Página principal Ayuda Índice de la sección

 

 

 

IX.8 OFICINA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

 

Convocatòries de cooperació al desenvolupament

Distribució dels fons

Coordinació del programa de beques de l'AECI

 

Oficina de Cooperació Internacional

 

CONVOCATÒRIES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT


Durant el curs 1999-2000, l’Oficina de Cooperació Internacional ha promogut les convocatòries següents:

1. Primera convocatòria de fons destinats a subvencionar programes de cooperació al desenvolupament.

2. Convocatòria de cooperació internacional entre el Club Rotary d’Alacant i la Universitat d’Alacant per al curs 2000/2001.

 

1. Projectes de cooperació al desenvolupament subvencionats en la primera convocatòria de 1999

NOM DEL PROJECTE

ASSOCIACIÓ SOL·LICITANT

IMPORT CONCEDIT

BREU RESUM

AMPLIACIÓ DE L’HOGAR DE SAN VICENTE EN PUERTO MALDONADO. PERÚ

ANAWIN

 1.775.000

Ampliació de l’actual alberg de 20 a 40 places per a l’acollida en règim de pensió completa.

MIRADA A CUBA 2000
LOOK AND LEARN

 2.000.000

Com a continuació al projecte de l’any anterior, es va fer un complet protocol optomètric a les persones ateses. Es van proporcionar ulleres, també, a les persones ateses l’any anterior i als centres de salut pública.

SERVEI JURÍDIC I SOLIDARI EN ZONES EMPOBRIDES A RECONQUISTA, SANTA FE, ARGENTINA

CULTURA I SOLIDARITAT

 1.839.347

Desenvolupament d’un servei social especialitzat en temes jurídics en el camp de la defensa dels drets humans, socials i civils, en zones marginals del medi rural i suburbà i comunitats indígenes que no tenen accés als organismes oficials i als serveis jurídics convencionals

AJUDES A L’ESTUDI EN UNA COMUNITAT A PUERTO CORTÉS, HONDURES

FEYDA

 922.200

Contribució en el pagament de les despeses d’escolarització, transport, allotjament i manutenció per a donar l’oportunitat d’ampliar estudis de secundària a xiquets d’escassos o nuls recursos.

COL·LABORACIÓ AMB LA FACULTAT D’INFERMERIA ELIZABETH SETON EN LA UNIVERSITAT CATÒLICA BOLIVIANA I LA UA

FEYDA

 1.400.000

Cooperació per a la realització de millores en equipament, material de laboratori i biblioteca.

AMPLIACIÓ DE L’OFICINA D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA DE L’ALBERG MADRE DE DIOS, D’AJUDA A LA DONA MALTRACTADA, BOLÍVIA

FEYDA

 130.500

Ampliació del despatx de la psicòloga d’aquest alberg. Les reduïdes dimensions del despatx dificulten enormement la tasca d’atenció a les famílies ja que no poden ni seure-hi.

SUPORT COMUNITARI ALS BARRIS PERIFÈRICS D’EL MINA A MAURITÀNIA

TERRA D’HOMES

 878.507

Millora de les condicions higièniques i de nutrició d’aquestes comunitats a causa de la millora del transport i emmagatzematge d’aigua, alfabetització funcional de les mares de família i creació d’escoles bressol a fi que aquestes mares puguen fer rendibles les seues activitats productives.

FORMACIÓ DE FORMADORS A CHIMBOTE, PERÚ

TREBALLADORS SOCIALS DEL MÓN

 742.013

Com a continuació del projecte de l’anterior convocatòria, es pretén impulsar la creació de nous grups de beneficiaris (usuaris dels tallers) per part dels promotors juvenils formats en la primera etapa, amb l’objectiu d’impulsar la pretesa renovació educativa. A més, hi ha un nou enfocament dirigit envers la línia d’orientació social i laboral.

