Escudo 2 - con leyenda UA.gif (1203 bytes)                                          Guía del campus - puño 50.jpg (5169 bytes)                            Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999


 

VI. Vicerectorat d'Alumnat

 

VI.5 GABINET D'INICIATIVES PER A L'OCUPACIÓ

(GIPO)

GIPE.gif (1896 bytes)

GIPO

Secció de noticies del GIPO

 

1. Pròleg.

2. Antecedents i estructura organitzativa.

   2.1 Àrea d'Ocupació.

   2.2 Àrea de Leonardo.

   2.3 Àrea de Relacions Internacionals.

   2.4 Àrea de Pràctiques.

   2.5 Àrea de Formació.

   2.6 Àrea de R+D.

      2.6.1 Àrea de Recerca.

      2.6.2 Àrea de Informàtica.

   2.7 Àrea de Creació d'Empreses.

3. Informe executiu: resultats del programa de pràctiques 1998-1999.

   3.1 Perfils demandats.

   3.2 Valoració del programa de pràctiques.

   3.3 Valoració vers el GIPO.

4. Informe executiu: investigació puzzle.

 

 

1. Pròleg.

Tot i que la finalitat dels plans d’estudi siga cobrir una formació bàsica, haurien de tenir una orientació més pràctica?, haurien de preveure pràctiques preprofessionals?, haurien d’incloure més formació complementària?, haurien de tenir una orientació més especialitzada?

A més a més, els plans d’estudi, qui els dissenya i per a qui? En principi, el que assimilarà la tasca professional d’un titulat hauria de dir alguna cosa més; al cap i a la fi és qui millor coneix les seues necessitats i mancances formatives.

Si fem un esbós de la situació, trobem dos únics escenaris: Universitat i Empresa; mentre que entre els actors que prenen part en aquesta funció en distingim fins a tres: empresaris, professors i universitaris (que com a titulats depenen dels primers i com a estudiants ho feien dels segons). A més a més, podem distingir altres escenaris i actors secundaris (en què podríem incloure el GIPO), però, per tal de guanyar en claredat, ens cenyirem a analitzar la funció dels principals.

La raó de ser del GIPO és senzilla en la seua definició, no tant en la seua solució: "intentem encaixar les peces d’aquest trencaclosques i, si no ho aconseguim, construïm les peces que ens falten."

 

2. Antecedents i estructura organitzativa.

El Gabinet d’Iniciatives per a l’Ocupació de la Universitat d’Alacant naix el febrer de 1995 amb una filosofia ben definida, la PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA, d’acord amb criteris d’excel·lència empresarial.

D’aquesta manera, es planteja considerar els universitaris com un producte de venda, i seguir una estratègia de mercat, basant-se en les eines pròpies del màrqueting, la publicitat i les relacions públiques.

Per a això es desenvolupa una estructura organitzativa que respon als criteris d’eficàcia i eficiència, amb àrees diferenciades, però profundament interrelacionades; i amb una estratègia comuna, la QUALITAT EN EL SERVEI AL CLIENT (tant externs: estudiants, titulats, professors, empreses, institucions, etc.; com interns: el personal del GIPO i la resta de treballadors de la Universitat d’Alacant).

Així doncs, la millor manera de comprendre la magnitud de la tasca del Gabinet, en aquests aproximadament més de 4 anys de funcionament, serà atenent la seua estructura organitzativa i els objectius i els resultats de cada àrea de treball.

 

wpe1.jpg (32532 bytes)

 

   2.1 Àrea d'Ocupació.

Està adreçada a les persones que s’acaben de titular en la Universitat d’Alacant, i té com a objectiu bàsic la intermediació davant l’empresa de les ofertes de treball i l’assessorament als alumnes en la recerca del seu primer treball.

