Página principal Ayuda Índice de la sección

 

VI.3 SECRETARIAT D'ASSUMPTES SOCIALS

 

MEMÒRIA DEL CENTRE DE SUPORT A L'ESTUDIANT

Programa d'incorporació d'alumnes a la Universitat

Programa d'acompanyament

Programa de voluntariat universitari

Programa de col·laboració amb associacions i organismes externs a la Universitat

Programas d'inserció laboral d'alumnes amb discapacitat

 

MEMÒRIA DE LA PRESTACIÓ SOCIAL SUBSTITUTÒRIA

Col·laboradors socials

Calendari d'incorporacions

Programs vigents de la Prestació Social Substitutòria

 

 

Centre de Suport a l'Estudiant

Objeció de conciència i Prestació Social Substitutòria

 

 

MEMÒRIA DEL CENTRE DE SUPORT A L'ESTUDIANT

 

PROGRAMA D'INCORPORACIÓ D'ALUMNES A LA UNIVERSIDAD


L'objetciu general d'aquest programa consisteix a facilitar als futurs alumnes de la Universitat d'Alacant i als recentment incorporats, informació sobre el suport específic de caràcter psicopedagògic i social que trobaran com a servei del Vicerectorat d'Alumnat en la seua etapa universitària.

Aquest programa comprèn una vessant general d'informació general sobre els serveis del Centre de Suport a l'Estudiant dirigida a tots els alumnes i a les institucions (Centres d'Educació Secundària i Associacions) relacionades amb l'inici de la vida universitària i unes actuacions més específiques dirigides als alumnes amb necessitats educatives especials.

 

Projecte d'Informació General

Ha comprès

 • Manteniment de la pàgina Web del CAE
 • Elaboració dels tríptics informatius dels diversos programes i projectes (Ajudes Econòmiques d'Emergència, Cursos de Tècniques d'Estudi i Afrontament d'Exàmens, Captació de Voluntariat, Orientació Psicològica General, etc.)
 • Assessorament en mesures tècniques d'adaptació a l'estudi i en ergonomia de llocs de treball.Projecte de Sensibilització dirigit a la Comunitat Universitària.

La campanya de sensibilització es va originar arran de les I Jornades Estudiantils per a la Igualtat d'Oportunitats en la Universitat d'Alacant, que va tenir lloc el mes d'abril (1999), i que van ser organitzades per l'alumnat de l'Associació Pro Discapacitats de la Universitat d'Alacant (APDUA) i el Centre de Suport a l'Estudiant (CAE), amb la col·laboració de nombroses entitats d'interès social relacionades amb la problemàtica.

El Centre de Suport a l'Estudiant va elaborar una síntesi estructurada de totes aquelles aportacions amb l'objectiu de fer-les arribar a tota la Comunitat Universitària, perquè d'aquesta manera siguen útils i operatives, ja que la integració de les diferents capacitats en una Universitat amb més igualtat d'oportunitats és tasca de tots.

Aquesta síntesi va ser convertida en el text La Universidad de Alicante ante la discapacitat, del qual s'editaren 12.000 exemplars que s'han distribuït íntegrament tant dins com fora de la Universitat d'Alacant.

 

Projecte d'Incorporació per a alumnes amb discapacitat

Activitats prèvies a la matrícula

 • Col·laboració amb el Secretariat d'Accés en les adaptacions de mobiliari, transcripcions, etc. en els exàmens de Selectivitat.
 • Col·laboració, igualment, amb Infomatrícula: es va establir el Centre de Suport a l'Estudiant com a punt de possible realització de la matrícula, atès pel personal del CAE.
 • En alguns casos d'incapacitat important, gràcies a les activitats d'informació general, hem pogut entrar en contacte amb alumnes de necessitats educatives especials, i hem tingut previstes les respostes a aquestes necessitats des del mateix moment que es van conèixer les notes de selectivitat.

