Escudo 2 - con leyenda UA.gif (1203 bytes)                                        Guía del campus - puño 50.jpg (5169 bytes)                          Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999


 

VI. Vicerectorat d'Alumnat

 

VI.3 SECRETARIAT DE ASSUMPTESSOCIALS

 

Objeccióde consciència i prestació social sustitutoria

Centrede Suport a l'Estudiant

discapacitats

 

 

1. Memòriade la prestació social substitutoria.

   1.1 Col·laboradorssocials.

   1.2 Calendarid'incorporacions.

   1.3Relació de programes vigents de la PSS en la Universitat d'Alacant.

2. Memòria delCentre de Suport a l'Estudiant.

   2.1Dades relatives a alumnes amb discapacitat.

   2.2 Dadesrelatives a activitats d'orientació i suport psicològic.

   2.3Relació d'activitats d'integració social fetes pel CAE durant el curs 1998-99.

 

 

1. Memòria de la prestació social substitutoria.

 

   1.1 Col·laboradors socials.

 

Al setembre de 1998 hi ha 77 col·laboradors socials, distribuïts perhoraris de la manera següent:  

TOTALS

INCORPORATS

TORN MATÍ

TORN VESPRADA

77

43

34

 

Entre el setembre de 1998 i el juliol de 1999 s’incorporen a laPrestació Social Substitutòria i l’abandonen 90 objectors, successivament,d’acord amb els reemplaçaments establerts pel Ministeri de Justícia.

CAUSES DE LES BAIXES

Llicència per compliment del període d’activitat

90

Exempció per malaltia o limitació física o psíquica

1

Canvi d’adscripció

1

Convalidació per Prestació de Serveis Voluntaris

1

Exempció per complir condemna de privació de llibertat

1

TOTAL

94

 

El dia 1 de juliol de 1999, hi ha en activitat 68 objectors,distribuïts de la manera següent:

CLASSIFICACIÓ PER TORNS DELS COL·LABORADORS EN ACTIVITAT

INCORPORATS

TORN MATÍ

TORN VESPRADA

68

40

28

  

   1.2 Calendari de incorporacions.

 

ANY 1998

ANY 1999

MES

NOMBRE

MES

NOMBRE

SETEMBRE

17

GENER

9

OCTUBRE

2

FEBRER

23

NOVEMBRE

1

MARÇ

6

DESEMBRE

26

ABRIL

2

   

MAIG

4

TOTAL

46

TOTAL

44

TOTAL: 90 COL·LABORADORS SOCIALS

 

PRÒXIMES INCORPORACIONS: 23.09.1999 . . . . . . . . . . . . . . . 7

PRÒXIMES LLICÈNCIES: 21.07.1999 . . . . . . . . . . . . . . . 2

 

   1.3 Relació de programes vigents de la PSS en la Universitatd'Alacant.

 • DEPT. DE FILOLOGIA ESPANYOLA
 • VOLUNTARIAT
 • NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
 • DEPT. DE BIOLOGIA MARINA
 • ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
 • CENTRE DE SUPORT A L’ESTUDIANT
 • SECRETARIAT DE CULTURA
 • PROGRAMA ERASMUS (Facultat de Geografia)
 • DEPT. DE CIÈNCIES AMBIENTALS
 • OADIOP (Oficina d’Assessorament, Defensa i Informació de l’Objecció de Consciència i la Prestació Social Substitutòria)
 • CINECLUB MEDITERRÁNEO
 • SOCIETAT DE RELACIONS INTERNACIONALS
 • OIA (Oficina d’Informació a l’Alumne)
 • GRUP ECONÒMIC GERMÀ BERNÀCER
 • FACULTAT DE DRET (Alumnat)
 • DRET INTERNACIONAL PRIVAT: NO NACIONAL
 • DRET INTERNACIONAL PRIVAT: UNIVERSITATS
 • DEPT. DE QUÍMICA ORGÀNICA
 • SERVEIS TÈCNICS D’INVESTIGACIÓ: INSTITUT DE L’AIGUA
 • CONSELL D’ALUMNES
 • FACULTAT D’ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
 • SECRETARIAT D’ESPORTS
 • TRANSPORT D’ALCOI
 • MUSEU DE L’ALCÚDIA
 • DEPT. D’ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
 • TALLER D’IMATGE
 • SERVEI MÈDIC
 • DIFUSIÓ DEL MUSEU DE LA UNIVERSIAT D’ALACANT
 • FUNDACIÓ CAVANILLES
 • DELEGACIÓ D’ALUMNES DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
 • DELEGACIÓ D’ALUMNES DE L’ESCOLA POLITÈCNICA
 • ENGINYERIA SENSE FRONTERES
 • CLÍNICA D’OPTOMETRIA
 • DEPT. DE QUÍMICA INORGÀNICA
 • LA CONSTRUCCIÓ INFORMATITZADA
 • SEUS UNIVERSITÀRIES I CURSOS ESPECIALS
 • DELEGACIÓ D’ALUMNES DE CIÈNCIES EMPRESARIALS

