Cabecera de la memoria
 

PROJECTE HAVANA Acceso a su página web

Introducció

El Projecte Havana naix en 1996 d'un acord entre la Universitat d'Alacant i l'Oficina de l'Historiador de la Ciutat de l'Havana, oficina dirigida pel senyor Eusebio Leal Spengler, que té com a objectiu principal la rehabilitació de l'Havana Vella declarada Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO en 1982. Aquest acord permet a la Universitat d'Alacant disposar d'una seu a l'Havana Vella, cosa que facilita les relacions entre totes les institucions cubanes i la Universitat mateixa.

Des del curs 1996-97 les activitats realitzades per Projecte Havana han tingut com a objectiu ajudar les universitats cubanes i altres institucions amb competències en Educació Superior a desenvolupar ensenyaments i intercanvis científics tendents a millorar la formació en àrees especialment susceptibles per al desenvolupament econòmic, social i cultural del país.

Els objectius específics han sigut respondre a la demanda de les institucions educatives cubanes que travessen des dels anys 90 una situació especialment difícil i, des de les distintes àrees, s'ha intentat contribuir als processos d'obertura política i econòmica, sobretot amb els cursos de Dret (legislació comunitària), Econòmiques i Empresarials, Turisme, Negoci electrònic, etc.

En un tercer nivell, s'ha pretès millorar les condicions de vida del poble cubà, per a això s'han articulat programes de revitalització social que han beneficiat els sectors més necessitats de la població amb els programes de Salut Visual i de Restauració d'Edificis.

Les activitats que desenvolupa la Universitat són principalment les accions de formació de recursos humans a través de Doctorats, Màsters, Diplomatures, Cursos específics de Postgrau… Les àrees d'especial importància per al desenvolupament del país (Medi ambient, Turisme i Dret) han estat sempre prioritàries en les activitats programades.

Un dels assoliments de Projecte Havana ha sigut crear un espai estructurat d'intercanvi permanent per a la comunitat universitària al voltant de temes i experiències concretes en Ciències Ambientals, Ciències Socials, Economia, Història, Geografia, Treball Social, Arquitectura, Òptica, Noves Tecnologies, etc., en el qual participen totes les Facultats i Escoles de la UA.

Una veritable xarxa d'institucions cubanes s'ha articulat entorn del Projecte Havana: l'Oficina de l'Historiador de la Ciutat de l'Havana, universitats (Univ. de l'Havana, CUJAE, Univ. d'Orient, Univ. Agrària, Univ. de Pinar del Río, Univ. de Matanzas), Institut Superior d'Art; Ministeris i Agències ministerials, com el Ministeri d'Educació Superior, el Ministeri de Justícia, el Ministeri de Turisme, l'Agència de la Ciència i la Tecnologia, el Museu Nacional de la Història Natural, l'Institut Cubà d'Investigacions de la Canya de Sucre, l'Institut Central d'Investigacions Digitals, l'Arxiu Nacional de Cuba, l'Agència d'Informació pel Desenvolupament, l'Institut Nacional de Ciències Agrícoles, l'Institut d'Història…

El suport i la participació en aquest projecte, tant de professors com d'alumnes de la Universitat d'Alacant (amb més de 500 persones implicades) fa que les activitats a desenvolupar s'incrementen cada any. Durant el curs 2001-02 s'han consolidat els doctorats, màsters i diplomats que Projecte Havana estava desenvolupant a Cuba conjuntament amb les facultats i centres d'Educació Superior i s'ha ampliat l'oferta amb diplomatures com la diplomatura de "negoci electrònic " i projectes com Geosis.

A més, en aquest any s'ha signat un conveni amb l'Oficina Regional d'Educació de la UNESCO per a Amèrica Llatina i el Carib (OREALC) amb la finalitat de facilitar la cooperació entre les esmentades institucions en les àrees de l'ensenyament i de la investigació en didàctica científica per a la formació secundària.

La Universitat d'Alacant ha rebut per aquest Projecte nombrosos reconeixements personals i d'institucions, entre els quals podem esmentar el Premi a la Cooperació Internacional pel Centre Internacional per a la Conservació del Patrimoni i la Federació dels Centres d'Espanya, Itàlia, Argentina, Perú, Paraguai, Cuba i Mèxic en 1996, la Medalla de la Universitat d'Orient a Santiago de Cuba en 1997 i la insígnia en or Segell Ciutat Universitària José Antonio Echeverría" al febrer del 2002.

 

 

Doctorats

Doctorat en "Desenvolupament sostenible conservatiu de boscos tropicals, maneigs forestal i turístic"

Contraparte: Universitat de Pinar del Río
Coordinador: ANTONI ESCARRÉ ESTEVE

El programa de doctorat "Desenvolupament sostenible conservatiu de boscos tropicals, maneigs forestal i turístic" va ser aprovat per la comissió de Doctorat de la Universitat d'Alacant el 7 d'octubre de 1997 i per la Junta de Govern en la sessió de data 21 d'octubre de 1997.

La situació deficitària de doctors resultava a Cuba molt palesa. L'Escola Superior d'Enginyers Forestals de la Universitat de Pinar del Río és l'única de Cuba i té un percentatge de doctors, formats en la seua majoria als països de l'antic bloc de l'Est, de prop del 20%. En temes com l'organització i gestió del turisme o els relatius als problemes actuals del medi ambient, la proporció d'especialistes doctors no arribava al 5%. Pot entendre's el gran interès amb què aquest programa de doctorat va ser acollit des del seu inici per la Universitat Pinar del Río, amb el qual espera pal·liar una part gens menyspreable del seu dèficit de doctors.

Es tracta d'un curs de doctorat de 32 crèdits que consta d'un primer any de matèries comunes i un segon amb dues especialitats, pràcticament independents: gestió turística i gestió forestal.

El curs permet accedir als títols de doctor en Geografia, Economia i Biologia. Participen en el programa l'Institut de Geografia i tres departaments: Anàlisi Econòmica Aplicada, Ecologia i Estudis Jurídics de l'Estat.

La Universitat de Pinar del Río ha aconseguit del Ministeri d'Educació del seu país l'homologació del títol de doctor per la Universitat d'Alacant, que s'obté després de l'aprovació de la memòria doctoral, jutjada per tribunals en els quals participen professors de la nostra Universitat.

Entre 1997 i 1999 es va portar a terme la primera edició dels cursos del doctorat. En el curs 2000/01 la majoria dels alumnes del curs van presentar el seu avantprojecte de tesi. Els temes escollits en la branca turística s'ocupen sobretot de les possibilitats ecoturísticas de les àrees protegides de la província de Pinar del Río, de la mateixa estructuració de la xarxa de zones protegides, de problemes d'ordenació d'àrees urbanes i periurbanas, del desenvolupament turístic sostenible i de l'economia del turisme respectuós amb el medi ambient. En l'àrea forestal el major interès se centra en la planificació d'explotacions forestals sostenibles, els sistemes agroforestals, la regeneració natural de pinedes, l'autoecologia d'espècies d'interès forestal, productes que no siguen de fusta del bosc tropical i sistemes de tala que minimitzen l'erosió i compactació dels sòls, entre d'altres.

Lectures de tesis:

OCTUBRE 2001

Títol: Bases teórico-metodológicas para la ordenación territorial de las reservas de la biosfera en función de un turismo sostenible. Estudio de caso: Península de Guanahacabibes. República de Cuba
Autor: José Alberto Jaula Botet
Director de tesi: Fernando Vera
Tribunal de lectura tesi (UA): Antoni Escarré, Juan Manuel Suárez, Francisco Torres.

GENER 2002

Títol: Ordenamiento integral de cuencas hidrográficas
Autor: Juan José Léon Coro
Director de tesi: Antoni Escarré
Tribunal de lectura tesi (UA): Josabel Belliure, M. José Lledó, Estanislao de Simón.

GENER 2002

Títol: Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba
Autor: Rubén de Jesús Chamizo Pérez
Director de tesi: Antonio Escarré
Tribunal de lectura tesi (UA): Josabel Belliure, M.José Lledó, Estanislao de Simón.