Activitats realitzades amb i per als alumnes que s'incorporen per primera vegada a la Universitat d'Alacant i que han declarat en la matrícula algun tipus de discapacitat:

 • Entrevista individual amb la finalitat de concretar amb cadascun d'ells un pla personalitzat amb les prestacions especials que poden necessitar. Entre aquestes prestacions les més freqüents han estat:

 

d'incorporació per a estudiants amb discapacitat

 

Comienzo de la página

 

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT


Aquest programa està dirigit a facilitar ajuda davant les dificultats que pot trobar l'alumnat durant els anys d'estada a la Universitat mentre obté la titulació corresponent. Això no vol dir que es negue l'orientació i el suport a la resta d'estaments universitaris, sinó que el disseny d'objectius, activitats i recursos de tot tipus està pensat directament per als estudiants que estan matriculats en una diplomatura o llicenciatura.

Les ajudes que ofereix el CAE són de tipus psicològic, psicopedagògic i social o socioeconòmic.

 

Projecte d'Orientació Psicològica i Psicoeducativa.

Introducció

L'estudiant al llarg dels anys universitaris pot trobar-se amb situacions de conflicte personal, amb angoixa, ansietat, depressió, desànim, etc. Algunes d'aquestes dificultats estan directament relacionades amb els estudis, les habilitats, les aptituds o l'orientació adequades. Altres dificultats poden tenir un caràcter més general: crisis afectives i emocionals, conflictes familiars, conductes d'alimentació o consum de substàncies tòxiques que, indirectament, poden repercutir també en el seu rendiment acadèmic.

Davant de les primeres, directament relacionades amb el rendiment acadèmic, el CAE tracta de facilitar una resposta completa, amb actuacions individuales i grupals (tècniques d'estudi i afrontament d'exàmens).

Davant de les dificultats de caràcter general, que poden o no incidir en la vida acadèmica de l'universitari, la nostra resposta és també de caràcter general. S'atén l'alumne en entrevistes individuals i, després de mesurar l'abast del problema, se li orienta directament sobre els canvis de comportament i relacionals convenients, o bé se li faciliten centres o professionals especialitzats.

Sol·licituds rebudes

Durant el curs 99/00, el Centre de Suport a l'Estudiant de la Universitat d'Alacant (CAE) ha rebut un total de 261 sol·licituds relacionades amb el programa d'orientació i suport psicològic. Aquestes corresponen a 209 sol·licitants que, en 52 casos, han participat en més d'una activitat.

Atenent a la distribució cronològica del total de sol·licituds rebudes durant aquest curs, aquestes queden de la manera següent:

 

Distribució global de sol·licituds, per mesos,
rebudes en el programa d'orientació i suport psicològic

 

Distribució per Tipus de Servei Sol·licitat

Considerant el tipus de servei, la problemàtica global atesa des d'aquest programa es pot dividir en 3 grans grups que es distribueixen per freqüències i percentatges, segons es mostra en la Taula 1 i en la Il·lustració 2, respectivament:

 

Tipus d'assistència sol·licitada

Freqüències

%

Dificultat per a afrontar els exàmens.

72

18

Orientació psicològica.

80

35

Tècniques d'estudi.

109

47

Total:

261

Distribució global de freqüències, segons la modalitat de servei sol·licitat.

 

Distribució per sexes

Del total de sol·licituds rebudes, 185 han correspost a dones (71%) i 76 a homes (29%).

Distribució per titulacions

Des del punt de vista dels estudis que estan realizant les persones que han sol·licitat els nostres serveis, les freqüències es distribueixen de la manera següent:

