1 DIVULGACIÓ

2 REUNIONS I INTERCANVI D'INFORMACIÓ AMB ALTRES DEFENSORS

3 CONSULTES I RECLAMACIONS

4 PRESSUPOST ECONÒMIC

5 REFLEXIONS FINALS

 

«No presumisques,
...no inventes,
...no intimides»

R.B. Bird, professor de la Universitat de Wisconsin

Universitari

 

Aquest informe correspon al període comprès entre l'1 d'agost del 2000 i el 31 de juliol del 2001 i és el cinquè informe anual del Defensor Universitari.

Hem seguit la mateixa pauta que en informes anteriors.


 

     
 
Comienzo de la página
 
     
     
 

1. DIVULGACIÓ

Amb l'objectiu, ja encetat, d'arribar al major nombre possible de persones, hem continuat amb la tasca de divulgació iniciada en períodes anteriors que ha consistit en:

 • Incloure, en el sobre de matrícula dels alumnes de primer curs, el corresponent tríptic informatiu.
 • Participar en diversos actes d'obertura i de visites de pares al principi del curs acadèmic i al llarg d'aquest.
 • Mantenir i actualitzar la pàgina web del Defensor Universitari.
 • Difondre informació d'interès en els taulers d'anuncis del Defensor Universitari que hi ha repartits pels principals edificis del campus (Aulari I, Aulari II i Biblioteca General).
 • Enviar una pàgina informativa a través del correu electrònic a 1.500 alumnes triats a l'atzar.
 • Notícies en premsa i ràdio:

  - 6/11/2000 "Què defensem?" El País
  - 8/11/2000 "Causes amb defensa" El Vicent
  - 2/4/2001 "Aclaparant majoria d'estudiants en les consultes i reclamacions als defensors". "Consultes i queixes als defensors" Suplement Apunts El País
  - 3/4/2001 Difusió de la memòria del període anterior pel Gabinet de Premsa
  - 4/4/2001 Entrevista en directe a Ràdio Alacant (12.45 h.)
  - 4/4/2001 "La Universitat d'Alacant rep vora 550 reclamacions" Las Provincias
  - 20/5/2001 " Correveidile o Defensor Universitario ". Diario Información

 

 
 
 
 
 
  Comienzo de la página
 
     
 
 
 
 

2. REUNIONS I INTERCANVI D'INFORMACIÓ AMB ALTRES DEFENSORS


Reunions

Hem participat en les reunions de Defensors Universitaris següents :

Del 16 al 18 d'octubre del 2000 a Santiago de Compostel·la: III Trobada Estatal de Defensors de la Comunitat Universitària.

El 18 de juny del 2001 a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona: reunió de Síndics de les Universitats de les Illes Balears, el País Valencià i Catalunya.

Petició d'informació a altres Defensors Universitaris

Els aspectes sobre els què ens han sol·licitat informació han estat els següents:

Normativa que fa referència als alumnes que presenten algun quadre de tipus psicològic de fòbia o
d'animadversió cap als exàmens orals i davant aquesta situació (se suposa que degudament acreditada) la possibilitat que l'alumne tinga dret a un examen escrit.
Incompatibilitats entre assignatures a efecte de matriculació.
Aprovat per compensació per a alumnes als quals els falta una assignatura per a acabar la carrera.

Petició d'informació d'altres Defensors Universitaris

També ens han sol·licitat informació sobre els aspectes següents:

La Comissió Permanent de Defensors Universitaris reunida a Madrid el 26 de gener, va acordar fer un estudi sobre la responsabilitat i empara jurídica que pot afectar a l'exercici del càrrec. En aquest sentit, se'ns va demanar informació sobre:

1. Còpia dels articles dels Estatuts de la Universitat.
2. Confirmació de la vigència del Reglament de funcionament del Defensor Universitari, data i òrgan universitari que el va aprovar.

També es va decidir en aquesta reunió fer un estudi sobre la situació dels discapacitats a les universitats. El Defensor encarregat d'aquest estudi ens va sol·licitar informació sobre la normativa de la Universitat pel que fa a aquesta qüestió i també sobre la casuística i la problemàtica apareguda en relació a aquest tema, amb les mesures preses per a fer exàmens, barreres arquitectòniques, etc.

El 19 de febrer del 2001 vam signar l'adhesió al manifest següent:

"Els Defensors Universitaris expressem la nostra adhesió a la Declaració de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles i reiterem el nostre compromís amb la defensa de la vida, de la llibertat i de la democràcia i el nostre més absolut rebuig a la violència i al terrorisme".

Revisió de l'escrit sol·licitant la incorporació de la figura del Defensor a una futura Llei d'Universitats. Aquest escrit va ser preparat per la Comissió Permanent de Defensors Universitaris reunida a Valladolid el 22 de març del 2000.

 
 
 
 
 
  Comienzo de la página
 
     
 
 
 
 

3 . CONSULTES I RECLAMACIONS
          1 Consultes
          2 Reclamacions

Durant el període considerat (agost del 2000 / juliol del 2001), s'han atès les 405 consultes i 49 reclamacions que han estat presentades, i hem exercit la tasca de mediació, assessorament i informació i d'orientació cap als òrgans universitaris competents, quan ha estat sol·licitat o s'ha cregut convenient.