Es troba estretament coordinada amb la resta d’àrees, especialment amb la de Pràctiques, i és l’àrea fonamental del Gabinet. La seua funció principal és la recerca activa d’ofertes de treball mitjançant diverses accions, com ara:

 • Organització d’actes
 • Visites a empreses
 • Base de dades d’empreses demandants de treball
 • Borsa de treball amb els currículums dels titulats dels 3 últims anys
 • Acords de cooperació en matèria de foment de l’ocupació

En el gràfic següent podem apreciar l’evolució del nombre de titulats contractats gràcies a la intervenció directa de l’Àrea d’Ocupació. Les xifres han estat obtingudes gràcies a un estimador de correcció, ja que els contractes es formalitzen directament entre els titulats i les empreses, després que el Gabinet els ha posat en contacte. Tanmateix, no es tenen en compte els estudiants que, després d’acabar les seus pràctiques en l’empresa, acaben integrant-se en la plantilla de l’organització (aproximadament un 35-40%; això és, uns altres 300 contractes més per al període actual), ni els contractes que es generen indirectament gràcies al conjunt d’accions de promoció de l’ocupació de tot el GIPO.

wpe4.jpg (25633 bytes)

* Cada exercici abasta un any, que comença l’1 de juliol

Àrea d'Ocupació

 

   FeriaEmpleoElda2.jpg (15312 bytes)      FeriaEmpleoElda3.jpg (8817 bytes)

I Fira de Formació i Ocupació. Fundació FICIA de Elda (22 al 24 de abril de 1999)

   FeriaEmpleoElda4.jpg (15865 bytes)      FeriaEmpleoElda5.jpg (16457 bytes)

 

 

   2.2 Àrea de Leonardo.

Un altre dels objectius clau per al Gabinet és el foment de la transnacionalitat. No hi ha dubte que el futur de l’ocupació passa per una formació amb orientació vers Europa, en primer terme, i vers tot el món en última instància.

La possibilitat d’obtenir una formació pràctica en l’àmbit internacional és fonamental per a trobar treball. Així, des del començament de la tasca del GIPO, s’ha invertit un gran esforç per participar en diverses iniciatives amb aquesta finalitat. El cas que millor il·lustra aquesta responsabilitat ha estat l’assumpció directa de la gestió del Programa Europeu Leonardo da Vinci des de 1998 (en col·laboració amb la Societat de Relacions Internacionals de la Universitat d’Alacant), si bé anteriorment es feia a través de la Fundació Universitat-Empresa de València. D’aquesta manera, s’ha passat de concedir una mitjana d’11 beques anuals a gestionar de manera autònoma més de 50 beques de treball cada any.

Aquest programa està dirigit tant a noutitulats com a estudiants d’últims anys, per la qual cosa l’àrea s’encarrega, entre altres accions, de:

 • Promocionar el Programa entre aquest públic objectiu
 • Promocionar el Programa entre les empreses alacantines com a possibles receptores de becaris d’altres països europeus
 • Buscar i seleccionar les empreses receptores dels becaris alacantins arreu d’Europa
 • Captar i seleccionar els universitaris candidats a les beques
 • Fer un seguiment personalitzat de cada beca

 

Àrea del Programa Europeu de Formació LEONARDO DA VINCI

 

   2.3 Àrea de Relacions Internacionals.

Aquesta àrea, en fase de desenvolupament, acabarà assumint totes les actuacions que faça el GIPO amb una component internacional, com ara:

 • Coordinació amb els gabinets d’ocupació de les universitats europees i de la resta de continents
 • Borsa de treball per als estudiants estrangers de la Universitat d’Alacant
 • Foment d’intercanvis de treball entre el personal d’universitats de diferents països
 • Desenvolupament d’investigacions transnacionals em matèria d’ocupació
 • Participació en altres iniciatives comunitàries en matèria d’ocupació
 • Desenvolupament de programes pilot de foment de l’ocupació
 • Desenvolupament i gestió d’altre models de beques o pràctiques de treball fora d’Espanya.