FEBRER 2002

Títol: Introducción de la dimensión ambiental en la formación académica de los especialistas en ciencias económicas y contadores: Estudio epistemológico y aplicación práctica de la Universidad de Pinar del Río
Autor: Mayra Casas Vilardell
Director de tesi: Moisés Hidalgo
Tribunal de lectura tesi (UA): Clemente Hernández, Jorge Hurtado.

D'altra banda, ja es troba en marxa la segona edició d'aquest doctorat i concretament durant l'última setmana de juny el professor Moisés Hidalgo del Dept. d'Anàlisi Econòmica Aplicada de la UA va impartir un dels cursos de 20 h sobre gestió turística. Així mateix, durant el mes de juliol es desenvoluparan cursos teòrics i treballs de camp amb la participació dels professors del Dept.d'Ecologia: Antoni Escarré, Marina Llorca i Adela Blasco.

 

 

Diplomatures

Gestió Integral de l'Aigua
"Gestión de la Empresa Turística"
Diplomatura en Negoci Electrònic

 

Diplomatura en Gestió Integral de l'Aigua (2a edició)

Contrapart: Institut Politècnic Superior "José Antonio Echeverría"
Coordinador: Daniel Prats Rico

El curs va tenir amb una matrícula inicial de 20 companys, dels quals, 19 obtindran el diploma.

La composició del grup va ser la següent: 10 pertanyen a l'Empresa mixta "Aguas de La Habana", 5 a empreses de projectes, 2 a l'Institut d'Investigacions Tèxtils, 1 al Centre Nacional d'Investigacions Científiques i 1 al Contingent de la Construcció Blas Roca Calderío.

Dels 19 participants, 9 són enginyers hidràulics, 5 enginyers en reg i drenatge, 2 enginyers químics, 1 enginyer geòleg, 1 enginyer en mines, i 1 llicenciat en química.

La relació d'alumnes és la següent:

1.- Alvarez Nodarse, Annia
2.- Betancourt Duharte, Israel
3.- Lorenzo Acosta, Yamila
4.- Castillo Barrios, Eunice
5.- Cañete Ladrón de Guevara, Bárbara
6.- Fleitas Ravelo, Miguel
7.- Fernández Richelme, Argelio
8.- Gómez Mandina, Osvaldo
9.- Lamadrid Bosque, Ignacio
10.- Ledón Chapeaux, Yanay
11.- Ossorio Pedraja, Martha Ivonne
12.- Prado González, Danae
13.- Pellón Arrechea, Alexis
14.- Peña Perera, Ernesto
15.- Ruiz Cárdenas, Dunia
16.- Ruiz González, Odracir
17.- Salas Castellanos, Orlando
18.- Valdés Varela, Alfredo José
19.- Villavicencio Romero, Elizabeth

Van ser impartides un total de 26 assignatures agrupades en 11 mòduls, amb una durada total de 950 hores i 10 mesos lectius. S'hi van incloure 3 investigacions de camp (visites tècniques), pràctiques de laboratori, així com 3 investigacions aplicades.

El professorat va estar compost per prestigiosos docents pertanyents a les següents institucions:

Universitat d'Alacant (7 professors)
Universitat de Castella-la Manxa (5 professors)
Universitat Miguel Hernández. (1 professor)
Empresa Mixta "Aguas de La Habana" (8 professors)
"Aigües d'Alacant" (2 professor)
Sociedad Gallega de Depuración (SOGADE) (1 professor)
BEFESA (1 professor)
PRETRESA (2 professors)
Institut Cubà d'Investigacions de Derivats de la Canya de Sucre (ICIDCA) (2 professors)
Institut d'Investigacions Tèxtils. (1 professor)
Institut Superior Politècnic José Antonio Echeverría (15 professors)

El nombre de professors involucrats va ascendir a 45, dels quals 19 van venir directament d'Espanya, la qual cosa representa un valor aproximat de 28.310 dòlars per concepte de donació passatge i dietes. Esment especial mereix l'Empresa Mixta "Aguas de La Habana", pel suport material oferit al curs en tot moment. Només en l'edició de material bibliogràfic, van ser lliurats al voltant de 2.000 fulls per estudiant, a més de brindar l'experiència dels seus especialistes.

A l'acte d'inauguració van asistir, a més del Director del curs, Vicerectors dels centres promotors així com directors de Centres d'Investigacions, empreses col·laboradores i el Director General de l'Empresa Aguas de La Habana. S'acompanya galeria fotogràfica de la cerimònia.

Es va realitzar un menjar de fi de curs oferit per Aguas de La Habana.

Abans de la inauguració

Assistents a la inauguració

Mesa presidencial

Intervenció de Daniel Prats

Intervenció d'Orestes González

Acte després de la inauguració

 

 

Diplomatura en "Gestión de la Empresa Turística"

Contrapart: Universitat de l'Havana
Coordinador: Pedro Hernández Pardo

El programa presentat en aquest curs s'ha desenvolupat conjuntament per la Facultat d'Economia de la Universitat de l'Havana i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant. El programa consta de 30 crèdits, per la qual cosa es pot dir que aquest títol equival al d'Especialista Universitari en la nostra Universitat. Aquesta és la quarta edició que s'imparteix i, per requeriment de la part cubana i per a poder apropar-nos més a les seues veritables necessitats, s'ha enfocat al sector turístic i més concretament a la formació de comandaments superiors de les empreses turístiques cubanes, per aquesta raó ha canviat el títol del diplomat i s'ha pasta a denominar "Gestió de l'empresa turística".

Una altra de les novetats que s'ha tingut aquest any és l'acord amb la major corporació d'empreses turístiques de Cuba que és el "Grup Cubanacan". Aquest és un conglomerat de diferents empreses que cobreixen tot l'espectre del servei i de l'activitat turística, com són majoristes de viatges, agències de viatges, hotels, restaurants, sales de festes, transport de viatgers, taxis, financeres, botigues, etc. L'activitat d'aquestes empreses suposen el 60% dels ingressos del sector turístic a Cuba, per això la seua importància. El Grup Cubanacan ha aportat finançament al projecte, cosa insòlita en les relacions amb Cuba, i s'ha fet càrrec de l'estada i manutenció dels professors espanyols, així com del seu transport; a més, ha desenvolupat diverses activitats perquè l'estada dels professors haja estat al més instructiva possible: visites a establiments turístics, excursions a llocs d'interès turístic, etc.

Aquest any, han col·laborat professors d'ETEA (Companyia de Jesús) de la Universitat de Còrdova i hem iniciat una col·laboració en els projectes que cadascuna de les institucions està desenvolupant a Cuba, així com en el possible desenvolupament de nous projectes.

El desenvolupament del programa ha estat, com és habitual, en quatre visites. S'ha intentat que no coincidisca amb períodes lectius per a així no entorpir el desenvolupament docent en la Universitat d'Alacant. També s'ha incidit en la participació de professors dels diferents departaments de la Facultat de Ciències Econòmiques, que poden estar relacionats amb la gestió d'empreses i amb l'estudi del sector turístic.

La primera part va tenir lloc la setmana del 4 al 8 de febrer del 2002, quan es van impartir les següents assignatures:

· Gestió de Qualitat en l'Empresa Turística
Professor: Pedro Hernández (Dept. Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting)
· Gestió d' Ativitats d'Oci i d'Esport
Professor: Jorge Mora (Dept.
. Economia Aplicada)
· Anàlisi i Gestió Financera: Anàlisi d'Inversions i Presa de Decisions
Professor: Joaquín Marhuenda (Dept. Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting)

La segona part va tenir lloc la setmana del 18 al 22 de març de 2002. S'hi van impartir les següents assignatures:

· Comunicació i Negociació .
Professor: Josep Valdés (Dept. Economia Aplicada)
·
Internacionalización de la Empresa
Professora: Carmen Martínez Mora (Dept. Economia Aplicada)

La tercera part va tenir lloc la setmana del 3 al 7 de juny de 2002. S'hi van impartir les següents assignatures:

· Direcció Estratègica
Professor: Raimundo Martínez (ETEA, Universidad de Córdoba)
· Sociologia del Consum
Professor: José Santacruz (Dept. Sociologia)
· Gestió d'Equip¡s d'Alt Rendiment
Professor: Luis Cremades
· Organització de Negocis e-Business
Professor: Pedro Hernández (Dept. Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting)

El nombre de participants en la Diplomatura aquest curs acadèmic ha estat d'uns 40 alumnes, tots ells directius d'empreses cubanes, amb una participació mitjana de 20 alumnes en cadascuna de les assignatures.