Titulacions

1r

2n

3r

4t

Totals

%

Alumnes matriculats

% respecte al total

Adm. i Direcció d'Empreses

2

3

4

1

10

4,78

2223

7,8

Arquitectura

1

1

0,48

373

1,3

Arquitectura Tècnica

2

2

0,96

1105

3,9

Biologia

2

2

4

8

3,83

969

3,4

Dret

3

4

11

6

3

27

12,92

2855

10,0

EUC Empresarials

4

4

2

10

4,78

69

0,2

Econòmiques

2

2

1

5

2,39

1514

5,3

Infermeria

2

3

5

2,39

576

2,0

Filologia Hispànica

1

1

0,48

595

2,1

Filologia Anglesa

3

1

1

5

2,39

247

0,9

Història

2

2

4

1,91

959

3,4

Eng. Sup. Informàtica

4

3

2

1

10

4,78

1211

4,2

Enginyeria Informàtica de Gestió

2

2

0,96

623

2,2

Enginyeria Química

1

1

2

0,96

463

1,6

Magisteri

5

2

2

9

4,31

1669

5,8

Obres Públiques

3

3

1,44

1067

3,7

Psicopedagogia

2

3

5

2,39

391

1,4

Publicitat i Relacions Públiques

4

4

1,91

320

1,1

Química

1

1

0,48

841

2,9

Relacions Laborals

2

3

1

6

2,87

1367

4,8

Sociologia

2

2

3

3

10

4,78

1133

4,0

Treball Social

15

5

20

9,57

828

2,9

Traducció i Interpretació

2

2

1

5

2,39

621

2,2

Turisme

2

3

3

8

3,83

696

2,4

Altres

2

46

22,01

Totals

58

40

40

19

7

209

100%

Percentatge

35

24

24

12

4

100%

Distribució de freqüències de demandes sol·licitades en el programa d'orientació psicològica i psicoeducativa, per titulació i curs, durant l'any acadèmic 1999/2000

 

 

Serveis del Programa d'Orientació Psicològica i Psicoeducativa

Cada tipus de demanda s'ha atès seguint diferents criteris i metodologia:

 

ORIENTACIÓ I ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA. GENERAL

Las 80 demandes d'orientació psicològica s'han atès mitjançant una entrevista individual. L'orientació psicològica s'ha desenvolupat en sessions setmanals d'aproximadament 90 minuts de durada, amb una mitjana d'1 a 3 sessions amb cada sol·licitant, entre els mesos d'octubre de 99 i juliol de 2000.

Serveis sol·licitats

La problemàtica tractada es distribueix en les categories i percentatges següents:

Motiu de consulta

Freqüències

Percentatges

Estrès postraumàtic

1

1,25

Autoestima

2

2,5

Intermediació

2

2,5

Relacions sentimentals

2

2,5

Trastorns emocionals per accident

2

2,5

Trastorn neurològic per accident

2

2,5

Habilitats socials

2

2,5

Orientació vocacional

2

2,5

Bulímia

3

3,75

Trastorns neuròtics

3

3,75

Depressió

5

6,25

Altres

5

6,25

Orientació familiar

10

12,5

Orientació acadèmica

19

23,75

Ansietat

20

25

TOTAL:

80

100

Distribució de freqüències de demandes sol·licitades en el programa d'orientació psicològica i psicoeducativa, per titulació i curs, durant l'any acadèmic 1999/2000

 

Distribució per sexes

Del total de sol·licituds rebudes, 58 (72%) han estat fetes per dones i 22 (28%) per homes (il·lustració 6). La proporció global del programa s'ha mantingut.

 

 

TALLERS DE TÈCNIQUES D'ESTUDI

Dates de realització

S'han fet quatre tallers de tècniques d'estudi en els mesos de novembre, febrer, març i abril.

Objectius

Els objectius generals d'aquests tallers han estat facilitar el procés d'aprenentatge de l'alumne i incrementar el seu rendiment acadèmic, mitjançant l'entrenament en tècniques d'estudi i metacognició i la millora de processos psicològics bàsics (atenció, memòria etc.).

Distribució per sexes

Del total de sol·licituds rebudes, 78 (72%) han estat fetes per dones i 31 (28%) per homes.

 

 

TALLER D'AFRONTAMENT D'EXÀMENS

Durant el curs 99/00, s'han rebut 72 sol·licituds per realitzar el taller d'afrontament d'exàmens. S'han realitzat tres tallers d'afrontament d'exàmens, en els mesos de novembre, març i abril-maig.

Objectius

Els objectius generals d'aquest taller han estat:

 • Reduir les respostes d'ansietat, inhibidores del rendiment en els exàmens.
 • Ampliar i/o activar repostes d'afrontament de l'estrès situacional.
 • Desenvolupar l'autocontrol en situacions d'avaluació.

Distribució per sexes

Del total de sol·licituds rebudes, 51 (71%) han estat fetes per dones i 21 (29%) per homes.

