PROJECTE HABANA

 
   

Introducció

Doctorats

Mestratges

Diplomatures

Cursos de Postgrau

Altres accions

Estades d'investigadors cubans i visites institucionals

Inici de noves accions

 

 

 

Projecte Habana

 

INTRODUCCIÓ


El Projecte Habana neix en 1996 d'un acord entre la Universitat d'Alacant i l'Oficina de l'Historiador de la Ciutat de L'Havana, oficina dirigida per D. Eusebio Leal Spengler, que té com objectiu principal la rehabilitació de L'Havana Vella declarada Patrimoni Cultural de la Humanitat per UNESCO en 1982. Aquest acord permet a la Universitat d'Alacant disposar d'una seu a L'Havana Vella facilitant les relacions entre totes les institucions cubanes i la pròpia universitat.

Des del seu propi pressupost (0'7 %), la Universitat d'Alacant ha dut pràcticament tot el pes del finançament del Projecte Habana, aconseguint en el curs 2000-01 un finançament de la Direcció general de Cooperació de Generalitat Valenciana de 15.000.000 ptes.

Les activitats que desenvolupa la Universitat són principalment les de formació de recursos humans a través de Doctorats, Mestratges, Diplomatures, Cursos Específics de Postgrau, Cooperació en àrees de sectors socials (Voluntariat d'alumnes de la pròpia universitat) i diverses activitats en cultura. Les àrees d'especial importància per al desenvolupament del país (Medioambiente, Turisme i Dret) han estat sempre prioritàries en les activitats programades.

El suport i participació, tant de professors com alumnes de la Universitat d'Alacant, a aquest projecte (més de 500 persones implicades) fa que les activitats a desenvolupar s'incrementin cada any.

Els objectius generals del propi projecte han estat afavorir el desenvolupament econòmic, social i cultural de la República de Cuba i millorar les condicions de vida de la població a través d'accions concretes.

Els objectius específics han estat suplir la demanda de les institucions educatives cubanes que travessa des dels anys 90 una situació especialment difícil. Des de les distintes àrees s'ha intentat contribuir als processos de democratització i obertura econòmica, en particular a través dels cursos de Doctorat en Dret i en Econòmiques i Empresarials.

En un tercer nivell, s'ha pretès millorar les condicions de vida del sectors de població més necessitats amb els programes de Salut Visual i de Restauració d'Edificis.

En el cas dels estudis de Doctorat existeixen en l'actualitat 40 doctorands cubans la tesi dels quals estan codirigides per professors de la Universitat d'Alacant i d'universitats cubanes.

La Universitat d'Alacant ha rebut per aquest projecte varis reconeixements personals i d'Institucions entre els quals podem citar el Premi a la Cooperació Internacional pel centre Internacional per a la Conservació del Patrimoni i la Federació dels Centres d'Espanya, Itàlia, Argentina, Perú, Paraguai, Cuba i Mèxic, en 1996 i la Medalla de la Universitat d'Orient de Santiago de cuba en 1997.

     
 
Comienzo de la página
 
      
     
 

DOCTORATS

Doctorat: Desenvolupament sostenible conservativo de boscos tropicals, maneig forestal i turístic

Doctorat en Dret

 

 

 

 


Doctorat: Desenvolupament sostenible conservativo de boscos tropicals, maneig forestal i turísticCONTRAPARTE: Universitat de Pineda del Riu


El programa de doctorat "Desenvolupament sostenible conservativo de boscos tropicals. Manejos forestal i turístic" va ser aprovat per la Comissió de Doctorat de l'O. d'Alacant el 7-10-1997 i per la Junta de Govern en la sessió de data 21-10-1997.

Després d'alguns contactes de col·laboració amb l'O. de Pineda del Riu, de la idea inicial, que era la realització d'un curs Màster sobre temes relacionats amb el desenvolupament sostenible d'ecosistemes tropicals, es va passar, per interès exprés de l'O. de Pineda del Riu, a un curs de doctorat.

La situació deficitària de doctors resulta a Cuba molt patent. L'Escola Superior d'Enginyers Forestals de l'O. de Pineda del Riu és l'única de Cuba i compte amb un percentatge de doctors, formats en la seva majoria en els països de l'antic bloc de l'Est, de prop del 20%. En temes com l'organització i gestió del turisme o els relatius als problemes actuals del medi ambient, la proporció d'especialistes doctors no arriba a el 5%.

Pot doncs entendre's el gran interès amb el qual aquest curs va ser acollit des del seu inici per l'O. de Pineda del Riu, que espera amb ell pal·liar una part no menyspreable del seu dèficit de doctors.


CARACTERÍSTIQUES DEL CURS


Es tracta d'un curs de doctorat de 32 crèdits que consta d'un primer any de matèries comunes i un segon amb dues especialitats, pràcticament independents, gestió turística i gestió forestal.

El curs permet accedir als títols de doctor en Geografia, Economia i Biologia. Participen en el programa, l'Institut de Geografia i tres departaments: Anàlisi Econòmica Aplicat, Ecologia i Estudis Jurídics de l'Estat. Excepte aquest últim, els restants tres participants han mostrat la seva disposició a acceptar els crèdits com propis, i a proposar professors-tutors i directors per a la realització de memòries de tesi doctoral.

El primer any del programa consta de nou assignatures comuns amb un total de 16 crèdits, i el segon any hi ha programades sis en la branca forestal i altres sis en la turística, amb altres 16 crèdits en cada especialitat.

En l'actualitat l'O. de Pineda del Riu ha aconseguit del Ministeri d'Educació del seu país l'homologació del títol de doctor per l'O. d'Alacant, que es podrà obtenir després de l'aprovació de la memòria doctoral, jutjada per tribunals de la nostra universitat.


ACTIVITATS DESENVOLUPADES

El primer curs d'aquest programa es va desenvolupar entre setembre i novembre de l'any 1997. A principis de juliol es va fer l'enviament dels programes anunciadors, que van poder tenir una difusió molt limitada entre les universitats i centres d'investigació cubans. Inicialment es pensava en un nombre màxim de trenta alumnes que es dividiria en dos grups de quinze el segon. No obstant això les sol·licituds de matrícula van ser més de setanta i els responsables de l'O. de Pineda del Riu van demanar poder ampliar el nombre a quaranta alumnes. Així es va fer i en l'actualitat s'està en procés d'avaluar el treball desenvolupat per 38 d'ells ja que dos, llicenciats en Dret, deuran canalitzar el seu tercer cicle en algun dels cursos que la nostra Facultat, pionera en aquest aspecte, imparteix a Cuba.

Per a no desil·lusionar les expectatives despertades en Pineda del Riu per aquest curs, la Universitat va proposar permetre la matrícula d'alguns dels no admesos, al costat d'altres interessats en matèries concretes, en les distintes assignatures. Es va decidir acceptar la proposta però únicament en els crèdits teòrics que s'impartien en horari matutino, i reservar les classes pràctiques per als seleccionats. Els alumnes que es matriculaven només en una o algunes matèries són igualment avaluats i l'O. de Pineda del Riu emetrà una certificació de l'assistència i superació de cada assignatura, fent constar el nombre de crèdits. D'aquesta forma, el nombre d'alumnes en les classes teòriques no ha estat mai quaranta sinó, de mitjana uns setanta-cinc, i en dues assignatures s'ha superat el centenar

Els alumnes han valorat positivament l'esforç realitzat pel professorat d'aquesta Universitat, i els col·legues cubans han demostrat un alt nivell de coneixements sobre les distintes matèries i han agraït l'oportunitat de col·laborar en un curs d'aquestes característiques. En el professorat espanyol ha estat unànime l'alta valoració mostrada per l'alumnat assistent.

MEMÒRIES DE TESI DOCTORAL

L'admissió de quaranta alumnes i la falta de comunicació fluïda entre Pineda del Riu i Alacant, només alguna cosa millorable a través de l'Oficina en la Habana, planteja com principal dificultat, i alhora repte, d'aquest curs, la realització de les tesis doctorals, en un ambient científic amb una gran escassesa de mitjans tècnics, bibliogràfics i fins i tot de vehicles per al treball de camp.

En vista de les previsibles dificultats, ja en la primera setmana de curs passat, es van mantenir entrevistes amb tots els alumnes matriculats per a intentar definir temes de mutu interès, i realizables en un termini raonable. Els restants professors també es van interessar pels temes de les futures tesis i d'aquesta manera se'ls va ser obligant a concretar una via d'investigació per a la qual es disposés en algun dels departaments implicats, d'un possible tutor, que en cas necessari fos codirector o director de la tesi. Simultàniament es va insistir a tots els alumnes que s'esforcessin a trobar un director cubà, com una garantia complementària de l'assessorament científic que la nostra Universitat està disposada a prestar.

La majoria dels alumnes del curs han presentat ja un avantprojecte de tesi, més del cinquanta per cent han aconseguit un director cubà i la resta té el compromís d'adreça per part del professor tutor del corresponent departament. Els temes escollits en la branca turística s'ocupen sobretot de les possibilitats ecoturísticas de les àrees protegides de la província de Pineda del Riu, de la mateixa estructuració de la xarxa de zones protegides, de problemes d'ordenació d'àrees urbanes i periurbanas, del desenvolupament turístic sostenible i de l'economia del turisme respectuós amb el medi ambient, entre altres. En l'àrea forestal el major interès se centra en la planificació d'explotacions forestals sostenibles, els sistemes agroforestales, la regeneració natural de pinedes, autoecología d'espècies d'interès forestal, productes no maderables del bosc tropical i sistemes de tala que minimitzin l'erosió compactación dels sòls , entre altres.

Durant aquest curs s'ha donat forma definitiva a alguna de les tesis previstes que ja estan dipositades davant els membres del Tribunal que es formarà per a la lectura de la mateixa i en la qual participaran 3 professors de la Universitat d'Alacant. La lectura de la tesi està prevista per a finals del mes de setembre.

Comienzo de la página


Doctorat en Dret

 

CONTRAPARTE: Universitat d'Orient a Santiago de Cuba

Durant el període de referència, s'ha continuat desenvolupant la docència en la Facultat de Dret de la Universitat d'Orient (Santiago de Cuba) del programa de doctorat "Metodologia, fonts i institucions jurídiques". En aquest programa participen tots els Departaments i Àrees de la Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant, sota la coordinació, en els dos últims anys acadèmics, del Dpto. de Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat. La docència a Cuba, iniciada l'any 1995-96, es coordina des dels decanatos d'ambdues facultats, i està dirigida a la formació de doctors entre el professorat de la Facultat de Dret de la Universitat d'Orient.

En concret, l'any acadèmic 2000-01s'han impartit els següents cursos d'aquest Programa:

-"Responsabilitat civil extracontractual" (prof. Felipe Pérez Llinares, Àrea de Dret Civil) (25/9 al 29/9 de 2000).

-"Règim jurídic del sector de l'economia social" (prof. Félix Mateo Mateo, Àrea de Dret Mercantil) (2/10 al 6/10 de 2000).

-"Transformacions del constitucionalismo" (prof. José Asensi Sabater, Àrea de Dret Constitucional) (9/10 al 12/10 de 2000).

-"Curs extraordinari de Dret Internacional Públic i Dret Comunitari (prof. Jaume Ferrer Lloret, Àrea de Dret Internacional Públic) (11/12 al 15/12 de 2000).

-"Limitacions als drets fonamentals en el procés" (prof. Nicolás Barrera Hernández, Àrea de Dret Processal) (19/3 al 23 /3 de 2001).