La quarta visita és la d'Avaluació, que es desenvolupa segons la sistemàtica de la Facultat d'Economia de la Universitat de l'Havana. Perquè els alumnes puguen aconseguir el títol de Diplomat, han de presentar un treball davant un Tribunal. Tot això es realitzarà en el mes de novembre amb l'aportació d'un professor espanyol en el tribunal d'avaluació.

Clausura de l'acte al febrer amb els professors espanyols:
Joaquín Marhuenda, Jorge Mora i Pedro Hernández

La Directora de la Diplomatura de la Facultat d'Economia de la Universitat de l'Havana i el Director de Capacitació del Grup Cubanacan

La professora Carmen Martínez Mora amb alumnes de la diplomatura.

Extensió d'Activitats.

· Universitat de Pinar del Río

- Participació en el "IV Taller Internacional de Gerència, Màrqueting i Comptabilitat". Països participants: Xile, Puerto Rico, Veneçuela, Bolívia, Espanya i Cuba. Amb la conferència "Gestión de la Caliad, experiencias y tendencias del nuevo milenio" pel professor Pedro Hernández Pardo, que va tenir lloc el dia 24 de maig de 2002.

· Universitat de Oriente (Santiago de Cuba)

Realització de les següents activitats:

- Seminari "Gestió de la Qualitat en el Turisme". Professor Pedro Hernández Pardo. Els dies 11 i 12 de febrer de 2002.
- Seminari "La Gestió de les Activitats d'Oci i Tursime". Professor Jorge Mora Salines. Els dies 11 i 12 de febrer de 2002.
- Taula redona "La gestió competitiva de l'establiment hoteler" que es va fer l'Hotel Meliá Santiago el dia 12 de febrer de 2002. Professors Pedro Hernández Pardo i Jorge Mora Salines.
- Conferència "La gestión de los Recursos Humanos en el Turismo", fetael dia 11 de juny de 2002. Professor Luis Cremades.

Els professors Jorge Mora i Pedro Hernández amb la Vicedegana de la Facultat d'Economia de la Universitat d'Orient Norma Hernández.

El professor Jorge Mora durant el seminari

El professor Pedro hernández durant el seminari

 

 

Diplomatura en "Negoci electrònic"

Contrapart: Universitat de L'Havana
Coordinador: Evaristo Colomina Climent

ANTECEDENTS:

Al llarg del curs 2000/01, en la Universitat d'Alacant un grup de professors de la EPS (Informàtica) i de l'EUCE vam treballar en l'elaboració d'un projecte de títol de segon cicle orientat a la formació d'especialistes en el desenvolupament del negoci electrònic. Aquest treball va conduir finalment a l'aprovació d'aquest títol al juny de 2001 i la posada en marxa de la seua primera promoció al setembre de 2001. Els continguts poden consultar-se en http://www.ebusiness.ua.es. El mateix mes de la seua aprovació, el Projecte Havana va facilitar un contacte amb la Universitat de l'Havana, mitjançant el qual vam explicar als responsables de la seua Facultat d'Econòmiques el nostre projecte formatiu.


LA DIPLOMATURA EN NEGOCI ELECTRÒNIC A LA HAVANA: INICIS

En aquest primer contacte es va constatar, d'una banda, l'interès de la Universitat de l'Havana a oferir una formació com la que nosaltres iniciàvem i la seua disponibilitat a adquirir compromissos que la feren viable; i de l'altra, que el Projecte Havana de la Universitat d'Alacant podia canalitzar l'aportació necessària per la nostra part perquè la Diplomatura fos una realitat a curt termini.

A l'octubre de 2001 es va realitzar un segon contacte en què es van concretar tots els extrems necessaris per a llançar el projecte. En resum, aquests acords van consistir en:

- Un Pla d'Estudis per a la Diplomatura, basat en el desenvolupat per la Universitat d'Alacant

PLAD'ESTUDIS PER A LA DIPLOMATURAD DE NEGOCI ELECTRÒNIC
EN LA UNIVERSITAT DE L'HAVANA

ASIGNATURES D'ANIVELLACIÓ

ASIGNATURA
DESCRIPCIÓ
HORAS
Introducció a les Bases de Dades Disseny i gestió de bases de dades. Llenguatges per a la gestió de bases de dades. Tècniques
20
Arquitectura de Sistemes Informátics

Informàtica bàsica, Arquitectura de computadors,Sistemes Operatius.

20
Direcció Comercial Direcció comercial de l'empresa. Concepte i filosofia del màrqueting. Estratègies de màrqueting. Planificació comercial. Màrqueting relacional. Comportament del consumidor.
20
Direcció Financera Avaluació de projectes. Fonts financeres de les empreses. Estructura i cost de capital. Valoració d'empreses
20
Programació per a la Gestió Algorismes i estructures de dades. Programació orientada a objectes. Programació d'interfícies gràfiques amb l'usuari
20
Xarxes d'Ordinadors Conceptes de xarxes. Disseny i planificació de xarxes. Protocols de comunicació. Serveis, aplicacions i tecnologies de xarxa.
10
Principis de Direcció Estratègica Principis de direcció estratègica. Principis generals de gestió d'empreses. Àrees funcionals. Processos de negoci. Tècniques.
30

ASIGNATURES ESPECÍFIQUES

Arquitectures per a Negoci Electrònic

Especificacions hardware. Arquitectures per a comunicacions. Servidors web. Seguretat del hardware. Terminals.

40

Gestió de Dades

Direcció de projectes de gestió de dades. Bases de dades en entorn Internet. Tecnologia de components

40

Programació i Desenvolupament en Entorn Web

Disseny de llocs web. Tecnologies de disseny. Eines de disseny. Tecnologies i eines de desenvolupament. Difusió del lloc web.

40

Economia de les Noves Tecnologies

Empreses i mercats electrònics. Nova economia. Aspectes macroeconòmics del negoci electrònic.

20

Direcció estratègica de Negoci Electrònic

Direcció estratègica de negoci electrònic. Disseny d'estratègies per al negoci electrònic: gestió del coneixement. Capital intel·lectual i innovació. Gestió de la interconnexió empresa-client. Creació de dissenys organitzatius efectius (dissenys virtuals). Gestió del canvi organitzatiu en l'entorn del negoci electrònic.

40

eMàrqueting

Màrqueting interactiu. Comerç electrònic. Investigació comercial en la xarxa. Anàlisi del mercat. Gestió de relacions amb els clients. Models d'intercanvis.

40

eFinances

Mitjans de pagament. Cobertura de riscos. Gestió del crèdit. Finançament en mercats internacionals. Operacions financeres en la Xarxa.

40

Logística en Condicions de Negoci Electrònic

Fonaments de logística. Logística d'aprovisionament. Logística de distribució. Aplicacions logístiques

40

Aplicacions de Negoci Electrònic

Àrea interna (ERP). Àrea de presa de decisions (BI). Comerç electrònic (eC). Gestió de clients (CRM). Gestió de proveïdors (SCM).

40

Seguretat en Entorns Web

Sistemes criptogràfics. Algorismes de xifratge. Esquemes criptogràfics. Certificació. Protocols.

20

Entorn Legal eBusiness

Dret internacional sobre negocis en la xarxa. Perspectiva jurídica de la seguretat. Contractació.

