Cabecera de la memoria
 

DEFENSOR UNIVERSITARI Acceso a su página web

Educar no és donar carrera per a viure,
sinó temperar l'ànima per a les dificultats de la vida.
Pitàgores

Introducció

Aquest és el sisè informe anual del defensor universitari i correspon al període comprés entre l'1 d'agost del 2001 i el 31 de juliol del 2002.

Encara que bàsicament segueix l'esquema d'exposició dels informes anteriors, cal comentar que en aquest s'ha modificat l'exposició detallada de consultes i reclamacions, les quals no han estat tractades per separat com fins ara, sinó que han estat agrupades per temàtica i per col·lectiu de procedència del sol·licitant.

També cal esmentar que la Comissió Permanent de Defensors Universitaris, en la segona reunió que van fer a Valladolid el dia 22/03/2001, va redactar un escrit sobre la figura dels defensors universitaris a fi de ser incorporats en l'articulat de la nova llei que s'estava elaborant. L'escrit sobre aquesta figura, consensuat per tots els defensors, va ser lliurat al secretari d'estat d'universitats en una entrevista que la Comissió Permanent va mantindre amb aquests. El text va ser ben acollit pel Ministeri d'Educació i va ser incorporat a l'esborrany de la LOU.

La LOU, publicada en el BOE del 24/12/2001, aprova, en la disposició addicional dècimoquarta, sobre la figura del defensor universitari el següent: "Per a vetlar pel respecte als drets i les llibertats dels professors, els estudiants i el personal d'administració i serveis, davant de les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, les universitats hauran d'establir en la seua estructura organitzativa la figura del defensor universitari. Les actuacions d'aquest, sempre dirigides cap a la millora de la qualitat universitària en tots els àmbits, no estaran sotmeses a mandat imperatiu de cap instància universitària i estaran regides pels principis d'independència i autonomia.
Correspondrà als estatuts establir el procediment per a l'elecció o la designació, la durada del mandat i la dedicació, i el règim de funcionament d'aquest".

Resulta convenient remarcar que la petició del col·lectiu de defensors universitaris sobre la inclusió d'aquesta figura en la LOU era totalment independent i respectuosa amb el posicionament de cadascuna de les universitats respecte al contingut de la Llei que regula el funcionament de la vida acadèmica.

 

 

Divulgació

Amb l'objectiu d'arribar al major nombre de persones possible, s'ha continuat amb la labor de divulgació, iniciada en períodes anteriors, que ha consistit en:
- La inclusió en el sobre de matrícula dels alumnes de primer curs del tríptic informatiu corresponent.
- L'assistència als actes de benvinguda als alumnes i als seus familiars a principi de curs.
- El manteniment i l'actualització de la pàgina web del defensor universitari.
- La difusió de la informació considerada interessant en els taulers d'anuncis del defensor que hi ha repartits pels principals edificis del campus (aularis I i II i Biblioteca General).
- L'aparició d'un anunci en el periòdic El Vicent
- La resposta a través de correu electrònic a sengles qüestionaris de El Mundo i la Gaceta Universitaria. El dia 28/05/2002 va aparèixer en El Mundo l'article "El defensor de l'alumne. Rafael Font Montesinos, Universitat d'Alacant: Els professors han d'acceptar que s'equivoquen".

 

 

Reunions i intercanvi d'informació amb altres defensors

· Reunió amb altres defensors universitaris

S'ha participat en la IV Trobada Estatal de Defensors de la Comunitat Universitària que va tindre lloc a Las Palmas de Gran Canària del 29 al 31 d'octubre del 2001. En aquesta trobada es van estudiar els temes següents:
- Normatives sobre discapacitats.
- Normativa sobre permanència i avaluació compensatòria.
- Responsabilitat i empara dels defensors.
- Problemes de discriminació en l'adaptació i revalidació d'estudis superiors.
- Fracàs acadèmic.
- Qualificació numèrica.
- Sistemes d'avaluació.


· Petició d'informació a altres defensors

Els aspectes sobre els quals s'ha demanat informació han estat els següents:
- Cobertura dels serveis mínims en la universitat valenciana i murciana amb motiu de la vaga del 7 de novembre del 2001.
- Implantació en les diferents universitats del sistema d'avaluació curricular. Amb la informació rebuda es va elaborar un dossier que va ser remès a la Vicerectora d'Alumnat.
- Dedicació dels professors titulars d'escola no universitària.
- Existència en les diferents universitats de la figura del coordinador de seguretat.
- Qualificacions numèriques en les actes dels estudiants de Magisteri.
- Disposicions reglamentàries de les diferents universitats pel que fa a la inclusió o no dels professors interins dins del 51% de funcionaris doctors com a electors i elegibles en les eleccions al claustre.


·
Petició d'informació d'altres defensors

D'altra banda, se'ns ha sol·licitat informació sobre els aspectes següents:
- El defensor de la Universitat Pompeu Fabra ens demana opinió sobre l'aprovat per compensació.
- Les qualificacions numèriques en les actes.