 

2. Memòria del Centre de Suport a l'Estudiant.

 

   2.1 Dades relatives a alumnesamb discapacitat.

La població d’alumnes amb discapacitat, d’acord amb el cens de laUniversitat d’Alacant del curs 98-99, és de 127, per a un total de 30.224 alumnesmatriculats.

Distribució per estudis

Estudi

Total d’expedients
ARQUITECTURA TÈCNICA

5

DIPLOMATURA EN CIÈNCIES EMPRESARIALS

12

DIPLOMATURA EN INFERMERIA

6

DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL

12

DIPLOMATURA EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

3

DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS

7

TÍTOL PROPI EN CRIMINOLOGIA

1

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

4

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES

4

ENGINYERIA EN INFORMÀTICA

4

ENGINYERIA EN QUÍMICA

1

LLICENCIATURA EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: FRANCÈS

1

LLICENCIATURA EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: ANGLÈS

1

LLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES

3

LLICENCIATURA EN BIOLOGIA

1

LLICENCIATURA EN DRET

15

LLICENCIATURA EN ECONOMIA

1

LLICENCIATURA EN GEOGRAFIA

1

LLICENCIATURA EN HISTÒRIA

4

LLICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA

2

LLICENCIATURA EN QUÍMICA

2

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ÀRAB

1

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA CATALANA

3

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA FRANCESA

1

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA HISPÀNICA

6

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ANGLESA

5

MESTRE DE EGB

12

ENGINYERIA EN OBRES PÚBLIQUES

3

LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA

6

Total

127

 

Distribució per tipus de discapacitat

Deficiència

Total estudiants

Motora desplaçament

39

Motora manipulació

22

Sensorial visual

25

Sensorial auditiva

19

Altres minusvalideses

40

Hi ha estudiants inclosos en més d’una categoria.

 

Distribució per % de minusvalidesa

% de minusvalidesa

Total estudiants

Menys del 33 %

39

Entre el 33% i el 65 %

57

Més del 65 %

31

Total

127

 

Ús d’ajudes tècniques

Tipus d’ajuda

Total estudiants
Ulleres amb lents correctores

19

Lents de contacte correctores

1

Crosses

5

Mà ortopèdica

2

Cama ortopèdica

3

Bastó

7

Cadira de rodes

8

Audiòfon

9

Emissora FM

1

 

Aquestes dades han estat elaborades a partir del censd’alumnes matriculats en la Universitat d’Alacant, facilitat pel Centre de Dadesde la Universitat d’Alacant, amb data 26 de gener de 1999, revisades i actualitzadespel Centre de Suport a l’Estudiant.

 

   2.2 Dades relatives a activitats d'orientació i suportpsicològic.

 

   2.2.1. Sol·licituds rebudes.

Durant el curs 98/99, el Centre de Suport a l’Estudiant de laUniversitat d’Alacant (CAE) ha rebut un total de 117 sol·licituds relacionades ambl’àrea d’assistència psicològica.

 

 

Distribució per sexes

Del total de sol·licituds rebudes, el 64% hacorrespost a dones i el 36% a homes (il·lustració 1).

Il·lustració 1. Distribució de sol·licituds per sexes

 

Distribució cronològica

D’acord amb la distribució de sol·licituds durant el període comprès entre l’octubre de 1998 i el juliol de 1999, aquesta queda de la manera següent (il·lustració 2):

 

Il·lustració 2: distribució de sol·licituds per mesos

En la il·lustració podem observar dues puntes que coincideixen ambl’inici de cada quadrimestre.