20

Projecte de Negoci Electrònic

Desenvolupament d'un prototip de sistema de negoci electrònic

100


- Una estructuració temporal per al desenvolupament de la Diplomatura

PROPOSTA D'ADAPTACIÓ DEL TÍTOL PROPI DE SEGON CICLE EN
NEGOCI ELECTRÒNIC DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT A DIPLOMAT
EN LA UNIVERSITAT DE L'HAVANA

ESTRUCTURA I DURADA:

ASIGNATURES D'ANIVELLACIÓ (70 HORES)

Alumnes amb formació empresarial:

ASIGNATURA

CURS

DURADA

Introducció a las Bases de Dades

2001/02

20 horas

Arquitectura de Sistemes Informàtics

2001/02

20 horas

Sarxes d'Ordinadors

2001/02

10 horas

Programació per a la Gestió

2001/02

2o horas


Alumnes amb formació infomàtica:

ASIGNATURA

CURS

DURADA

Direcció Comercial

2001/02

20 horas

Direcció Financera

2001/02

20 horas

Principis de Direcció Estratègica

2001/02

30 horas


ASIGNATURES ESPECÍFIQUES DE LA DIPLOMATURA (480 hores)

ASIGNATURA

CURS

DURADA

Arquitectures per a eBusiness

2001/02

40 horas

Gestió de Dades

2001/02

40 horas

Programació i Desenvolupament en entorn web

2001/02

40 horas

Economia de les noves tecnologies

2001/02

20 horas

Direcció estratègica del negoci electrònic

2001/02

40 horas

Seguretat

2001/02

20 horas

e-Marketing

2002/03

40 horas

e-Finances

2002/03

40 horas

Logística en entorn e-Business

2002/03

40 horas

Aplicacions e-Business

2002/03

40 horas

Entorn e-Business

2002/03

20 horas

Projecte e-Business

2002/03

100 horas

DISTRIBUCIÓ CÀRREGA HORÀRIA PER CURS:

Curs 2001/02 - 270 hores
Curs 2002/03 - 280 hores

FUNCIONAMENTO:

- Des de la UA s'estableixen els programes i activitats de cada assignatura. En el mes de novembre s'emetrà l'especificació dels programes que corresponen al curs 2001/02.

- Per a la primera edició de la diplomatura es preveu el desplaçament de professors de cada assignatura a fi d'impartir directament a l'alumnat 16 hores del seu programa. Els desplaçaments seran a partir d'abril de 2002.

- Cada assignatura tindrà assignat un professor-col·laborador designat per la UH que tutoritzarà la resta de l'assignatura amb el suport a distància del professor encarregat.

- La UH disposarà d'una aula especial per a la diplomatura i connexió a Internet per a tutoria a distància dels alumnes. Part clau d'aquesta instal·lació és la disponibilitat d'un servidor web per al dipòsit i transmissió dels materials del curs.

CALENDARI:

Gener 2002. Inici assignatures d'anivellació.

Abril 2002. Inici assignatures específiques del primer any. A l'abril, maig i juny, s'hi desplacen 2 professors de la UA durant una setmana. Cadascun d'ells imparteix 16 hores (4 per dia, de dimarts a divendres) de la seua assignatura.

Curs 2002/3. Assignatures específiques del segon any i tutoria dels projectes. A especificar dates.


- Una distribució entre ambdues parts (UH i UA) de responsabilitat en la disposició dels recursos necessaris per al funcionament de la Diplomatura: bàsicament, la UA (el Projecte Havana) va assumir facilitar la presència del professorat a l'Havana, mentre que la UH va assumir l'allotjament d'aquests professors i va posar a disposició una infraestructura informàtica
específica segons les indicacions que a aquest efecte se li van facilitar

EQUIPAMENT I CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES PER A LABORATORI DE NEGOCI ELECTRÒNIC

Infraestructura de Sarxa de Dades:

- LAN: Cablejat (recomanable UTP Categoria 5) per a suport d'una xarxa (preferiblement 100 Mbit/s) de 30 llocs i un servidor.
- Armari amb concentrador/s i panell de rutes per a 32 connexions (16x2 per exemple)
- Connexió a Internet (recomanable 300 Mbit/s o més) a través d'un encaminador (router), cable-mòdem o ADSL-mòdem en l'armari de concentradors o en servidor d'aplicacions segons recomanacions o exigències del proveïdor d'Internet (ISP).
- En qualsevol cas (connexió interna o externa al servidor d'aplicacions), software de seguretat (Firewall) en servidor d'aplicacions i/o encaminador (router)/mòdem.

Servidor d'aplicacions i base de dades:

- Hardware:

- - PC compatible PIII 1 GHz o similar amb un mínim de 80Gb en disc dur (preferiblement SCSI o Ultra LLIGA/IDE 100Mbit/s). 512 Mb memòria RAM ràpida (133 MHz). Targeta/es xarxa apropiades per a LAN i Internet (depenent del tipus de connexió i del servei proporcionat per la ISP). Lector CD-ROM o CD-ROM/DVD. Mecanisme per a realitzar còpies de seguretat (backups), preferiblement cinta DDS (DAT) o similar, o en defecte d'això algun sistema propietari (Iomega, Fujitsu, etc.) o enregistradora CD-ROM o CD-ROM/DVD.
- Perifèrics bàsics: monitor, teclat, ratolí.
- Impressora.

- Software

- S.O. per a servidor d'aplicacions (Linux, Windows NT o Windows XP) amb els següents serveis:

- Compartició de discos/impressora (SMB/NetBEUI/LanManger o NetWare).
- Servidor Pàgines Web
- Control d'Usuaris.
- Gestor de Base de Dades Relacional SQL (MS-SQL, MySQL, DB2 o un altre de similar).
- Recomanable, sistema de reinstal·lació dels equips clients en llocs de treball.

30 llocs de treball:

- Hardware:

- Estació de treball tipus PC compatible PIII 800 MHz o similar com a mínim. De 30 Gb a 40 Gb de disc dur. Almenys 128 Mb de RAM. Targeta de vídeo de 16 o 64 Mb. Monitor de 15 o 17 polzades. Targeta de xarxa segons LAN. Teclat i ratolí.

- Software:

- S.O. Windows 98, M'o XP Home ed. Recomanable arrancada dual en Linux.

Altres infraestructures:

- Lloc de projecció: Taula o pupitre amb projector de la sortida de vídeo del servidor i/o primer lloc de treball (SVGA 256 colors com a mímim).
- Mobiliari: 5 o 6 bancades de 5 o 6 llocs o pupitres amb espai suficient per a equip amb monitor, teclat i ratolí i material docent (carpeta, llibre, etc.). Espaiar les bancades perquè es puga circular entre els llocs de treball per a atendre els alumnes.
- Xarxa elèctrica: diferencial i interruptor de potència independent per a cada bancada (màx. 6 equips) dels llocs de treball i un altre per a servidor, armari de concentradores, projector, router/mòdem, etc. Tots ells al seu torn independents del sistema d'il·luminació de la sala i qualsevol altra presa de corrent (calefacció, aire condicionat, megafonia, etc.)


LA DIPLOMATURA NEGOCI ELECTRÒNIC A L'HAVANA: DESENVOLUPAMENT

Tal com estava acordat, entre gener i març de 2002 els professors de la UH assignats a aquest efecte van impartir les assignatures d'anivellació previstes en el Pla d'Estudis sobre la base dels programes a aquest efecte elaborats, en coordinació amb els professors de la UA responsables d'aquestes. Els alumnes d'aquesta primera edició (18) presenten perfils diversos, un fet que és coherent amb els objectius d'aquesta formació: hi ha professionals d'activitats turístiques i tecnològiques, així com acadèmics (professors de la UH que es capaciten per a desenvolupar aquesta mateixa formació en cursos futurs).

Finalitzada la primera fase, es va iniciar la d'assignatures específiques de la Diplomatura, que implicava el desplaçament de professors de la UA a l'Havana per a impartir les seues assignatures. A continuació es detallen els professors de la UA que han participat ara com ara en aquesta iniciativa.

PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT QUE HA COL·LABORAT EN LA DIPLOMATURA CONJUNTA AMB LA UNIVERSITAT DE L'HAVANA

ASIGNATURA

PROFESSOR

Correo electrònic

Coordinació general

Evaristo Colomina

evaristo.colomina@ua.es

Arquitectura per a e-Business

Francisco Macía

pmacia@dtic.ua.es

Gestió de Dades

Rafael Romero

romero@dlsi.ua.es

Programació i Desenvolupament en Entorn Web

Faraón Llorens

faraon@dccia.ua.es

Economia de les Noves Tecnologies

Julián López

jlopez@aea.ua.es

Direcció Estratègica en Negoci Electrònic

Susana de Juana

susana.espinosa@ua.es

Saguretat en Entorns Web

Ramón Rizo

rizo@dccia.ua.es

Fins al moment, aquests desplaçaments han sigut els següents:

- 14 a 21 d'abril de 2002. Es van impartir les assignatures "Arquitectures per a eBusiness" i "Economia de les Noves Tecnologies".
- 19 a 26 de maig de 2002. Es van impartir les assignatures "Seguretat" i "Programació en Entorn Web".