L’objectiu final, plenament integrat en la filosofia que reflecteix l’Àrea Leonardo, es resumeix en el foment d’experiències professionals acords a la formació universitària rebuda, fora del país de la universitat d’origen.

 

   2.4 Àrea de Pràctiques.

Aquesta àrea, en fase de desenvolupament, acabarà assumint totes les actuacions que faça el GIPO amb una component internacional, com ara:

 • Coordinació amb els gabinets d’ocupació de les universitats europees i de la resta de continents
 • Borsa de treball per als estudiants estrangers de la Universitat d’Alacant
 • Foment d’intercanvis de treball entre el personal d’universitats de diferents països
 • Desenvolupament d’investigacions transnacionals em matèria d’ocupació
 • Participació en altres iniciatives comunitàries en matèria d’ocupació
 • Desenvolupament de programes pilot de foment de l’ocupació
 • Desenvolupament i gestió d’altre models de beques o pràctiques de treball fora d’Espanya.

L’objectiu final, plenament integrat en la filosofia que reflecteix l’Àrea Leonardo, es resumeix en el foment d’experiències professionals acords a la formació universitària rebuda, fora del país de la universitat d’origen.

 

Noves pràctiques/any

wpe5.jpg (27181 bytes)

Posada en marxa del GIPO: 1 de febrer de 1995

 

L’èxit del programa de pràctiques Universitaris per a l’Empresa ha desbordat les previsions més optimistes, amb un creixement del nombre de noves pràctiques entorn del 30% anual. Les dades que es recullen en el gràfic anterior són certament aclaridores. Hi destaquen el canvi de pendent produït a partir de febrer de 1995, data en què es crea el GIPO, que assumeix la responsabilitat del Programa.

 

   AperturaBolsaPracticas01.jpg (20011 bytes)       AperturaBolsaPracticas04.jpg (13895 bytes)

Obertura de la borsa de pràctiques

 

És important assenyalar també el seguiment total que es fa de cadascun dels becaris i de les 496 empreses participants en aquest últim any (dades a falta d’1 mes per a tancar l’exercici 98/99). Aquest seguiment diari es completa amb investigacions periòdiques que constaten l’elevadíssim índex de satisfacció per ambdues parts (superior a 9 en una escala 1-10) i el lloable grau de fidelitat de les empreses, que repeteixen any rere any i ajuden a atraure-hi noves empreses. Això permet presagiar un sòlid creixement de les dimensions del Programa (per a l’any 1999/2000 es preveu superar el miler d’alumnes que facen pràctiques professionals remunerades) i una infinita satisfacció en comprovar que molts d’aquests convenis de pràctiques desemboquen en contractes laborals en acabar els estudis.

Una última dada rellevant és l’esforç constant que es fa per captar noves empreses, en què es posen de manifest imaginatives iniciatives com les ja 4 edicions de la Marató Procontractes, on es constata la filosofia inicial del GIPO, ja que es munten diferents parades amb empreses demandants d’ocupació al costat d’universitaris que ofereixen els seus serveis. Per a això resulta fonamental la tasca del Gabinet d’Ocupació, que els assessora perquè es definesquen com a producte, perquè aprenguen a vendre la seua capacitat de treball qualificat mitjançant eines de màrqueting personal. D’aquesta manera, s’aconsegueix sempre algun contracte in situ i molts més a posteriori, ja que les empreses recullen totes aquestes ofertes i entrevisten els que poden encaixar en la seua organització.

Tot això permet acostar la Universitat i l’Empresa, ja que si bé és cert que els plans d’estudi no responen fidelment a les demandes del mercat de treball, no ho és menys que en l’esfera empresarial es desconeixen moltes de les potencialitats dels universitaris i de cada titulació en particular. Així, els universitaris orienten la seua formació complementària a la demanda del mercat i les empreses descobreixen les necessitats humanes reals de les seues organitzacions.

 

Àrea de Pràctiques

 

FolletoPracticasEmpresas1.jpg (62654 bytes)

 

FolletoPracticasEmpresas2.jpg (66496 bytes)

 

FolletoPracticasEmpresas3.jpg (40774 bytes)

 

   2.5 Àrea de Formació.