· Temes tractats conjuntament amb altres defensors

S'ha elaborat un document sobre la problemàtica de la legislació vigent en matèria d'adaptacions i revalidacions a fi d'instar el Consell d'Universitats a modificar la legislació vigent en matèria d'adaptacions i revalidacions. Des de fa alguns anys, en les nostres universitats es presenten freqüentment queixes de llicenciats estrangers, o d'estudiants que han fet part dels seus estudis de llicenciatura en universitats estrangeres, per sentir-se discriminats enfront dels estudiants llicenciats en universitats espanyoles a l'hora de participar en concursos públics (especialment, beques predoctorals d'investigació FPI, FPU, etc.), a causa dels efectes negatius que, per al seu expedient acadèmic, comporta el tràmit d'homologació dels seus títols o de revalidació de la part dels seus estudis feta fora d'Espanya. Aquest document ha estat aprovat per tots els defensors universitaris, va ser enviat als rectors de les mateixes universitats i s'està estudiant que siga remès al Consell d'Universitats.

 

 

Consultes i reclamacions

Al llarg del període esmentat (agost del 2001 - juliol del 2002), s'han presentat 362 consultes i 20 reclamacions que són analitzades en la taula següent:

Consultes i reclamacions

Temes

CONSULTES

RECLAMACIONS

Positives

Negatives

Tancades

Sense resoldre

Accés Universitat

11

0

Beques i ajudes a l'estudi

19

2

Estudis estrangers

8

0

Exàmens i qualificacions

108

4

2

Infraestructures

11

2

1

Organització docent

159

6

7

1

1

2

Plans d'estudi

10

0

1

Problemes lingüístios

6

1

0

Diversos

5

10

2

0

1

1

totals

337

23

2

12

1

1

3

2

1

Al.

PDI

PAS

Al.

PDI

PAS

Al.

PDI

PAS

Al.

PDI

PAS

Al.

PDI

PAS

Reclamacions resoltes de l'any anterior

5

1

1

Total de consultes: 362
Total de reclamacions: 20
Total de reclamacions resoltes de l'any anterior: 7

En la figura 1 apareix un gràfic que mostra els diversos temes que han estat objecte de consulta o de reclamació.

La distribució temàtica de les consultes i les reclamacions ha estat la següent:
Accés a la Universitat: 11 consultes, totes presentades per alumnes.

- 4 sol·licitaven informació general sobre l'accés a la Universitat, el funcionament de les llistes d'espera i el districte obert.
- 1 sobre l'elecció de la carrera d'un alumne que no té prou nota per a estudiar la carrera que vol.
- 1 sobre l'homologació d'estudis.
- 1 sobre el percentatge excessivament baix reservat per a l'accés per a majors de 25 anys.
- 1 sobre la preinscripció d'un alumne que s'ha penedit de la carrera que havia triat anteriorment.
- 1 sobre la poca claredat en la informació que li han donat en l'accés.
- 1 referent a la selectivitat.
- 1 sobre el trasllat d'expedient.

Alumnes estrangers: 8 consultes, totes presentades per alumnes.

- 2 sobre l'accés a la Universitat.
- 2 sobre la denegació de beca per no tenir la targeta de residència.
- 2 sobre el trasllat d'expedient.
- 1 referent a les convalidacions.
- 1 sobre una becària estrangera que té problemes amb el tutor.

· Beques i ajudes a l'estudi: 19 consultes i 2 reclamacions, totes presentades per alumnes

a) Consultes:19

- 10 sobre la denegació d'aquestes per motius diversos.
- 3 sobre el retard en el cobrament de les beques.
- 2 sobre la informació sobre els criteris per a la concessió d'aquestes ajudes.
- 1 sobre els dubtes en l'aplicació del barem de concessió de les ajudes.
- 1 sobre la devolució d'una beca de l'any anterior perquè l'alumne no es va examinar del mínim d'assignatures.
- 1 referent a la renúncia a la beca i l'anul·lació de la matrícula.
- 1 sobre la informació del procediment per a reclamar la concessió d'una beca i el lloc.

b) Reclamacions: 2

(- (31/2001) Una alumna reclama la denegació d'una beca perquè una assignatura d'un Pla que havia estat obligada a abandonar se li va considerar com a assignatura cursada. Es va ajudar l'alumna a redactar el recurs de reposició a la Direcció General d'Universitats i es va afegir un informe del defensor universitari que corroborava i analitzava la situació de l'alumna. Finalment, la Generalitat Valenciana va resoldre atorgar-li la beca, per tant el resultat va ser positiu.

- (32/2001) Un alumne reclama perquè havia cursat i aprovat una assignatura de pràctiques experimentals, però, com que era incompatible amb altres assignatures pendents d'aprovar de cursos anteriors, pensava que aquesta incompatibilitat no li permetia accedir a la Beca MEC. Finalment, la beca li va ser concedida, ja que reunia els requisits mínims, per tant el resultat també va ser positiu.