Cal destacar l'augment de consultes davant la disminució de reclamacions pel que fa a períodes anteriors, si bé la suma d'ambdues no deixa de créixer. Això fa pensar que el paper mediador del Defensor és cada vegada mes acceptat per la comunitat universitària.

Cal assenyalar també l'increment en l'ús del correu electrònic per a posar-se en contacte amb l'Oficina, si bé hem optat també per respondre després de comentar el problema personalment amb el reclamant. A la taula 1 presentem un esquema de les consultes i reclamacions ateses.

CONSULTES

TEMES

RECLAMACIONS

PRESENTADES PELS ALUMNES

Positives

Negatives

Tancades

Sense resoldre

19

Accés Universitat

4

16

Beques i ajudes a l'estudi

7

1
2

Estudis estrangers

107

Exàmens i qualificacions

2

1

182

Organització docent

11

2

2

4

13

Plans d'estudi

3

1

339

SUBTOTAL

27

3

3
5

PRESENTADES PEL PERSONAL DE LA UNIVERSITAT

Positives

Negatives

Tancades

Sense resoldre

30

PDI, PAS

1

PRESENTADES PEL PERSONAL I ELS ALUMNES

Positives

Negatives

Tancades

Sense resoldre

28

Infraestructura

2

2

5

Problemes lingüístics

1

1

3

Diversos

3

1

36

SUBTOTAL

6

4

405

TOTAL

49

RESOLTES DE L'ANY ANTERIOR

Positives

Negatives

Tancades

TOTAL

1

1

2

 

Total de consultes: 405 (2 van acabar en reclamació)
Total de reclamacions: 49.
Total de consultes + reclamacions: 452.
Total de reclamacions resoltes de l'any anterior: 2.

En la figura 1 presentem un gràfic que indica els diversos temes consultats o objecte de reclamació.

 


 

 

 
 
 
 
 
  Comienzo de la página
 
     
 
 
 
 

 

3.1 Consultes

La consulta, que és l'actuació més senzilla, continua sent la més utilitzada per la comunitat universitària. S'efectua sense més tràmits que la sol·licitud, bé a l'oficina, per telèfon o per correu electrònic. No és necessari que l'interessat done el seu nom si no ho vol. El paper del Defensor Universitari és, conjuntament amb l'interlocutor, o interlocutors, escoltar el problema i analitzar-lo i trobar les possibles solucions a la vista de la legalitat vigent i la pràctica normal en la vida universitària.

En moltes ocasions, la solució als problemes l'hem obtingut canalitzant i dirigint a l'interessat cap a l'oficina, departament, càrrec administratiu o òrgan de govern convenient. En altres ocasions hem fet una tasca de mediació, per a obtenir informació complementària, desfer equívocs o aconseguir un acord amb què resoldre el problema de manera satisfactòria.

En ocasions es tracta simplement de sol·licitud d'informació sobre procediments administratius, en aquests casos, l'Oficina facilita la informació necessària al sol·licitant, si són temes senzills (normatives de revisió d'exàmens, etc.), o bé el dirigim cap al centre o persones escaients.

És difícil establir la línia que separa una consulta d'una reclamació, perquè en nombroses ocasions les consultes, per la dinàmica del plantejament del problema i la gestió, són tractades com a reclamacions, si bé no segueixen el procediment previst. En altres casos, la prudència aconsella plantejar el problema com una consulta, per evitar en l'altra part la susceptibilitat que pot implicar presentar una queixa.

En el període cinquè , al que correspon aquest informe, s'hi han presentat 405 consultes:


a) Presentades per alumnes


Accés a la Universitat: 19 consultes

5 sol·liciten informació general sobre accés, carreres, etc.
3 consideren que no han estat degudament informats.
3 sobre l'accés a la Universitat de majors de 25 anys.
2 fan referència a les llistes d'espera.
2 referents a la permanència en la Universitat.
4 fan referència a canvi de carrera, convalidacions a un estudiant estranger, proves de selectivitat i accés per a titulats.

Alumnes estrangers : 2 consultes

1 sobre convalidacions.
1 pel que fa a l'accés a la biblioteca.

Beques i ajudes a l'estudi: 16 consultes

4 sobre denegació i les causes.
2 per retard en el cobrament de les beques concedides.
10 sobre informació general relativa a ajudes a discapacitats o a tercer cicle, barems per a la concessió, certificacions necessàries, exigència de pagament de taxes improcedents per tenir sol·licitada beca, pèrdua de documentació, detalls de la convocatòria, etc.

