reunions de Defensors i Síndics de la Comunitat Universitària s'ha presentat el paper del Defensor com de mediador i facilitador de comunicació entre parts, al mateix temps o abans de Defensor. En la pràctica, mantenir aquest equilibri és difícil, sobretot quan:

 • no s'accepta aquest paper de mediador,
 • no queda clara la barrera de la legitimidad dels interessos dels reclamants i es recorre al Defensor perquè defienda aquests interessos
 • es presenten situacions conflictives de difícil situació, que encara que el Defensor comente i busque alternatives amb l'Administració, no existeixen solucions satisfactòries per a totes les parts i es qüestione per ambdues parts el paper del Defensor
 • es detecten situacions que es podrien considerar anormals de prepotència en les relacions generals administració-administrats en diferents esferes (professorat-alumnat, directors o caps de servei amb la resta d'administrats, etc.), treballant el Defensor per la via del diàleg i intents de persuasió i potser dubtant el Defensor de la pròpia eficàcia del procés iniciat
 • Es planteja la pròpia actuació d'Ofici per part del Defensor, que interprete que ha de realitzar-se quan els reclamants no tenen la possibilitat de denunciar la vulneració dels seus drets i interessos legítims davant de l'Administració o al Defensor, però existint moltes vegades el dubte que els reclamants no ho fan a causa de la falta d'informació, possibles represàlies, etc.

 

La solució a les diferents problemàtiques plantejades anteriorment l'he analitzat a través de la consulta terceres persones: servei jurídic, altres defensors i assessors de la pròpia universitat. No obstant això, la solució definitiva ha sigut personal i per tant he d'assumir les meues responsabilitats en tots aquests aspectes.

Hi ha un problema que vaig a treballar en els pròxims mesos i que desitjaria comentar. En cap cas, la meua labor com a Defensor va a interferir en les qualificacions acadèmiques obtingudes pels alumnes en els exàmens, encara que considere que puc requerir l'atenció de la Comissió Acadèmica sobre aspectes tècnics. Paral·lelament a açò, es donen casos d'assignatures on el percentatge de suspensos és molt elevat en comparació amb què succeeix en semblants estudis en altres centres universitaris. En algunes universitats, existeixen determinades vies de solució per a alumnes als qui només els queda una assignatura per a aprovar tot el curs i sempre que superen una puntuació mínima (per exemple superar el 3 o 3.5 sobre 10), procedint-se a una compensació i per tant aprovant aquesta assignatura. En aquest sentit vaig a recopilar i estudiar la informació.

 

al Claustre Universitari (abril de 1997-juliol de 1998)

 

XI.1  Distribució per tema i resultat de reclamacions i consultes
XI.2  Col·lectiu de procedència de les reclamacions
XI.3 Reclamacions individuals i col·lectives segons el col·lectiu de procedència
XI.4  Distribució de les reclamacions segons el resultat per al reclamant
XI.5  Distribució mensual de reclamacions i consultes
XI.6  Distribució per centres de les reclamacions d'alumnes
XI.7  Distribució per cicles de les reclamacions d'alumnes

 

Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999

 

índice-v.gif (595 bytes)

 


UA.gif (1203 bytes)Universitat d'Alacant
Secretaria General
Ctra. de Sant Vicent del Raspeig, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant
Tel. +34 965 90 34 84          Fax   +34 965 90 94 44                                                ã Universitat d'Alacant                 1999 Per a suggeriments i consultes relacionats amb la Memòria del Curs Acadèmic: Secretaria.gral@ua.es