· Exàmens i qualificacions: 112 consultes (108 d'alumnes i 4 de PDI o PAS) i 2 reclamacions d'alumnes.

a) Consultes presentades per alumnes: 108

- 37 sobre els procediments de revisió i reclamació dels exàmens.
- 25 sobre l'aplicació dels barems en els exàmens: criteris diferents d'acord amb el grup, aplicació de criteris diferents dels comunicats inicialment, etc.
- 13 sobre les qualificacions excessivament baixes, l'elevat percentatge de suspensos, el projecte final de carrera, etc.
- 6 sobre la pèrdua d'exàmens.
- 4 sobre la modificació d'horaris o dates d'exàmens.
- 3 sobre la normativa dels exàmens orals.
- 3 sobre el temor de represàlies per part del professorat.
- 3 sobre alumnes amb beca ERASMUS que tenen problemes perquè no es manté la data de l'examen i no el poden fer en la nova data per estar fora d'Alacant.
- 2 sobre els criteris per a la repetició dels exàmens.
- 1 sobre copiar en els exàmens.
- 1 referent a l'ambigüitat d'un examen tipus test.
- 1 sobre la posada en dubte de la col·laboració d'un alumne, que no anava a classe, en un treball d'equip.
- 1 referent a l'expulsió d'un alumne d'un examen.
- 1 sobre la incompareixença del professor el dia de l'examen.
- 1 sobre un alumne a qui el professor no reconeix les pràctiques.
- 1 sobre la publicitat del contingut de l'examen.
- 1 sobre els mitjans per a millorar l'avaluació.
- 1 sobre la publicitat de les notes.
- 1 sobre un examen basat en un temari que no ha estat impartit.
- 1 sobre la manca de temps per a fer un examen.
- 1 sol·licitud de mediació per disconformitat amb una avaluació.

b) Consultes presentades per PDI/PAS: 4

- 1 referent a barems.
- 1 sobre copiar en els exàmens.
- 1 referent al temps que cal guardar els exàmens.
- 1 sobre si un professor pot deixar el control d'un examen a un altre professor perquè altres obligacions li impedeixen assistir-hi.

c) Reclamacions presentades per alumnes: 2

- (34/2001) Un alumne reclama la qualificació del seu examen i es queixa que va acordar amb el professor una data per a fer un altre examen i aquest no s'hi va presentar ni tampoc es va disculpar. Pel que fa a la reclamació de l'examen, el resultat va ser positiu per al reclamant. La tasca del defensor va consistir a fer un seguiment del procés perquè continuara el seu curs i aconseguir que arribara al professor el missatge de respectar la normativa universitària. El resultat va ser satisfactori per al reclamant.
- (5/2002) Uns alumnes, que tenen dos exàmens el mateix dia, però a diferent hora, sol·liciten la mediació del defensor. Finalment un dels professors va canviar la data. El resultat de la gestió va ser positiu per als reclamants.

· Organització docent 165 consultes (159 d'alumnes i 6 de PDI/PAS) i 10 reclamacions (9 d'alumnes i 1 de PDI/PAS).

a) Consultes presentades per alumnes: 159

- 38 sobre els horaris de classe, els exàmens, els grups d'alumnes, etc.
- 32 referents al procés de matriculació: informació rebuda incorrecta, errors informàtics no imputables als alumnes, etc.
- 7 sobre convalidacions i el procediment per a gestionar-les.
- 7 referides a la falta de professorat per a impartir les classes.
- 7 sobre el trasllat d'expedient.
- 7 sobre la permanència en la Universitat d'alumnes de primer curs que no han aprovat cap assignatura.
- 6 sobre els aspectes organitzatius de la docència.
- 5 sobre l'actitud del professor o un tracte inadequat d'aquest.
- 5 sobre l'assegurança escolar.
- 4 sobre les taxes acadèmiques i els diferents conceptes d'aquestes.
- 4 sobre els crèdits dels diferents tipus d'assignatures.
- 4 sobre les actes: professors que no les signen i alumnes que no poden obtenir el seu títol, errors en la transcripció de les notes, etc.
- 3 sobre la simultaneïtat d'estudis.
- 3 sobre la incompatibilitat de les assignatures.
- 3 sobre l'aprovat per compensació d'alumnes als quals només els queda una assignatura per a acabar la carrera.
- 2 sobre els aspectes organitzatius del CAP (Curs d'Aptitud Pedagògica).
- 2 sobre els drets dels alumnes (d'associació, per estar treballant, etc.).
- 2 sobre la incompareixença del professor a classe.
- 2 sobre les pràctiques experimentals.
- 2 sobre els programes de les assignatures.
- 2 sobre el projecte final de carrera (propietat intel·lectual d'aquest i una altra consulta d'un alumne a qui pareix excessiu l'esforç que cal fer-hi).
- 2 sobre l'obligatorietat de l'assistència a classe dels alumnes.
- 1 sobre l'obertura de les classes d'informàtica de torn lliure.
- 1 sobre les beques dels departaments.
- 1 sobre el fet de no posar qualificació numèrica en Magisteri (es va fer als defensors una consulta respecte d'això).
- 1 sobre el canvi de carrera.
- 1 sobre el certificat d'assistència a un examen.
- 1 sobre l'homologació dels títols.
- 1 sobre la correcta composició dels membres d'un tribunal examinador.
- 1 sobre els representants dels alumnes en els òrgans de la Universitat.
- 1 sobre els problemes en l'obtenció del títol per causes alienes a l'alumne.
- 1 sobre la valoració dels cursets en les oposicions a Magisteri.