Exàmens i qualificacions: 107 consultes

38 sobre el procés de revisió/reclamació, terminis i possibilitats d'èxit.
19 fan referència als barems en la qualificació d'exàmens.
11 sobre les qualificacions obtingudes en l'examen, per sota de l'esperat.
9 fan referència a l'aprovat per compensació per a alumnes als quals els falta una assignatura per a acabar la carrera.
6 sobre els criteris d'avaluació.
4 relati
us a copiar en exàmens i les conseqüències, d'acord amb el Reglament de Disciplina Acadèmica (Decret 8-9-1954 BOE 12-10-1954) .
4 sobre pèrdues d'exàmens i la possible solució.
3 sobre errors en qualificacions en actes o taulers d'anuncis.
2 sobre els programes.
1 sobre expulsió d'un examen (es va convertir en reclamació).
10 sobre aspectes generals com la dificultat de l'examen i la seva avaluació, repetició d'exàmens, exàmens orals i el requeriment de la presència de tres professors, projecte fi de carrera i l'avaluació, docència inadequada segons l'opinió dels discents, temor a represàlies per part del professor, tutories i finalitat, acord amb un professor, propietat intel·lectual dels treballs fets pels alumnes i sobre el Programa Erasmus.

Organització docent: 182 consultes

26 fan referència a coincidència d'horaris d'assignatures i dates d'exàmens.
23 sobre convalidacions, el seu procés administratiu i el seu retard a comunicar el resultat.
22 sobre el procés de matriculació, la seua dificultat, falta d'informació, etc.
19 sobre professors que no compareixen el dia de l'examen o falten a algunes classes.
8 sobre crèdits, la seua incidència en els plans d'estudi i per a acabar la carrera.
8 sobre les actes, la seua elaboració i presentació.
6 sobre les taxes acadèmiques, la seua quantia i consideració.
5 sobre l'assistència a classe dels alumnes; la seua possible obligatorietat i la seua consideració per a aprovar o suspendre.
5 sobre la convocatòria extraordinària de desembre, la seua matriculació i la seua anul·lació.
5 sobre el nombre de convocatòries i la permanència en la Universitat.
4 sobre canvis de grup per coincidència amb activitats laborals o d'altre tipus.
4 sobre relacions professor - alumne, que haurien de ser més flexibles.
3 sobre la targeta universitària; el seu cost de renovació, la seua emissió en cas de pèrdua, etc.
3 sobre certificats i dificultat per a obtenir-los.
3 sobre permanència en la Universitat en cursos avançats.
2 sobre els cursos de postgrau.
2 sobre les pràctiques experimentals i el seu desenvolupament.
2 perquè no s'imparteixen les classes programades.
2 sobre la setena convocatòria i els seus requisits d'acord amb la normativa vigent.
2 sobre la Biblioteca, el seu funcionament i el préstec de llibres.
2 sobre lliurament de documentació.
2 referents a tipus d'exàmens.
1 sobre alumne amb una única assignatura per a acabar la carrera, que es va convertir en reclamació.
23 sobre altres aspectes generals com actitud de prepotència del professor cap a l'alumne, circumstàncies que duen a un professor a impedir l'entrada a classe, defunció de professor i repercussió en el curs, qualitat de l'ensenyament, desenvolupament de les classes, canvi de carrera, canvi d'universitat, convenis subscrits per la Universitat, Programa Erasmus, estudis en la Universitat, exempció del valencià en estudis de Magisteri, falta d'assignatures optatives, homologació d'estudis, informació general, dificultat per a la lectura de la tesi, material que es dóna als alumnes, assistència a classe com oient, consideració que la Universitat ha de pagar la traducció d'un diploma Erasmus, salut delicada, temaris, característiques del títol, transport al lloc de les pràctiques i informació general.

Plans d'estudi: 13 consultes

Hem atès consultes sobre diversos aspectes generals: normatives que regeixen els canvis de plans d'estudi, possibles perjudicis derivats de l'obligatorietat del canvi, complements de formació entre títols, etc.

b) Presentades pel personal de la Universitat (PDI - PAS) : 30 consultes

18 d'ordenació docent, referents a: calendari laboral de becaris, canvi d'assignatures, convenis UA-empresa, examen de desembre, Pla d'Ordenació Docent, constitució d'un nou departament, preactes, canvi d'horaris, reducció d'activitat docent per motiu d'investigació, tutories, ús del valencià.
3 sobre copiar en exàmens i criteris d'avaluació.
2 sol·licituds de mediació.
7 sobre altres aspectes: retencions en el sou, certificats de beques, incidents interpersonals, discapacitats, la RPT (Requalificació dels llocs de treball), desqualificacions laborals i disconformitat amb un escrit d'un alumne.

 

c) Presentades pel personal de la Universitat i alumnes


Infraestructures: 28 consultes

4 sobre incidents ocorreguts per robatoris.
4 sobre salut (presència de mosquits, possible consum d'estupefaents tabac).
3 sobre la capacitat i les condicions de les aules.
2 sobre el servei en les cafeteries-menjadors.
2 sobre les instal·lacions esportives.
2 sobre el transport al campus.
11 sobre accidents laborals, horari de biblioteca, confidencialitat de dades al sol·licitar projecte fi de carrera, laboratoris experimentals, preu del paper, oficina d'objectes perduts, servei de seguretat del campus, funcionament de la Societat de Relacions Internacionals, avaria telefònica que impedeix enviament per fax de documentació, treball fora de la universitat, falta de respecte de la norma de silenci en determinats ambients.