D’acord amb les mancances formatives detectades tant a través de les successives investigacions que desenvolupa el Gabinet com de les conclusions que es desprenen de l’activitat pròpia de la resta d’àrees, el GIPO tracta d’orientar els universitaris en les seues necessitats de formació específica, per a donar resposta a les noves i creixents demandes empresarials.

De la mateixa manera, organitza i imparteix cursos de desenvolupament personal i professional, com les GIPOsetmanes, que orienten en aspectes fonamentals com ara:

 • Disseny d’itineraris de recerca d’ocupació
 • Planificació de carreres professionals
 • Com afrontar les entrevistes de treball
 • Com superar els tests psicotècnics
 • Com elaborar el curriculum vitae

Igualment, gestiona l’organització d’altres cursos per part d’altres organitzacions, adreçats als alumnes i als titulats de la Universitat d’Alacant, per als quals s’ofereixen beques.

Finalment, també destaquen altres actuacions puntuals com el desenvolupament de jornades per als emprenedors, per als estudiants, per a altres gabinets d’ocupació, cicles de conferències, etc. Sempre amb el foment de l’ocupació com a teló de fons i amb l’originalitat com a garantia d’èxit.

Àrea de Formació

 

   2.6 Àrea de R+D.

Primer de tot, cal precisar que la definició de R+D ha de ser entesa en la seua justa mesura, ja que no respon als cànons generals dels departaments de R+D de les organitzacions. El seu àmbit d’actuació és molt més específic, si bé en la seua concepció advoca per la gestió per a la millora en tots els processos, incentivant la qualitat i la innovació, i per l’adaptació constant a les noves tecnologies.

L’Àrea de R+D va començar el seu camí durant el 1996 i va definir dues línies estratègiques:

 • Investigació aplicada
 • Desenvolupament d’aplicacions informàtiques

Ambdues subàrees comparteixen un doble objectiu comú, cobrir les necessitat internes per a millorar el rendiment del Gabinet i atendre les demandes externes, fomentant la transició dels universitaris i de les empreses alacantines vers l’excel·lència professional.

 

      2.6.1 Àrea de Recerca.

Amb la implementació d’aquesta Àrea, el Gabinet d’Iniciatives per a l’Ocupació de la Universitat d’Alacant es planteja la necessitat de descobrir les oportunitats laborals i les necessitats de formació dels futurs titulats, davant el repte de l’accés al mercat laboral, perquè la falla entre el perfil dels coneixements teòrics i acadèmics i les tasques pròpies de qualsevol lloc que requereixen les empreses siga com més mínima millor, dins les possibilitats objectives dels plans d’estudi programats.

 Entre les principals actuacions desenvolupades per l’Àrea de Recerca del GIPO destaquen:

 • Investigacions aplicades a les necessitats i els objectius del GIPO, en coordinació amb la resta d’àrees, per a detectar mancances formatives dels estudiants de la UA, avaluar la qualitat de les pràctiques en empreses i desenvolupar programes formatius acords a les necessitats reals dels universitaris i altres accions d’adaptació de perfils.
 • Sens dubte, un dels projectes més ambiciosos que fa l’Àrea de R+D és el desenvolupament d’un Simulador d’Ocupació, com a aplicació informàtica intel·ligent. Està destinat tant als universitaris en forma d’eina d’aprenentatge en la recerca de l’ocupació com a les empreses oferents de treball com a eina de selecció de personal (curriculum vitae, test psicotècnic i entrevista de treball).
 • Així mateix, el GIPO també desenvolupa altres línies investigadores encaminades a conèixer l’estructura i la conjuntura econòmica de les empreses de la Comunitat, amb l’objectiu de poder detectar les necessitats intrínseques de les organitzacions i els factors determinants de l’excel·lència empresarial, analitzant variables de direcció, innovació i competitivitat. (No podem oblidar que també convé que els empresaris siguen formats perquè sàpien detectar les mancances de la seua empresa i trobar la persona adequada que cobresca aquestes necessitats).
 • Per acabar, en l’Àrea es fan altres treballs auxiliars de gran importància com el disseny dels plans de comunicació, la producció de material audiovisual, logotips, cartells publicitaris i programes d’actes.