b) Consultes presentades per PDI / PAS: 6

- 2 sobre les modificacions en les actes.
- 1 sobre el coneixement del contingut dels exàmens de selectivitat.
- 1 sobre els aspectes generals de la docència.
- 1 sobre les eleccions a claustrals.
- 1 sobre els serveis mínims en dies de vaga

c) Reclamacions presentades per alumnes: 10

- 2 sobre matriculació
(23/2001) Un alumne reclama perquè se li ha anul·lat la matrícula del curs per no pagar el rebut d'aquest. L'alumne no va fer el pagament a causa d'un error, ja que va pensar que el rebut li'l passarien pel banc. Finalment, la reclamació va ser tancada.
(28/2001) Un alumne es queixa que el programa AUTOMATRÍCULA no li ha permés matricular-se d'una assignatura de 2n curs perquè l'aprovat de l'assignatura de 1r curs no havia estat passat a la memòria de l'ordinador, i era necessari tenir aprovada l'assignatura de 1r curs per a poder matricular-se de la de 2n curs. El problema va ser resolt satisfactòriament.
- 2 sobre actes
(24/2001) Una alumna reclama perquè vol que l'aprovat d'una assignatura li aparega en l'acta de juny, convocatòria en què es va presentar, en comptes de en l'acta de setembre, que va ser en la que li va aparèixer l'aprovat. El trasllat de la nota va ser a causa d'una reclamació sobre la qualificació que va presentar l'alumna, i el professor va interpretar que no havia de posar-li la qualificació. Es va fer una tasca de mediació amb el professor i, finalment, l'alumna va obtenir el que sol·licitava.
(27/2001) Un alumne reclama perquè havia estat matriculat, sense el seu consentiment, en un grup diferent al previst i, per tant, li apareixia la qualificació de "no presentat" en comptes de la que havia obtingut. La qualificació va ser modificada, per tant, la gestió de la reclamació va resultar positiva.
- (6/2002) Un alumne no veia prou motivada una denegació de convalidació. S'ha acccedit a l'expedient, se n'ha fet l'explicació a l'alumne i aquest ha quedat satisfet amb la gestió, per la qual cosa es considera la reclamació com a favorable, encara que no s'haja modificat la resolució de convalidació.
- (25/2001) Un alumne reclama perquè no pot obtenir el títol, ja que el programa de gestió AGORA no pot atendre la sol·licitud d'emissió de la documentació necessària per a l'obtenció d'aquest. Es va oferir a l'alumne la possibilitat d'emetre un informe per part del defensor que indicara que havia acabat la carrera per si li era d'alguna utilitat per a un treball o una altra circumstància semblant. Als tres dies, l'alumne disposava del títol, per la qual cosa el seu problema particular estava resolt i la reclamació, per tant, es va tancar. L'administració és conscient de la situació d'aquest programa de gestió.
- (30/2001) Un alumne protesta perquè coincidien en el mateix horari 3 assignatures optatives del mateix curs que, lògicament, també poden ser cursades com a assignatures de lliure designació. Es va parlar amb el cap d'estudis sobre el problema plantejat, el qual ens va informar que els alumnes tenen l'obligació de cursar només 1 assignatura i que no hi ha buits en l'horari per a posar hores diferents, per tant els alumnes han de plantejar-se elegir altres assignatures de lliure elecció o esperar-se un altre any, ja que l'horari està concentrat perquè està pensat per a professionals que treballen fins a les 5 de la vesprada. La resolució va ser negativa per al reclamant.
- (29/2001) Una alumna presenta una reclamació perquè no està impartint-se l'assignatura en què està matriculada i no coneix ben bé el motiu d'aquesta situació. Des de l'Oficina es va fer una tasca de mediació i, finalment, les classes van començar. La resolució va ser positiva.
- (33/2001) Un alumne reclama perquè en la programació de pràctiques de camp d'una assignatura va tenir dificultat per a accedir al lloc de les pràctiques perquè el mitjà de transport preparat (2 cotxes individuals) era insuficient. L'alumne va tindre la possibilitat de repetir la pràctica i se'ns ha informat que s'aconseguiran mitjans de transport alternatius perquè això no torne a succeir. El resultat de la reclamació va ser positiu.
- (8/2002) En un procés de reclamació d'examen d'un alumne, el professor de l'assignatura es nega a acceptar la modificació de la Comissió de Centre per a la correcció d'una pregunta. El tema ha estat resolt favorablement per a l'alumne i, encara que n'hem fet el seguiment, no hem hagut d'intervindre, per la qual cosa la reclamació es considera tancada.

d) Reclamacions presentades per PDI/PAS: 1

(2/2002) Alguns professors volen conèixer el sistema de cobrament de les col·laboracions docents fetes i el mecanisme d'aprovació d'aquestes. La informació va ser subministrada, per tant, la resolució es considera positiva.