 

Distribució per titulacions

Des del punt de vista dels estudis que estan fent les persones quehan sol·licitat els nostres serveis, les freqüències es distribueixen de la manerasegüent (taula 1):

Titulacions

1r

2n

3r

4t

Totals

%

Administració i Direcció d’Empreses

2

1

3

2.6

Arquitectura

5

1

2

8

6.8

Arquitectura Tècnica

1

1

2

1.7

Biologia

2

2

1.7

Dret

1

3

2

2

1

9

7.7

EUC Empresarials

3

2

5

4.3

Econòmiques

2

4

1

7

6.0

Infermeria

2

1

3

2.6

Filologia Àrab

1

1

0.9

Filologia Catalana

1

1

0.9

Filologia Francesa

1

1

0.9

Filologia Hispànica

2

1

3

2.6

Filologia Anglesa

1

1

0.9

Geografia

1

1

0.9

Història

1

1

0.9

Eng. Sup. Informàtica

1

1

2

1.7

Enginyeria Informàtica de Gestió

1

1

0.9

Enginyeria Química

1

1

0.9

Magisteri

1

1

0.9

Matemàtiques

1

1

2

1.7

Obres Públiques

2

2

1.7

Òptica

1

2

3

2.6

Psicopedagogia

1

1

1

3

2.6

Publicitat i Relacions Públiques

2

2

1.7

Química

5

2

1

1

9

7.7

Relacions Laborals

2

1

3

2.6

Sociologia

2

2

7

11

9.4

Topografia

1

1

0.9

Treball Social

1

2

5

8

6.8

Traducció i Interpretació

1

1

2

4

3.4

Turisme 1

3

3

2.6

Altres

13

13

11.1

Totals

26

32

28

15

3

117

100.0

Percentatge

22.2

27.4

23.9

12.8

2.6

100.0

Taula 1: distribució de freqüències de demandes sol·licitades al CAE per titulaciói curs

 

Distribució per tipus d’assistència psicològica sol·licitada

Si considerem el tipus d’assistència sol·licitada o el problema manifestat per la persona que sol·licita els serveis del CAE, la problemàtica pot ser distribuïda en 6 grans grups, repartits de la manera que es mostra en la taula 2:

Tipus d’assistència sol·licitada

Frec.

%

Dificultat per a afrontar els exàmens

15

13

Mediació CAE amb algun professor

1

0.9

Orientació curricular

7

6

Orientació psicològica

60

51

Tècniques d’estudi

33

28

Sense especificar en la demanda

1

0.9

Total:

117

100

Taula 2: distribució de freqüències d’acord amb la modalitat d’assistència psicològica sol·licitada

 

 

2.2.2 Atenció psicològica prestada.

Del total de demandes rebudes, els psicòlegs del CAE n’han atèsun total de 99. Els motius pels quals algunes sol·licituds no han estat ateses sóndiversos:

 1. No-localització de la persona interessada després d’intents successius.
 2. Renúncia voluntària de la persona interessada en l’atenció, quan ha estat requerida per a una entrevista.
 3. Falta d’emplenament de la documentació necessària i exigida per a ser atesos.

Cada tipus de demanda ha estat atesa seguint criteris i metodologiadiferents:

 1. Les demandes d’orientació psicològica, orientació curricular i les que sol·licitaven algun tipus de mediació del CAE han estat ateses mitjançant una consulta individual.
 2. S’han dut a terme dos tallers de tècniques d’estudi amb el grup de persones que havien fet una sol·licitud directament relacionada amb aquesta problemàtica.
 3. De la mateixa manera, s’ha desenvolupat un taller referit a la dificultat per a afrontar exàmens amb el grup de persones que havien fet una sol·licitud relacionada amb aquesta problemàtica.

   

  Orientació i assistència psicològica

  L’orientació psicològica s’ha desenvolupat en sessions setmanals d’aproximadament 90 minuts de durada. Les principals tasques han consistit a analitzar de manera funcional la conducta, fer el diagnòstic i l’assessorament, l’orientació o la derivació a altres especialistes, sense que s’haja arribat a desenvolupar un tractament específic en les àrees clíniques.

  Tallers de tècniques d’estudi

  S’han desenvolupat dos tallers de tècniques d’estudi. El primer d’aquests va tenir lloc els dies 26 i 27 de març, de 10.00 h a 14.00 h, en l’aula B-2 de l’Aulari II. El segon es va dur a terme el dia 20 de maig, de 16.00 h a 20.00 h, en la sala de reunions del Secretariat d’Assumptes Socials.

  Els objectius generals d’aquests tallers han consistit a facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumne i incrementar-ne el rendiment acadèmic, mitjançant l’entrenament en tècniques d’estudi i metacognició, i la millora de processos psicològics bàsics (atenció, memòria, etc.).