 

      2.6.2 Àrea d'Informàtica.

Per la seua banda, l’Àrea d’Informàtica és l’encarregada d’actualitzar l’adopció per part del Gabinet de Noves Tecnologies i d’utilitzar les tecnologies de la informació com a suport per al seu òptim i eficient funcionament.

Això permet al GIPO crear nous serveis útils i innovadors en el seu propòsit inicial de la recerca d’ocupació.

El seu funcionament es basa en l’aplicació sobre el Gabinet dels beneficis de la reenginyeria de processos, amb l’optimització dels processos i la utilització, com a eina fonamental, de les tecnologies de la informació que, al seu torn, li permeten investigar les noves tecnologies emergents i densenvolupar aplicacions que les facen servir.

D’aquesta manera s’ha aconseguit que el Gabinet base el seu funcionament sobre criteris d’eficiència i qualitat.

 

   2.7 Àrea de Creació d'Empreses.

L’Àrea de Creació d’Empreses de la Universitat d’Alacant està destinada a oferir un servei integral a tots els alumnes emprenedors que estiguen disposats a dur a terme un projecte empresarial.

Davant d’un mercat tan saturat com l’actual, l’autoocupació és una de les vies més interessants que troben els universitaris per a poder accedir al món laboral.

La Universitat d’Alacant, emmarcada en una província en la qual predominen les petites i mitjanes empreses, considera necessari i oportú, aprofitant el recursos, tenir una àrea capaç d’ajudar tant els joves emprenedors com els empresaris, en la creació i el desenvolupament de futures adaptades a les necessitats del mercat actual. El sentit innovador que poden aportar els universitaris al teixit empresarial és l’eix vertebrador d’aquesta àrea de creació d’empreses i de joves emprenedors.

Entre els principals serveis que s’ofereixen als emprenedors destaquen els següents:

 • Atenció de consultes

Són atesos tots els alumnes que estiguen interessats a desenvolupar una idea de negoci. De vegades, el dubte és molt puntual i fa referència a conèixer quins tràmits són necessaris per a constituir un negoci, quines ajudes i subvencions hi ha, quins impostos cal pagar, etc. Des de l’àrea de creació d’empreses se’ls orienta i se’ls remet als organismes corresponents.

 • Elaboració de plans de viabilitat

Molts d’aquests emprenedors vénen a nosaltres amb una idea, però no saben com desenvolupar-la per a fer-la efectiva. En aquests casos, s’elabora un pla de viabilitat (fet per ells i tutelat per nosaltres), que els permetrà estudiar tots els punts necessaris per a la posada en marxa del seu projecte. A més a més, el pla els servirà per a accedir a ajudes i subvencions, com també per a buscar socis capitalistes, finançament, etc.

 • Centre de Creació d’Empreses

Amb la intenció d’ajudar en tot el que siga possible els emprenedors per a la posada en marxa de la seua empresa, observem que la falta d’un local i d’uns pocs mitjans, com ara un ordinador, un telèfon, un fax, etc., en definitiva, una mínima infraestructura d’inici, és un factor que acostuma a demorar i, de vegades, a tirar cap arrere els projectes.

Davant d’aquesta situació, s’ha optat per la creació d’un Centre de Creació d’Empreses que facilite la posada en marxa dels projectes que aconseguesquen passar el pla de viabilitat amb èxit.