Al setembre de 2002, del 8 al 15, estava previst tancar el primer curs de la Diplomatura amb les assignatures "Direcció Estratègica de Negoci Electrònic" i "Gestió de Dades".

En breu, es planificarà el desenvolupament del segon curs.

PRIMERES CONCLUSIONS:

Fins al moment, cal dir que el desenvolupament de l'experiència ha estat suficientment satisfactori, ja que les previsions que es van establir i els compromisos adquirits s'han complit raonablement.

Durant l'última visita (maig) es van mantenir reunions amb els responsables de la Diplomatura en la UH, tant per a avaluar el que hem aconseguit fins ara com per a programarles passes successives, i es van plantejar diverses idees, en desenvolupament en aquest moment:

- El Projecte Havana està fent una col·laboració complementària a la que ja desenvolupa en el sentit de donar els materials necessaris per a formar una biblioteca especialitzada en el tema (negoci electrònic), de la qual ja s'ha realitzat un primer enviament.
- Es va acordar estudiar la transformació de la Diplomatura en Màster, per al curs 2003/04.
- Per a millorar la comunicació entre professors i alumnes, s'està desenvolupant una aplicació Microcampus, que ha d'estar operativa per a començament del pròxim curs, mitjançant la qual la docència de les assignatures passaria a ser mixta (en part a distància i en part presencial).

 

 

Cursos de postgrau

Formació de formadors
Curs sobre Integració Llatinoamericana
Cursos d'Art
Curs sobre rehabilitació d'estructures metàl·liques i de formigó armat

Cursos en el II Congrés Internacional Didàctica de les Ciències
Curs sobre Aromaticitat

 

Formació de formadors

Contrapart: Universitat de L'Havana
Coordinador: Antonio Escudero Gutiérrez

Les activitats portades a terme en la Universitat de l'Havana, en la Facultat d'Economia, han anat principalment encaminades a la formació de formadors i al desenvolupament de cursos de postgrau, inclosos en alguns casos dins els màsters específics. Durant el curs acadèmic 2001/02 els cursos impartits han sigut:

PROFESSOR UA

CURS IMPARTIT

Fidel Pérez Sebastián
(Dpt. de Fundaments de l'Anàlisi Econòmica de la UA)

"Curs de Macroeconomia" (vorer)

Clemente Hernández Pascual
(Dpt. d'Anàlisi Econòmica Aplicado de la UA)

"Curs sobre Teoria i Política Regional" (vorer)

Jorge Hurtado Jordá
(Dpt. de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica de la UA)

"Curs sobre Globalitzación" (vorer)

Alfonsa Denia Cuesta
(Dpt. de Fundaments de l'Anàlisi Econòmica de la UA)

"Curs sobre Models Economètrics" "Curs sobre Econometria avançaada" (vorer)

Curs de Macroeconomia (Fidel Pérez)

El Dr. Fidel Pérez Sebastián del Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica de la Universitat d'Alacant va impartir un curs de Macroeconomia Intermèdia en el Centre d'Investigacions en Economia Internacional (CIEI) de la Universitat de l'Havana entre els dies 26 i 30 de novembre, ambdós inclusivament. El total d'hores de docència va ser de 20. El curs s'emmarca dins un programa de Màster en Economia Internacional del CIEI. El nombre d'alumnes matriculats en el curs va ser de 25. L'assistència a classe, mitjana, va ser d'unes 12 persones. Al final del curs va avaluar els alumnes dels seus coneixements mitjançant un examen escrit, i la presentació de solucions a exercicis proposats. El programa impartit s'inclou a continuació:

CURS DE MACROECONOMiA
De dilluns 26 a divendres de noviembre
9:00 a 13:00 hores

Programa de l'assignatura

Introducció
Capítol 1. Una gira pel món
Capítol 2. Les principals variables macroeconòmiques

El curt termini
Capítol 3. El mercat de béns
Capítol 4. Els mercats financers
Capítol 5. Els mercats de béns i financers: el model IS-LM

El mitjà termini
Capítol 6. El mercat de treball
Capítol 7. Anàlisi conjunta de tots els mercats: el model OA-DA
Capítol 8. La corba de Phillips.

El llarg termini
Capítol 10. Els fets del creixement
Capítol 11. L'estalvi, l'acumulació del capital i la producció

Les expectatives
Capítol 14. Les expectatives: els instruments bàsics
Capítol 17. Les expectatives, la producció i la política macroeconòmica

L'economia oberta
Capítol 18. L'obertura dels mercats de béns i financers
Capítol 20. La producció, el tipus d'interès i el tipus de canvi

Curs sobre Teoria i Política Regional (Clemente Hernández)

El treball realitzat pel Dr. Clemente Hernández en la Facultat d'Economia de l'Havana durant la setmana del 4 al 8 de febrer de 2002 ha estat catalogat pels responsables acadèmics d'aquesta institució cubana com a molt productiu. Va abraçar dos tipus d'activitats: en l'ordre formatiu va impartir un "Curs sobre Teoria i Política Regional" a professors del Departament de Desenvolupament Econòmic de la Facultat d'Economia i va assessorar aquests en diferents tasques que en aquesta especialitat s'escometen actualment. D'altra banda, es van mantenir reunions de treball per a avaluar la possibilitat que la Universitat d'Alacant se sume als esforços realitzats per les universitats de l'Havana i de València, a fi d'afrontar les dificultats existents per a donar culminació al Diplomat en Desenvolupament Territorial i Sustentabilitat iniciat el curs passat. Al mateix temps, es treballaria conjuntament en el perfeccionament del programa aplicat en aquesta primera edició amb vista a la reedició en el pròxim curs, a fi de donar resposta als requeriments de la capacitació dels economistes que treballen en les institucions de govern a escala provincial, així com de professors d'altres universitats del país.

Curs sobre Globalització (Jorge Hurtado)

El treball realitzat pel Dr. Jorge Hurtado en la Facultat d'Economia de l'Havana durant la setmana del 4 al 8 de febrer de 2002 ha estat catalogat pels responsables acadèmics d'aquesta institució cubana com a molt satisfactori. Durant quatre dies va impartir un curs sobre "Globalització" a professors del Departament de Desenvolupament Econòmic de la Facultat d'Economia i també a estudiants interessats en el tema. Així mateix, va realitzar entrevistes amb quatre professors que es troben en etapes avançades dels estudis de doctorat en la temàtica de referència, i va aportar-los valuosos suggeriments. Aquests intercanvis van posar de manifest la conveniència de mantenir l'intercanvi entre el Dept. de Sociologia de la Universitat d'Alacant i el Dept. de Desenvolupament Econòmic entorn d'aquesta important temàtica. És propòsit del Dr. Hurtado mantenir un fluix de materials científics referent a això.

Curs sobre Models Economètrics i Curs sobre Econometria Avançada (Alfonsa Denia)

Durant el període comprès entre el 17 i el 30 de juny del 2002, el Departament d'Estadística-Informàtica de la Facultat d'Economia de la Universitat de l'Havana, va rebre la visita de la professora Dra. Alfonsa Denia Cuesta del Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant.

La sessió inicial de treball es va efectuar el dia 17 de juny. En aquesta sessió va ser presentat el col·lectiu d'Estadística del Dept. d'Estadística-Informàtica i es van acordar les sessions de treball a realitzar per la professora.

Els alumnes del Màster d'Estadística Aplicada a l'Economia van rebre un curs de "Models Economètrics", el qual va resultar molt profitós. D'aquesta forma, es van poder cobrir una de les assignatures plantejades en el pla d'estudis corresponent, la qual, si no s'haguera efectuat la visita de la professora, no hauria estat possible impartir en aquest curs, ja que en l'actualitat no existeix un professor preparat per a dur a terme aquesta tasca.