Amb aquesta docència, pràcticament s'ha completat (mancant un sol mòdul) el doble objectiu previst per als anys 2000 i 2001: per un costat, impartir el segon any de docència (mòduls optatius) de la tercera edició a Santiago de Cuba d'aquest programa de doctorat; per altre costat, i aprofitant molts viatges de professors de la UA amb aquesta finalitat, s'ha impartit docència a alumnes que, havent cursat en edicions anteriors tots els mòduls del programa, necessitaven, per al reconeixement oficial a Cuba dels seus estudis de doctorat, rebre cursos addicionals que la seva temàtica estigués vinculada al seu corresponent perfil de doctorat aprovat per (o proposat a) les autoritats educatives cubanes.

Per això, ja en el 2001s'han iniciat gestions per a organitzar l'adreça de treballs corresponents al " període d'investigació" d'aquest programa (selecció de temes i tutors, preparació i enviament de material bibliogràfic, etc.).

 
 
 
 
 
 Comienzo de la página
 
     
 
  
 
 

MESTRATGES

 

Mestratge en geografia, medioa ambient i ordenament territorial

Mestratge en Informàtica Aplicada

 

 

 

Mestratge en geografia, medioa ambient i ordenament territorial

 

CONTRAPARTE: Facultat de Geografia de la Universitat de L'Havana


El Departament de Geografia Humana de la Universitat d'Alacant ha participat en la docència del bloc temàtic Geografia Humana i Desenvolupament Regional, dintre del Mestratge Geografia, Medi ambient i Ordenament Territorial, que imparteix de forma habitual la Facultat de Geografia de la Universitat de L'Havana (Cuba). Els coordinadors d'aquest bloc temàtic han estat els doctors José Antonio Segrelles Serrano i Gabino Ponce Herrero, per part de la Universitat d'Alacant, i la doctora Sonia Montiel Rodríguez, per part de la Universitat de L'Havana.

Dintre de les activitats normals del Mestratge, els professors de la Universitat d'Alacant han impartit els següents cursos:

-Població i poblaments rurals (Dr. Gregorio Canales Martínez)
-La dimensió cultural dels espais rurals (Dra. Ana Melis Maynar)
-El turisme sostenible i el paper dels poders locals (Prof. Antonio Martínez Puche)
-El desenvolupament rural en l'ordenació del territori (Dr. José Antonio Segrelles Serrano)
-Agents socials i desenvolupament econòmic local (Dr. José Ramón Valero Escandell)

Alumnes de Mestratge en "Geografia, medi ambient físic i ordenament territorial"

AL mateix temps que s'impartia aquesta docència, i aprofitant el finançament del Projecte Habana de la Universitat d'Alacant, es van realitzar altres activitats:

-Conferència magistral en l'III Taller Científic Internacional (GeoRural III-2001): "Desenvolupament rural i agricultura: ¿incompatibilitat o complementariedad?" (Dr. José Antonio Segrelles Serrano). Lloc de celebració: Facultat de Geografia. Universitat de L'Havana.

-Ponència en l'II Taller Científic Internacional (GeoCuenca II-2001): "Una conca deficitària espanyola: el riu Segura" (Dr. Gregorio Canales Martínez). Lloc de celebració: Facultat de Geografia. Universitat de L'Havana.

-Participació en la Taula Rodona "Implicacions socials de l'aigua". II Taller Científic Internacional, GeoCuenca II-2001. (Dr. Gregorio Canales Martínez). Lloc de celebració: Facultat de Geografia. Universitat de L'Havana.

-Seminari Els intercanvis agroalimentarios entre el Mercosur i la UE davant la liberalització del comerç mundial (Dr. José Antonio Segrelles Serrano). Lloc de celebració: Facultat de Geografia. Universitat de L'Havana.

-Seminari Les actuals polítiques agrorurales de la UE i les seves repercussions a Amèrica Llatina (Dr. José Antonio Segrelles Serrano). Lloc de celebració: Facultat de Geografia. Universitat de L'Havana.

-Conferencia "Desenvolupament sostenible" (Prof. Antonio Martínez Puche). Lloc de celebració: Escola Superior de Hotelería i Turisme, Platges de l'Est (Ciutat de L'Havana).

Dintre del curs acadèmic 2000-2001 es publicarà, doncs ja es troba en premsa, el llibre Les transformacions recents de l'agricultura i els espais rurals de Cuba i Espanya, coeditado pel projecte Habana i el Departament de Geografia Humana, ambdós de la Universitat d'Alacant. Aquest llibre és part bàsica del curs de postgrau Les transformacions recents de l'agricultura i els espais rurals. Alternatives per a la crisi de la petita explotació agrària familiar, que van impartir els professors del Departament de Geografia Humana en 1999 en la Facultat de Geografia de la Universitat de L'Havana.

Comienzo de la páginaMestratge en Informàtica Aplicada

 

CONTRAPARTE: Universitat de Matances


En la Universitat de Matances "Camilo Cienfuegos" s'ha desenvolupat un projecte de col·laboració en Informàtica a través del Projecte Habana de la Universitat d'Alacant en el marc de la qual s'han desenvolupat les següents activitats:

1. Visita a la Universitat de Matances de la directora del Projecte Habana de la Universitat d'Alacant, Donya Margarita Mazella, amb l'objectiu d'estudiar les vies de cooperació (setembre 2000).

2. Visita a la Universitat d'Alacant del Dr. Hèctor I. Pijeira, assessor del Rector de la Universitat de Matances per a les noves tecnologies de la Informàtica i les Comunicacions, amb l'objectiu de conèixer les possibilitats de cooperació i concretar accions específiques (novembre 2000).

3. Visita a la Un iversidad de Matances dels professors Faraón Llorens i Miguel A. Cazorla de l'Escola Politècnica de la Universitat d'Alacant entri del 5 al 7 de febrer 2001.(Veure informe del viatge) Durant aquesta visita es van impartir les següents conferències:

· Conferencia 1. "Escola Politècnica d'Alacant: Titulacions, departaments, ínvestigacjón, etc..."
· Conferencia 2: "Pla d'estudis d'Enginyeria en Informàtica. Assignatures, estructura, etc..."
· Conferencia 3: "Eines programari i programació en Web: Linux, Java, programació web, estructura de la web departamental"
· Conferencia 4: "Intel·ligència Artificial: àrees d'investigació"

En la visita es va acordar la codirección de tres tesi doctora'ls:

· Reconeixement de cares. Codirector Dr. Francisco Escolano. En aquesta tesi s'investigaria en models i algorismes de reconeixement de cares Doctorant María I. Talavera.
· Recerca per contingut en vídeo. Codirector Dr. Domingo Gallardo. Aquí, donada una seqüència de vídeo (o d'imatges), es tractaria de buscar algun objecte dintre de la seqüència. Doctorant Junier Almeida.
· Seguiment (tracking) de models deformables. Codirector Dr. Miguel Angel Cazorla Quevedo. La tesi està dividida en dues parts. En la primera s'investigaria en models deformables, .proposant algun model per a un problema en concret, sempre dintre de seqüències d'imatges. En la segona, es realitzaria un seguiment del model proposat a través de la seqüència. Doctorant: Elizabeth González .

A més es va realitzar una donació de més 30 llibres del servei de publicacions de la Universitat d'Alacant sobre Informàtica, per al Centre de Documentació i Informació Científica i Tècnica de la Universitat de Matances, 500 disquets i diversos CDs amb informació científica en format electrònic.

4. Visita a la Universitat de Matances del Dr. Francisco Escolano per a impartir el seminari: IPL: Llibreries Intel per al tractament d'imatges Amb l'objectius de conèixer l'ús de la llibreria per al tractament d'imatges. Instal·lar i configurar la llibreria Desenvolupar aplicacions sota l'entorn Borland Delphi fent ús de les IPL (21 de març 2001 )

5. Visita a la Universitat de Matances dels doctors D. Miguel A. Cazorla i D. Otto Colomina per a impartir l'assignatura "Fonaments de la intel·ligència artificial" del mestratge en Informàtica Aplicada del Departament d'Informàtica de la Universitat de Matances (16 al26 d'abril del 2001). (Veure informe del viatge)

6. Visita a la Universitat de Matances de D. Francisco Martínez (tècnic i professor associat del departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial de la Universitat d'Alacant) del 25 al 28 de juny, per a treballar aspectes relacionats:

· Organització dels laboratoris d'Informàtica i gestió de la xarxa local.
· Curs sobre Protocol http, Interfície CGI, configuració servidor HTTP (Apache), programació PHP en servidor Web, Connexió a Bases de Dades des de PHP (MySQL i ODBC).

7. Visita de D . Evaristo Colomina (professor del departament d'Economia Financera i Comptabilitat) coordinador del titulo propi de la Universitat d'Alacant de " Comerç electrònic" per a impartir dues conferències sobre la temàtica els dies 27 i 28 de juny.

Totes aquestes accions del projecte de col·laboració a càrrec de Projecte Habana de la Universitat d'Alacant han estat de summa importància per a la Universitat de Matances en l'enfortiment del claustre de la recién iniciada titulació en Enginyeria Informàtica. En el futur immediat es preveu que es pugui continuar amb les següents accions:

1. Visita del professor Faraón Llorens en el primer cuatrimestre del curs 2001-2002 per a impartir el curs de Sistemes Informàtics Intel·ligents i intercanviar metodologies docents.

2. Continuar donant suport el mestratge en Informàtica Aplicada de la Universitat de Matances, amb especialista de les temàtiques afins.

3. Desenvolupar, en la mesura de les possibilitats, estades curtes d'estudiants de tercer cicle i especialistes de la Universitat de Matances en la Universitat d'Alacant per a entrenaments, cursos d'actualització i intercanvi científic.

4. Donar suport el desenvolupament de la biblioteca virtual ATENA.

Informe del viatge i cursos impartits pels professors: Faraón Llorens Llargària I Miguel Ángel Cazorla Quevedo, del 2 al 9 de Febrer de 2001.

OBJECTIUS

Aquest viatge s'emmarca dintre de la filosofia i esperit de col·laboració amb les Institucions d'Educació Superior Cubanes del Projecte Habana. L'objectiu principal era la presa de contacte amb Universitats Cubanes, en particular es van mantenir reunions amb la Universitat de Matances "Camilo Cienfuegos" i al ISPJAE (Institut Superior Politècnic José Antonio Echeverría).

ACTIVITATS

 • Visita a la Universitat de Matances:
  • Reunions amb els responsables de la Universitat de Matances. Plantejament i esbós de les línies de col·laboració
  • Presentació dels estudis d'Informàtica en la Universitat d'Alacant Professor Faraón Llorens Llargària
  • Presentació de L'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant. Professor Faraón Llorens Llargària
  • Curs Eines de lliure distribució, Linux i llenguatge Java. Professor Miguel Ángel Cazorla Quevedo
  • Curs Camps científics en la Intel·ligència Artificial. Professor Miguel Ángel Cazorla Quevedo
 • Visita al ISPJAE (L'Havana):
  • Presentació del ISPJAE: història, carreres impartides, ...
  • Presentació de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant.
 • Visita a l'oficina de l'historiador de la Habana Vella.

RESULTATS

En primer lloc volem expressar el nostre agraïment al " Projecte Habana" i a les persones encarregades del mateix. El viatge ha donat com resultat un principi de col·laboració entre professors de les Universitats de Matances i d'Alacant, tant en tasques docents com investigadores. vam Considerar que aquesta primera visita ha suposat un acostament entre ambdues Universitats que serà interessant consolidar. Entre les activitats previstes estan:

 • Col·laboració en la docència d'assignatures de Mestratge en Informàtica Aplicada
 • Col·laboració en treballs d'investigació: projectes, publicacions, codirección de treballs de Tesi, estades de doctorands, ...
 • Assessorament Tècnic: gestió de laboratoris d'ordinadors i xarxes locals, llocs i programació web, ...