SUPORT A L’EDUCACIÓ TÈCNICA A COMARAPA, BOLÍVIA

CONGREGACIÓ GERMANS MARISTES DE BOLÍVIA

 2.163.040

Continuació del projecte d’anteriors convocatòries i contribució a implementar el material educatiu, audiovisual i de pràctica per a la formació de membres de la comunitat indígena que actuen com a professors de la resta.

DONES DEL NORD DE CHIAPAS EN EL DESENVOLUPAMENT RURAL, MÈXIC

ENTREPOBLES

 4.000.000

L’objectiu bàsic és impulsar el treball col·lectiu i l’organització en les comunitats beneficiàries del municipi de Sabanilla. També orientar especialment les dones a través de la capacitació i suport a la producció agrícola. Així mateix, s’actuarà en el camp de la salut de la dona amb un especial èmfasi en la seua salut reproductiva i el tractament de la violència dins de la família.

DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS TRANSCEPTORS PER A LA REGIÓ AMAZÒNICA DEL NORD-EST EQUATORIÀ

VICARIAT APOSTÒLIC DE SAN MIGUEL DE CUCUMBIOS

 1.103.200

Compra de 10 transceptors HF per a facilitar i garantir una bona comunicació entre diferents punts geogràfics de la província de Sucumbios amb l’objectiu de poder prestar serveis a la col·lectivitat i auxiliar-la en moments d’emergència.

ESCOLA DE MESTRES A EBEBIYÍN, GUINEA EQUATORIAL

TREBALLADORS SOCIALS DEL MÓN

 2.100.000

Construcció i posada en funcionament d’un centre escolar de formació bàsica al barri d’Esong-Osí amb capacitat per a acollir 500 alumnes d’ambdós sexes d’edats compreses entre els 5 i els 15 anys, en règim d’externat.

EL MES DE LA SALUT A VILLA SALVADOR, PERÚ

FÒRUM D’INFERMERIA PER AL DESENVOLUPA-MENT

 490.000

Programa d’educació sanitària d’aquesta població a partir de la sol·licitud del centre de salut de Villa el Salvador Nutri-Vida. Aquest se centra en tallers de nutrició, lactància materna, higiene i salut ambiental, malalties de transmissió sexual i primers auxilis.

FORMACIÓ EN ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LA EU D’INFERMERIA DELS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHARIANS DE TINDUF, ALGÈRIA

DAJLA

 1.140.000

A través de la seua estada en la UA, es proporcionaran les orientacions i la formació necessàries a dos responsables saharians de l’Escola d’Infermeria ja existent en els campaments de refugiats saharians de Tinduf. Així mateix, també es dotarà al centre de material educatiu i sanitari per l’aprenentatge teòric i pràctic. 

PROJECTE D’ESTUDIANTS SAT. A ORPUA, BAJO BOUDO, COLÒMBIA

COMPANYIA MISSIONERA DEL SAGRAT COR DE JESÚS

 230.000

Es vol continuar amb l’aplicació del programa d’educació superior a distància en les zones rurals i allunyades de la comunitat d’Orpua. Es vol dotar el professorat nadiu i la resta de col·laboradors de la formació complementària que exigeix el programa colombià d’abast nacional FUNDAEC.

ORDENACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN UNA ZONA DESFAVORIDA AL SUD DE CAMPO FLORIDO A L’ HAVANA, CUBA

DEPARTAMENT D’ECOLOGIA

 1.567.000

Elaboració d’estudis amb l’objectiu de diagnosticar els principals problemes del territori, proposar i avaluar mesures alternatives per al desenvolupament sostenible del territori; formar i consolidar un grup de treball en ordenació rural que afavorisca l’execució d’aquest i d’altres projectes; i fomentar l’educació i la sensibilització ambiental a través de la divulgació i la promoció dels valors de la localitat.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR EDUCATIU EN ELS PAÏSOS LLATINOAMERICANS

VICENTE BENITO

 3.135.184

Dins la línia de cooperació internacional establerta entre la Universitat d’Alacant i la Universitat de Bath, es vol elaborar un projecte de gestió educativa que contribuesca no només a formar professionals en el sector educatiu llatinoamericà, sinó també a establir convenis de cooperació entre les dues universitats amb diverses universitats llatinoamericanes.