 

En el contingut dels cursos s’han tingut en compte els següentsobjectius específics:

1. Avaluar i identificar les estratègies d’estudi utilitzades habitualment perl’estudiant, amb l’expressió del grau de satisfacció i d’eficàciarebuda.

2. Presentar a l’alumne claus d’una metodologia organitzada d’estudi.

3. Revisar i reforçar les estratègies següents:

 • Presa d’apunts
 • Disseny d’un horari a curt, mitjà i llarg termini
 • Concentració prèvia a l’inici de la sessió d’estudi
 • Concentració prèvia a les sessions de preparació d’un examen
 • Utilització d’un mètode d’estudi
 • Utilització de la memòria activament i significativament durant cada sessió d’estudi
 • Preparació dels exàmens tenint en compte cadascun dels processos bàsics d’aprenentatge i de retenció.

4. Ús i domini de tècniques d’estudi:

 • Lectura
 • Subratllat
 • Esquematització
 • Resum
 • Repàs.

 

Taller d’afrontament d’exàmens

S’ha dut a terme un taller d’afrontament d’exàmens, desenvolupat en 4 sessions. Les sessions s’han repartit en els dies següents:

 • Dimecres 12 de maig, de 17.00 h a 19.00 hores. Sala de Ioga.
 • Divendres 14 de maig, de 9.30 h a 14.00 hores. Aula C-2, aulari I.
 • Dimecres 19 de maig, de 17.00 h a 19.00 hores. Sala de Ioga.
 • Dissabte 22 de maig, de 9.30 h a 14.00 hores. Aula C-2, aulari I.

Les sessions dels dimecres se centren en tècniques de relaxació. Les sessions dels divendres i els dissabtes se centren en estratègies de preparació i desenvolupament de diferents tipus d’exàmens.

 • Tipus oral
 • Tipus test
 • Tipus desenvolupament.

Els objectius generals d’aquest taller han sigut:

 • Reduir les respostes d’ansietat, inhibidores del rendiment en els exàmens.
 • Ampliar o activar respostes d’afrontament de l’estrès situacional.
 • Desenvolupar l’autocontrol en situacions d’avaluació.

  El contingut de les sessions s’ha centrat en els següents objectius específics:

 • Redefinir el problema en els termes adequats.
 • Desenvolupar estratègies de reducció de l’ansietat.
 • Entrenar el subjecte en tècniques d’eliminació i de canvi de pensaments negatius en la seua actuació davant els exàmens.
 • Reafirmar la seua capacitat per a afrontar l’examen.
 • Analitzar i reduir els sentiments de culpa i d’amenaça.

 

   2.3 Relació de activitats d'integració social fetes pel CAEdurant el curs 1998-99.

 

  2.3.1 Activitats desenvolupades directament des del CAE

 • Programa de recepció i d’acollida. Entrevista inicial i captació de necessitats de l’alumne amb discapacitat.
 • Programa d’informació i assessorament a alumnes amb discapacitat. Ajudes i beques específiques en l’àmbit públic o en el privat.
 • Programa de seguiment. Activitats d’orientació i de suport específic a través d’entrevistes periòdiques amb casos individuals.
 • Programa de préstec i facilitació d’ajudes tècniques: llibretes autocopiadores, magnetòfon de llarga durada, emissores FM, telèfon DTS, cadira de rodes, mobiliari adaptat.
 • Programa d’assessorament als/a les professors/es de la Universitat sobre la normativa i les recomanacions en matèria d’adaptació d’exàmens per a alumnes amb discapacitat (aprovades en Junta de Govern amb data 28/2/1997).
 • Programa de coordinació amb associacions externes per a emprendre accions conjuntes:
 • Amb ALICANTE ACOGE per a temes de dificultats econòmiques o d’habitatge d’alumnes estrangers.
 • Amb ACOSPA (Associació Ciutadana contra la SIDA) per a iniciar un projecte de prevenció de la sida entre els alumnes universitaris.
 • Amb l’ONCE (Organització Nacional de Cecs d’Espanya) per a la creació d’un seminari d’informàtica adaptada per a alumnes amb discapacitat visual i un servei de transcripció d’exàmens i de textos en general a Braille, o d’enregistraments magnetofònics a través del Centre de Recursos de l’ONCE. Bústia en la Consergeria de la Biblioteca General.
 • Amb APANAH quant a accions per a alumnes amb discapacitat auditiva.
 • Amb UPAPSA per a la col·laboració en matèria de recerca d’ocupació a alumnes amb discapacitat, en col·laboració amb el GIPE.
 • Amb la Federació d’Esport Adaptat per a oferir les seues activitats a alumnes de la Universitat d’Alacant amb minusvalideses.