Informe del curs impartit pels professors Miguel Ángel Cazorla Quevedo i Otto Colomina Pardo
, del 14 al 28 d'Abril de 2001.

CURS: Fonaments d'Intel·ligència Artificial
Mestratge en Informàtica Aplicada - Universitat de Matances


OBJECTIUS

Aquest curs sorgeix d'un viatge previ en el qual es van marcar les línies bàsiques de col·laboració entre el nostre departament i la Universitat de Matances. En aquest viatge hem impartit un curs del Mestratge en Informàtica Aplicada que desenvolupa la Universitat de Matances. També parteix del viatge consistia en l'engegada de l'adreça de diverses tesis doctorals per part de doctorands cubans.

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

El curs impartit és Fonaments d'Intel·ligència Artificial, va tenir una durada de 45 hores lectives i va estar compostós dels següents temes:

1. Introducció a la I.A.
2. Sistemes de producció
3. Recerca heurística
4. Recerca en jocs
5. Satisfacció de restriccions
6. Algorismes genètics
7. Sistemes experts i lògica difusa

Cada tema té una component pràctica que es va desenvolupar amb els llenguatges Lisp i Java, realitzant un seminari previ d'ambdós llenguatges.

L'avaluació del curs es realitza mitjançant la presentació per part dels alumnes d'un treball teòric-pràctic en el qual s'aprofundeixi en algun dels temes del curs, com complement als treballs pràctics desenvolupats en cada tema.

RESULTATS

El desenvolupament del curs va ser satisfactori. La reposada per part de l'alumnat (la majoria professors de l'Enginyeria en Informàtica) va ser molt bona, participant en el desenvolupament del curs, proposant i debatent els distints temes.

Com continuació a la línia de col·laboració es planteja la impartición de dos nous cursos del mestratge i la visita de professors cubans a la nostra Universitat.

 
 
 
 
 
 Comienzo de la página
 
     
 
  
 
 

DIPLOMATURES

 

Diplomatura en Ciències Empresarials

Diplomatura en Gestió Integral de l'Aigua

 

 

 

Diplomatura en Ciències Empresarials

 

CONTRAPARTE: Facultat d'Economia, Universitat de L'Havana

COORDINADOR: Pedro Hernández Pardo

INTRODUCCIÓ

Aquest programa està preparat per a desenvolupar-lo conjuntament per la Facultat d'Economia de la Universitat de L'Havana i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant, en àrees on existeixen manques de coneixements i experiències a Cuba. El programa consta de 30 crèdits pel que es pot dir que aquest títol equival al d'Especialista Universitari en la nostra Universitat.

Aquest és el tercer curs que s'imparteix, realitzant-se en tres visites amb la participació de professors de diferents departaments de la Facultat d'Econòmiques. Aquest any ha tingut una variació important i ha estat la col·laboració de diverses entitats cubanes en la celebració dels cursos, d'aquesta forma s'ha pogut aconseguir que la part cubana hagi participat amb millors mitjans i suport logístic, com ha estat el transport dels professors espanyols durant l'estada, i els cursos s'hagin estès al sector empresarial, ja que tots els participants han estat directius d'alt nivell d'empreses cubanes o mixtes de sectors com el transport, turisme i pesca. Això ha estat degut ha que la Universitat de L'Havana ha reconegut d'aquesta forma l'aplicació pràctica dels ensenyaments dels professors espanyols de la Universitat d'Alacant, i per tant, l'alt nivell aconseguit en el Diplomat. Els organismes que han co-participat han estat FORMATUR (entitat nacional de formació al turisme) PREHER (entitat nacional del transport) i l'associació de la pesca.

La primera part es va celebrar en la setmana del 29 de Gener al 2 de Febrer del 2001 on es van impartir les següents assignatures:

- Gestió de PYMES.
Professor: Do Jaime Quiles (Dto. Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting)

- Gestió de Qualitat.
Professor: Do Pedro Hernández (Dto. Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting)

- Economia Internacional.
Professor: Do Jorge Mora (Dto. Economia Aplicada)

La segona part se celebro en la setmana del 16 al 20 d'Abril de 2001, impartint-se les següents assignatures:

- Comunicació i negociació .
Professor: Do Josep Valdés (Dto. Economia Aplicada)

- Sistemes de Qualitat
Professor: Do Pedro Hernández (Dto. Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting)

- Màrqueting Internacional.
Professor: Do Felipe Ruiz Moreno (Dto. Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting)

- Gestió financera avançada
Professor: Do Francisco Merino (Dto. Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting)

- Control i planificació pressupostària
Professor: Do Leonardo Yánez (Dto. Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting)

- Internacionalització de l'empresa
Professora: Donya Carmen Martínez Mora (Dto. Economia Aplicada)

El nombre de participants en el Diplomats en el present curs acadèmica ha estat d'uns 150 alumnes, tots ells directius d'empreses cubanes, amb una participació mitja de 40 alumnes en cadascuna de les assignatures i com els alumnes podien elegir entre les diferents assignatures per a completar els crèdits necessaris per a l'obtenció del Diplomat.
La tercera visita la realitzarà un professor de la Universitat d'Alacant, Don Pedro Hernández Pardo, ja que perquè els alumnes puguin aconseguir el títol de Diplomat, ha de presentar un treball davant un Tribunal mixt hispà-cubà. A més existeix programat un seminari amb empresaris cubans i l'Entitat Nacional de Certificació per a realitzar un seminari sobre la " Gestió de Processos i la millora contínua de l'empresa" . Tot això es realitzarà en el mes d'Octubre.

EXTENSIÓ DEL PROGRAMA-UNIVERSITAT DE PINEDA DEL RIO

Com extensió del programa i convidats per la Universitat de Pineda de Rio, i com forma de seguir ampliant la presència de la Universitat d'Alacant a Cuba, contribuint al seu desenvolupament. Dintre de la Conferència Internacional de " gestió Pública, desenvolupament regional i Local" organitzat per la Universitat de Pineda del Rio, es desenvolupo un curs pre-esdeveniment "La gestió de Qualitat" impartit per Do Pedro Hernández Pardo durant la setmana del 23 al 27 d'Abril. Amb l'assistència de 50 alumnes, directius d'empresa i institucions regionals de la província de Pineda del Rio. D'aquesta forma es pretén que en pròximes edicions pugui participar més professors de la Universitat d'Alacant en aquest programa.

Comienzo de la página


Diplomatura en Gestió Integral de l'Aigua

 

CONTRAPARTE: Institut Superior Politècnic "José Antonio Echeverría" (ISPJAE)

En l'aspecte d'investigació sobre aigües residuals s'ha procedit a l'adquisició d'una estufa per a determinacions analítiques valorada en 290.000 ptes.

Relacionat amb visites s'ha rebut a Amauri Álvarez en dues ocasions. En la primera d'elles va impartir una conferència per a alumnes de la Facultat de Ciències i de Postgrau de l'Institut

La majoria de les activitats s'han centrat en la Diplomatura sobre Gestió Integral de l'Aigua:

INAUGURACIÓ OFICIAL

Es va celebrar en el saló de graus del CIH del ISPJAE el 25 d'octubre de 2000.

ASSISTENTS
:
- Eduardo Jonc Bonet, Ambaixador d'Espanya a Cuba.
- Eulalia López, Vice-Presidenta de l'Institut Nacional de Recursos Hidràulics.
- Aurora Fernández, Vice-Ministra d'Educació Superior.
- Luis Rierol Rector de la Universitat de Castella-la Taca.
- Arturo Bada González, Rector del Ispjae.
- Salvador Ordóñez, Vicerector d'ordenació acadèmica de la Universitat d'Alacant.
- Antonio Otero, Vicerector de Cooperació Internacional de la Universitat de Castella-la Taca.
- Daniel Prats Rico, Director de l'Institut de l'Aigua i de les Ciències Ambientals i coordinador general del Diplomat.
- Margarita Mazzella, Directora del Projecte Habana, Universitat d'Alacant
- Carlos Sanclemente, Director De l'empresa Aigües d'Alacant.
- Juan Antonio Guijarro, Director general de l'empresa aigües de la Habana .
- José María Rodríguez Cozo, Conseller cultural Ambaixada d'Espanya a Cuba.
- Teresa Quiróz, Directora d'Enginyeria i Obres d'Aigües de la Habana, Coordinadora del diplomat per l'empresa.
- Executius d'empreses espanyoles participants, els directors de departaments de l'empresa aigües de la Habana, vicerectors i Degans del CIH, així com funcionaris d'altres centres d'investigació cubans que participen en la Diplomatura

ALUMNES

Han obtingut la Diplomatura els següents alumnes:

1. Alemany García Evelyn
2. Be Alvarez Lourdes
3. Crespo Corrals Koraica
4. Cruz Rodríguez Ricardo
5. De les Cuevas Ferreiro Raiza
6. Díaz Rigñack Aldis
7. García Cintra Beatriz
8. González Condef Anabel
9. González González María Elena
10. Joa Almeida Mayelín
11. Mardones Ayala Maylín
12. Marrero Baez Yociel
13. Miranda Chala Ramón
14. Morales Camp Cristian
15. Palomino Tuero Anabel
16. Quintero Castro Juan Felipe
17. Quiñones Marí Dagne Sofia
18. Ramos Joseph Mario
19. Rodríguez Gómez Sorania
20. Sánchez Martínez César Carlos
21. Silva Sánchez Larys
22. Vega García Tania

PROFESSORAT

Relació de professors que han participat en cada mòdul

 • Conceptes Bàsics de disciplines auxiliars
  Matemàtica: Dr. Manuel Rodríguez Pastor
  Física: Dr. Guillermo Bernabeu Pastor

  Química: Dr. Juan Manuel Pérez Martín

 • Hidràulica
  Aigües Subterrànies. Captació. Explotació:
  Dr. Diosdado Pérez Franco
  Dr. Norberto Marrero de Lleó
  Dra. Haydeé Llanusa Ruíz
  Dra. María del Carmen Jorge Pedreira
  Dr. Félix Dilla Salvador
  Conceptes Bàsics i transport d'aigua en alta: Dr. Armando Hernández Rossié
  Xarxes Hidràuliques a pressió: Ing. Teresa Quiróz Lodoli
  Control de fugides, manteniment i rehabilitació:
  Lic. Julio Ratia Romero
  Ing. José Antonio Gómez Fernández de la Costa
  Instrumentació, automatización:
  Ing. Teresa Quiróz Lodoli
  Ing. Jorge Ramírez Beltrán
  Clavegueram i drenatge urbà: Ing. Carlos Menéndez Gómez

 • Caracterització
  Mesurament i cabals: Dr. Alcides León Méndez
  Paràmetres físic- Químics: Dr. Eduardo Márquez Canosa
  Paràmetres Biològics: Dra. Celia Rodríguez Pérez d'Agredeixi

 • Processos de Tractament
  Operacions físic- químiques: Dra. Lourdes Zumalacárregui
  Dr. Eduardo Márquez Canosa
  M Sc. Nahomí Laria Pedra
  Operacions biològiques: Dr. Carlos Menéndez
  Dr. Manuel Andrés Rodrigo
  Ing. David Toledano

 • Plantes de tractament
  Potabilizadoras: Dr. Orestes González Díaz
  Tècnic: Modest Viego Pérez
  EDARS convencionals: Ing. Rafael Ruíz Zapata
  Dr. Ignacio Allende Abreu
  EDARS compactes: Ing. Ruth Iglesias Segret
  Processos de baix cost: Dra. Celia Rodríguez Pérez d'Agredeixi
  Desaladoras: Dr. Daniel Prats Rico

 • Aspectes energètics.
  Consums elèctrics. Optimització: Ing. Diego Rafael Cisnero Dubois

 • Problemàtica en la indústria
  Sector Sucrera: Dr. Amaury Alvarez Delgado
  Dra. Esperanza Valdés Jiménez

 • Reutilización
  Qualitat i aplicacions agrícoles: Dr. Joaquín Moreno Caselles

 • Evacuació i impacte
  Gestió de llots: Ing. José Francisco Núñez Martín
  Emisarios SubmarinsSubmarins: Ing. Teresa Quiróz Lodoli
  Dr. Luis Córdova López

 • Gestió
  Gestió de Proveïments: Lic. Juan Antonio Guijarro Ferrer
  Aspectes Econòmics: Lic. Juan Antonio Guijarro Ferrer
  Gestió de la Demanda: Lic. Carlos Cózar Marcilla
  Qualitat en la Gestió: Ing. Teresa Quiróz Lodoli

 • Normes i Directives
  Normativa cubana: Dr. José Talavera García.
  Altres normes: Dr. Gabriel Real Ferrer.
  Dr. Luis Ortega Alvarez.