Distribució cronològica

La distribució de sol·licituds del taller d'afrontament d'exàmens durant el període comprés entre setembre de 1999 i juny de 2000 és la següent:

Distribució de sol·licituds del taller d'afrontament d'exàmens per mesos

 

De la mateixa manera que en el taller de tècniques d'estudi, observem un increment de las sol·licituds en el mes de febrer de 2000, que coincideix amb la difusió d'aquests cursos en el periòdic El Vicent i amb els exàmens parcials.

 

 

Projecte d'acompanyament a estudiants amb discapacitat

Aquest Projecte d'actuació és una continuació i matisació del dut a terme durant el primer any d'incorporació a la Universitat. Ordinàriament les ajudes que requereix l'alumnat amb discapacitat són molt semblants el primer any i els següents, però no necessàriament són les mateixes.

Un altre aspecte relacionat amb l'acompanyament és el que sorgeix de la realitat grupal dels diferents col·lectius afectats d'una mateixa discapacitat (auditiva, motora, o visual, principalment).

 • Les activitats més freqüents que es fan en els anys de continuació en la Universitat estan guiades per les entrevistes individuals i les reunions grupals que des del CAE es mantenen amb les persones interessades i els col·lectius corresponents.

 

DADES RELATIVES A ALUMNES AMB DISCAPACITAT

La població d'alumnes amb discapacitat autodeclarada en la Universitat d'Alacant durant el curs 99-00 és de 123 persones. Això representa un 41 % dels matriculats en el 1r i 2n cicles universitaris.

DISTRIBUCIÓ PER ESTUDIS

Estudi

Total d'expedients

ARQUITECTURA

1

ARQUIT. TÈCNICA

4

DIP. CC. EMPRESAR

13

DIP.INFERMERIA

4

DIP.TREB.SOCIAL

12

DIPL. EN ÒPTICA I OP

5

RELAC. LABORALS

4

CRIMINOLOGIA

2

TEC.INF.GESTIÓ

3

TEC.INF.SISTEMES

7

INFORMÀTICA

3

ENG. QUÍMICA

3

INT/TRA:FRANCÈS

1

INT/TRA:ANGLÈS

2

LLIC. ADM. EMPRE

4

LLIC. EN BIOLOGIA

1

LLIC. EN DRET

14

LLIC. EN ECONOMIA

2

LLIC. EN HISTÒRIA

5

LLIC. PSICOPEDAGOG

2

LLIC. FIL. ÀRAB

1

LLIC. FIL. CATALANA

2

LLIC. FIL. FRANCESA

1

LLIC. FIL. HISPÀNICA

4

LLIC. FIL. ANGLESA

7

MAGISTERI

8

OBRES PÚBLIQUES

3

SOCIOLOGIA

4

MATEMÀTIQUES

1

Total

123

 

DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE DISCAPACITAT

Tipus de discapacitat

Total estudiants

Motora desplaçament

38

Motora manipulació

19

Sensorial Visual

24

Sensorial Auditiva

15

Altres minusvalideses

42

Cal tenir en compte que 14 estudiants presenten més d'un tipus de discapacitat i, per tant, està inclosa en més d'una categoria de la taula anterior.

 

UTILITZACIÓ D'AJUDES TÈCNIQUES PELS ALUMNES AMB DISCAPACITAT.

Tipus d'ajuda

Total estudiants

Ulleres amb lents correctores

18

Lents de contacte correctores

1

Crosses

4

Mà ortopèdica

2

Cama ortopèdica

3

Bastó

7

Cadira de rodes

7

Audífon

8

Implant coclear

1

Emissora FM

1

 

UTILITZACIÓ DE LA FURGONETA ADAPTADA SEGONS TIPUS DE DISCAPACITAT

Deficiència

Total estudiants

Motora amb cadira de rodes

4

Motora (sense suport tèc.)

1

Sensorial Visual

2

Total

7

 

 

ADAPTACIÓ INFORMÀTICA I ERGONÒMICA DE LLOCS D'ESTUDI

a) Adaptació d'un lloc de treball en el Seminari núm. 8 de la Biblioteca General.