Per a això, s’està habilitant una nau, inserida dins d’un polígon industrial de primera línia, que permetrà als universitaris tenir un despatx en el seu primer any de constitució, alhora que tindran la possibilitat de conviure i tractar amb empreses de veritat, d’aquesta manera no només tindran un espai en què fer els seus primers passos, sinó que tindran a l’abast de la mà possibles clients i competidors, que aconseguiran, des d’un primer moment, l’empresa haja d’adaptar-se i sobreviure en el mercat.

 

Vivero01.jpg (10107 bytes)

 

Vivero02.jpg (11510 bytes)

 

Vivero03.jpg (11069 bytes)

 

Vivero5.jpg (10563 bytes)

 

Àlbum fotogràfic de la primera visita d'empresaris de Sant Vicent al Centre de Creació d'Empreses

 

L’aplicació de les noves tecnologies en tots els àmbits del treball és un repte que ens hem marcat en el GIPO i, per això, tenim dues pàgines web en les quals es troba tot el contingut del nostre treball. Tant la tutela dels plans de viabilitat com les consultes puntuals, etc., es fan des del despatx de la Universitat com també via Internet.

 • Cursos, seminaris i tallers formatius

Atenent les necessitats dels emprenedors, s’organitzen jornades, conferències i tallers que els permetran desenvolupar i ampliar tant les actituds com les aptituds com a empresaris.

 • Recerca d’oportunitats de negoci

L’objectiu és establir una borsa d’oportunitats en què aquelles persones amb iniciativa puguen despertar la seua imaginació amb idees bones i rendibles.

El punt de trobada de la pàgina web és el començament d’aquesta recerca d’oportunitats.

 • Col·laboració amb entitats i empresaris

La col·laboració dels empresaris és fonamental, ja que són la millor font d’on poden aprendre els emprenedors, ja que posseeixen l’experiència del treball i coneixen perfectament el mercat. Per això la seua ajuda i, de vegades, el seu interès, afavorirà la creació de projectes conjunts amb emprenedors. A hores d’ara s’està gestionant un Spin Off.

Si considerem els resultats obtinguts des de gener de 1998, data en què l’ACE va començar el seu camí, observarem el fort impacte social de l’Àrea, que encara es troba en fase de desenvolupament.

 

Quantitat

Projectes empresarials presentats

123

Emprenedors

225

Empreses constituïdes

14

Empreses en estudi

20

A més a més, s’exposen altres dades interessants com l’activitat principal de les empreses creades o la titulació dels emprenedors.

 • Relació de sectors en què s'han donat d'alta les empreses

wpe6.jpg (12433 bytes)

 

 • Gràfic resum de la titulació dels estudiants emprendedors

wpe7.jpg (23283 bytes)

 

Àrea de Creació d'Empreses

Dossier de prensa del GIPO

 

 

3. Informe executiu: resultats del programa de pràctiques 1998-1999.

El 30 de juny d’enguany s’ha tancat la XII edició del programa de pràctiques Universitaris per a l’Empresa, que està desenvolupant el GIPO de la Universitat d’Alacant des de 1995.

 • Enguany s’assolirà la xifra de 800 alumnes en pràctiques, amb la qual cosa se supera ostensiblement els 652 alumnes que feren pràctiques en l’anterior edició. Això confirma el ferm creixement de la demanda de pràctiques per part de l’empresariat alacantí.
 • Paral·lelament, i com és lògic, el nombre de persones d’empreses participants ha passat de 309 a més de 500 empreses.
 • Dins les titulacions més demandades, destaquen les carreres tècniques com ara, Obres Públiques i Arquitectura Tècnica, per descomptat Informàtica, i les tradicionals d’Economia i Administració i Direcció d’Empreses.

Entre els sectors més sol·licitats pels estudiants destaquen la construcció, els serveis financers, dins l’empresa privada; tot i que també és rellevant la demanda de becaris per part de l’administració pública.