El professorat de la UA ha estat:

- Manuel Rodríguez Pastor
- Guillermo Bernabeu Pastor
- Juan Manuel Pérez Martín
- Daniel Prats Rico
- Gabriel Real Ferrer

CLAUSURA

Es va celebrar en el saló de graus del CIH del ISPJAE el 28 de juny de 2001 .
van Assistir:
- Jesús Gracia, nou Ambaixador d'Espanya.
- Jorge Aspiolea Roig, President Institut Nacional de Recursos Hidràulics (ministre).
- Arturo Bada González, Rector ISPJAE.
- Julio Castro Llepis, Director de Postrado Ministeri d'Educació Superior.
- Antonio Otero i Antonio de Lucas, vicerectors de la UCLM
- Juan Antonio Guijarro i Carlos Menéndez Gómez, director general i sotsdirector general d'Aigües de L'Havana
- Norberto Marrero de Lleó. Vicerector ISPJAE.
- Luis Gálvez i Amaury Alvarez, director i sotsdirector del ICIDCA
- Faustino Fernández Gómez, delegat de GAFER ...$ en representació de SOGADE
- Lourdes Zumalacarregui, Degana Facultat de Ing.Química
- Gustavo Cobreiro, Degà Facultat de Ing. Civil.
- Haydée Llanusa, directora del CIH
- Executius d'empreses espanyoles participants, els directors de departaments de l'empresa aigües de la Habana, vicerectors i Degans del CIH, així com funcionaris d'altres centres d'investigació cubans que participen en la Diplomatura.


ALTRES ASPECTES D'INTERÈS

- S'han establert molt bones relacions amb el ISPJAE i la resta d'organismes que participen en el curs
- El pròxim curs s'inicia el Mestratge en Gestió Integral de l'Aigua que tindrà també validesa en la UA
- S'han iniciat els contactes amb el nou Ambaixador espanyol
- S'ha concedit a la UA la medalla del ISPJAE.

 
 
 
 
 
 Comienzo de la página
 
     
 
  
 
 

CURSOS DE POSTGRAU

 

Formació de formadors

Integració llatinoamericana

Curs d'alemany

Curs sobre unions adhesives

Anàlisi d'additius empleats en materials plàstics d'ús general

 

 

 

Formació de formadors

 

CONTRAPARTE: Facultat d'Econòmiques de la Universitat de L'Havana

Activitats realitzades durant la setmana del 12 al 17 de febrer:

1. Curs impartit en el Centre d'Investigacions d'Economia Internacional de la Universitat de L'Havana

Curs: Història Econòmica d'Europa (segles XVI-XX)
Professors:
- Antonio Escudero (temari)
- Carlos Barciela (temari)

El curs tenia la finalitat de formar a professors d'Economia que deuen "reciclar-se" per a ensenyar Història Econòmica en les facultats d'Economia cubanes ja que aquesta assignatura acaba d'introduir-se en els plans d'estudi.

Es van lliurar materials i llibres als alumnes.

AL curs van assistir 15 persones entre investigadors del citat centre i professors de la facultat d'Econòmiques de L'Havana.

2- Cursos impartits en l'Escola de Negocis del Ministeri de Transports per a professors de la Facultat d'Econòmiques de L'Havana i per a directius d'empreses de l'Estat.

Curs d'Economia Financera: "Decisions d'inversió en incertesa"
Professor: Joaquín Marhuenda (temari)

Curs de Màrqueting
Professora: Aurora Calderón (temari)

Curs de Sistema Financer
Professora: Gloria Pardo (temari)

Es van lliurar materials i llibres als alumnes.

van Assistir 25 alumnes a cadascun dels tres cursosTemari Curs d'Història Econòmica del Prof. Antonio Escudero

1. ECONOMIES PREINDUSTRIALES EUROPA OCCIDENTAL.
1.1. Rasgos estructurals (agricultura, indústria, comerç, Hisenda)
1.2. La falta de creixement econòmic sostingut
1.2.1. El pessimisme dels economistes clàssics
1.2.2. La hipòtesi malthusiana
1.2.3. Hipòtesis marxistes: Brenner i Bois
2. LA REVOLUCIÓ INDÚSTRIA
2.1. Aspectes generals:
2.1.1. Raons de l'increment de la productivitat
2.1.2. Canvi institucional i Revolució Industrial
2.1.3. Creixement de la població, de l'agricultura, de la indústria i dels serveis
2.1.4. El creixement econòmic sostingut
2.2. El model de Rostow
2.3. Crítiques al model rostwoniano (Història quantitativa, Nova Història Econòmica, teoria de la protoindustrialización i escola revisionista)
2.4. El debat sobre el nivell de vida de la classe obrera durant la Revolució Industrial.
3. EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT
3.1. Factors "tous" i "durs"
3.2. Models econòmics
3.3. Models històrics

 

Temari curs d'Història Econòmica del Prof. Carlos Barciela

1. El desenvolupament del sistema capitalista durant el segle XIX: les crisis i els cicles econòmics.
2. L'evolució del sistema monetari internacional durant el segle XIX. El patró or: teoria i història.
3. L'economia mundial durant el període de entreguerras. La crisi de 1929 i la depressió dels anys trenta.
4. Les convulsions monetàries durant el període de entreguerras. La crisi del patró or i l'establiment del patró de canvis or. El fracàs del patró de canvis or i la depressió dels anys trenta.
5. La reconstrucció dels països europeus després de 1945. Els problemes monetaris de la postguerra i la reconstrucció del sistema monetari internacional.

 

Temari curs "Decisions d'inversió en incertesa" del Prof. Joaquín Marhuenda:

INTRODUCCIÓ: CONSIDERACIONS PRÈVIES EN RELACIÓ A LA INCERTESA
TEMI 1. RENDIBILITAT I RISC: CONCEPTES FONAMENTALS
1. Actius: rendibilitat i risc.
2. Carteres d'actius: rendibilitat i risc.
3. L'efecte de la diversificació.
TEMI 2. CRITERI MITJA-VARIANZA
1. Introducció
2. Conjunt d'oportunitats d'inversió
2.1. Conjunt d'oportunitats d'inversió amb actius arriscats
2.1.1. El cas de dos actius arriscats
2.1.2. El cas de n actius arriscats
2.1.3. Generació de la corba de carteres de mínima varianza.
2.1.3.1. Existència de vendes en descobert
2.1.3.2. Absència de vendes en descobert
2.1.3.3. Teorema de separació de dos fons
2.1.4. Frontera eficient
2.2. Conjunt d'oportunitats d'inversió amb actiu lliure de risc
2.2.1. L'actiu lliure de risc.
2.2.2. Conjunt d'oportunitats amb un actiu arriscat i l'actiu lliure de risc.
2.2.3. Conjunt d'oportunitats d'inversió amb n actius arriscats i l'actiu lliure de risc.
TEMI 3 . LA CARTERA ÒPTIMA DE L'INVERSOR
1. Introducció
2. El criteri de la utilitat esperada.
3. La funció d'utilitat exponencial.
3.1. Resolució de problemes de cartera.
TEMI 4 . EL MODEL DE VALORACIÓ D'ACTIUS DE CAPITAL, CAPM.
1. Introducció
2. La línia del mercat de capitals, CML
2.1. El teorema de separació
2.2. La cartera de mercat
2.3. L'equació de la frontera eficient
3. La línia del mercat de títols, SML
4. Valoració d'actius
TEMI 5 . MODELS FACTORIALS I TEORIA DE VALORACIÓ PER ARBITRATGE
1. Introducció
2. El model d'un factor
3. Models multifactoriales
4. Carteres de rèplica
4.1. Rèplica amb actius individuals
4.2. Rèplica amb carteres de factors durs
5. Valoració per arbitratge: el model APT
5.1 . Valoració per arbitratge amb actiu lliure de risc
5.2. Valoració per arbitratge amb carteres de factors purs
TEMI 6 . VALORACIÓ D'OPCIONS
1. Introducció.
2. El valor d'una opció en el venciment
3. Relacions de paritat put-call
4. Models de valoració
4.1. Model binomial
4.2. Model de Black-Scholes

Imágen del desenvolupament del curs "Decisions de inversiónen incertesa"

Temari curs de Màrqueting d'Aurora Calderón

Punt 1: Introducció
- Màrqueting estratègic versus màrqueting operatiu
- Procés de planificació comercial
- Esquema bàsic del pla de màrqueting
Punt 2: Elaboració del pla de màrqueting
- Anàlisi de la situació
- Diagnòstic de la situació.
Cas: DAFO
- Sistema d'informació. Cas: Programa d'anàlisi d'informació
- Fixació d'objectius de màrqueting. Cas: Fixació de quotes de vendes
- Elecció d'estratègies de màrqueting. Cas: Aplicació BCG
- Definició de plans d'acció.
Cas pràctic
Punt 3: Pla de comunicació
- Mix promocional
- Publicitat: tècnica de comunicació
- Criteris de selecció de suports publicitaris. Cas: suports del mig premsa
- Avaluació de campanyes publicitàries.
Cas pràctic
- Modelización en l'avaluació de campanyes publicitàries

Comienzo de la página

Integració llatinoamericana

 

CONTRAPARTE: Unió de Juristes de L'Havana

El Programa sobre Integració Llatinoamericana que es va iniciar en el curs acadèmic 1999-2000 s'ha portat a terme atenent a la reintegración de Cuba a Amèrica Llatina, la qual cosa significa incorporar-se als canvis econòmics i polítics impulsats en aquesta zona, on s'han

desenvolupat noves i dinàmiques iniciatives d'integració com el MERCOSUR, el CARICOM, el Mercat Comú Centroamericano, entre altres.

En el nou mosaic de relacions entre els països d'Amèrica Llatina, Cuba ha estat notòriament absent per raons tant polítiques com econòmiques. Cuba ha seguit els processos de concertació política i integració econòmica de bon tros interès, plantejant sempre la seva idea de pertinença a la regió. En l'actualitat té presència en l'Associació d'Estats del Carib en el CARICOM, en les reunions de Caps d'Estat del cim Iberoamericà.

D'aquesta forma el programa que la Universitat d'Alacant ha portat a terme a través del Dpto de Dret Internacional Públic i Dret Penal sobre Integració Llatinoamericana a la Unión de Juristes de L'Havana, pretén la reflexió conjunta entre juristes europeus i juristes cubans sobre els processos d'integració i constitueix una ocasió molt propícia per a intercanviar experiències comunes.