Al seu torn, el col·lectiu de professors d'Estadística i Econometria va rebre el curs de postgrau "Econometria Avançada", que els va ser de molta utilitat. En aquest curs, la Dra. Alfonsa Denia va demostrar una excel·lent preparació docent i metodològica en l'especialitat.

La visita de la professora també va permetre l'adquisició de bibliografia actualitzada així com materials d'escriptori per als professors del Departament.

És d'interès de la Facultat d'Economia que siga considerada la inclusió de la professora Alfonsa en el claustre del Màster d'Estadística Aplicada a l'Economia com a professora principal de l'assignatura Models Economètrics.

 

 

Curs sobre Integració Llatinoamericana

Contrapart: Unió de Juristes de la Ciutat de l'Havana
Coordinador: Jaume Ferrer Lloret

El programa sobre Integració Llatinoamericana que es va iniciar en el curs acadèmic 1999/00 s'ha portat a terme atenent a la reintegració de Cuba a Amèrica Llatina, la qual cosa significa incorporar-se als canvis econòmics i polítics impulsats en aquesta zona, on s'han desenvolupat noves i dinàmiques iniciatives d'integració com el MERCOSUD, el CARICOM, el Mercat Comú Centreamericà, entre d'altres.

En el nou mosaic de relacions entre els països d'Amèrica Llatina, Cuba ha estat notòriament absent per raons tant polítiques com econòmiques. Cuba ha seguit els processos de concertació política i integració econòmica amb interès, i va plantejar sempre la seua idea de pertinença a la regió. En l'actualitat té presència en l'Associació d'Estats del Carib, en el CARICOM, en les reunions de Caps d'Estat de la cimera Iberoamericana.

D'aquesta forma, el programa que la Universitat d'Alacant ha portat a terme a través del Dept. de Dret Internacional Públic i Dret Penal sobre Integració Llatinoamericana a la "Unión de Juristes" de l'Havana ha pretès la reflexió conjunta entre juristes europeus i juristes cubans sobre els processos d'integració i constitueix una ocasió molt propícia per a intercanviar experiències comunes.

Amb aquest objectiu, en 2001/02 s'ha conclòs el curs amb l'últim mòdul de 20 hores impartit pel professor Millán Requena Casanova del 2 al 6 de desembre de 2002.

 

 

Cursos d'Art

Contraparts: Institut Superior d'Art de l'Havana
Universitat d'Orient de Santiago de Cuba)

Les activitats portades a terme pel professor Kevin Power en el curs 2001/02 es van desenvolupar entre el 20 de gener i el 16 de febrer de 2002. Podem dividir-les en les celebrades a Santiago de Cuba i les celebrades a l'Havana:

D'una banda, a Santiago de Cuba es van portar a terme les següents activitats:

- Impartir el curs del Màster en Art sobre "Corrents Crítics al Carib i Llatinoamèrica, anys 80-90".
- Impartir 6 classes al 4t curs d'Història de l'Art sobre "Tendències artístiques en els 90"
- Impartir una conferència sobre Poesia Nord-americana a la Unió Nacional d'Escriptors i Artistes Cubans (ANEAC)

D'altra banda, en l'Institut Superior d'Art de l'Havana, Kevin Power va desenvolupar les següents activitats:

- Preparació del curs de màsters
- Impartició de 4 conferències sobre l'art dels 90 a Llatinoamèrica.
- Desenvolupament dels tràmits necessaris per a ser nomenat professor visitant pel Consell de Ministres.

 

 

Curs sobre rehabilitació de estructures metál·liques i de formigó armat

Contrapart: Direcció d'Arquitectura Patrimonial
de l'Oficina de l'Historiador de l'Havana

El curs sobre "Rehabilitació d'Estructures Metàl·liques i de Formigó Armat" va ser impartit conjuntament en un cicle de conferències pels professors Luis García Andión, del Dept. d'Enginyeria de la Construcció, Obres Públiques i Infraestructura Urbana de la Universitat d'Alacant, i Pedro Tejera Garófalo, de l'Institut Superior Politècnic "José Antonio Echeverría". Aquest curs va tenir lloc entre els dies compresos entre el 26 de desembre de 2001 i el 4 de gener de 2002. Els assistents al curs van ser un grup de professionals estretament vinculats amb el rescat de la riquesa patrimonial del Centre Històric de l'Havana Vella.

Des de l'Oficina de l'Historiador de la Ciutat de l'Havana s'ha corroborat l'interès i la importància de la consolidació d'aquestes activitats que contribueixen a l'elevació dels coneixements tècnics i permeten un fructífer intercanvi.

 

 

Curs en II Congrés Internacional Didàctica de les Ciències

Contrapart: Institut Pedagògic
Llatinoamerià i Caribeny (UNESCO)

Amb ocasió del desenvolupament a la ciutat de l'Havana del II Congrés Internacional "Didàctica de la Física" desenvolupat a través de la càtedra UNESCO en Ciències de l'Educació, el rector de l'Institut Pedagògic Llatinoamericà i Caribeny va sol·licitar la participació en l'esdeveniment del senyor Joaquín Martínez Torregrosa, professor del Dept. de Didàctica General i Didàctiques Específiques de la UA.

Com a conseqüència d'aquesta sol·licitud, el professor Joaquín Martínez Torregrosa va realitzar una estada a la ciutat de l'Havana compresa entre els dies 1 i 8 de febrer de 2002, en els quals va impartir els cursos "La Planificació de l'Ensenyament Problematitzada" i "Què entenem per constructivisme?". Aquests cursos, que pel caràcter i l'extensió del congrés tenen una gran repercussió a Cuba i Llatinoamèrica en general, anaven dirigits a professors de secundària en actiu. L'interès que els cursos van despertar es va veure immediatament reflectit en l'alta matrícula, així com en el positiu impacte aconseguit en els assistents.

 

 

Curs sobre Aromaticitat

Contraparts: Universitat de l'Havana
Universitat d'Orient

Entre els mesos de maig i juny de 2002 el professor Dr. Cecilio Márquez Salamanca del Dept. de Química Orgànica de la Universitat d'Alacant ha realitzat una estada a Cuba per a impartir cursos de postgrau en les Universitats de l'Havana i d'Orient (Santiago de Cuba).

El professor Cecilio Márquez treballa en l'estudi de la aromaticitat dels compostos orgànics, per a la qual cosa utilitza el model de pertorbació d'orbitals moleculars i el programa MOPAC de càlcul semiempíric. Durant els últims anys ha posat en marxa un banc de dades molt complet que permet abordar la problemàtica de l'aromaticitat d'una forma simple i alhora rigorosa.

En la Universitat de l'Havana es va impartir un curs d'Aromaticitat amb un total de 50 hores de conferencies, a postgraduats del Dept. de Química Orgànica. Atès l'interès despertat pel curs, ja que completa els cursos de postgrau impartits pel Dept. de Química Orgànica de la Universitat de l'Havana, des d'aquest Dept. s'ha sol·licitat a Projecte Havana la impartició per al 2004 d'un curs conjunt que comprenga continguts corresponents als programes d'Orbitals Moleculars, Reaccions Pericícliques, Substitució Electrofílica Aromàtica del programa de màster del Departament.

En la Universitat d'Orient es va impartir també un curs de postgrau d'"Aromaticitat" en el Departament de Química dirigit a professors d'aquest Departament. Així mateix, s'ha sol·licitat a Projecte Havana la impartició d'aquest curs durant l'any 2003.

 

 

Altres accions

Intercanvi docent EU de Treball Social
Beca per a la intervenció d'Alumnes d'Arquitectura Tècnica de la UA en L'Havana Vella
GEOSIS: Projecte d'Investigació i Formació de Recursos Humans en l'àrea de Geofísica Aplicada
Informatització de l'Oficina de l'Historiador

 

Intercanvi docent EU de Treball Social

Contraparts : Universitat de l'Havana
Universitat d'Orient
Coordinadora: Yolanda Doménech López

Dins de l'Intercanvi Docent entre la EU Treball Social d'Alacant i els departaments de sociologia de la Universitat d'Orient i de la Universitat de l'Havana, durant aquest curs acadèmic s'han desenvolupat les següents activitats:

A) Intercanvi Docent:

EUTreball Social d'Alacant - Universitat d'Orient

Nombre de professors: 2
Noms:
· Josefa Lorenzo García, prof. titular de EU Trabajo Social
· Yolanda Domenech López, prof. titular de EU Trabajo Social

Activitats desenvolupades:
- Impartir el seminari-taller "Treball Social amb Grups" a alumnes de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat d'Orient.
- Visita de treball al Projecte de Treball Social comunitari SOS en Reparto Agüero.
- Avaluació del projecte anual i propostes per al pròxim any.
- Reunions de coordinació entre les dues parts implicades.