* Estudi d’accessibilitat al campus per a alumnes amb discapacitatmotora

 • Treball de camp consistent a elaborar els plànols d’accessibilitat a la Universitat per a alumnes amb dificultats de mobilitat, i incloure’ls després en Internet.
 • Tasca de detecció de barreres arquitectòniques i urbanístiques, i col·laboració amb els centres per a l’adaptació d’espais.
 • Prospecció de l’adequació del nombre d’aparcaments reservats.
 • Confecció de les necessitats de reserva de seient en les aules per a alumnes amb discapacitat sensorial o motora.

 

2.3.2 Activitats desenvolupades pel cae en col·laboració amb altresorganismes de la Universitat

 • Amb el Defensor Universitari. Mediació quant a drets i igualtat d’oportunitats d’alumnes amb discapacitat.
 • Amb el GIPE, en la preparació d’un programa especial de recerca d’ocupació per a alumnes amb discapacitat.
 • Amb l’Associació per a la Promoció del Voluntariat. Sol·licitud de voluntaris per a actuacions determinades de suport voluntari a alumnes amb discapacitat, i orientació en el programa d’acolliment a casa de persones majors d’alumnes universitaris.
 • Amb el Secretariat d’Accés. Assessorament quant a les aules idònies per a fer les proves de selectivitat a alumnes amb discapacitat motora i sensorial.
 • Amb el SIJ. Elaboració dels plans d’accessibilitat al Campus per a alumnes amb discapacitat motora, tant a escala d’accés extern com en l’interior dels edificis, que actualment es troben en la pàgina web de la Universitat.
 • Amb l’Associació APDUA (Associació Prodiscapacitats de la Universitat d’Alacant).
 • Assessorament per al desenvolupament i la consolidació d’APDUA.
 • Organització conjunta de les I Jornades Estudiantils per a la Igualtat d’Oportunitats de la Universitat d’Alacant: per la Diversitat d’Igualtats Integrant Diferències, amb l’objectiu de:
 • Sensibilitzar la comunitat universitària.

Fer una prospecció i un diagnòstic de les necessitats que hi ha en la nostraUniversitat, amb l’objectiu d’elaborar directrius i actuacions per als pròximscursos.

 

 

I Jornades Estudiantils per a la Igualtat d’Oportunitats en la Universitat d’Alacant

Per la Diversitat d’Igualtats Integrant Diferències

 

Organitza:

APDUA (Associació Prodiscapacitats de la Universitat)

Centre de Suport a l’Estudiant (Vicerectorat d’Alumnat)

Sala d’actes del Col·legi Major Universitari

27, 28 i 29 d’abril de 1999

 

27 d’abril de 1999

10.00 h. Inauguració de les Jornades

ANDRÉS PEDREÑO MUÑOZ, Excm. Sr. Rector de la Universitat d’Alacant.

TAULES DE TREBALL SOBRE DISCAPACITAT AUDITIVA

10.30h. "Experiències dels estudiants amb discapacitat auditiva en la Universitat d’Alacant"

Participació d’alumnes amb discapacitat auditiva de la Universitat d’Alacant.

11.15 h. Col·loqui

11.45 h. Descans. Taula d’activitats i de divulgació.

12.15 h. Tasca de suport de les associacions a alumnes universitaris amb discapacitat auditiva

AHIPFA – APANAH – APISORD - FESORD

13.15 h. Col·loqui. Síntesi i conclusions.

 

28 d’abril de 1999

TAULES DE TREBALL SOBRE DISCAPACITAT MOTORA

10.00 h. "Experiències dels estudiants amb discapacitat motora en la Universitat d’Alacant"

Participació d’alumnes amb discapacitat motora de la Universitat d’Alacant.

10.45 h. Col·loqui

11.15 h. Descans. Taula d’activitats i de divulgació.

11.45 h. Tasca de suport de les associacions

AFIM – ASPAYM – APCA – COCEMFE - SENSE BARRERES

Presentació de la Federació d’Esport Adaptat

13.15 h. Col·loqui. Síntesi i conclusions.

 

29 d’abril de 1999

TAULES DE TREBALL SOBRE DISCAPACITAT VISUAL

10.00 h. "Experiències dels estudiants amb discapacitat visual en la Universitat d’Alacant"

Participació d’alumnes amb discapacitat visual de la Universitat d’Alacant.