Amb aquest objectiu aquest any s'han desenvolupat dos cursos de 20 hores cadascun a la Unión de Juristes de L'Havana. Un d'ells es va celebrar al febrer de 2001 i va ser impartit per Dª Mar Esquembre Valdés, professora del Dpto d'Estudis Jurídics de l'Estat. L'altre curs va ser impartit per D. Javier González Vega en la setmana del 10 al 17 de juny entre els juristes membres de la Unión Nacional de Juristes donin Cec d'Àvila.

Comienzo de la página


Curs d'alemany

 

CONTRAPARTE: Càtedra Humboldt de la Universitat de L'Havana


Informe del curs impartit a professors d'alemany en l'Escola d'Alts Estudis de Truismo de L'Havana

El curs "Deutsch als Fremdsprache im Tourismusbereich" impartit per la Dra. María-Rosario Martí Marco, del Departament de Filologies Integrades (Àrea d'Alemany) durant la setmana del 05 -09 de febrer 2001 ha tingut repercussions molt positives per a ambdues institucions.

El turisme alemany en la illa de Cuba s'ha incrementat notablement fins arribar a el segon posat en la demanda, després de Canadà. Els pronòstics indiquen que el turisme alemany va a instal·lar-se en pols concrets que ja han iniciat un desenvolupament creixent i on existeixen greus manques. La formació immediata de professors que al seu torn formen a altres professionals del sector que estan en contacte amb el turista, s'ha convertit en una estratègia de primer ordre en l'àmbit de la política de formació dels recursos humans.

El Sistema Nacional de Formació Professional per al Turisme (FORMATUR) ha apostat per aquesta iniciativa en col·laboració amb l'Àrea d'Alemany de la Universitat d'Alacant a través del Projecte Habana, conscient que és possible pal·liar aquesta deficiència real amb una preparació del professorat. Per la seva banda, l'Àrea d'Alemany desenvolupa a Espanya des de 1997 un Projecte-Pilot de la Unió Europea per a qualificar en idiomes estrangers als professionals del turisme.

En el nou pla de treball interuniversitari es donen cita altres propostes a curt i llarg termini: l'assessoria permanent en relació amb els Mestratges d'alemany per al Turisme, l'elaboració conjunta d'un diccionari de terminologia turística alemany/espanyol - espanyol/alemany, la col·laboració en una prospecció a Cuba per a detectar les deficiències del domini de l'idioma alemany en els pols turístics principals i intentar pal·liar-les mitjançant la preparació de material per a cursos intensius in situ als professors i la disponibilitat de la Universitat d'Alacant per a servir d'enllaç i brindar altres possibles convenis i intercanvis amb universitats i centres a Alemanya.

Comienzo de la página

Curs sobre unions adhesives

 

CONTRAPARTE: Universitat de L'Havana i el ICIDCA

DATES DE REALITZACIÓ: 7 al 14 de gener de 2001.

PROFESSOR: José Miguel Martín Martínez

Les activitats realitzades, subvencionades amb fons del Projecte Habana de la Universitat d'Alacant, han estat les següents:

1. Impartición d'un CURS CURT SOBRE UNIONS ADHESIVES en la Universitat de La Habana . El curs va tenir una durada de 20 hores i es va impartir durant 4 dies (5 hores cada dia). AL final del curs es va emetre un certificat-diploma d'assistència. Aquest certificat va ser emès pel centre de Biomateriales de la Universitat de La habana i el Projecte Habana de la Universitat d'Alacant. El curs va tenir una assistència de 25 persones de la Universitat de L'Havana i distints Centres d'Investigació i Empreses (ICIDCA, Joguina, Calçat). Es va repartir una documentació completa consistent en un llibre i totes les transparències del curs.

2. Visita al Centre de Biomateriales de la Universitat de L'Havana. Es van mantenir reunions amb distints investigadors del centre, així com es van visitar les instal·lacions del mateix. Com fruit d'aquestes reunions s'ha plantejat la col·laboració en els següents projectes:

a. Reología de masillas dentales.
b. Incorporació de sílices de diferent naturalesa a polímers acrílics.
c. Estudi del grau de polimerización de cianoacrilatos de llogo i la seva incidència en les propietats d'adhesió a teixits biològics.

3. Visita al ICIDCA (Centre d'investigació sobre els derivats de la Canya de Azucar). Es va visitar el Centre i es va impartir una conferència sobre el programa CYTED i la Xarxa VIII.D, liderada per la Universitat d'Alacant.

4. Planificació de la reunió de la Xarxa CYTED VIII.D a L'Havana, al setembre del 2001. Coincidint amb aquesta reunió, es va planificar la impartición d'un curs sobre Bioadhesivos, coordinada pels doctors Rubén Alvárez (Centre de Biomateriales), Amaury Alvárez (ICIDCA) i José Miguel Martín Martínez (Universitat d'Alacant-CYTED). Aquest curs deu ser liderat per la Universitat d'Alacant i es conta amb fons de CYTED . No obstant, es requereix un finançament addicional que podria procedir del Projecte Habana.


V
ALORACION GLOBAL DE LA VISITA

És la primera vegada que aquest investigador ha visitat Cuba. La impressió global és que es poden establir col·laboracions d'investigació amb grups d'investigació del Centre de Biomateriales de la Universitat de L'Havana i amb el ICIDCA. No obstant, el finançament per a les activitats d'investigació no sembla fàcil, el que dificulta notablement l'establiment de projectes amb opcions de continuïtat. Seria interessant proposar programes en els quals es poguessin aconseguir fons per a establir aquests projectes d'investigació.

El curs impartit deuria regularitzar-se per a impartir-se durant diversos anys, ja que va haver assistents que no van poder realitzar el curs per omplir-se el contingent del mateix. Caldria estudiar la possibilitat d'establir aquest curs com un curs de formació sectorial (calçat, medicina, farmàcia, indústria química, etc).

Comienzo de la página

Anàlisi d'additius empleats en materials plàstics d'ús general

 

CONTRAPARTE: Institut de Biomateriales de la Universitat de L'Havana


La present memòria es refereix a les activitats realitzades per membres del Departament de Química Analítica de la Universitat d'Alacant en l'Institut de Biomateriales de la Universitat de la Habana amb el títol de " Anàlisi d'additius empleats en materials plàstics d'ús general".

En la Directiva europea sobre la joguina (88/378/CEE) i en projectes de norma derivats d'ella, es limita el contingut de certes substàncies considerades tòxiques per a l'ésser humà. Entre elles s'inclouen compostos orgànics tòxics com certs ftalatos, fonamentalment vaig donar-etilhexil ftalato (DE HP) i vaig donar-isononil ftalato (DINP), que s'utilitzen com additius en materials plàstics així com certs elements que són utilitzats amb profusió és molts additius. Aquests materials emprats tant per a l'elaboració de joguines com per a envassos destinats a contenir aliments, determinen una distribució ubiqua i una alta exposició a l'ésser humà. Existeix una alta preocupació social que demanda major coneixement del seu efecte en l'ésser humà, millors criteris per a la seva avaluació toxicológica, millors mètodes de control i alternatives més segures. Fins la data no existeix una metodologia analítica normalitzada que permeti una determinació eficaç i reproducible d'aquestes espècies en els nivells de concentració indicats en la normativa, pel que és absolutament necessari el seu desenvolupament. A més es deu parar esment no sol als continguts totals sinó a la migració d'aquestes substàncies, la qual cosa condiciona el seu biodisponibilidad als usuaris. Aquest curs va servir per a aplicar la instrumentació i metodologia desenvolupada en investigacions prèvies del Departament de Química Analítica de la Universitat d'Alacant, en la nova pràctica de metodologia en l'Institut de Biomateriales de la Universitat de L'Havana (Cuba) , a la determinació de les espècies anteriorment esmentades presents en materials plàstics.

L'objectiu general del projecte era contribuir que les institucions cubanes es poguessin aprofitar de l'experiència de la Universitat d'Alacant en la seva col·laboració amb la indústria del plàstic espanyola i llatinoamericana de manera que finalment puguin disposar de criteris científics, mètodes analítics de control i formulacions alternatives per a la fabricació d'aquests materials que siguin més segurs respecte als riscos a la salut que es poguessin derivar de la presència de substàncies potencialment tòxiques o perilloses.

Per a això es va desenvolupar un curs de 40 hores impartit pels Professors Alfonso Jiménez i Luis Gras, membres del departament de Química Analítica de la Universitat d'Alacant, en el qual es van tractar tots els temes d'interès en l'anàlisi dels additius abans citats. Es tractava que els participants en el citat curs, a la seva finalització fossin capaços d'analitzar qualsevol material plàstic amb eficàcia i rapidesa, el que redundarà en un clar benefici tant per a la indústria com per als consumidors cubans, i d'altres països llatinoamericans potencialment interessats en la present activitat.

Els principals temes que es van tractar en el citat curs són els següents:

-Estudi del contingut total i migració de plastificantes ftalatos en materials de PVC.
-Determinació de formaldehído en materials plàstics mitjançant derivatización i extracció amb fluids supercríticos.
-Determinació de aminas aromáticas potencialment cancerígenas en polímers d'ús industrial.
-Ablació laser-ICP-AES aplicada a la determinació d'additius inorgànics en polímers.
-Aplicació de l'atomització electrotermica a la determinació de traces metàl·liques en polímers.

 
 
 
 
 
 Comienzo de la página
 
     
 
  
 
 

ALTRES ACCIONS

 

Mobilitat de professors de treball social

Gesión i conservació de la biodiversitat

Curs per a la informatització de l'Oficina de l'Historiador

1º Trobada cubana-espanyol de transferència de tecnologia agrícola

Intervenció d'alumnes d'arquitectura

Voluntariat-pràctiques d'alumnes de la I.O. d'Òptica i Optometria

 

 

 

Mobilitat de professors de treball social

 

CONTRAPARTE: Universitat de L'Havana i Universitat d'Orient (Santiago de Cuba)


Visita de professors de la Universitat de L'Havana i de la Universitat d'Orient

La professora Margarita Montcada durant la seva estada en la I.O.T.S. a l'octubre de 2000 ha participat, de forma satisfactòria, en l'intercanvi entre la I.O. Treball Social de la Universitat d'Alacant i el Dpto. de Sociologia (als estudis de Treball Social) de la Universitat d'Orient.

Aquesta professora va participar en reunions i sessions de treball amb docents dels nostres estudis (del departament de Treball Social i Serveis Socials), així com en la recerca i treball de bibliografia específica i parell la seva tesi doctoral.