Problemes lingüístics: 5 consultes

Aquests fan referència a l'ús del valencià en classe que no és de línia en valencià, documentació en una única llengua, presentació d'un curs en una única llengua, elevat nivell de les classes de valencià en un curs, i incident sobre docència en valencià comentat per un professor.


Diversos: 3 consultes

2 referents a problemes amb l'orla de fi de curs
1 sobre associacions d'alumnes

 

3.2 Reclamacions


Des d'agost del 2000 fins al 31 de juliol del 2001 s'han presentat un total de 49 reclamacions, comentades a continuació, la majoria d'elles (45) corresponen a l'alumnat.

a) Presentades per alumnes

Accés a la Universitat: 4 reclamacions

2 fan referència a persones que volen acollir-se al contingent d'accés per a esportistes d'elit (45/2000 i 46/2000), ambdues amb resultat positiu.

1 a l'accés de majors de 25 anys (53/2000). Un alumne reclama perquè vol fer uns estudis per als quals ha estat declarat APTE però no pot accedir-hi perquè hi ha altres persones per davant d'ell amb millor nota. Va estar informat i, finalment, va entrar. Positiva.

1 (43/2000) sobre alumna que reclama perquè s'han saltat el seu torn de la llista d'espera en no acudir el dia que corresponia. Ella considerava que l'havien donat la informació incorrectament. Finalment s'ha pogut resoldre el problema plantejat i l'alumna ha pogut matricular-s'hi. Positiva.

Beques i ajudes a l'estudi: 8 reclamacions

5 per denegació d'aquesta.

(59/2000) Un alumne reclama que no li reconeixen el dret al descompte del 50% per ser membre de família nombrosa, ja que va presentar la documentació després del 15 d'octubre. Després de consultar la Llei de Taxes de la Comunitat Valenciana (BOE 13-3-98) i comentar-ho amb el Servei de Coordinació i Informació i amb la Secretaria del Centre, es va acceptar la documentació lliurada, i el segon rebut no va haver de pagar-lo. Resolució positiva.

(1/2001) Una alumna està disconforme amb la negativa d'ajudes a l'estudi de la Universitat a pesar de complir els requisits, a causa de raons pressupostàries. Vam comentar-ho amb el Negociat de Beques, i vam comprovar que l'alumna quedava en les últimes posicions d'acord amb el barem establert en el Decret 2298/1983 de 28 de juliol. Resolució negativa.

(2/2001) Una alumna reclama per denegació de beca, que troba injustificada pels motius que raona en la reclamació. Vam comentar-ho amb els responsables i, finalment, la beca li va ser concedida. Resultat positiu.

(10/2001) Un alumne es troba amb el problema d'haver de pagar la taxa de matriculació per haver-li denegat la beca que hi havia sol·licitat. Sol·licita una demora en el pagament fins a l' 11 de juny. El termini per al pagament és fins el 30 de maig, ja que cal disposar de preactes per a l'examen de juny, i no es pot sobrepassar la data de 30 de maig. A l'alumne li han donat, per tant, 15 dies més per a resoldre el problema de pagament. Es considera, per tant, la gestió com positiva.

(13/2001) Una alumna a qui li han denegat beca perquè no complia els requisits acadèmics, ja que una assignatura que tenia aprovada no figurava així en l'acta perquè la professora, per una errada, no l'hi havia introduïda. Posteriorment la professora va modificar l'acta, incloent-hi l'aprovat de l'alumna, però el Ministeri d'Educació i Tecnologia va denegar-li la beca, i malgrat el recurs, havia d'abonar les taxes. Vam parlar amb el Negociat de Beques, i amb la Secretaria de la Facultat corresponent. L'alumna no va haver de pagar la matrícula ja que el Ministeri d'Educació i Tecnologia, presumiblement, li concedirà la beca. S'ha fet d'intermediari entre les dues administracions. Resolució positiva.

(20/2001i 21/2001) 2 reclamacions per endarreriment a contestar. Dos alumnes reclamen perquè no els han informat encara sobre la concessió o no de la beca, sobrepassat el temps límit per a fer-ho. El Negociat de Beques comenta que la comunicació s'ha retardat a causa de la informació enviada pel Ministeri d'Hisenda. Transmetem el coneixement d'aquests fets als alumnes i els comuniquem que les beques del Ministeri d'Educació i Ciència estan tramitades com a concedides per part de la Universitat d'Alacant. Considerem aquestes reclamacions com de resolució positiva.

(14/2001) 1 reclamació per confusió administrativa. Una alumna titulada d'un pla antic i matriculada en primer curs d'una altra carrera li deneguen la beca del Ministeri d'Educació i Tecnologia per ser titulada i cursar primer curs. L'alumna va ser informada a principi de curs en la Secretaria de la Facultat que no podia accedir al 2n cicle, ja que el seu títol no estava homologat, a efectes acadèmics, a l'actual. L'alumna ha tingut bon rendiment acadèmic en el primer quadrimestre d'aquest any. Vam recopilar informació sobre la situació d'aquests titulats en altres universitats i es va dur el tema al Jurat de Becaris, que va interpretar que la Universitat li podia haver donat una informació incorrecta, i allò li havia perjudicat i negat la possibilitat de tenir beca del Ministeri d'Educació i Tecnologia en el 2n cicle. Vam proposar que li concediren beca del fons social per a pagar la seua matrícula. Resolució positiva.


