Cabecera de la memoria
 

ACTIVITATS REALITZADES O COORDINADES PER AQUEST VICERRECTORATAcceso a su página web

 

Atès el compromís que la Universitat manté amb la societat, ens hem proposat dinamitzar les relacions entre les dues i mostrar clarament el paper social que la Universitat té.

Funcions

1. Coordinació de les tasques de l'equip rectoral pel que fa a les relacions institucionals i a la premsa.

2. Foment de les relacions internacionals; seguiment de les relacions bilaterals i la cooperació internacional amb universitats i institucions.

3. Coordinació de la participació de la Universitat d'Alacant en els programes d'educació de la Unió Europea (Erasmus, ECTS, Tempus...) que són gestionats a través del Secretariat de Relacions Internacionals; coordinació dels programes amb Amèrica Llatina i dels programes de cooperació al desenvolupament amb universitats de països del tercer món.

4. Suport a l'activitat internacional dels òrgans de govern (presència en xarxes i fòrums internacionals...).

5. Impuls de la mobilitat internacional a través de les convocatòries de borses de viatge per a professors i de les ajudes a la internacionalització del personal d'administració i serveis.

6. Coordinació d'actes institucionals; preparació de visites i reunions institucionals.

7. Promoció de l'execució de convenis internacionals i institucionals; foment de les relacions entre la Universitat i l'entorn social.

8. Definició i gestió de la imatge institucional.

9. Coordinació de les societats anònimes (Taller d'Imatge i Societat de Relacions Internacionals).

10. Preparació dels actes protocol·laris de la Universitat (obertura del curs, investidura de doctors honoris causa, etc.)

11. Implantació de la política estratègica de la Universitat d'Alacant.

12. Gestió d'ajudes pel Vicerectorat:

· Conveni Universitat-Bancaixa
· Ajudes del Vicerectorat de l'any 2002 per a la signatura i el seguiment de convenis i per a programes propis d'internacionalització de la UA.

 

 

Estructura

El Vicerectorat de Coordinació i Comunicació està estructurat en 3 secretariats:

Secretariat de Relacions Institucionals i Comunicació.
Secretariat de Qualitat.
Secretariat de Relacions Internacionals i Cooperació.

A més, el Vicerectorat dissenya i té funcions executives sobre les dues societats anònimes que ha creat la Universitat d'Alacant: el Taller d'Imatge i la Societat de Relacions Internacionals.

Taller d'Imatge

L'objecte social de la companyia és servir de suport instrumental a la Universitat d'Alacant per a la promoció dels sistemes educatius i d'investigació universitària en l'àrea audiovisual, per a la producció, coproducció o emissió de productes audiovisuals, la prestació de serveis, l'execució d'estudis o la realització d'investigacions en l'àrea audiovisual i també l'explotació dels productes, béns o drets que es deriven de la seua activitat.

Societat de Relacions Internacionals

A través de la Societat de Relacions Internacionals busquem la continuïtat d'una línia que considerem, després de diversos anys de treball, ja consolidada, però que, per a mantenir el lideratge aconseguit, exigeix un treball i una capacitat d'innovació permanent. Per a fer-ho proposem aprofundir i millorar el desenvolupament dels cursos que es vénen impartint i seguir una política expansiva a través de la participació en les fires internacionals més importants per a atraure a la nostra Universitat estudiants estrangers i potenciar els nostres cursos d'espanyol. Pretenem que la UA es convertisca en un referent internacional dels cursos d'espanyol en les millors universitats del món.

· Cursos impartits per la Societat de Relacions Internacionals: cursos d'espanyol per a estrangers; programa AULES: cursos per a la millora del coneixement d'idiomes (anglès, francès, alemany, etc.) dels alumnes de la UA; cursos multimèdia, cursos en línia per a la comunitat universitària; potenciació de l'àrea de congressos i de l'àrea de traducció i interpretació.

 

 

Secretariat de Relacions Institucionals i Comunicació.

Coordinació i gestió de les activitats del Secretariat en els àmbits de:

1. Projectes i representació institucional

· Seu institucional de Xixona
· Seu institucional de la Nucia
· Campus Elda-Petrer

2. Gabinet de Protocol

3. Gabinet de Relacions Institucionals

4. Gabinet de Convenis

5. Oficina de Comunicació

· Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica

 

 

Secretariat de Qualitat

El Secretariat de Qualitat centra les seues activitats en dues àrees d'actuació: el Pla de Qualitat de les Universitats i el Programa d'Avaluació del Professorat. En aquest sentit, durant el passat curs acadèmic, va començar el procés d'avaluació de les titulacions de Diplomat en Treball Social i Diplomat en Infermeria i també dels serveis d'esports i dels serveis tècnics d'investigació en el marc del II Pla de Qualitat de les Universitats. A més, va continuar el programa d'avaluació docent per mitjà de qüestionaris als alumnes, que es va fer també amb caràcter voluntari, a tots els docents que prèviament ho havien sol·licitat. Finalment, des d'aquest Secretariat també es va organitzar el I Seminario de Planificación Estratégica, l'objectiu del qual va ser familiaritzar-se amb la metodologia que cal seguir per a implantar un pla estratègic en la Universitat d'Alacant.

 

 

Secretariat de Relacions Internacionals i Cooperació.

Té com a objectius consolidar la política internacional que s'ha portat a terme durant els últims anys, dinamitzar la política internacional i afavorir, millorar i ampliar els programes de mobilitat estudiantil, no tan sols per Europa sinó també estenent-se a tots els continents i països.

També s'ha impulsat la mobilitat internacional del professorat a través de convocatòries de borses de viatge per a professors i de beques per a millorar el domini de l'anglès en universitats europees i americanes. S'ha afavorit, a través de la convocatòria de beques per a ajudes, la mobilitat del professorat cap a universitats de prestigi, de manera que es compartisquen experiències acadèmiques, científiques i d'investigació i s'ha promogut la signatura i l'execució de convenis amb universitats internacionalment reconegudes i amb programes competitius.

Igualment, al llarg d'aquests últims anys s'ha desenvolupat un programa de internacionalització del personal d'administració i serveis (PAS) a través de convocatòries àmpliament divulgades i dirigides a tot el personal per a la millora d'idiomes i cursos específics en l'àmbit de la gestió (Universitat de Bath al Regne Unit).

La Unitat de Cooperació Internacional s'encarrega de donar suport administratiu a les activitats sobre cooperació al desenvolupament que es desenvolupen en la UA.

Aquesta unitat forma part del nou Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals i engloba diversos secretariats que abans funcionaven de manera independent, com eren el Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina, el Projecte Havana i l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament.

Des d'aquest punt de vista, les activitats se centren principalment en el desenvolupament de programes i convocatòries d'educació superior dins del pla estratègic de la nostra UA en temes de cooperació al desenvolupament, entre d'altres.

 

Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerrectorat
Funcions
Estructura
Unitat de Cooperació Internacional
Projecte Havana
Unitat de Relacions Internacionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Gabinet d'Imatge
Secretariat de Qualitat
 
 

Acceso al web de la UA