ACTIVITATS REALITZADES O COORDINADES DES D'AQUEST VICERECTORAT

 
 

 

 

El Vicerectorat de Relacions Institucionals i Internacionals va passar a anomenar-se, pel juny de 2001, Vicerectorat de Coordinació i Comunicació

Vicerectorat de Coordinació i Comunicació

 

L'Equip de Govern que sorgeix després de les eleccions, del 15 de juny de 2001, està format, entre d'altres, pel Vicerectorat de Coordinació i Comunicació que assumeix les funcions pròpies de les relacions institucionals i internacionals. Així mateix, és responsable d'aquelles accions que, per la seua natura transversal, afecta el funcionament de diversos vicerectorats, tals com la comunicació interna i externa i la qualitat.


FUNCIONS

1. Coordinació de les tasques de l'equip rectoral, referides a les relacions institucionals i a la premsa

2. Foment de les relacions internacionals; seguiment de les relacions bilaterals i la cooperació internacional amb universitats i institucions.

3. Coordinació de la participació de la Universitat d'Alacant en els programes d'Educació de la Unió Europea (Erasmus, ECTS, Tempus, etc.), que es gestionen a través del Secretariat de Relacions Internacionals; coordinació dels programes amb Amèrica Llatina i dels programes de cooperació al desenvolupament amb universitats de països del tercer món.

4. Suport a l'activitat internacional dels òrgans de govern (presència en xarxes i forums internacionals, etc.).

5. Impuls de la mobilitat internacional, a través de les convocatòries de borses de viatge per a professors; com també de les ajudes a la internacionalització del PAS.

6.Coordinació d'actes institucionals; preparació de visites i reunions institucionals.

7. Promoure l'execució de convenis internacionals i institucionals; foment de les relacions universitat-entorn social.

8. Definició i gestió de la imatge institucional.

9. Coordinació de les societats anònimes (Taller d'Imatge i Societat de Relacions Internacionals)

10. Preparació dels actes protocol·laris de la Universitat, (obertura de curs, investidura de doctors honoris causa , etc.)

11. Implantació de la política estratègica de la Universitat d'Alacant

S'estructura en tres secretariats:

1. Secretariat de Relacions Institucionals i Comunicació.
2. Secretariat de Qualitat
3. Secretariat de Relacions Internacionals i Cooperació.

A més, el Vicerectorat dissenya i té funcions executives sobre les dues societats anònimes que han estat creades per la Universitat d'Alacant: el Taller d'Imatge i la Societat de Relacions Internacionals.


SECRETARIAT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I COMUNICACIÓ

1. Projectes i Representació Institucional
2. Oficina de Relacions Institucionals i Protocol
3. Oficina de Comunicació
4. Convenis


SECRETARIAT DE QUALITAT

Aquest Secretariat de nova creació neix sobre les bases del GESTEC , unitat depenent de l'ICE.

Les labors desenvolupades pel GESTEC durant el curs 2000-2001 van ser:

En la convocatòria de l'any 2000 (Ordre de 19 de maig de 2000 , BOE núm. 123 de 23 de maig), la Universitat d'Alacant ha participat en aquesta Convocatòria amb un projecte temàtic que abasta totes les titulacions que s'imparteixen en dos centres: la Facultat d'Educació i l'Escola Universitària de Ciències Empresarials Germà Bernàcer.

Aquesta Escola es troba en ple procés avaluador, ja que s'ha procedit a la remissió al Consell d'Universitats de l'informe final de diplomat en ciències empresarials i estem finalitzant la fase d'autoavaluació per a la Facultat d'Educació.

A més, s'ha inclòs una acció especial, assumida en anys anteriors per altres universitats valencianes: l'organització juntament amb el Consell d'Universitats, d'una jornada de formació d'avaluadors, dirigida als membres dels comités d'autoavaluació de les universitats del País Valencià i les Illes Balears. Per a aquest esdeveniment, es va contar amb l'assessorament i participació directa d'especialistes en matèria d'avaluació de la Qualitat d'Universitària. A la jornada van acudir gran nombre d'integrants dels comitès d'autoavaluació (prop de 130) de les universitats Jaume I de Castelló, Universitat Politècnica de València, Universitat de València, Universitat Miguel Hernández, Universitat de les Illes Balears i de la Universitat d'Alacant. La gran participació activa d'assistents, amb nombroses preguntes i observacions, va afavorir l'intercanvi d'impressions i objectius entre aquests assistents i els ponents. El programa va ser el següent:PLA NACIONAL D'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE LES UNIVERSITATS (PNECU)
JORNADA DE FORMACIÓ DE LES UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA I ILLES BALEARS