Exàmens i qualificacions: 3 reclamacions, totes sobre el procés de revisió i reclamació d'exàmens.

(48/2000) Una alumna recorre al Defensor per a iniciar el procés de reclamació d'exàmens ja que, segons la seua informació, no s'havia realitzat la revisió d'exàmens. Des de l'Oficina, vam ajudar-la a preparar la sol·licitud de revisió, d'acord amb el procediment establert. El suspens s'ha mantingut. L'alumna és conscient que no té un examen brillant, encara que considera que s'han infravalorat les contestacions a l'examen. Des de l'Oficina valorem que l'examen ha estat revisat i per tant el resultat de la gestió és positiu.

(52/2000) Una alumna reclama la qualificació de l'examen de juny i l'examen de desembre del curs 2000-2001, perquè no veu degudament motivada la qualificació. L'hem assessorat sobre el procediment de fer el procés de reclamació, fent incís en la part tècnica de l'examen reclamat i basant-se en documentació. Finalment l'alumna ha estat aprovada en la reclamació a l'examen de desembre. Resolució positiva.

(61/2000) Una alumna que reclama al Defensor el procediment de qualificació perquè pensava que s'havia d'adreçar al Defensor Universitari. Hem comentat aquesta qüestió amb l'alumna i la professora corresponent. L'hem aclarit a l'alumna el procediment administratiu a seguir i l'hem proposat fer una labor d'informació /mediació, cosa que l'alumna no va acceptar, i va preferir seguir el procediment administratiu. El Servei Jurídic de la Universitat ha aclarit els passos a seguir en aquest procediment. Per part d'aquesta Oficina es considera el tema tancat.


Organització docent: 19 reclamacions

8 sobre matriculació

(38/2000) Un alumne reclama perquè van anul·lar la matrícula de 1r curs d'una diplomatura, ja que quan li van denegar la beca, no va pagar la matrícula. Va presentar reclamació a la denegació de beca. Vam parlar amb la Secretaria del Centre. Van comunicar l'alumne que havia de pagar després de la denegació de la beca, i d'això hi ha constància. Com era alumne de 1r curs es creava el problema que no poguera matricular-s'hi l'any següent per no fer la preinscripció. El centre, després d'estudiar el problema, ha matriculat de nou l'alumne. L'alumne ha quedat satisfet davant la gestió feta. Resolució positiva.

(42/2000) Un alumne presenta reclamació per no haver estat atesa la seva sol·licitud d'accés a una carrera per informació errònia. Pendent de resolució. Resolució positiva.

(44/2000) Un alumne reclama perquè li havien comentat que amb el canvi de matrícula d'una assignatura per una altra, també es canviava el treball associat que calia fer en una per l'altra. Vam parlar amb la Secretaria del Centre, i tot es va resoldre sense cap problema. En qualsevol cas, hem aconsellat l'alumne que vigile que li posen la nota del treball que ha fet.

(54/2000 i 56/2000) Alguns alumnes reclamen perquè durant la primera quinzena d'octubre se'ls va comunicar que quedaven sense matricula d'una assignatura de lliure elecció a pesar que el primer dia de classe el professor acceptava els alumnes de la seua titulació, i va dir que els treballs de pràctiques els podien fer sense la tutela del professor. Vam parlar amb el professor, amb el Servei Jurídic, i amb la Secretaria del Centre. Des del punt de vista administratiu, el procés de desmatriculació ha de fer-se de forma justificada, i això no ha succeït. Per altra banda el contingut d'aquesta assignatura era molt bàsic per a alumnes de la titulació que estudiava l'alumne, i el Real Decret 1267/1994 de 10 de juny, pel qual s'estableixen les directrius generals dels Plans d'Estudi, estableix que en cap cas podrien ser objecte de lliure elecció aquelles matèries de contingut idèntic o molt similar a les pròpies ja cursades. El Defensor va oferir als alumnes la mediació per a matricular-se en una altra assignatura. Els alumnes van parlar amb el Director del Centre i finalment van acceptar matricular-se en una altra assignatura d'interès per a ells. Es consideren ambdues com de resolució positiva.

(62/2000) Una alumna que es va matricular en una determinada assignatura, rep carta en la qual apareix matriculada en una altra. Sol·licita la modificació de matrícula com més aviat millor per tractar-se d'una assignatura quadrimestral i tenir, per tant, l'examen al febrer. Es va tancar el cas sense cap intervenció per part del Defensor, ja que es va resoldre el problema.

(4/2001) Una alumna pensava que estava matriculada de 1r, però l'ordinador no va recollir la validació final. Vam comentar el tema amb el sotsdirector del Servei Coordinació i Informació, i vam enviar un correu electrònic al vicerector d'Alumnat, amb el raonament dels motius que podien justificar que l'alumna es confonguera. Finalment es va permetre que l'alumna es matriculara. Resolució positiva.