INTERCANVI DOCENT ENTRE LA UNIVERSITAT DE BIO-BIO I LA UA

DEPARTAMENT D’INFERMERIA

 125.000

Despeses de desplaçament del professor Juan Mario Domínguez Santamaría a Xile per a participar en una jornada sobre trasplantament d’òrgans i integrar-se durant el mes de maig en l’equip mèdic i quirúrgic de la Universitat de Bio-Bio, dins del conveni de col·laboració amb la UA.

INTERCANVI DOCENT ENTRE LA UNIVERSITAT DE BIO-BIO I LA UA

DEPARTAMENT D’INFERMERIA

 125.000

Despeses de desplaçament de la professora María Luisa Velasco Álvarez a la Universitat de Bio-Bio, Xile, a fi de col·laborar en la matèria de cures pal·liatives, dins el marc del conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i la UA.

BEQUES PER A ESTUDIANTS DE LLATINOAMÈRICA

SECRETARIAT PER A AMÈRICA LLATINA

 6.103.880

Ajudes a viatges i assegurances socials dels becaris llatinoamericans de la Universitat d’Alacant.

CURS DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT EN LA UNIVERSITAT D’AZUAY

CARLOS AUERNHEIMER (Dept. Ciències de la Terra i del Medi Ambient)

 744.000

Com a continuació de la convocatòria anterior, en aquest curs es volen impartir tres mòduls més, els quals, juntament amb els mòduls impartits per la Universitat d’Azuay, donen opció a una titulació de diplomatura per la Universitat d’Azuay.

CONTINUACIÓ DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ CIENTÍFICA I TÈCNICA ENTRE LES UNIVERSITATS D’ALACANT I LEÓN, NICARAGUA

SOLENTINAME

 1.322.000

Projecte de cooperació en tot allò que estiga relacionat amb el medi ambient i els recursos aquàtics amb incidència directa en la salut i en la qualitat de vida de les persones. Per altra banda es vol possibilitar la formació de personal especialitzat, al mateix temps que es vol millorar la qualitat de treball en l’anàlisi d’aigües del laboratori de química de la UNAM.

 

 

«Suport comunitari als barris perifèrics de "El Mina". Mauritània.»

 

 

 

 

 

2. Convocatòria de cooperació internacional entre el Club Rotary d’Alacant i la Universitat d’Alacant per al curs 1999/2000

Tenint en compte que el Club Rotary d’Alacant té entre els seus principis la defensa dels valors que fan possibles l’existència d’una societat més justa i equitativa, i sent l’educació un pilar bàsic que possibilita l’elaboració d’aquests principis, és lògic que haja trobat en l’àmbit universitari, en concret en la Universitat d’Alacant, un medi adient per a desenvolupar-los.

D’acord amb aquests principis, les dues institucions acordaren fer pública una convocatòria per adjudicar un fons per a la cooperació internacional destinat a la consecució d’un únic objectiu: promoure el desenvolupament dels pobles més desfavorits a través de l’elaboració d’accions que contribuesquen a la formació de recursos humans i a la transferència de tecnologia

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la concessió d’un fons a un projecte, programa o actuació en cooperació en el nivell d’educació superior que ajude a millorar les condicions de vida dels països amb menor nivell de desenvolupament humà.

La quantitat màxima establerta és d’un milió de pessetes. Una vegada reunida una comissió paritària amb membres del Club Rotary i de la Universitat d’Alacant, es va acordar per unanimitat concedir aquest fons al projecte denominat "La lengua española en el Sahara".

El projecte presentat pel professor Antonio Mula, tracta d’incentivar els lligams culturals que ens uneixen al poble saharià, dins les relacions que manté la Universitat d’Alacant amb els campaments de refugiats de la República del Sahara. L’acció consisteix en una dotació de llibres que permeta als professors saharians impartir en els campaments el coneixement de la llengua espanyola i la seua cultura. Es complementa amb un curs de formació d’ensenyament de l’espanyol, llengua i literatura. Aquest curs el rebran els mestres que vagen com a tutors dels xiquets saharians que passen els estius a Alacant. També s’emportarien un motor per poder extraure aigua de l’únic pou que hi ha al campament.