19 d'octubre de 2000.
UNIVERSITAT D'ALACANT -CONSELL D'UNIVERSITATS

PROGRAMA


10:00h Recepció, lliurament de documentació i cafè de benvinguda
10:30h INAUGURACIÓ: Objectius de la jornada
Rector Magnífic de la Universitat d'Alacant
Ilm. Sr. Dtor. General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació de la Generalitat Valenciana
Excm. Sr.Vicerector de Centres i Estudis
Consellera Tècnica de la Subsecretaria d'Estudis del Consell d'Universitats

PRIMERA SESSIÓ

11:00h El Pla Nacional d'Avaluació de la Qualitat de les Universitats: línies generals
Metodologia del PNECU: el paper dels Comités d'Autoavaluació
Nuria Garreta Tornet
Consellera Tècnica de la Subsecretaria d'Estudis del Consell d'Universitats

Experiències d'avaluació a Espanya: propostes de millora
Gemma Rauret Dalmau
Directora de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari i Vocal del Comitè Tècnic del PNECU

El procés d'avaluació vist pels avaluadors externs
Josefina Gómez Mendoza
Catedràtica de Geografia. Presidenta de Comissió d'Avaluació Externa, Universitat Autònoma de Madrid

SEGONA SESSIÓ

16.00h Tallers sobre l'avaluació institucional

Avaluació institucional de l'ensenyament
Mario de Miguel Díaz
Vocal del Comitè Tècnic del PNECU, Universitat d'Oviedo
17.30h Avaluació institucional de la investigació i els serveis
Carlos Guerra Rodríguez
Dtor. Gabinet d'Estudis i Avaluació, Universitat de Valladolid
17.30h Avaluació institucional dels departaments
Manuel Barbancho Medina
Vicerector-Coordinador General d'Activitats de Qualitat, Universitat de Còrdova

19:00h CLOENDA DE LA JORNADA
Vicerector de Centres i Estudis i Director de l'ICE
LLOC DE CELEBRACIÓ
AULARI II
SALA D'ACTES
CAMPUS DE SANT VICENT DEL RASPEIG
UNIVERSITAT D'ALACANT

GABINET D'ESTUDIS I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DOCENT (GESTEC)
INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
UNIVERSITAT D'ALACANT-CONSELL D'UNIVERSITATS


PROGRAMA D'AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT

Durant l'any acadèmic 2000-2001, s'ha continuat amb el procés d'avaluació de la qualitat docent, iniciat el curs anterior. Aquest curs l'avaluació s'ha realitzat amb caràcter voluntari, amb una participació del professorat propera al 35%.

Resum estadístic de l'avaluació del professorat 2000-2001.

Gener

Maig

Total

Núm. d'enquestes emplenades per alumnes

13.148

11.706

24.854

Assignatures avaluades

239

261

500

Professors avaluats

227

246

473 (428*)

Qüestionaris d'autoavaluació

227

201

428

Total d'unitats analitzades
(agrupant les variables professor-assignatura-grup)

595

373

768

*Aquesta dada correspon al nombre total de professors avaluats al llarg de l'any. S'hi han eliminat les repeticions d'aquells professors avaluats tant al gener com al maig.

 

Secretariat de Qualitat

Pla Nacional d'Avaluació de la Qualitat de les Universitats

 

SECRETARIAT DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ


Aquest Secretariat, també de nova creació, té com a missió fonamental realitzar la planificació estratègica que la Universitat d'Alacant portarà a terme en els pròxims anys, en matèria de Relacions Internacionals i Cooperació Internacional al Desenvolupament. Per això integra unitats ja creades que amb la nova estructura. El Secretariat coordinarà les seves funcions i optimitzarà els recursos.


1. Direcció de Relacions amb Amèrica Llatina (antic Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina)
2. Projecte Havana.
3. Oficina de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
4. Relacions Internacionals. (Programes Internacionals)

 

 

 
 
 
 
 Comienzo de la página