El professor Euclides Catá durant la seva estada en l'Escola Universitària de Treball Social (Novembre de l'any 2000) va realitzar, amb un bon aprofitament, les següents activitats:

- Reunions de coordinació i avaluació del treball amb Dña. Yolanda Domenech, així com avaluació i propostes dels pròxims intercanvis entre ambdues Universitats.
- Reunions periòdiques amb el seu homòloga Dña. Hortensia Redero Prof. titular del departament de Treball Social i Serveis Socials, per a discutir el programa de l'assignatura: Política Social.
- Reunió de treball amb D. Javier Mira Grau, professor associat i treballador social del Patronat de l'habitatge d'Alacant, per a tractar el tema: Política social en l'àrea d'habitatge.
- Reunió de treball amb Dña. Pilar San Pío, professora associada, per a tractar aspectes referits al tema: La política social en l'àrea de salut.
- Reunions amb professors del departament de Sociologia i amb el director del departament de sociologia II, D. Jose María Tortosa.
- Visita de treball al Patronat de l'habitatge d'Alacant, per a conèixer com funciona el Treball Social en un centre d'aquestes característiques. Intercanvi i reunió de Treball amb els treballadors socials del centre.
- Impartición de la conferència: "política social i ocupació a Cuba" dirigida a alumnes ja professionals del Treball Social i organitzada per la I.O. de Treball Social d'Alacant.
- Assistència a la conferència: " les persones amb discapacitat" organitzada pel departament de treball Social i Serveis Socials dintre de l'assignatura de Serveis Socials I.
- Recerca i anàlisi de bibliografia específica per a l'assignatura: " Política social",


Les professores Mª Eugenia Espronceda Amor i Tamara Caballero durant la seva estada en l'Escola Universitària de Treball Social (Febrer del 2000) han realitzat, amb un bon aprofitament, les següents activitats:

- Reunions de treball amb els següents professors:
Dña. Hortensia Redero i Dña. Asunción Martínez Román (Prof. de la I. O. T .S), per a treballar sobre el tema "Política Social Educativa".
Dña. Yolanda Domenech López (Prof. I.O.T.S) per a treballar el tema "Treball Social amb Grups"
Dña. Mª Dolores Vargas (Prof. I.O. T.S) per a treballar el tema "Antropologia en Treball Social"
Dña. Josefa Lorenzo i Dña. Mª José Escartín per a treballar el tema "Treball Social amb Famílies"
Do. Javier Domínguez per a treballar el tema "Treball Social i menors"
Do. Javier Mira per a treballar el tema "habitatge i Treball Social"
Col·laboració docent en l'assignatura Treball Social amb Famílies amb el tema: "Treball Social amb Famílies: l'experiència cubana", impartit als alumnes de 2° curs (grups A i B) d'aquesta Escola Universitària. Els materials d'aquesta classe es van elaborar i van facilitar als alumnes.
Col·laboració docent en l'assignatura "Antropologia Social" amb els alumnes de la I.O.T.S.

- Visites de treball:
Centre Comunitari "Gastón Castelló" per a conèixer com funciona el Treball Social en un centre d'aquestes característiques. Intercanvi i reunió de Treball amb el coordinador del centre.
Centre de menors "Natzaret" per a conèixer el funcionament del centre i les funcions del Treball Social en aquest centre.
Patronat de l'habitatge d'Alacant per a conèixer el treball desenvolupat pels professionals del Treball Social.


- Revisió bibliogràfica, recopilació de materials, exercicis, programes de les assignatures. ...


Comienzo de la página

Gestió i conservació de la biodiversitat

 

CONTRAPARTE: Universitat Agrària de L'Havana

Informe sobre la visita a la Universitat Agrària de L'Havana (Cuba) entre els dies 3 i 10 de febrer de 2001.

DATES DE LA VISITA: del 3 i 10 de febrer de 2001.

INTEGRANTS DEL GRUP

El grup va estar constituït pel Dr. Eduardo Galante Patiño, director del CIBIO i els professors adscrits al CIBIO, directors d'unitats d'investigació d'aquest centre, Dra. Mª Ángeles Marcos García, directora de la Unitat de Biologia i Control Biològic de Plagues, Dr. Manuel B. Crespo Villalba, director de la Unitat de Conservació i Gestió de Recursos Fitogenéticos i el Dr. José Luis Casas Martínez, director de la Unitat de Biotecnologia Vegetal i director del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals.

ACTIVITATS REALITZADES

D'acord amb el calendari elaborat prèviament segons el programa establert pel grup d'Ordenament Rural d'acord amb Medi ambient (GOREMA) de la Universitat Agrària de L'Havana (UNAH), es va portar a terme les següents reunions i activitats:

Dia 4.
Reunió prèvia amb el Dr. Mario Herrera de la UNAH, amb la finalitat de concretar el programa a desenvolupar durant l'estada dels professors del CIBIO.

Dia 5 , matí i vesprada:
Sessió de treball amb els professors Mario Herrera i Matilde de la Llum en la qual es van discutir temes de docència de tercer cicle i investigació a desenvolupar en la UNAH, activitats futures en les quals participaran professors del CIBIO.

3. Dia 6 matí :
a) En la Facultat de Agronomía de la UNAH, el Dr. Eduardo Galante va fer una presentació del CIBIO (línies de treball i programes d'actuació) a la qual va seguir un col·loqui amb els investigadors cubans. A continuació va haver una intervenció de cadascun dels professors de la Universitat d'Alacant que disertaron sobre un tema de la seva especialitat. La fi d'aquestes exposicions era d'una banda tractar en profunditat aspectes de la investigació que es desenvolupa en les respectives unitats, així com servir de plataforma de discussió d'un futur programa de docència de postgrau i desenvolupament d'investigacions conduents a l'elaboració de tesis doctorals.

b) Entrevista amb el Vicerector Dr. Rafael Joa Rodriguez i el Director de Relacions Internacionals Dr. José M. Febles González. En ella es van concretar les línies d'actuació futura en matèria docent i d'investigació. Referent a això es va decidir convidar a altres institucions cubanes a sumar-se ala iniciativa de cooperació científica entre la Universitat d'Alacant i la Universitat Agrària de L'Havana. Concretament es va acordar convidar al Museu Nacional d'Història Natural, a l'Institut d'Ecologia i Sistemàtica i al Centre d'Investigació i Desenvolupament de Medicaments (CIDEM).

Així mateix es va decidir engegar en la UNAH el programa de doctorat "Biodiversitat: Conservació i Gestió de les espècies i els seus hàbitats", impartit per professors del CIBIO.
Per altra banda es va acordar elaborar un projecte d'investigació i cooperació sobre l'avaluació de la biodiversitat i per a això es va seleccionar un àrea de la província de L'Havana en el qual coexisteixen zones conservades amb unes altres altament transformades per activitat agropecuària.

4. Dia 7.
a) Visita al Centre d'Investigació i Desenvolupament de Medicaments (CIDEM) i entrevista amb la Cap del Departament de Productes Naturals, Lic. Rosa Menéndez Castillo i l'especialista de Medi ambient, MSc. Roberto Vandama Ceballos.

Es va acordar col·laborar en l'àrea de Plantes Medicinales amb la finalitat d'investigar en l'obtenció de productes d'utilitat farmacèutica i per a això es fa necessari portar a terme estudis sobre la diversitat vegetal i de la fauna associada a les plantes seleccionades. Com resultat d'aquesta entrevista es va signar una carta d'intencions per part del director del CIBIO, Dr. Eduardo Galante Patiño i del directora del CIDEM, MSc. Marlene Porto Verdecia en el qual es recull la necessitat de cooperació aquest camp tant per a l'intercanvi docent, com per a la investigació, difusió i comercialització dels productes farmacèutics obtinguts.

c) Visita al Museu Nacional d'Història Natural i presa de contacte amb la Relacions Públiques, Lic. Regla C. Balmori Álvarez i la Directora Lic. Mariana Sáker Llaurada. Es van esbossar les línies de possible cooperació amb el Museu en tallers de biodiversitat, material de difusió ambiental i investigació. Es va acordar celebrar una nova reunió a l'endemà.

Dia 8:
Reunió amb la Directora del Museu Nacional d'Història Natural Lic. Mariana Sáker Llaurada.i amb el Dr. Manuel Iturralde-Vinent, sotsdirector del Museu.

Es va acordar la participació del Museu en el projecte de Biodiversitat abans esmentat, a més de la cooperació del CIBIO en temes d'educació ambiental. En aquest sentit es va sol·licitar per part de l'adreça del Museu l'enviament de material de videos relatius a temes de la naturalesa, amb la finalitat de ser utilitzats en els programes d'educació ambiental que porten a terme amb diferents col·lectius socials. En relació amb aquest aspecte es va adquirir el compromís de fer les gestions davant el Taller d'Imatge de la Universitat d'Alacant per a fer-los arribar la producció pròpia d'aquests temes, atès que es va considerar de gran utilitat per a les fins educatives del Museu.

Dia 9:
Ultima reunió de treball amb els investigadors del grup GOREMA de la Universitat Agrària de Cuba i reunió amb el Degà de la Facultat de Agronomía amb la finalitat d'ultimar els detalls relatius a la cooperació futura i educació i investigació.

Posteriorment els quatre professors de la Universitat d'Alacant vam ser convidats a un menjar de treball en la qual van estar presentis el Rector de la Universitat Agrària de la Habana, el Vicerector de relacions exteriors, el Director de relacions internacionals i el Degà de la Facultat de Agronomía.

El Rector ens va transmetre el gran interès de la seva Universitat que els investigadors del CIBIO participin en els programes d'especialització i doctorat de la UNAH, així com en l'organització d'un futur centre de biodiversitat amb seu en aquesta universitat.

Per altra banda el Rector va sol·licitar que des del CIBIO s'organitzi un Taller de Biodiversitat en el present any, adquirint el compromís de buscar suport financer per a professors i alumnes d'altres països d'Iberoamèrica, si des de la Universitat d'Alacant es cobreix el viatge a 4-6 professors del CIBIO per a impartir dit taller al costat de professors cubà.

Per ultimo cap destacar la importància i suport que personalment el Rector ha donat a aquesta visita, transmetent el seu interès a donar suport decididament el desenvolupament de l'abans esmentat projecte de biodiversitat i conservació, així com la impartición en la UNAH del programa de doctorat de la Universitat d'Alacant, "Biodiversitat: conservació i gestió de les espècies i els seus hàbitats" que és impartit per doctors del CIBIO.

Finalment, i a proposta del Rector del UNAH, es va signar una carta d'intencions entre el Degà de la Facultat de Agronomía, Dr. Elio del Pou Núñez i el director del CIBIO, Dr. Eduardo Galante Patiño, en la qual es van recollir tots els aspectes de cooperació futura que havien estat acordats.

Comienzo de la página

Curs per a la informatització de l'Oficina de l'Historiador

 

CONTRAPARTE: Oficina de l'Historiador de L'Havana

Memòria del seminari "Programació sota entorns ASP i ORACLE" impartit en el Pla Mestre de l'Oficina de l'Historiador

DADES GENERALS

Lloc

Pla Mestre
(Oficina de l'Historiador de L'Havana)

Data Del 5 al 13 de febrer de 2001.
Horari De 8:30 a 16 30.
Professor

Iván Mingot
(Analista Servei Informàtica - Professor associat DLSI)


CONSIDERACIONS PRÈVIES

Aquest curs-seminari pot considerar-se com una ampliació al curs que es va impartir al novembre de 1999 titulat Introducció a la programació amb ORACLE


OBJECTIU

Es tracta de donar un curs-seminari de forma que els assistents siguin capaços d'aprendre les bases per a la realització d'aplicacions Internet-Intranet d'accés a Bases de Dades usant la tecnologia Activi Server Pages (ASPs) de Microsoft com programari de programació i ORACLE 8i com SGBDR.

A més el seminari també inclou les bases per a la instal·lació i configuració del servidor IIS 5.0 i la instal·lació i configuració de ORACLE 8i sobre Windows 2000.


GUIÓ

1.- Instal·lació del servidor de ORACLE 8i sobre Windows 2000 i configuració bàsica del mateix.
2.- Instal·lació i configuració del IIS 5.0 com servidor d'aplicacions Web.
3.- A partir d'un exemple complet dissenyat per al seminari (es tracta d'una agenda telefònica mantinguda a través d'una aplicació Intranet - Intranet) es realitzen les tasques:
3.1.- Anàlisi del problema (comentar el diagrama Entitat - Relació)
3.2.- Creació dels objectes ORACLE (taules, vistes, procediments, usuaris, permisos, etc)
3.3.- Estudi i anàlisi de les opcions de l'agenda ja implementades amb APS aprofundint en la sintaxi ASP
3.4.- Els assistents van realitzar a manera d'exercici dues opcions noves a aquest exemple.