(19/2001) Una alumna presenta una petició per a pagar el segon rebut de la matrícula d'estudis de postgrau-doctorat. Davant la malaltia del pare, l'alumna havia sol·licitat l'anul·lació de matrícula amb devolució del primer rebut. L'anul·lació va estar concedida, però l'import, del primer termini de matrícula, no va estar retornat. Posteriorment va veure que podia abordar amb èxit el segon curs, i va sol·licitar fer-lo, pagant, lògicament, el segon rebut. Després de les gestions fetes, finalment es va accedir a la petició de l'alumna. Resolució positiva.

(15/2001) 1 sobre trasllat d'expedient. No pot fer trasllat d'expedient a una carrera tècnica a causa del canvi de pla d'estudis. Està encara pendent de resolució.

2 sobre errors en les actes

(39/2000) Una alumna reclama perquè apareixen com "no presentat", en les qualificacions rebudes en el mes d'agost, 5 assignatures que havia aprovat. Es va comprovar que va ser un error tècnic, d'acord amb la Secretaria del Centre, i vam comentar l'alumna que els professors havien de modificar les actes incloent-hi els aprovats corresponents. Vam seguir la qüestió fins a que es va resoldre satisfactòriament. Resolució positiva.

(9/2001) Una alumna ha tingut problemes amb dues qualificacions en les quals, per errada, no constava l'aprovat en les actes. Hem fet el seguiment del tema fins a la modificació de l'acta. Resolució positiva.

(12/2001) Un alumne vol canviar-se de Pla d'Estudis. Pendent de resolució.

1 sobre convalidacions

(63/2000) Un grup d'alumnes es queixa perquè en anys anteriors es concedia la convalidació d'una determinada assignatura del Curs d'Aptitud Pedagògica, i en aquest curs no ha estat possible. Vam recaptar informació sobre aquest tema a la coordinadora del Curs d'Aptitud Pedagògica, i al coordinador de l'àrea a la qual pertany l'assignatura, amb la sol·licitud d'una justificació per part dels responsables de l'àrea, i així ho van fer. Vam traslladar al signant d'aquesta reclamació el procediment seguit, i ens van informar que per al pròxim curs, segons el responsable de l'àrea de coneixement, el problema no sorgirà. Hem considerat que hem contribuït a aclarir el tema, però el resultat ha estat negatiu.

1 referent a crèdits de lliure configuració

(57/2000). Un alumne d'una diplomatura reclama perquè no li reconeixen els crèdits de lliure configuració per tenir el títol superior d'un idioma, ja que va cursar una assignatura relacionada amb l'idioma. La Secretaria del Centre no accepta que li atorguen 6 crèdits, però el professorat ho veu possible. Segons la normativa vigent no queda justificada la decisió de la Secretaria i ateses les circumstàncies, vam proposar l'alumne que parlara amb el Director del Departament. Així ho va fer i va resoldre el problema. Resolució positiva.

1 sobre dates d'exàmens

(41/2000) Un alumne reclama perquè al maig de 2000 va obtenir de la pàgina web de la Universitat el calendari d'exàmens, i d'acord amb el calendari, s'han avançat 2 exàmens. Vam donar informació a l'alumne i còpia de la normativa d'horaris, on s'indica que els exàmens no es poden avançar. Un professor va ser receptiu i va comentar que li repetiria l'examen. Amb l'altre professor, es va parlar del tema i després d'un intercanvi d'impressions i esclariment dels fets que han conduït a l'errada d'horaris, el professor va decidir fer-li l'examen. Resultat positiu.

1 sobre falta de docència d'una assignatura

(55/2000) Alguns alumnes reclamen perquè no se'ls està impartint l'assignatura de la carrera. Vam comentar la qüestió amb els alumnes de forma general, i vam parlar amb el Director del Departament a què pertany l'assignatura i amb el vicerector d'Ordenació Acadèmica, amb el suggeriment de contractar un professor amb una col·laboració docent o un professor associat. El problema es va resoldre i les classes van començar. Resultat positiu.

1 sobre reconeixement d'especialitat

(22/2001) Pendent de resolució.

1 sobre nivell exigit en una assignatura (3/2001). Un grup d'alumnes està disconforme amb el nivell de partida d'una llengua en els estudis d'una diplomatura. Aquest grup d'alumnes no hi havia cursat prèviament cap assignatura d'aquesta llengua, i exigia que es partira des del començament, si més no pel que feia als alumnes que estaven en aquesta situació. Vam parlar amb el Servei Jurídic de la Universitat d'Alacant i amb una professora del Departament corresponent. Fruit d'aquestes converses va ser la carta que vam enviar a la primera signant de l'escrit què informa del desenvolupament de les gestions, i explica que no es podia accedir a allò sol·licitat ja que la majoria dels estudiants disposava ja d'un nivell considerable. Se'ls va comentar la possibilitat d'accedir a estudis d'iniciació. El resultat va ser negatiu per als interessos de les persones que van reclamar, encara que hem contribuït a aclarir la situació.