Per a ús preferent pels estudiants amb dificultats de visió, s'ha adaptat un lloc multimèdia de consulta a la Biblioteca General. En col·laboració amb els tècnics del Centre de Procés de Dades de la Universitat d'Alacant i dels especialistes tiflotecnòlegs de l'ONCE a Alacant es va establir la configuració òptima necessària. Concretament, es va optar per col·locar un ordinador configurat amb tarjeta de so, escàner, connexió al catàleg general de la Biblioteca i a Internet, com també programes informàtics adaptats per a alumnes amb trastorns de visió.

El programa informàtic utilitzat per al maneig de l'ordinador és el revisor de pantalla JAWS v.3.3. Aquesta aplicació s'integra perfectament i permet no solament manejar l'entorn Windows implantat en els terminals d'aquesta Universitat, sinó també la navegació en Internet amb suficients garanties per als usuaris amb deficiència visual. També es van instal·lar versions dels diccionaris adaptats DILE (Enciclopèdic Larousse), DIRAE (Reial Acadèmia Espanyola) i DABIN (Anglès – Espanyol).

Per altra banda, per a facilitar la consulta de llibres s'implantaren dos sistemes complementaris: el CCTV o telelupa model Albatros de 17'' en color de la marca Magnilink i l'escàner HP amb el programari OCR TextBridge Pro versió 9.0.

El programa OCR seleccionat, àmpliamente difòs entre els afiliats de l'ONCE, permet parcialment o total les obres disponibles a la Biblioteca, de manera que l'alumnat amb ceguesa puga escoltar-les, mitjançant la síntesi de veu del programa JAWS.

b) Adaptació d'un lloc de treball en el Laboratori d'Idiomes de la Facultat de Filologia

S'ha adequat un lloc d'estudi per a una alumna amb discapacitat motora manipulativa, estudiant de Traducció i Interpretació.

Les necessitats manifestades es van cobrir mitjançant un ordinador PC Compatible, Pentium II, amb 64 Mb de memòria RAM, connexió a Internet i programari de dictat per veu per al control de l'entorn Windows, com també per a treballar amb processadors de text i altres aplicacions.

Concretament es va dotar l'equip del programa de parla contínua ViaVoice Home 98 de IBM en la seua versió multilingüe, que permet dictar en idiomes diferents a l'instal·lat per defecte en la versió de Windows de l'ordinador. D'aquesta manera l'alumna pot fer exercicis d'espanyol, anglès, francès, italià i alemany. A més, es va instal·lar el diccionari Espanyol – Anglès de Larousse en la versió electrònica 1.0 i la versió electrònica del diccionari d'Espanyol de María Moliner. A més es va instal·lar el programa Sonic Foundri ACID Music per a Windows 9x i Windows NT 4.0, que és d'ús obligatori en assignatures d'aquesta carrera.

c) Adaptació de dos llocs de treball en l'Aula d'Informàtica de la Facultat de Dret

En col·laboració amb la Unitat Tiflotècnica de l'ONCE d'Alacant i els responsables de manteniment de l'aula, es va procedir a l'adaptació de dos ordinadors per garantir el normal seguiment de les classes d'Informàtica per a Juristes que dos alumnes cecs havien de cursar durant aquest any acadèmic. Per a això, es va instal·lar en els equips esmentats del programa lector de pantalla JAWS versió 3.1 per a Windows 95/98.

d) Adaptació d'un lloc de treball en l'Aula d'Informàtica de l'Escola de Magisteri

En col·laboració amb la Unitat Tiflotècnica de l'ONCE d'Alacant i especialistes del CPD de la UA, s'ha adaptat un ordinador en aquesta aula per a garantir el normal seguiment de les classes pràctiques de SPSS aplicat a les Ciències Socials que una alumna cega realitzà durant aquest any acadèmic. A l'efecte, es va instal·lar en el programa lector de pantalla JAWS versió 3.1 per a Windows NT l'equip esmentat, cedit per la l'ONCE en el període en què tinguera lloc la realització de les pràctiques.

 

PROJECTE D'AJUDES ECONÒMIQUES D'EMERGÈNCIA

Les ajudes per a situacions d'emergència del Centre de Suport a l'Estudiant tenen com a objectiu atendre necessitats econòmiques urgents de diversa índole. Unes sobrevingudes després del període hàbil de sol·licitud de beques; d'altres sorgides com a conseqüència de la denegació de beca per escàs marge de punts; i, finalment, necessitats causades per altres situacions que impedeixen obtenir les beques ordinàries encara que tinguen un rendiment acadèmic acceptable.