· Plans d'estudis: 10 consultes i 1 reclamació, totes presentades per alumnes

a) Consultes presentades per alumnes: 10

- 7 sobre el canvi del pla d'estudis.
- 1 sobre les convalidacions.
- 1 sobre els crèdits dels diferents plans d'estudis.
- 1 sobre l'assignació de les àrees de coneixement.

b) Reclamacions presentades per alumnes: 1

(26/2001) Un alumne llicenciat va fer el 1r curs d'altres estudis, no es va matricular en una assignatura concreta, ja que pensava traslladar novament el seu expedient en el curs següent a altres estudis, creient que per ser graduat podria entrar per aquesta quota. No va ser conscient que probablement hi hauria un canvi del pla d'estudis, cosa que va succeir, i se li ha permés matricular-se del nou pla d'estudis. Si s'haguera matriculat de l'assignatura concreta i si l'haguera aprovada, podria haver-se acollit a una normativa especial de canvi de carrera, normativa que estava vigent en el moment de matricular-se i que requeria que el primer curs d'origen i el primer curs de destinació estigueren aprovats, respectivament, en la seua totalitat. D'acord amb aquesta normativa, s'haguera pogut matricular en el 2n curs del pla antic, que és el que l'alumne volia. Aquest no es va assabentar dels canvis dels plans d'estudis i de la normativa interna per al pas d'una titulació a una altra; a pesar d'això, no es pot contravindre una normativa per aquest motiu i el resultat, per tant, és negatiu per al reclamant.

· Infraestructures. 12 consultes (10 presentades per alumnes i 2 per PDI/PAS) i 1 reclamació presentada per un alumne.

a) Consultes presentades per alumnes: 10

- 2 sobre el préstec bibliotecari a professors que impedix que els alumnes puguen traure determinats llibres.
- 1 sobre la impossibilitat d'arreplegar el material de pràctiques perquè el professor no era al seu despatx.
- 1 sobre la insuficient capacitat de l'aula d'informàtica per al nombre d'alumnes.
- 1 alumne esportista de 29 anys veu limitades les seues possibilitats de participació en campionats i els avantatges corresponents que això li comporta.
- 1 sobre el tabaquisme.
- 1 referent a un alumne a qui han canviat una classe sense que ho sol·licitara.
- 1 sobre l'ús inadequat (per a xatejar) dels ordinadors de la sala de la biblioteca, fet que impedix usar-los per a finalitats docents.
- 1 sobre la higiene en una de les cafeteries de la Universitat.
- 1 sobre el transport a la universitat, per problemes amb els horaris dels autobusos.

b) Consultes presentades pel PDI/PAS: 2

- 1 referent a un incident en el transport d'un professor estranger.
- 1 sobre si la Universitat té assegurança de responsabilitat civil per als accidents ocorreguts en l'interior d'aquesta.

c) Reclamacions presentades per alumnes: 1

- (1/2002) Un alumne presenta una reclamació perquè li ha estat robada una bossa amb documentació i una càmera fotogràfica en els vestidors de les instal·lacions esportives. Ell sol·licitava la revisió del procediment i veure la cinta de seguretat en què podria haver quedat gravat en vídeo el presumpte autor del delicte. Es va fer una labor de mediació, i l'alumne va poder veure la cinta gravada en vídeo perquè poguera intentar reconéixer el presumpte infractor. La resolució, per tant, va ser positiva.

· Problemes lingüístics. 7 consultes (6 presentades per alumnes i 1 per PDI/PAS).

a) Consultes presentades per alumnes: 6

- 1 sobre la situació de desavantatge en la web del valencià respecte del castellà, tant en nombre de pàgines en cada llengua com en la data d'actualització de la informació.
- 1 sobre un alumne castellanoparlant a qui el català li impedix acabar la carrera.
- 1 sobre la docència en castellà en la línia valenciana.
- 1 sobre els apunts només en valencià en la línia castellana.
- 1 sobre el desig que els estudis de valencià fets anteriorment siguen comptabilitzats com a crèdits de lliure configuració.
- 1 sobre l'escassa oferta d'assignatures en valencià.

b) Consultes presentades per PDI/PAS: 1

- 1 referent a la discriminació del valencià en la UA, tant en les pàgines web com en els escrits.