Comienzo de la página

 

DISTRIBUCIÓ DELS FONS


Distribució dels fons per països (1999)

PAÍS

IMPORT

PERÚ

3.007.013 pta 

COLÒMBIA

230.000 pta

BOLÍVIA

3.693.540 pta

XILE

250.000 pta

REPÚBLICA DEL SAHARA

1.140.000 pta

CUBA

3.567.000 pta

NICARAGUA

1.322.000 pta

ARGENTINA

1.839.347 pta

EQUADOR

1.847.200 pta

MÈXIC

4.000.000 pta

HONDURES

922.200 pta

MAURITÀNIA

878.507 pta

GUINEA EQUATORIAL

2.100.000 pta

BEQUES AMÈRICA LLATINA

9.239.064 pta

TOTAL

34.035.871pta

 

 

 

Distribució dels fons segons el tipus de projecte (1999)

FONS TIPUS A: els destinats a qualsevol acció que intente fomentar el desenvolupament dels pobles més desfavorits. Es volen impulsar accions i actuacions que ajuden a eliminar la pobresa i permeten un desenvolupament sostingut en els països amb un menor nivell de desenvolupament humà.

FONS TIPUS B: els destinats a afavorir, en l’àmbit de cooperació en matèria d’educació superior, la formació de recursos humans i la transferència de tecnologia entre la Universitat d’Alacant i les universitats o institucions dels països amb menor nivell de desenvolupament humà que puguen tenir competències en matèria de formació superior o investigació.

 

 

Evolució en la distribució dels fons destinats a programes de cooperació al desenvolupament, període 1997/1999

 

 

 

 

Comienzo de la página

 

COORDINACIÓ DEL PROGRAMA DE BEQUES DE L'AECI


Des de final de 1999, l’Oficina de Cooperació Internacional s’encarrega de coordinar el programa de beques de l’AECI, en col·laboració amb la Societat de Relacions Internacionals.

Aquest programa es concreta en les següents convocatòries:

- Convocatòria d’ajudes d’intercanvi del Programa de Cooperació Interuniversitària E. AL. en l’àmbit iberoamericà per a estudiants, professors i gestors, aprovades per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional.

- Oferta de places de beques de l’AECI en la fase AL.E. del Programa de Cooperació Interuniversitària corresponent a estades en universitats espanyoles d’estudiants de pregrau i postgrau, professors i gestors procedents d’Amèrica Llatina.

Fase

Període

Resum

E.AL

Març 2000

Convocatòria en la qual alumnes, professors i gestors de la UA sol·liciten les beques per a viatjar a les universitats llatinoamericanes que siguen del seu interès.

Maig/juny 2000

L’AECI resol les sol·licituds presentades i concedeix formalment les beques de les sol·licituds seleccionades.

Juliol/novembre 2000

En aquest període té lloc l’estada dels alumnes, professors i gestors que han estat seleccionats.

AL.E

Juny 1999

L’AECI publica una convocatòria perquè les universitats espanyoles interessades facen l’oferta de les places que consideren adients. Aquestes places poden ser lliures o concertades, en cas que ja hi haja contactes previs entre els professors dels departaments, etc.

Setembre/octubre 1999

Les places que ofereixen per les universitats espanyoles són ofertes en les universitats llatinoamericanes a través d’una convocatòria per a la seua sol·licitud.

Desembre 1999

Resolució de les sol·licituds presentades per alumnes, professors i gestors de les universitats llatinoamericanes.

Gener/juny 2000

Estada dels alumnes, professors i gestors que han obtingut les corresponents beques.

 

Comienzo de la página

 

Oficina de Cooperació Internacional

Página principal Ayuda Índice de la Sección