Hi ha tres tipus d'ajudes:

 • Menú de menjador de migdia.
 • Transport a la Universitat.
 • Material d'estudi: ajuda per a l'adquisició de llibres bàsics, fotocòpies i utensilis de papereria.

Les sol·licituds es presenten per escrit, de manera raonada, justificada i verificable, després d'una entrevista valorativa en el Centre de Suport a l'Estudiant.

La concessió de les ajudes és resolta per la Comissió d'Assumptes Socials, que incorpora dos representants del Consell d'Alumnes, i es coordina amb el Servei de Beques d'Alumnat. Les ajudes es materialitzen mitjançant el pagament de les factures corresponents i tenen una vigència inicial d'un o dos mesos, ampliables amb una nota prèvia de justificació.

El projecte començà a desenvolupar-se al gener de 2000. Entre aquesta data i el final de curs s'han concedit 45 ajudes, per una quantitat total de 912.883 PTA.

LUMNAT BENEFICIAT EN CADA TIPUS D'AJUDA

Tipus d'ajuda

Alumnes beneficiats

Menú de menjador

13

Adquisició de llibres

12

Transport universitari

11

Material papereria

4

Fotocòpies

5

Total

45

 

Alguns estudiants estan inclosos en més d'una categoria.

 

 

 

d'acompanyament

 

Comienzo de la página

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT UNIVERSITARI


No totes les formes d'ajuda per a contrarestar una discapacitat física són mesures de tipus tècnic. Les més importants per ser les més bàsiques són les que requereixen una ajuda personal i una ajuda personal voluntària, no per obligació.

El programa de Voluntariat Universitari sorgeix per a donar resposta a aquesta necessitat d'ajuda personal, que es va ampliant segons augmenta el nombre d'alumnes amb discapacitat que accedeix a la Universitat, fruit de la integració escolar en els nivells primari i secundari de l'ensenyament. També està motivat per a donar una resposta fonamentada no en la obligació, sinó en la solidaritat.

Evidentment el programa té altra virtut, que és facilitar als universitaris que ho vulguen la possibilitat d'ajudar a altres que ho necessiten i ho desitgen. La funcionalitat del programa és facilitar la trobada entre els qui necessiten ajuda i els qui volen ajudar, però que amb freqüència per prudència o respecte a la intimitat excessives no es produeix de manera espontània.

 

Objectius del Programa

1. Canalitzar la voluntat de col·laboració social voluntària de l'alumnat de la Universitat d'Alacant.

2. Facilitar la integració de l'alumnat amb discapacitat de la Universitat d'Alacant.

3. Col·laborar en la resolució d'altres necessitats i problemes socials de la comunitat universitària.

El Programa de Voluntariat ha tingut tres projectes operatius inseparables: captació, formació i seguiment.

 

Projecte de Captació de Voluntariat Universitari

VOLUNTARIS ADSCRITS FRUIT DE LA CAMPANYA DE CAPTACIÓ CURS 99/00

Estudis

Voluntaris

ARQUITECTURA

1

MAGISTERI PRIMÀRIA

2

MAGISTERI EDUCACIÓ INFANTIL

2

BIOLOGIA

6

ENG. QUÍMICA

5

TRADUC. ALEMANY

1

DRET

3

TREBALL SOCIAL

2

SOCIOLOGIA

2

INFORMÀTICA

1

AD. DIREC. EMPRESES

2

FILOLOGIA ANGLESA

2

FILOLOGIA HISPÀNICA

2

HISTÒRIA

1

EUCE

1

ÒPTICA

1

FÍSICA

1

TOTAL

40

 

Projecte de Formació del Voluntariat Universitari

Es tracta d'oferir formació a les persones interessades a realitzar activitats de voluntariat social sobre el compromís que representa, les actituds que s'han de desenvolupar per a respectar els "perceptors de l'ajuda", les limitacions del voluntari, etc., que els permeta portar endavant adequadament la seua tasca.