EU Treball Social d'Alacant - Universitat de L'Havana

Nombre de professors: 2
Noms:
Josefa Lorenzo García, prof. titular de EU Treball Social
Yolanda Domenech López, prof. titular de EU Treball Social

Activitats desenvolupades:
- Impartir el seminari-taller "Treball Social amb Grups" a docents de l'Escola de Treballadors Socials de Cojímar.
- Visita de treball al Centre de Salut Mental i anàlisi del treball realitzat amb les famílies i amb els grups
- Participació i intercanvi en activitats acadèmiques i de projectes comunitaris en el Taller de Transformació Integral del barri "La Timba"
- Reunions de treball amb la direcció del Dept. per a projectar les accions de l'any pròxim.

Universitat de L'Havana - EU Treball Social d'Alacant

Nombre de profesores: 3
Noms:
Alain Basail Rodríguez, prof. Dpt. Sociologia U. de L'Havana
Lourdes de Urrutia Barroso, prof. Dpt. Sociologia U. de L'Havana
Roberto Dávalos Domínguez, prof. Dpt. Sociologia U. de L'Havana

- Activitats:
- Assistència i participació en el IV Congrés Estatal d'Escoles de Treball Social: "Els desafiaments de la violència . Un compromís del treball social per una societat més justa". Organitzat per la EU Treball Social d'Alacant.
- Impartir tallers-conferències a alumnes de la EU Treball Social
- Visites de treball a institucions socials d'Alacant per a analitzar el paper del Treball Social en els distints àmbits.
- Revisió/anàlisi de bibliografia i documentació.
- Reunions de treball amb els docents del Departament de Treball Social d'Alacant.

Universitat de Santiago - E U Treball Social d'Alacant

Nombre de professors: 3
Nom
s:
Ernesto Abel López Guerra, prof. Dpt. de Sociologia de la U. d'Orient
Alberto Frómeta Sánchez, prof. Dpt. de Sociologia de la U. d'Orient
Omar Guzmán Miranda, prof. Dpt. de Sociologia de la U. d'Orient

- Activitats:
- Assistència i participació en el IV Congrés d'Escoles de Treball Social: "Els desafiaments de la violència. Un compromís del treball social per una societat més justa".
- Impartir tallers-conferències a alumnes de la EU Treball Social
- Visites de treball a institucions socials d'Alacant per a analitzar el paper del Treball Social en els distints àmbits.
- Revisió/anàlisi de bibliografia i documentació.
- Reunions de treball amb els docents del Departament de Treball Social d'Alacant.

B) Suport bibliogràfic:

Suport de material bibliogràfic i documentació amb l'objectiu d'ampliar els fons d'aquests departaments per a la impartició dels estudis de Treball Social.

 

 

Beca per a la intervenció d'Alumnes d'Arquitectura Tècnica de la UA en La Havana Vella

Contrapart: Oficina de l'Historiador de la Ciutat de La Havana
Coordinador: Antonio Jiménez Delgado

La beca "Projecte Havana" sorgeix de la col·laboració entre el Dept. de Construccions Arquitectòniques de la Universitat d'Alacant, Projecte Havana i l'Oficina de l'Historiador de l'Havana Vella. Ha estat finançada per Projecte Havana i el Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics.

L'activitat desenvolupada durant el curs 2001-02 correspon al setè any de treball en la ciutat de l'Havana d'alumnes i professors del Departament de Construccions Arquitectòniques. La catalogació dels elements originals de l'arquitectura colonial cubana, com ara fusteries, proteccions i vitralls d'edificis de l'Havana Vella proposats per l'Oficina d'Arquitectura Patrimonial, així com l'anàlisi estructural d'aquests elements ha conformat el contingut dels últims documents elaborats.

Aquest treball s'ha realitzat en estreta col·laboració amb l'Oficina d'Arquitectura Patrimonial durant un període de dos mesos, comprès entre octubre i desembre de 2001, en els quals s'ha desenvolupat un treball de camp exhaustiu així com la recerca de suport bibliogràfic i la composició d'un document que engloba tot el treball.

Els alumnes beneficiaris d'aquesta beca en el curs 2001/02 han sigut M. Dolores Ureña Antón i Andrés Gómez Robles. Aquesta beca cobria les despeses de desplaçament amb avió a l'Havana, allotjament i despeses de material didàctic.

Podem dir que tant els objectius establerts en un primer moment com aquells que van sorgir en el transcurs de l'estada han estat satisfactòriament coberts. A més, cal afegir la satisfacció personal dels becaris i professors.

 

 

GEOSIS: Projecte d'Investigació i Formació de Recursos Humans en l'àrea de Geofísica Aplicada

Contrapart: Institut Politècnic Superior "José Antonio Echeverría"
Coordinador: José Juan Giner Caturla

Prenent com a marc el conveni de col·laboració entre la Universitat d'Alacant i l'Institut Superior Politècnic "José Antonio Echeverría", durant el curs 2001-02 s'ha donat forma definitiva a aquest projecte.

En el marc de l'esmentat projecte el professor Juan José Giner va realitzar una estada en el Dept. de Geociències de la Facultat d'Enginyeria Civil de l'Institut Superior Politècnic "José Antonio Echeverría", i va desenvolupar les següents activitats:

- Va impartir quatre seminaris sobre els processos relacionats amb:

- Tractament de la informació geofísica en el camp de la sísmica de refracció i la seua importància en l'enginyeria geològica.
- La tomografia i el modelatge elèctric.
- La microgravimetria com a mètode de prospecció en l'enginyeria geològica.
- La geofísica de pou amb aplicació a l'Enginyeria Geològica.

- Va impartir una conferència sobre l'estructura de la Universitat d'Alacant i les característiques de l'ensenyament de l'enginyeria geològica en la Facultat de Ciències.

- Va desenvolupar diverses sessions d'intercanvi científic amb especialistes del Dept. de Geociències en què precisar aspectes del projecte "Geosis" la qual cosa ha sigut de gran utilitat per a la futura marxa del projecte.

Des del Dept. de Geociències del ISPJAE s'ha valorat molt positivament aquesta estada, i s'ha incidit en l'esperit de col·laboració i la transferència dels coneixements científics d'aquest professor.

PROJECTE GEOSIS
(còpia del projecte presentat)

DEPARTAMENT DE GEOCIÈNCIES DEL ISPJAE DE CUBA - DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, ESPANYA


Perfil del projecte:
Àrea de presentació: Projecte Internacional d'Investigació i Formació de Recursos Humans en l'àrea de Geofísica Aplicada.