· Altres: 17 consultes (5 presentades per alumnes i 12 per PDI o PAS)

a) Consultes presentades per alumnes: 5

- 1 sobre la normativa del Consell d'Alumnes per a introduir logotips.
- 1 sol·licitud d'informació sobre el Servei de Prestació Social Substitutòria.
- 1 sobre alumnes que temen represàlies per divergències entre companys.
- 1 sobre irregularitats en la representació dels alumnes.
- 1 sobre el tracte inadequat per part del PAS.

b) Consultes presentades per el PDI/PAS: 10 i 2 solicituts de mediació

- 1 sobre la protecció de dades (relació de telefonades).
- 1 sobre la millora del lloc de treball.
- 1 sobre la disconformitat d'un PAS amb les oposicions de promoció interna.
- 1 sobre problemes personals amb un altre membre de la UA.
- 1 sobre informació de la bibliografia.
- 1 sobre el racisme.
- 1 sobre un comentari del temari i la baremació.
- 1 referent a l'exclusió per a presentar-se a una plaça perquè la documentació aportada va ser considerada fora de termini a causa d'una interpretació errònia de la data.
- 1 sobre la no-renovació del contracte a un professor visitant.
- 2 sol·licituds de mediació.

c) Reclamacions presentades per PDI/PAS: 3

- (3/2002) Un professor doctor, funcionari de carrera, considera que té un nivell de participació en el claustre inferior al que li atorga la llei ja que, dins del 51% corresponent als funcionaris doctors dels cossos docents universitaris, estan inclosos els professors interins doctors. El tema va ser consultat amb el Servei Jurídic de la Universitat d'Alacant i es va recopilar informació sobre el que s'esdevé a altres universitats. Es va fer una pregunta al MEC i es va obtenir una resposta del Servei Jurídic de la Secretaria d'Estat, amb tot això es va interpretar que dins del 51% dels funcionaris doctors dels cossos docents universitaris ha d'incloure's també els interins. La resolució, per tant, va ser negativa al reclamant.
- (4/2002) Un professor reclama per què no es reunix la Comissió d'Àrea per a fer una proposta de membres de tribunal al Consell de Departament. La reclamació es tanca perquè finalment hi ha va haver un acord intern i no va caldre la labor de mediació del defensor.
- (7/2000) Membres del Personal d'Administració i Serveis es queixen dels comentaris d'un professor davant d'uns alumnes sobre l'actitud dels primers en donar al professor els equips instrumentals de suport per al desenvolupament de la docència. Es va fer una tasca de mediació entre els membres del Personal d'Administració i Serveis i el professor. Aquest va aclarir el tema davant dels alumnes i va acceptar el compromís que les possibles queixes es plantejaren directament davant de les persones afectades. La solució va ser satisfactòria.

· Reclamacions resoltes del període anterior (7)

- 2 sobre el trasllat d'expedient. (15/2001 i 15b/2001) Uns alumnes protesten perquè hi ha un canvi de normativa per al trasllat d'uns estudis a uns altres. El tema va ser estudiat amb el director del Secretariat d'Estudis i Centres i amb el subdirector dels estudis objecte de la reclamació. Es va aprovar una normativa específica i, finalment, els alumnes han pogut accedir a allò que demanaven, per tant, la resolució va ser positiva.
- (22/2001) Un alumne vol que se li reconega una especialitat de la qual ha cursat totes les assignatures, però no ho ha fet de la manera com estava establit: va cursar 4 assignatures d'un primer quadrimestre i 4 d'un segon quadrimestre, però havia d'haver cursat 5 assignatures i 3 respectivament. Una reclamació semblant es va presentar l'any passat i el Deganat ja va comentar que era l'últim any en què es permetia que pogueren fer-se quatre assignatures en cada quadrimestre. En el sobre de matrícula quedava clara la informació sobre el reconeixement d'especialitat, aleshores el rexlamant no va poder accedir a allò que sol·licitava i, per tant, la resolució va ser negativa.
- (7/2001) Un col·lectiu de treballadors reclama perquè els cotxes són aparcats en una filera central i molesten als que estan estacionats adequadament. Es va informar del tema al vicerector corresponent i es va contribuir a la conscienciació dels conductors amb la col·locació cartells en els cotxes que reclamaven més solidaritat. Sembla que el problema va disminuir, el tema es va tancar i la gestió va ser considerada com a positiva. No obstant això, el problema va tornar a sorgir al cap d'un temps.
- (42/2000) Un diplomat vol fer altres estudis. D'acord amb la normativa vigent (RD 69/2000, de 21 de gener) i els plans d'estudis de la nova carrera que aquest vol cursar, ha d'entrar en 2n cicle, però a causa de les normes aprovades per la Junta de Govern de la Universitat d'Alacant, l'alumne no pot accedir per la quota de llicenciats i també se li ha negat accedir directament al 1r cicle per nota de selectivitat, malgrat tenir una nota prou elevada, ja que aparentment la normativa no ho permetia. Aquest tema va ser estudiat amb el Servei Jurídic i, des de la Universitat, es va fer una consulta a la Direcció General d'Universitats, la qual, atenent-se al dret constitucional a l'estudi, va considerar factible que l'alumne poguera accedir al 1r cicle per nota de selectivitat. L'alumne es va poder matricular i la reclamació va ser considerada positiva.
- 2 sobre els plans d'estudis (8/2001 i 12/2001) Dos alumnes ja llicenciats volen obtenir també el títol de grau mitjà d'una altra titulació. D'acord amb el pla antic, totes les assignatures serien convalidables i podrien obtenir el títol de grau mitjà immediatament. Com que el pla d'estudis de la diplomatura ha canviat, se'ls obliga a matricular-se en el pla nou, amb la qual cosa poden convalidar la majoria de les assignatures, però n'han de cursar algunes. Es va parlar d'aquest tema amb el director del Secretariat d'Estudis i Centres i amb el director dels estudis corresponents. Els alumnes, que no s'hi havien preinscrit inicialment perquè van pensar que no era necessari, van ser admesos en el pla nou. L'escola no considerava convenient que un titulat superior tinguera també un títol de diplomat expedit posteriorment i sense fer cap assignatura. Els alumnes han acceptat la situació plantejada i no tenen cap inconvenient a cursar les poques assignatures que els exigixen perquè no els convaliden la totalitat de les assignatures de la nova carrera.