 

   3.1 Perfils demandats.

 • Quant a la formació complementària, brilla amb llum pròpia l’exigència de coneixements informàtics, idiomes (especialment l’anglès, tot i que l’alemany és el que marca la diferència) i l’experiència. No obstant això, els alumnes no donen tanta importància com cal al coneixement de la llengua alemanya i exageren en la seua percepció de la importància de l’experiència, que no és tan valorada pels empresaris.
 • D’altra banda, es valora molt, per sobre de la qualificació, la capacitat del titulat en qüestions com ara, la iniciativa, la capacitat d’aprenentatge i el treball en equip.
 • Igualment, l’actitud responsable en el treball és imprescindible, amb una enorme importància en característiques com ara la constància, la motivació i l’honestedat en el treball.
 • Per últim, unes altres variables d’interès, que es valoren de manera notòria, són disposar de vehicle i tenir bona presència, i en el cas dels homes el servei militat fet, ja que les empreses entenen el programa de pràctiques com una oportunitat de conèixer i formar titulats que tenen veritables possibilitats de ser contractats.
 • A més a més, és agradable comprovar que aspectes com el sexe o l’estat civil, són els que menys incideixen a l’hora de la contractació.

 

   3.2 Valoració del programa de pràctiques.

 • Podem afirmar rotundament l’èxit del programa de pràctiques, ja que la TASCA DELS ESTUDIANTS EN L’EMPRESA ha estat qualificada com a excel·lent, en què hi destaquen la responsabilitat en el treball, la bona actitud, l’interès per aprendre i la capacitat d’integrar-se plenament dins els grups de treball.
 • Els mateixos estudiants també s’han sentit plenament integrats i han rebut una bona comunicació per part dels seus caps i companys.
 • D’altra banda, els empresaris destaquen la bona formació que presenten els estudiants de la Universitat d’Alacant, d’acord amb les necessitats, i la gran facilitat trobada en la gestió per part del GIPO, que denota entre l’empresa alacantina grans dosis de prestigi i garantia.

 

   3.3 Valoració vers el GIPO.

 • Tant els empresaris com els alumnes han quedat totalment satisfets de la tasca del GIPO, i destaquen el tracte i la qualitat rebuda, com també l’eficàcia en la gestió, la qual cosa duu a considerar el GIPO com un excel·lent vehicle de contacte entre Universitat i Empresa, la qual cosa proporciona uns beneficis òptims tant a empreses com a alumnes.
 • Al mateix temps, ambdues parts destaquen la falta de publicitat, promoció i difusió de la seua tasca, sobretot de la resta d’àrees del GIPO, si bé s’ha aconseguit millorar resultats respecte d’edicions anteriors.
 • D’altra banda, pràcticament totes les empreses estan disposades a repetir l’experiència, i la gran majoria d’aquestes contractarien, en cas de necessitat, els estudiants que han tingut en pràctiques, perquè són conscients del rendiment que ha proporcionat l’alumne i la seua ràpida adaptació a la filosofia de l’empresa
 • En el gràfic que adjuntem a continuació, podem observar l’enorme èxit del programa entre les titulacions tècniques. Si tenim en compte que els alumnes d’Infermeria participen en un conveni institucional amb centres clínics de la província (per la qual cosa les dades no són representatives), es constata que els alumnes d’Arquitectura i Obres Públiques copen quasi el 50% de las pràctiques i és que, pràcticament tots els inscrits fan pràctiques. Entre la resta de titulacions, els resultats són més naturals, amb percentatges òptims en totes les titulacions de ciències socials i un pes indubtable per a les enginyeries informàtiques.