10.45 h. Col·loqui

11.15 h. Descans. Taules d’activitats i de divulgació.

11.45 h. Tasca de suport de les associacions

ONCE

12.15 h. Col·loqui. Síntesi i conclusions.

13.15 h. Tasca de suport a alumnes amb discapacitat des del Vicerectorat d’Alumnat

AGUSTÍN BUENO BUENO

Director del Secretariat d’Assumptes Socials

13.45 h. Clausura. MARIO PARDO CASADO. Excm. Sr. Vicerector d’Alumnat.

 

La UA ante la diversidad.jpg (51205 bytes)

 

 

CONCLUSIONS DE LES I JORNADES ESTUDIANTILS

PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN LA UNIVERSITATD’ALACANT

 

En primer lloc, una premissa clara i una conclusió directad’aquestes jornades és: la discapacitat no n’és una sola, sinó que ésmúltiple, fins i tot dins la mateixa tipologia. Hem dividit les jornades en 3 dies,en cadascun dels quals hem tractat una faceta diferent: auditiva, motora, visual. Larealitat, però, és que cada dia hem vist quasi tantes diferències com individus hi hanparticipat. Això és molt important per a planificar les actuacions possibles.

Hi ha un gran denominador comú, format pels fenòmens de

marginació/discriminació – desigualtat/diferència –integració/igualtat

De fet, però, aquest denominador comú amaga una varietat denecessitats i una gamma de respostes molt grans. Això vol dir que les mesures que calprendre han de ser a escales diferents.

 

ESCALA GLOBAL

ACTUACIONS

PERSPECTIVES

 • Campanyes de sensibilització i premsa.
 • Pàgina web d’informació.
 • Reconeixement de drets generals.
 • Organització de jornades.
 • Participació en trobades d’altres universitats.
 • Adaptació per a les proves de selectivitat.
 • Normativa d’exàmens adaptats.
 • Difusió, publicació del material d’aquestes Jornades.
 • Agilitació del procés de matrícula i recepció d’informació d’alumnes autodeclarats.
 • Organització de futures jornades generals i d’esport adaptat.
 • Campanya de promoció de l’ocupació.

 

 

ÀMBIT GRUPAL / SECTORIAL

DISCAPACITAT AUDITIVA

ACTUACIONS

PERSPECTIVES

 • Dispositiu telefònic per a sords (DTS) a l’aulari I, l’aulari II i la Biblioteca General.
 • Blocs autocopiadors.
 • Reunió inicial amb professors d’alumnes sords.
 • Informació de noves tecnologies per a sords.

 

ÀMBIT GRUPAL / SECTORIAL

DISCAPACITAT MOTORA

ACTUACIONS

PERSPECTIVES

 • Mapa d’accessibilitat als edificis del campus.
 • Furgoneta adaptada.
 • Desplaçament pel campus amb cotxes elèctrics.
 • Projecte d’eliminació (disminució) de barreres arquitectòniques.
 • Adjudicació d’aules i de taules adaptades a cadires de rodes.

 

ÀMBIT GRUPAL / SECTORIAL

DISCAPACITAT VISUAL

ACTUACIONS

PERSPECTIVES

 • Trobada a l’octubre per a marcar objectius.
 • Bústia per a transcripcions en la Biblioteca General.
 • Seminari específic per a deficients visuals en la Biblioteca General.

 

 • Continuar amb l’equipament del seminari específic.

 

ÀMBIT INDIVIDUAL

D. AUDITIVES

 • Alumne-tutor a través del Consell d’Alumnes.
 • Mediació amb algun professor.
 • Emissora de FM.

D. MOTORES

 • Acompanyar en l’aparcament, del cotxe a la cadira i de la cadira al cotxe.
 • Acompanyar en el transport d’Alacant al campus.
 • Acompanyar al lavabo.

D. VISUAL

 • Acompanyar des de l’autobús de línia i fins a aquest.
 • Suports de l’ONCE.

Tots els esquemes anteriors són línies d’actuació, bé posadesen marxa bé projectades com a possibles. Cal, però, continuar aprofundint-hi imillorant.

 

VI.1 Dades sobre l'alumnat
VI.2 Secretariat d'Accés
VI.3 Secretariat d'Assumptes Socials
VI.4 Secretariat d'Esports
VI.5 Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació (GIPO)

 

Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999

VI. Vicerectorat d'Alumnat