CONCLUSIÓ

AL nostre entendre l'objectiu del curs està cobert i es va a començar (per part del Pla Maestro) a construir una aplicació usant aquesta tecnologia amb l'objectiu de captar i oferir informació dels seus béns patrimonials i de dades censales de la Habana Vella. El seguiment i l'assessoria d'aquesta aplicació es durà en la mesura del possible a través de correu electrònic.

Comienzo de la página

 

1º Trobada cubana-espanyol de transferència de tecnologia agrícola

 

ORGANITZACIÓ

Universitat Agrària de la Habana: Depto. Química Agrícola
Universitat d'Alacant. Depto. Agroquímica i Bioquímica

DATA i LLOC DE REALlZACIÓN

4 al 10 de desembre de 2000.
Universitat Agrària de la Habana

OBJECTIUS

- Propiciar l'intercanvi d'informació i experiències en l'ús de tecnologies i productes agrícoles, entre la societat espanyola i cubana.
- Enfortir el paper de les Universitats: Agrària de la Habana (UAH) i d'Alacant (UA), en la introducció en els seus respectius països de tecnologies avançades, i en la modernització de les seves societats.

EMPRESES ESPANYOLES PARTICIPANTS EN LA TROBADA

- AGRÍCOLA D'ASP
- AGRIMOR. Agricultura moderna -ARTAL. Francisco R. Artal S. L.
- ASUR. Agroquímicos del Sud-est.
- COMET AL. Comercial Metalúrgica Albacetense, S. L.
- DELBON, S. L.
- DEVAL. Dipòsits Valencians, S. L.
- GRUP EIBOL
- IBERFOL. Agrotecnología.
- ILURCO, S. A.
- JIMTEN
- LABORATORIS SIRGA, S. A.
- MATIAS LÓPEZ I LÓPEZ
- MERISTEM. Químiques Meristem. S. L.
- NUTRICONTROL
- PLYMAG. S. L.
- SEIPASA

ALTRES ENTITATS PARTICIPANTS

- Secretària Regional Ministerial d'Agricultura en la VII regió a Xile. (Xile)
- INTA-I.I.A. Mercedes (Ctes.) Argentina
- INA-PG Xile

COORDINADORS

Juan Sánchez Andreu i Margarita Juárez Sanz (Dep. Agroquímica i Bioquímica de la Universitat d'Alacant)
Irene Balbín i Nelson Garcés (Dep. Química Agrícola de la Universitat Agrària de L'Havana)

Comienzo de la página

Intervenció d'alumnes d'arquitectura

 

CONTRAPARTE: Oficina de l'Historiador de L'Havana Vella

La beca "Projecte Habana", sorgeix de la col·laboració entre el Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat d'Alacant, Projecte Habana i l'Oficina de l'Historiador de L'Havana Vella i ha estat finançada per Projecte Habana i els Col·legis professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics d'Alacant. L'activitat desenvolupada durant el curs 2000-01 correspon al sisè any de treball en la Ciutat de L'Havana d'alumnes i professors del Departament de Construccions Arquitectòniques.

La catalogació dels Elements Originals de l'Arquitectura Colonial Cubana, tals com fusteries, proteccions i vitralls d'onze edificis de L'Havana Vella proposats per l'Oficina d'Arquitectura Patrimonial, així com l'Anàlisi Estructural dels mateixos ha conformat el contingut dels últims documents elaborats.

Dit treball ha estat realitzat en estreta col·laboració amb l'Oficina d'Arquitectura Patrimonial durant un període de dos mesos i mig, en els quals es desenvolupa un treball de camp exhaustiu així com la recerca de suport bibliogràfic i la composición d'un document que engloba tot el treball.

De tot l'anteriorment descrit es va fer lliurament, tant en suport digital com manuscrit, a Maria Cleofás Buajasán, Directora d'aquesta oficina, passant a formar part de l'Arxiu de tal organisme i al seu torn servir d'un primer pas per a realitzar en posteriors col·laboracions treballs similars.

Podem dir que tant els objectius establerts des d'un primer moment com els quals van sorgir en el transcurs de l'estada, han estat satisfactòriament coberts, al que cal afegir la satisfacció personal dels becaris i professors.

Comienzo de la página

Voluntariat-pràctiques d'alumnes de la I.O. d'Òptica i Optometria


CONTRAPARTE: Oficina de l'Historiador de L'Havana

DATA I LLOC: del 13 d'abril al 1 de maig de 2001 a L'Havana Vella

MEMBRES DEL PROJECTE

Professors

Pilar Cahco Martínez
Ángel García Muñoz

Alumnes

Ana Belén Díaz Carrión.
Remedios Espí López.
Sara Belén García Fernández.
Eva García Menéndez.
Laura Gavala Arjona.
David Gómez López.
Carmen Gutiérrez Amorós.
David Lucas Sánchez.
Consuelo Navarro Román.
Natalia Sotos Llorente.
Francisco Valderas Jiménez

ANTECEDENTS

A causa de la falta de subministrament de lents oftálmicas a Cuba, l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de la Universitat d'Alacant ha desenvolupat diversos projectes de cooperació amb l'Oficina de l'Historiador per a pal·liar, en la mesura del possible, aquesta problemàtica a L'Havana Vella. El primer d'ells, desenvolupat al gener de 1999 va ser un projecte pilot en el qual es van lliurar ulleres a certa població de L'Havana Vella.

Amb motiu d'aquesta idea inicial, i una vegada vistes les necessitats visuals d'aquesta població, es va considerar seguir amb aquesta acció de cooperació, de forma que entre octubre i novembre de 1999 es va portar a terme un segon projecte en el qual es van traslladar a Cuba cinc equips de graduació, un gran nombre d'ulleres muntades amb diferents potències i la maquinària d'un taller òptic complet per a poder realitzar in situ les prescripcions que no estiguessin premontadas. Tot el material de taller va ser donado a l'Oficina de l'Historiador de la Ciutat de L'Havana per a la seva utilització en projectes futurs.

Seguint amb aquesta mateixa línia de col·laboració, des del 13 d'abril fins el 1 de maig de 2001 s'ha desenvolupat el tercer projecte, denominat "Mirada solidària a Cuba", en el qual s'han superat les expectatives fixades en els realitzats anterior
ment.

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE EN ALACANT

En aquest nou projecte han col·laborat dos professors i 12 alumnes. Des d'un principi, la labor portada a terme per part dels membres de l'expedició ha consistit en la recol·lecció del material necessari per a la realització de les prescripcions a Cuba. D'una banda es van recollir ulleres noves, tant de les òptiques de la zona així com d'algunes empreses del sector. AL mateix temps, es va realitzar un estudi estadístic de les prescripcions realitzades en el segon projecte, per a poder demanar les lents sense bisellar que s'utilitzarien durant aquesta nova expedició.

Quant als 12 alumnes del projecte, aquests han estat treballant en les instal·lacions de l'Escola d'Òptica i Optometria d'Alacant El seu treball en aquest projecte fonamentalment ha consistit en la preparació professional per a poder portar a terme les graduacions a la població cubana, preparació que els ha suposat una labor de molts mesos i hores de treball.

Per a completar l'equip que roman en dipòsit a L'Havana Vella, es va adquirir un frontofocómetro de lectura interna necessari en el muntatge de les ulleres al costat de material de taller com alicates, tenalles, tornavisos, etc. A més, el Departament Interuniversitari d'Òptica de la Universitat d'Alacant donó una biseladora manual que també es va traslladar a Cuba. Al costat de tot aquest material, es van adquirir prop de dos mil lents oftálmicas amb graduacions ajustades a l'estadística realitzada amb les dades de projectes anteriors.

Una part important del projecte va ser aconseguir el suport institucional i econòmic necessari per a fer-lo realitat. Per a això ha estat primordial i inestimable l'ajuda rebuda del Projecte Habana de la Universitat d'Alacant, sense el qual hagués estat impossible la realització d'aquest projecte, al ser el coordinador i patrocinador principal.

D'aquesta forma, a través de la directora del Projecte Habana, Dña. Margarita Mazzella, es va contactar amb el responsable de l'oficina de la Universitat d'Alacant a L'Havana Vella, D. Alberto Alfonso García, per a poder coordinar l'actuació amb l'Oficina de l'Historiador. Aquesta Oficina va ser l'encarregada de facilitar els locals on s'anava a treballar i seleccionar a la població que anava a ser estudiada, basant-se en els criteris que es van desenvolupar a Alacant.

Des de principis de l'any 2001 es disposava a L'Havana Vella d'uns tests o optotipos i uns qüestionaris dissenyats pels dos professors de l'Escola d'Òptica i Optometria d'Alacant encarregats del projecte. La funció d'aquests materials era fer una selecció de la població infantil que anava a ser examinada durant el projecte, per al que es van facilitar instruccions precises de com utilitzar-los al personal d'educació de L'Havana Vella. La coordinació va funcionar perfectament i es va passar el test a més de 800 nens, dels quals aproximadament es van seleccionar a la meitat per a ser examinats amb deteniment.


ENTITATS I EMPRESES COL·LABORADORES

L'ajuda econòmica per a portar a terme aquesta cooperació s'ha obtingut fonamentalment del Projecte Habana de la Universitat d'Alacant, a través de la Generalitat Valenciana. Aquest organisme es va encarregar de l'adquisició dels passatges, allotjament, manutenció i segur mèdic dels 2 professors i 12 alumnes, així com de part del material amb el qual s'ha efectuat el projecte: equips de graduació i lents oftálmicas. A més, han existit altres col·laboradors:

· Comissió del 0.7 %, Universitat d'Alacant: dotació de 750.000 pts per a la compra de part del material del taller
· Indústries d'Òptica, ...$ (INDO): donació de lents oftálmicas per valor de 200.000 pts
-
Donació de 700 fonguis per a ulleres
· Departament d'Òptica: donació d'una biseladora manual
· Associació Look & Learn: prestació de 3 equips de graduació
· YODEL: donació de 1000 muntures
· FRAMO: donació de 300 muntures
· CEGASA: donació de 300 piles per a instruments optométricos


DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE EN L'HAVANA VELLA

L'expedició va partir cap a L'Havana el 13 d'abril de 2001. Es van traslladar cinc equips de graduació, 1300 ulleres sense muntar, prop de dos mil lents oftálmicas sense bisellar, a més de part d'equipament del taller d'òptica. Excepte els equips de graduació, la resta del material va ser donado a l'Oficina de l'Historiador.

El projecte es va desenvolupar a L'Havana Vella, el barri històric de L'Havana lloc on té el seu camp d'acció l'Oficina de l'Historiador. Concretament, els locals de treball es van establir en la casa Simón Bolívar (casa de Veneçuela). Una vegada planificat el treball amb els responsables d'aquesta Oficina, l'expedició es va dividir en dos grups d'alumnes i es van establir dues accions que devien realitzar-se simultàniament: graduació de la vista i muntatge-lliurament d'ulleres al pacient, dirigides ambdues per un professor, de manera que tots els alumnes realitzaven totes les tasques en períodes cíclics al llarg del dia. D'aquesta forma s'aconseguien realitzar prop de cent graduacions diàries. Encara així, per a no saturar excessivament el treball, es va planificar una mitjana de 90 pacients al dia, pel que les expectatives inicials eren examinar almenys a 900 persones.

Nombre de pacients
909.
Menors de 18 anys
342.
Majors i igual a 18 anys
567.
Homes
298.
Dones
611.
Persones que necessitaven ulleres
695.
Persones que no necessiten ulleres
214.