 

Carrera

Inscrits

En pràctiques

Infermeria

17

17

Arquitectura

183

181

Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques

237

165

Enginyeries informàtiques

151

83

Ciències Empresarials

76

33

Administració i Direcció d’Empreses

270

114

Dret

61

17

Economia

176

47

Relacions Laborals

58

11

Sociologia

73

13

Altres

187

32

Òptica i Optometria

50

6

Total

1539

719

wpe9.jpg (32390 bytes)

 

 

4. Informe executiu: investigació puzzle.

L’objecte general de la investigació se centra en el coneixement de l’opinió que tenen els empresaris alacantins dels estudiants de la Universitat d’Alacant que han treballat en les seues empreses, pel que fa a formació acadèmica, capacitats personals i formació complementària, i d’aquesta manera es determinen els perfils idonis dels diversos professionals alacantins. Aquesta informació es valida mitjançant un contrast de la imatge que tenen els titulats d’ells mateixos i del mercat laboral. Així s’aconsegueix delimitar les possibles disfuncions que hi ha hagut entre la demanda empresarial i l’oferta universitària. Finalment, són els professors, com a nexe entre Empresa i Universitat i com a responsables principals de la formació preprofessional impartida, els que aportaran una informació addicional des de la seua perspectiva objectiva.

Les peces del trencaclosques s’obtenen a partir de diversos estudis, totalment interrelacionats:

 • Estudi de perspectives professionals
 • Estudis de situació de l’empresa
 • Estudi de demandes formatives i professionals

Per a això, la investigació se centra en els tres col·lectius directament implicats

 • Professors – suggeriments formatius i professionals
 • Titulats – dificultats d’accés a l’àmbit professional i capacitats personals
 • Empreses – mancances formatives i perfils professionals

L’ambiciosa pretensió de l’estudi obliga a plantejar la investigació en el seu conjunt, però operant d’una manera més o menys seqüencial i dividida en tres parts ben diferenciades. En ordre cronològic es parteix de l’estudi entre els professors, i quasi simultàniament s’analitzen les variables per a les empreses i els titulats.

 

 Les dimensions de l’estudi es reflecteixen en els objectius traçats:

Objectius generals

1. Identificar les mancances formatives que els empresaris de la província troben en els nous diplomats.

2. Determinar el perfil del potencial professional alacantí.

3. Perfilar la tipologia de titulacions adequades a la demanda empresarial a Alacant.

4. Avaluar la percepció del titulat de la Universitat d’Alacant i de la tasca del GIPO en el teixit empresarial alacantí.

 

Objectius específics

1. Detectar mancances formatives per a

  • Determinar la formació complementària necessària
  • Desenvolupar nous mètodes i oportunitats de formació aplicada
  • Proporcionar cursos específics d’alta qualificació

2. Determinar el perfil del potencial professional alacantí

  • Dificultats a l‘hora de trobar treball
  • Perfils més sol·licitats
  • Qualitats més importants
  • Coneixements específics requerits
  • Nivell d’adequació entre la tasca del lloc i el titulat.

3. Identificar la demanda de titulacions dels empresaris alacantins

  • Determinar les necessitats formatives dels titulats de la UA
  • Identificar les necessitats dels empresaris alacantins en matèria d’ocupació
  • Carreres amb més possibilitats de treball (tipus)

4. Avaluar la percepció del titulat i del GIPO per part de l’empresari

  • Avaluar la predisposició per a contractar titulats de la UA
  • Valoració del programa de pràctiques i d’ocupació
  • Determinar estratègies de promoció del GIPO
  • Foment de nous tipus de contractes (beques preprofessionals, etc.)
  • Detectar els principals canals d’informació de demandes de treball

Les dades utilitzades com a mostra, d’entre les respostes obtingudes entre tota la població amb la qual s’ha treballat són, en nombres aproximats:

 

Públic objectiu

Població

Mostra

Professors

1.200

150

Titulats

6.000

1.200

Estudiants pràctiques

3.000

700

Empreses

1.200

200

 

 

folletogipe1.jpg (56215 bytes)

 

folletogipe2.jpg (67523 bytes)

 

folletogipe3.jpg (71263 bytes)

 

folletogipe4.jpg (85341 bytes)

 

Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999

VI. Vicerectorat d'Alumnat

VI.1 Dades sobre l'alumnat
VI.2 Secretariat d'Accés
VI.3 Secretariat d'Assumptes Socials
VI.4 Secretariat d'Esports
VI.5 Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació (GIPO)