 

Projecte de Seguiment del Voluntariat Universitari

Durant tot el curs, després dels períodes de captació i formació dels nous voluntaris, se'n fa el seguiment des del Centre de Suport a l'Estudiant, mitjançant entrevistes individuals i sessions de dinàmica de grup.

 

 

 


Comienzo de la página

 

PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ AMB ASSOCIACIONS I ORGANISMES EXTERNS A LA UNIVERSITAT


Relació d'entitats i associacions amb les quals mantenim col·laboració específica

 • ALACANT ACOGE. Associació per a la defensa dels drets de la població immigrant. Des del Centre de Suport a l'Estudiant fem tasques de coordinació amb les treballadores socials en referència a alumnes estrangers amb dificultats econòmiques o d'habitatge.
 • ACOSPA (Fundació contra la SIDA). Projecte de prevenció de la SIDA entre l'alumnat universitari curs 99/00 (veure el punt 2.2.2.1.a)
 • ONCE (Organització Nacional de Cecs d'Espanya), en l'atenció als estudiants universitaris cecs i deficients visuals.
 • APANAH (Associació de Persones amb Hipoacusia d'Elda i Comarca), AHIPFA (Associació de Persones Hipoacúsiques i Familiars d'Alacant) i FESORD (Federació de Persones amb Sordesa), pel que fa a accions dirigides a alumnes amb discapacitat auditiva.
 • UPAPSA (Unió Provincial de Persones amb Discapacitat), pel que fa a la cooperació en matèria de recerca de treball a alumnes amb discapacitat.
 • Federació d'Esport Adaptat de la Comunitat Valenciana. Col·laboración amb el Centre de Suport a l'Estudiant per a oferir les seues activitats esportives a l'alumnat de la Universitat d'Alacant amb discapacitat.
 • SENSE BARRERES (Petrer), Associació de Minusvàlids Físics de Villena i COCEMFE (Confederació d'Associacions de Persones amb Discapacitat Física). El Centre de Suport a l'estudiant coopera amb aquestes entitats en matèria de sensibilització social en el tema de las barreres arquitectòniques, urbanístiques i del transport i per a emprendre accions que beneficien els alumnes amb discapacitat motora.
 • INSTITUT DE LA DONA. Informació d'activitats que beneficien la dona i coordinació en casos de maltractament detectats pel CAE.

 

Projecte per a la Prevenció del VIH/SIDA

La fundació ACOSPA contra la SIDA dins dels programes de prevenció que desenvolupa, en coordinació amb el centre de suport a l'estudiant d'aquesta Universitat, ha desenvolupat un Projecte d'informació i prevenció del VIH/SIDA dirigit al col·lectiu d'estudiants de la Universitat d'Alacant.

Extracte del Projecte:

Objectius

 • Prevenir la transmissió del VIH entre la població universitària. En concret: millorar les habilitats necessàries per al desenvolupament de conductes sexuals segures mitjançant campanyes informatives.

Activitats

 1. Punt d'informació sobre el VIH/SIDA en el campus universitari. Servei d'informació i Orientació personalitzat, ubicat el més pròxim possible als destinataris.
 2. Assessorament, amb prèvia consulta, en el despatx del Centre de Suport a l'Estudiant.
 3. Punts d'informació en els aularis I i II.


Comienzo de la página

 

PROGRAMES D'INSERCIÓ LABORAL D'ALUMNES AMB DISCAPACITAT


Programa d'eixida i inserció sociolaboral, específic per a alumnes amb discapacitat, que inclou la detecció de necessitats, informació i ensinistrament en la recerca de treball. Es fa a finals de cada curs amb l'alumnat a punt d'acabar la carrera universitària, en col·laboració amb el GIPO (Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació).

Durant els mesos de juliol i setembre, el Centre de Suport a l'Estudiant s'entrevista individualment amb els estudiants que estan a punt d'acabar la carrera per a conèixer les seues expectatives professionals i informar-los de possibles alternatives, ja siga en l'àmbit públic, privat o d'ocupació autònoma.

Després de fer aquestes entrevistes, detectem les necessitats específiques de cada alumne i comencem a dissenyar els punts forts i dèbils en la recerca de treball. Com a resultat d'aquest diagnòstic, ens trobem que hi ha persones que necessiten més suport que altres en aquesta recerca, a causa de la pròpia discapacitat o la baixa autoestima i/o mancança d'habilitats socials.