 

 

Dades econòmiques

En la taula següent es mostra la distribució del pressupost gastat per conceptes. Com que el període de temps a què es referixen els informes (d'agost a juliol de l'any posterior) i l'any pressupostari (de gener a desembre de cada any) no coincidixen, apareix l'any complet, que inclou la primera meitat de l'informe del 2001, el pressupost de la qual ja està tancat, i el que s'ha gastat fins a la data en què conclou el període a què correspon l'informe del defensor (31 de juliol del 2002). Per aquest motiu, hi ha diferències entre el que va aparéixer en l'informe econòmic de la memòria anterior (d'agost del 2000 a juliol del 2001) i el que apareix en l'actual, que abraça l'any complet.

Taula 2. Despeses fetes

PRESSUPOST GASTAT

2001

2002

Total per temes

1. Mobiliari

           189,69 €

          189,69 €

2. Equips

        1.895,29 €

       1.895,29 €

3. Fungible

        1.005,15 €

           267,21 €

       1.272,36 €

4. Dietes

           926,94 €

          926,94 €

5. Telèfon/fax

           983,59 €

           329,61 €

       1.313,20 €

6. Fotocòpies

           559,27 €

           413,75 €

          973,02 €

7. Impremta

           100,00 €

          100,00 €

8. Altres

            10,82 €

            10,82 €

Totals

       5.570,75 €

       1.110,57 €

       6.681,32 €

1. Mobiliari: armaris arxivadors.
2. Equips: ordinadors.
3. Material fungible: paper, tòner i material divers d'oficina.
4. Dietes: despeses derivades de l'assistència del personal de l'Oficina a reunions.
5. Telèfon/fax: telefonades i enviament de faxos.
6. Fotocòpies: fetes amb la màquina de l'Oficina o en una altra d'externa.
7. Impremta: principalment impressió de tríptics informatius i targetes de l'Oficina.
8. Altres: llibres, etc.

En la figura següent es mostra la distribució per conceptes del pressupost que s'ha gastat en l'Oficina durant l'any 2001 i fins al 31 de juliol del 2002.

S'hi pot observar que s'ha continuat practicant la racionalitat en les despeses, fent-se únicament aquelles que es consideren imprescindibles per al bon funcionament de l'Oficina i per a la difusió de la seua existència a fi de que aquesta siga verdaderament útil a la comunitat universitària.

Taula 3

Dotació pressupostària inicial i quantitat retornada

Prev. Inicial

Gastat

Tornat

2002

      9.848,36 €

   1.110,57 €

      8.737,79 €

2001

      9.655,26 €

   5.570,75 €

      4.084,51 €

 

L'apartat "tornat" corresponent a l'any 2002 apareix en blanc perquè el pressupost no es tanca fins que acabe l'any, i el romanent que queda en el moment en què es presenta l'informe no correspon amb la quantitat que es tornarà perquè no podem saber amb exactitud quant gastarem en els mesos que resten fins a la finalització del període comptable.

 

 

Reflexions finals

En aquest apartat novament vull, en primer lloc, agrair i reconèixer el suport i la labor desenvolupada pel personal d'aquesta Universitat en la solució de molts dels problemes presentats, actuant freqüentment com a zelosos i eficaços defensors dels interessos dels administrats.

Figura 3. Distribució dels temes objecte de reclamació o consulta presentats des de la creació de l'Oficina del Defensor Universitari