 

Espejuelos lliurats
1084.
Pacients amb una sola porta mala sort
306.
Pacients amb dues ulleres
389.
Ulleres realitzades en la casa Simón Bolívar
415.
Ulleres realitzades en Complex València
250.
Ulleres lliurades sense muntar
419.

Dades d'interès relacionats amb la població examinada i les ulleres lliurades

La població seleccionada es va centrar en dos grups. Primerament es van examinar a 567 adults del barri de San Isidro de L'Havana Vella. El segon grup van ser 342 pacients menors de 18 anys de diverses escoles d'aquest municipi. Dintre d'aquest grup de nens i joves, es van examinar diverses escoles d'educació especial, on es van poder atendre a nens amb síndrome de Dawn, retard mental, i retard escolar en general.

Nombre de pacients vists cada dia

Edats de tota la població examinada

D'aquesta manera es va aconseguir graduar a 909 pacients en deu dies complets d'examen, dels quals 298 van ser homes i 611 dones. Es va prescriure una correcció òptica a 695 persones, mentre que les 214 restants no precisaven una compensació òptica en aquest moment.

Pacients classificats segons edat i amb necessitat o no de prescripció.

Es van lliurar en total 1084 ulleres. Aquest major nombre d'ulleres respecte a les persones examinades es deu al fet que el personal adult necessitava (la gran majoria de vegades) dues ulleres, unes per a la seva visió de prop i una altra per a la seva visió des de lluny. Així, dels 695 pacients que necessitaven ulleres, 306 van precisar una res més, mentre que a 389 se'ls van facilitar dos parells de espejuelos.

Pacients classificats segons edat i nombre d'ulleres lliurades

En el grup dels nens va ser on menys ulleres es van prescriure, a pesar de que aquests havien passat en les seves escoles uns qüestionaris previs a l'examen realitzat per l'expedició. Això es deu al fet que el test utilitzat és molt específic però poc sensible, és a dir, pot assegurar-se que el pacient que ho passi no necessita una prescripció però no indica que el qual ho falli sí la precisi. Encara així, els professors encarregats del projecte consideren adequada la selecció prèvia que es va fer a L'Havana Vella sobre la població infantil, considerant que en futurs projectes és necessari mantenir, i fins i tot augmentar, el nivell de cooperació que ha existit en aquest tema concret.

A causa del gran nombre de graduacions que es realitzaven al dia, i que molts adults necessitaven dues ulleres, el treball en el taller es va desbordar ràpidament, taller sense el qual hagués estat impossible portar a terme el projecte, igual que l'any anterior. Així, treballant a ple rendiment, es van aconseguir muntar 415 ulleres amb la biseladora automàtica del projecte, però resultava un nombre insuficient per a abastir la gran demanda que generaven els equips de graduació.

Gràcies a les relacions entre les Universitats d'Alacant i València es va contactar amb el Complex Òptic València (barri de Víbora), del que aquesta última Universitat és promotor principal. L'enllaç amb aquest Complex ho va realitzar inicialment el Vicerector d'Alumnat de la Universitat d'Alacant Mario Pardo, i posteriorment els professors de la EUOO desplaçats a Cuba amb l'ajuda del responsable de l'oficina de la Universitat d'Alacant, Alberto Alfonso.

Aquest contacte va servir perquè en el citat Complex es permetés utilitzar les seves instal·lacions amb la finalitat de muntar el major nombre d'ulleres possible. Així, durant la tarda del dimarts dia 24 i el matí del dissabte 28 d'abril, en tot just set hores de treball, es van aconseguir muntar 250 ulleres, que unides a les 415 anteriors, eleven la xifra a 665 ulleres lliurades completament muntades. La resta 419 ulleres, va haver de ser lliurat sense muntar, és a dir, amb la porta mala sort i les lents sense bisellar, perquè el pacient acudís a una òptica de L'Havana Vella que acabessin el treball. D'aquesta manera l'Oficina de l'Historiador es va comprometre a informar a les òptiques de L'Havana Vella perquè es facilités el muntatge d'aquestes ulleres.

La repercussió social que va tenir el projecte va ser important. L'Historiador de la Ciutat de la Habana, D. Eusebio Leal, va rebre en audiència als membres del projecte per a expressar el seu agraïment a la labor que s'havia realitzat. Al seu torn, tant els alumnes com els professors van voler mostrar la seva gratitud a l'historiador pel tracte exquisit que van rebre en tot moment i les facilitats que l'Oficina de l'Historiador va oferir per a desenvolupar convenientment el projecte.

Actuació alumnes I.O. Òptica i Optometria de la UA (abril 2001)
Salut Visual població de L'Havana Vella


FUTURS PROJECTES

Actualment es troba a L'Havana el següent material: una biseladora automàtica, una biseladora manual, un centrador, dos frontofocómetros, una plantilladora, un calentador de muntures, lents oftálmicas (esfèriques i astigmáticas) i material variat de taller (tornavisos, adhesius, fornituras, etc). Tot això representa l'equipament complet d'un taller òptic per a realitzar altre projecte similar al realitzat actualment.

El desfasament entre les prescripcions realitzades i les ulleres muntades lliurades és un dels punts que deuen solucionar-se en futurs projectes. Les solucions són diverses, encara que no totes són tot el desitjable que es volgués. Per exemple, es podrien traslladar menys equips de graduació per a no elevar excessivament la xifra de les persones examinades. Des de l'Escola d'Òptica i Optometria no es considera actualment aquesta possibilitat, doncs és preferible accedir a un major nombre poblacional encara que les seves ulleres no puguin lliurar-se acabades.

Una altra de les solucions és duplicar la maquinària existent per a taller, però aleshores seria necessari un major nombre d'alumnes que elevarien al seu torn el nombre de graduacions efectuades, pel que no s'assegura l'equilibri que es busca.

La solució amb major expectativa de futur és la de projectar l'establiment d'una òptica a L'Havana Vella amb l'ajuda de l'Oficina de l'Historiador. Aquesta idea va començar a gestar-se en el segon projecte realitzat i asseguraria el muntatge paulatí de les ulleres que no poguessin acabar-se en cadascuna de les futures expedicions. Actualment s'està plantejant la viabilitat econòmica d'aquest projecte i en els pròxims mesos es tindrà preparat un primer esborrany amb el qual asseure les bases de la col·laboració amb l'Oficina de l'Historiador.

Respecte al nombre d'alumnes participants, l'augment a 12 persones s'ha mostrat eficient i actualment necessari, doncs la presència de dos alumnes sense tasques específiques en tot moment, assegura la fluïdesa de treball sense la saturació pròpia que comporta un projecte d'aquesta naturalesa.

 
 
 
 
 
 Comienzo de la página
 
     
 
  
 
 

ESTADES DE INVESTIGADOES CUBANS I VISITES INSTITUCIONALS


ESTADES DE INVSTIGACIÓN EN LA UA
CONTRAPARTE CUBANA

Margarita Montcada - Univ. Orienti (octubre 2000)
Euclides Cata - Univ. L'Havana (novembre 2000)
Tamara Caballero - Univ. Orienti (febrer 2001)
M. Eugenia Espronceda - Univ. L'Havana (feb-març 2001)

Universitat d'Orient i Universitat de L'Havana
Ramón Brunet (octubre 2000)
Mario Herrera (octubre 2000)
Universitat Agrària de L'Havana
Lesvia Reyes (juny-juliol 2001) Universitat de Pineda del Riu
Angel Pablo Uset (juny 2001) Institut Superior de Ciències Agropecuàries de L'Havana (ISCAH)
Carolina Gran (novembre 2000)
Carmen Mesa ( novembre 2000)
Idalina del Castillo (maig 2001)
Consuelo Ameneiro (maig 2001)
Facultat d'Econòmiques de la Universitat de la Habana
Filiberto Méndez Riera (gener-febrer 2001) Institut Superior Politècnic "José Antonio Echevarría" de la Universitat de L'Havana
Laura vaig Llepar Esquerre (maig 2001) ICIDCA
Leonel Iriarte (maig-juny 2001)
Osmel Ramos Sánchez (maig-juliol 2001)
Institut Superior de Ciències Agropecuàries de L'Havana (ISCAH)
VISITES INSTITUCIONALS

Armando Aruca - MES (octubre 2000)
Hector Pijeira - Universitat de Matances (novembre 2000)
Asdai Díaz - Universitat de L'Havana (novembre 2000)
Alejandro Durán - C. Economia Internacional (novembre 2000)
Amauri González - ICIDCA (gener 2001)
Leonardo Olmo - Universitat d'Orient (març 2001)
Ana M. González - Rectora ISA (maig 2001.
Josefina de Pla - CUJAE (juliol 2001)

AJUDES COMPLEMENTÀRIES

En casos molt específics, el Projecte Habana ha contribuït al manteniment de 2 o 3 becaris cubans que no disposen d'ajuda oficial i que, a través d'informes del Director del Departament corresponent s'ha comprovat la seva labor investigadora i la seva vinculació a aquest Departament.

Aquestes ajudes solen oscil·lar entre 50.000 i 80.000 ptes. mensuals més l'assegurança mèdica i sempre tenen una durada determinada de 6 mesos o un any com a màxim.

 
 
 
 
 
 Comienzo de la página
 
     
 
  
 
 

INICI DE NOVES ACCIONS

 

BECA "PROJECTE HABANA"


OGANIZA

Projecte Habana.
Departament de Construccions Arquitectòniques.


PATROCINA

Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics.


MOTIU
Cooperar amb l'Oficina d'Arquitectura Patrimonial de L'Havana Vella en estudis de restauració i rehabilitació per al suport i formació en tècniques de diagnosi que serveixin per a donar resposta a les necessitats imperiosas en la recuperació de l'habitatge dels habitants de L'Havana Vella.

El present projecte de cooperació s'emmarca dintre del Pla Mestre de L'Havana en col·laboració amb:

L'Oficina de l'Historiador.
La Universitat d'Alacant.

per a la realització d'actuacions de restauració i rehabilitació en la ciutat de L'Havana Vella.

 

L'Havana Vella va ser declarada Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO en 1982. La ciutat actualment es veu embolicada en un procés de revitalització important on els treballs per recuperar els edificis colonials existents adquireixen un gran protagonisme. L'estat generalitzat de deterioració i el perill que comporta per a les persones que habiten aquests habitatges provoquen la urgència d'una actuació eficaç.


CANDIDATS
Les beques se circumscriuen per a alumnes matriculats en els estudis d'Arquitectura Tècnica de la Universitat d'Alacant.


CONDICIONS DE LA BECA

Data: L'estada a L'Havana estarà compresa entre els mesos d'octubre i desembre del present any.
Quantia: La beca cobreix les despeses de desplaçament amb avió a L'Havana, allotjament i despeses de material didàctic.


Normes específiques: L'alumne es compromet a concloure el projecte iniciat a L'Havana una vegada hagi regressat a la Universitat d'Alacant, preparant una publicació i exposició del mateix abans de finalitzar l'any acadèmic.

L'alumne deurà assistir als actes que el Col·legi Oficial organitzi en relació amb la beca atorgada.

Els treballs realitzats quedaran a la disposició del Departament per a ús docent i divulgatiu. La autoria dels treballs mai serà individual i correspondrà al grup d'alumnes i professors que han intervingut.


SOL·LICITUD

Terminis Del 10 al 24 de setembre de 2001.
Lloc Oficina Projecte Habana. Aulari II. Universitat d'Alacant.

 
 
 
 
 
 Comienzo de la página
 
     
 
  
 
 

 

Projecte Habana

Guia de les universitats cubanes