1 sobre adaptació de crèdits. (47/2000). Una alumna considera que no se li ha aplicat la normativa d'adaptació de crèdits en el trasllat des d'una universitat privada a la d'Alacant. Vam parlar amb la Secretaria de la Facultat corresponent, i hem fet una tasca de seguiment i mediació a fi que tinguera ben adaptat l'expedient. L'alumna treballa en una província fora d'Alacant i li hem avisat i ajudat en tots els aspectes que s'han presentat. Ha tallat la relació amb l'Oficina, perquè, o li han resolt l'adaptació, o l'ha deixat d'interessar. Hem tancat el tema.

Planes d'Estudis: 4 reclamacions

3 sobre canvi de temaris (49/2000; 50/2000; 51/2000). Tres alumnes reclamen perquè els professors els han comentat que han canviat el temari i les condicions d'examen d'algunes assignatures del pla antic, a extingir, i, per tant, els alumnes han d'acceptar noves condicions juntament amb els programes nous. Es va parlar amb els professors de les assignatures fent
una tasca de mediació. Als professors se'ls va comentar que, ja que els alumnes no tenien dret a docència, no se'ls podia exigir el temari nou. Alhora es va comentar aquest tema amb el Secretari de la Facultat, qui va afirmar que havia enviat una circular a tots els professors de la Facultat en termes similars. Els alumnes han de valorar presentar-s'hi amb el temari i condicions del pla antic o amb les condicions dels alumnes del pla nou. La mediació els ha semblat positiva a tots tres.

1 referent en canvi de pla d'estudis (8/2001). Pendent de resolució.


b) Presentades pel personal de la Universitat (PDI - PAS)

1 que fa referència a una sol·licitud de mediació (18/2001). Pendent de resolució.

c) Presentades pel personal de la Universitat i alumnes

Infraestructura: 4 reclamacions

1 sobre el Servei de Vigilància de la Universitat (40/2000). Un alumne va observar l'actuació d'un membre del Servei de Vigilància, l'actuació de la qual, segons l'opinió d'aquest, va ser desproporcionada. Vam escoltar la versió de l'incident per part del membre del Servei de Vigilància, i vam parlar també amb el Director del Centre on es va produir aquest. Amb el nostre interès hem contribuït a considerar que l'actuació d'aquest Servei ha de ser moderada i raonable, sense que això implique cap tipus de valoració sobre les persones que van intervenir en l'incident. Vam enviar un correu electrònic i una carta a l'alumne. Considerem positiu el resultat de les gestions.

1 sobre els autobusos (60/2000). Un alumne d'un altre municipi comenta que no té cap possibilitat d'obtenir un lloc en l'autobús de la vesprada, i, per tant, demana que li accepten la sol·licitud de canvi de grup de la vesprada al del matí. Vam estudiar el tema amb l'alumne, li vam proposar que recollira informació d'horaris de trens i que obtinguera un certificat que justificara que no disposava de lloc en l'autobús de la vesprada. Vam parlar amb l'associació d'estudiants encarregada del transport i amb la Secretaria del Centre en què estudia. L'alumne ha obtingut el permís per a canviar de grup en les assignatures d'última hora que eren les que li impedien agafar el tren. La solució és positiva.

1 sobre els aparcaments (7/2001). Pendent de resolució.

1 sobre la Targeta d'Identificació Universitària (17/2001). Pendent de resolució.


Problemes lingüístics: 2 reclamacions.

(58/2000) Un alumne ha rebut l'informe de la matrícula únicament en valencià, i el volia en els dos idiomes oficials. Pendent de resolució.

(64/2000) Una alumna reclama perquè el professor va obligar-la a traduir al castellà la presentació d'un treball originalment en valencià. En una altra ocasió, aquest professor va interrompre la presentació d'aquest. Hem parlat amb el professor, que reconeix el dret de l'alumna a expressar-se en valencià i a no ser obligada a traduir al castellà. Hem parlat amb l'alumna i no ha manifestat cap disconformitat amb el resultat del procés, i per tant, donem el tema com a resolt. Gestió positiva.


Diversos: 4 reclamacions

(5/2001) Un professor considera que hauria d'haver algun tipus d'actuació perquè es respectaren les normes de no fumar dins els edificis públics, incloent-hi els passadissos. Vam parlar amb el Servei de Prevenció i ens va comunicar l'existència d'uns adhesius que poden col·locar-se en les parets i que s'envien a les consergeries. 5 van ser recollits i enviats al reclamant perquè, d'acord amb el conserge, els col·locaren a les zones on no es respecta la prohibició de fumar. Amb això s'ha contribuït a la conscienciació que s'han de respectar les normes. Gestió positiva.

(6/2001) Un alumne protesta perquè en el títol oficial apareix com a data d'obtenció d'aquest la data en què va pagar les taxes corresponents i no la de la convocatòria en què va aprovar l'examen. Hem tractat el problema i s'ha accedit a la demanda de l'alumne. Gestió positiva.

(11/2001) Sobre problemes personals entre dos alumnes. Pendent de resolució.

(16/2001) Un grup de becaris i ajudants se sent discriminat per l'exclusió dels censos electorals, de les bases de dades del Secretariat d'Esports, del Directori de la Universitat d'Alacant i del préstec de llibres de les Biblioteques. Vam parlar de la qüestió amb el Director Tècnic del Secretariat d'Esports, perquè consideraren els becaris en el futur. El mateix procediment caldrà fer quan hi haja un esdeveniment electoral. També hem subministrat al reclamant les normes de préstecs de la Biblioteca, on no ha d'haver cap tractament discriminatori dins el PDI. El resultat de la gestió és positiu. 