Una altra vegada, com podem observar en la figura 3, els temes relacionats amb la docència i l'organització d'aquesta són els que més preocupen o causen dubtes o queixes per part de l'alumnat. Com es pot veure en el gràfic resum adjunt, aquesta tendència ha estat general al llarg de tots els informes. La gran diferència respecte a la resta dels temes pot ser deguda en part a la gran diversitat d'aspectes agrupats sota aquest epígraf. Moltes de les consultes en aquest sentit estan motivades, en moltes ocasions, pel desconeixement de la normativa universitària. La pàgina web de la Universitat conté una àmplia informació sobre els procediments i les normatives que regulen les activitats acadèmiques. Cal destacar el Manual de Gestió Acadèmica, ( http://www.ua.es/va/normativa/gestacad/index.html ), en el qual s'arrepleguen normatives generals referents als horaris, els exàmens, les convalidacions, els programes de curs, etc. No obstant això, part d'aquesta normativa està desenvolupada específicament en altres punts de la web de la Universitat, sense n'hi haja cap referència o al·lusió, i això pot despistar els usuaris. Així, per exemple, en el Manual de Gestió Acadèmica apareix el procediment general de realització d'exàmens i la informació que ha de subministrar el professor al començament de curs per escrit (el barem i els criteris d'avaluació, etc.). Pel que fa a les assignatures de primer i segon cicle, cada centre disposa d'una normativa específica per a la publicació de les notes, la conservació dels instruments d'examen, els procediments de la reclamació d'exàmens, etc. Per als estudis de tercer cicle
( http://www.ua.es/va/normativa/gestacad/tercer.htm ), estudis de postgrau ( http://www.ua.es/cedip/normativas/titpropios.htm ) i cursos especials ( http://www.ua.es/va/estudios/ceclec/normativa/index.htm ) hi ha una normativa específica, disponible en les seues webs respectives, a la qual no es fa referència en l'esmentat Manual de Gestió Acadèmica. Davant d'aquesta amplitud d'informació i, a vegades, dificultat per a la localització dels processos concrets per a cada tipus d'activitat acadèmica, el defensor es convertix en informador-orientador, labor que va prenent rellevància en el quefer diari i que, junt amb la defensa d'interessos legítims dels universitaris i la mediació en conflictes, conforma el paper del defensor.

Un tema sobre el qual cal cridar l'atenció i que ha estat l'origen de nombroses consultes i reclamacions és el nivell excessivament alt que s'exigix per a aprovar alguna assignatura. El nivell exigit en els exàmens ha d'adequar-se al que s'explica a classe i, per descomptat, ha de ser raonable amb el nivell de preparació que han d'aconseguir els alumnes. Alguns d'aquests nivells han estat comparats amb els exigits en altres universitats i en algunes ocasions la diferència és tan gran que caldria revisar el que alguns dels nostres professors exigixen als seus alumnes. Un elevat nombre de suspensos no ha de confondre's amb una alta qualitat de la docència, sinó que més aviat sembla un indicador de la baixa qualitat i aconseguix, en moltes ocasions, desencoratjar els alumnes. Tampoc caldria confondre la llibertat de càtedra amb l'arbitrarietat.

També és necessari recordar als professors que, d'acord amb el reglament marc de la nostra Universitat sobre el procediment d'avaluació i els exàmens, abans del començament de les classes de l'assignatura o la matèria, s'ha de facilitar a l'alumne per part del professor o departament corresponent i per escrit:

- el programa detallat de l'assignatura
- el tipus de proves que s'empraran per a avaluar els coneixements de la matèria
- les possibles incompatibilitats entre les proves que caldrà superar
- els criteris d'avaluació i el barem que s'aplicarà ( http://www.ua.es/va/normativa/gestacad/examen.htm ).

La característica bilingüe de la nostra comunitat planteja alguns conflictes. Des de l'Oficina s'ha fet una labor de conscienciació adreçada als membres del PDI i el PAS perquè intenten, en les comunicacions escrites de caràcter no individual, utilitzar les dues llengües, complint així la resolució rectoral del 5/04/90 (http://www.ua.es/spv/Rectorat90-04-05.html). D'una banda s'ha contactat amb els responsables directes d'aquestes comunicacions, instant-los a utilitzar els mitjans de traducció que la Universitat ha posat a disposició de tots els usuaris (programa SALT, programa InterNostrum des de l'adreça http://www.torsimany.ua.es/, corrector ortogràfic de word en valencià per a traduccions curtes i senzilles o bé dirigir-se al Secretariat de Promoció del Valencià per a textos més complexos). D'una altra banda, es va enviar un escrit al rector en el que era informat del desequilibri real existent entre l'ús de les dues llengües, i demanavem que s'hi prenguen les mesures oportunes.
Com ja he comentat anteriorment, s'ha fet un estudi entre els defensors universitaris sobre la implantació, en les distintes universitats espanyoles, de l'avaluació curricular o l'aprovat per compensació i ha estat enviat a la Vicerectora d'Alumnat.

Paral·lelament al respecte a les normes administratives, l'actitud de les persones pel que fa a la generositat, l'esforç pel treball, la recerca de la veritat, l'anàlisi crítica, el reconeixement de les pròpies limitacions i la possibilitat d'equivocar-se, la lògica de les coses, etc., són els factors que han de contribuir a donar una major qualitat i facilitar la vida acadèmica.

 

 

Anex. Gràfics

Figura 4: Colectiu de procedència de consultes i reclamacions

Figura 5: Distribució de les reclamacions segons el resultat per al reclamant

Figura 6: Distribució mensual de consultes i reclamancions

Figura 7: Distribució per centres de consultes i reclamacions

Figura 8: Evolució de consultes i reclamacions per períodos

 

Defensor universitari
Introducció
Divulgació
Reunions i intercanvi d'informació amb altres defensors
Consultes i reclamacions
Dades econòmiques
Reflexions finals
Anex. Gràfics
 
 

Acceso al web de la UA