El següent pas, és la convocatòria d'una reunió de caràcter grupal amb el Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació de la Universitat, on se'ls proposarà un pla personalitzat de recerca de treball segons la professió i els interessos de l'universitari.

Durant el curs acadèmic 98/99, dotze alumnes es van beneficiar d'aquest programa, que encara es troba en procés d'avaluació, i aquest curs 99/2000 quinze alumnes es troben ja en la fase de l'entrevista individual.


Comienzo de la página

 

MEMÒRIA DE LA PRESTACIÓ SOCIAL SUBSTITUTÒRIA

 

COL·LABORADORS SOCIALS


A 1 de setembre de 1999, es troben incorporats 64 col·laboradors socials, distribuïts per horaris de la manera següent:

 

Totals

INCORPORATS

TORN MATÍ

TORN VESPRADA

64

35

29

 

Entre setembre de 1999 i juliol de 2000 es van incorporar a la prestació social substitutòria 45 objectors.

 

Causes de les baixes

Llicència per compliment del període d'activitat

78

Baixa per abandonament

1

TOTAL

79

 

A 31 de juliol de 2000 es troben en activitat 30 objectors, distribuïts de la següent forma:

 

Classificació per torns dels col·laboradors en activitat

INCORPORATS

TORN MATÍ

TORN VESPRADA

30

18

12

 

Comienzo de la página

 

CALENDARI D'INCORPORACIONS


ANY 1999

ANY 2000

MES

NOMBRE

MES

NOMBRE

SETEMBRE

11

GENER

7

OCTUBRE

4

FEBRER

0

NOVEMBRE

2

MARÇ

6

DESEMBRE

6

ABRIL

3

MAIG

3

JUNY

3

TOTAL

23

TOTAL

22

TOTAL: 45 COL·LABORADORS SOCIALS


Comienzo de la página

 

PROGRAMES VIGENTS DE LA PRESTACIÓ SOCIAL SUBSTITUTÒRIA


 • CENTRE DE SUPORT A L'ESTUDIANT
 • CINE CLUB MEDITERRÁNEO
 • CLÍNICA D'OPTOMETRIA
 • CONSELL D'ALUMNES
 • DELEGACIÓ D'ALUMNES CIÈNCIES EMPRESARIALS
 • DELEGACIÓ D'ALUMNES ESCOLA POLITÈCNICA
 • DELEGACIÓ D'ALUMNES FACULTAT DE CIÈNCIES
 • DRET INTERNACIONAL PRIVAT: NO NACIONAL
 • DRET INTERNACIONAL PRIVAT: UNIVERSITATS
 • DIFUSIÓ MUSEU UNIVERSITAT D'ALACANT
 • DEPT. BIOLOGIA MARINA
 • DEPT. CIÈNCIES AMBIENTALS
 • DEPT. ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
 • DEPT. FILOLOGIA ESPANYOLA
 • DEPT. FÍSICA APLICADA
 • DEPT. QUÍMICA INORGÀNICA
 • DEPT. QUÍMICA ORGÀNICA
 • ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
 • FACULTAT DE DRET (Alumnat)
 • FACULTAT D'ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
 • FUNDACIÓ CAVANILLES
 • ENGINYERIA SENSE FRONTERES
 • LA CONSTRUCCIÓ INFORMATITZADA
 • MUSEU DE L'ALCÚDIA
 • NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
 • OIA (Oficina d'Informació a l'Alumne)
 • OADIOP (Oficina d'Assessorament, Defensa i Informació de l'Objecció de Consciència i la Prestació Social Substitutòria)
 • PROGRAMA ERASMUS (Facultat de Geografia)
 • SECRETARIAT DE CULTURA
 • SECRETARIAT D'ESPORTS
 • SERVEI MÈDIC
 • SEUS UNIVERSITÀRIES I CURSOS ESPECIALS
 • SOCIETAT DE RELACIONS INTERNACIONALS
 • INSTITUT DE L'AIGUA
 • TALLER D'IMATGE
 • TRANSPORT D'ALCOI
 • VOLUNTARIAT


Comienzo de la página
Página principal Ayuda Índice de la sección