 

d) Resoltes del període anterior

Del període anterior s'han resolt 2 reclamacions en aquest període.

(21/2000) Sobre cartells de cursos organitzats en la Universitat només en castellà. Vam parlar amb el Vicerectorat responsable i amb la directora de la Seu Universitària que organitzava els cursos perquè es prengueren les mesures oportunes. Vam seguir la qüestió i vam veure que en el curs següent el problema continuava, i novament vam fer les gestions amb els responsables dels cursos, que ens van explicar que aquests eren cursats per alumnes estrangers, i la publicitat estava únicament en castellà i anglès. El tema es va tancar.

(26/2000) Sobre convalidacions. Resolt positivament.

 

 
 
 
 
 
  Comienzo de la página
 
     
 
 
 
 

 

4 . PRESSUPOST ECONÒMIC


Des de la creació, l'Oficina del Defensor Universitari va estar dotada amb pressupost econòmic propi. En la taula 2 desglossem les despeses fetes des de l'any 1998.

1998

1999

2000

2001

TOTAL

  1 Mobiliari

0
0
0
33.261
33.261

  2 Equips

76.044
0
106.140
315.349
497.533

  3 Fungible

153.054
260.737
36.218
118.902
568.911

  4 Dietes / protocol

77.520
9.184
120.266
33.338
240.308

  5 Telèfon / fax

170.450
70.319
87.283
119.128
447.180

  6 Fotocòpies

38.109
159.510
26.991
85.283

309.893

  7 Altres

100.203
130.750
86.261
1.800
319.014

Pressupost de despeses

615.380

630.500

463.159

707.061

2.416.100

1 Mobiliari: armaris, arxivadors, etc.
2 Equips: ordinadors, fotocopiadora, impressora, etc.
3 Fungible: paper, tòner, carpetes, etc.
4 Dietes /protocol: assistència del personal de l'Oficina a reunions del personal d'administració, de Defensors Universitaris, o a despeses derivades de la visita d'altres Defensors a aquesta Universitat.
5 Telèfon / fax: telefonades i enviament de fax
6 Fotocòpies
7 Diversos: enquadernació de l'informe del Defensor per al Claustre, elaboració de la I Trobada Estatal de Defensors de la Comunitat Valenciana , tríptics sobre la figura del Defensor, etc.

A la taula 3 presentem els pressupostos dotats, les quantitats gastades i les quantitats retornades durant el període de funcionament. Des de l'Oficina hem intentat practicar la racionalitat econòmica, amb l'única despesa d'allò que hem considerat imprescindible, i amb criteris d'estalvi.

Any

Pressupost

Despesa

Quantitat retornada

2001

1.606.500
707.061
899.439

2000

1.575.000
463.159
1.111.841
1999
1.500.000
630.500
869.500
1998
1.500.000
615.380
884.620

TOTAL

6.181.500

2.416.100

3.765.400

 

 

 
 
 
 
 
  Comienzo de la página
 
     
 
 
 
 

 

5 . REFLEXIONS FINALS


Com en els anteriors informes, en aquesta secció presentem comentaris, que en aquesta ocasió seran breus, sobre la dinàmica que vivim en l'Oficina.

En primer lloc, volem agrair a la comunitat universitària la col·laboració que ha prestat a aquesta Oficina, especialment per part del PAS dels diferents serveis.

En segon lloc, voldriem parar atenció als lectors d'aquest informe sobre l'existència d'un Manual de Gestió Acadèmica, que recull les normes amb què es regulen els exàmens, els programes de les assignatures, els canvis d'horaris i dates d'exàmens, etc., l'adreça d'Internet és: http://www.ua.és/és/normativa/gestacad/index.html

Aquest manual pot ser útil tant per a l'alumnat com per al professorat.

Finalment, i atès que un dels aspectes més consultat en aquesta Oficina és el que fa referència als exàmens i el desenvolupament dels programes, hem considerat interessant presentar el significat dels missatges del professor de la Universitat de Wisconsin, Dr. R. Byron Bird, sobre les set regles per a l'ensenyament. Aquestes són:

No presumisques, ni inventes, ni intimides. Coneix perfectament allò que vas a ensenyar, per què ho vas a ensenyar i com ho vas a ensenyar. El treball del professor és servir l'estudiant .

R. B. Bird és un prestigiós professor d'Enginyeria Química que ha publicat aquestes set regles en la revista d'educació Chemical Engineering Education , Summer 1993, pàg. 164-165

Des de l'Oficina hem comprovat que molts professors estan en la línia d'aquestes set regles i pretenem contribuir a estendre la pràctica a la totalitat del professorat.

 

 
 
 
 
 
  Comienzo de la página
 
     
 
 
 
 

 

«No presumisques,
...no inventes,
...no intimides»

R.B. Bird, professor de la Universitat de Wisconsin

Universitari

 

 

 
 
 
 
 
Comienzo de la página