CES o UCT

Institut Superior Politècnic"José Antonio Echeverría"Facultat d'Enginyeria CivilDepartament de Geociències

Universitat d'Alacant
Facultat de Ciències
Departament de Ciències de la Terra


Coordinadors del Projecte:

Part cubana
Filiberto Méndez Riera
Dr. en Ciencias Geológicas
Professor Auxiliar

Part Espanyola
José Juan Giner Caturla
Dr. en Ciencias Sismológicas
Profesor Titular


Localització dels coordinadors:

Part Cubana
Ciutat Universitària "José A. Echeverría"Carrer 127 s/n, Marianao, Ciutat Havana,Cuba
Facultat d'Enginyeria Civil
Departament de Geociències
Tel.: (537) 260 01 51 - 260 09 82
Fax: (537) 267 29 64 - 267 20 13
A/e: fmendez@civil.ispjae.edu.cu
A/e : fmendezr@mixmail.com

Part Espanyola
Universitat d'Alacant
Facultat de Ciències de la Terra
Alacant (Espanya)
Tel: 965 566 1154, ext. 1189
Fax:
A/e: jj.giner@ua.es


Participants:

Part Cubana

Part Espanyola

José Pérez Lazo

Pedro Jauregui Eslava

Damián Febles Elejalde

Segio Molina Palacios

Guillermo Miró Pagés

Juan Carlos Cañaveras

Carlos Sacasas León

Federico Catella Rena

Emilio Escartín Sauleda

Juan José Galiana Merino

José Rodríguez Pérez

David Benavente


Títol del projecte: GEOSIS

Propòsits del projecte

- - Desenvolupar una metodologia geofísica integral per a l'estudi enginyerogeològic de la regió d'Alacant i l'Havana, atenent a les característiques específiques d'ambdós territoris.
- Proposar una metodologia geofísica especialitzada per a l'estudi detallat de les pedreres de marbre en la regió d'Alacant - Espanya.
- Elevar la preparació científicotècnica dels professors cubans del ISPJAE i de la Universitat d'Alacant en el camp de la investigació geofísica per a enginyerogeològic


Resultats esperats

- - Confecció d'una metodologia geofísica integral per a l'estudi d'àrees d'interès enginyero geològic.
- Establir el conjunt de procediments i mètodes d'adquisició de les dades de camp mitjançant tècniques geofísiques en pedreres de marbre i altres objectius de la regió d'Alacant.
- Precisar tècniques d'adquisició, processament i interpretació de dades geofísiques en zones d'interès de l'Havana Vella i altres zones d'interès.
- Confecció d'informes de resultats dels estudis realitzats en els objectius anteriors.
- Mitjançant estudis post-doctorals aconseguir l'actualització dels professors del ISPJAE i de la Universitat d'Alacant en l'adquisició, processament i interpretació de dades geofísicques en l'esfera de l'enginyeria geològica.
- Adquisició de tecnologia punta per a la prospecció geofísica en l'enginyeria geològica.
- Desenvolupament de nous softwares especialitzats en el processament de la informació geologogeofísica per a estudis enginyersogeològics.
- Publicació dels principals resultats obtinguts en revistes especialitzades de reconegut prestigi internacional.
- Presentació dels resultats en esdeveniments científics internacionals en aquesta temàtica.

Antecedents i fonamentació.

Des de fa aproximadament dues dècades un grup de científics cubans del ISPJAE ha treballat en la recerca de processament que possibilite una major eficàcia dels mètodes geofísics en la solució de tasques enginyerogeològiques. En aquest sentit, el Dept. de Geociències del ISPJAE de Cuba ha desenvolupat una important contribució ja que ha prioritzat entre els seus objectius una resposta a aquesta problemàtica. Fins a aquest moment, en el Centre s'han defensat diverses tesis de màsters i doctorats amb temes relacionats amb l'Enginyeria Geològica i la potencialitat dels diferents mètodes geofísics per a solucionar tasques complexes en aquest àmbit. Aquest fet ha representat un important avanç en el camp teòric i pràctic, els resultats del qual poden ser utilitzats per Cuba i Espanya a fi d'aconseguir una major eficiència i economia de recursos en les investigacions enginyerogeològiques que es realitzen en interès de construir obres enginyeres de grans inversions.

D'altra banda, el Dept. de Ciències de la Terra de la Universitat d'Alacant té una àmplia experiència en el camp de la Geologia i la Sismologia. Aquest fet té una gran importància per a l'assoliment de resultats rellevants en l'aplicació de l'Enginyeria Geològica a la solució de problemes concrets, tant a Cuba com a Espanya.

Cal destacar que el nivell de desenvolupament aconseguit en la tecnologia geofísica i en les tècniques de processament i interpretació de les dades geologogeofísiques exigeix la presència en les universitats de personal docent amb una forta preparació no només teòrica, sinó també pràctica.

Prenent com a marc el conveni de col·laboració signat entre les nostres universitats, es proposa la realització d'un projecte conjunt entre el Dept. de Geociències del ISPJAE i el Dept. de Ciències de la Terra de la Universitat d'Alacant, el contingut de la qual estigui dirigit a elevar la preparació cientificotècnica del nostre personal docent en el camp de la Geofísica Aplicada a l'Enginyeria Geològica, cosa que sens dubte redundarà en una millor qualitat dels programes que s'imparteixen.


Programa d'accions proposades.

- El projecte tindrà una durada de dos anys comptadors des del moment mateix de la seua aprovació per les autoritats competents d'ambdues universitats.
- Durant el primer any, professors cubans treballaran en la Universitat d'Alacant (en períodes de 30-40 dies) en la posada a punt de l'instrumental geofísic (prospecció sísmica i gravimètrica), treballs de camp i gabinet per a l'adquisició de dades, automatització de processos i conformació d'una metodologia integral per a l'estudi de regions d'interès enginyerogeològic i professors de la Universitat d'Alacant impartiran en el ISPJAE cursos d'actualitzacions de tècniques de processament de dades i aplicacions a casos concrets (en estades de 7-14 dies)
.- En aquest any es donarà prioritat a una investigació geologogeofísica específica per a l'estudi en detall de l'estat del marbre en les pedreres d'Alacant
.- Durant el segon any els objectius i les formes d'actuació seran similars als de l'any anterior però relacionats amb les metodologies per a les tècniques elèctriques i magnètiques de prospecció.
- Aquest any es posarà l'accent en el desenvolupament de metodologies geofísiques per a l'estudi relacionat amb la conservació del patrimoni cultural de l'Havana Vella i de regions cárstiques amb interès constructiu
- Es realitzaran avaluacions semestrals per a analitzar l'avanç del projecte i al final es presentarà un informe detallat dels resultats acosenguits.

Personal necessari.

Per a l'assoliment dels objectius proposats es preveu la realització de treballs de camp en l'Havana i Alacant, raó per la qual en cada cas, a més dels especialistes esmentats anteriorment, el Centre corresponent al país on s'executen les observacions de camp proveirà el personal auxiliar i tècnic necessari.

Equipament geofísic necessari.

Mitjans

Quantitat

Equipament sísmic de 24 canals amb possibilitat de fer reflexió i refracció

1

Equip sismoacústic o de freqüències intermèdies per a estudi en petits trams en pedrera

1

Equip ultrasònic per a medicions en mostres

1

Equip geoelèctric amb sistema d'electrodes intel·ligents per a l'obtenció d'imatges geoelèctriques i possibilitat d'emprar tècniques de corrent directe i altern

1

Magnetòmetre d'alta sensibilitat

1

Equip gravimètric d'alta sensibilitat (amb possibilitat de registrar fins a un miligal)

1

Georadar

1

Mitjans de còmput

Ordinadors amb alta capacitat de processament

2

Paquet de software relacionats amb equipament

4


Cost aproximat del projecte:

Per concepte de:

Preu per unitat

Quantitat necessària

Cost total

Equipament Geofísic

Equipament sísmic

45.000

2

90.000

Equipament Geoelèctric amb sistema d'electrodes intel·ligents

35.000

2

70.000

Equip gravimètrict

60.000

1

60.000

Georadar

35.000

1

35.000

Mitjans de còmput

Computadora

1.700

2

3.400

Software

1.200

4

4.800

Mobilitat de professors

Despeses per passatge aeri

740

12

8.800

Allotjament

3.900

12

47.520

Altres despeses

Lloguer d'autos i combustible per als treballs de camp i altres actividats del Projecte

6.000

Total

319.520

 


Informatització de l'Oficina de l'Historiador

Contrapart: Oficina de l'Historiador de la Ciutat de L'Havana

Activitats realitzades pel senyor Iván Mingot Latorre, professor del Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics i analista del Centre de Procés de Dades de la UA:

Con l'Oficina de l'Historiador:

El Pla Mestre de l'Oficina de l'Historiador ha emprès definitivament la migració dels seus aplicatius dels seus servidors àntics (ACCESS) a servidors ORACLE amb accés per ASP (fruit dels cursos realitzats amb anterioritat). Durant el dilluns 19 i dimarts 20 es realitza la instal·lació d'ORACLE en el nou servidor i es comencen les migracions de les taules des de l'ACCESS a l'ORACLE. Aquesta tasca se supervisa el divendres 23.

El següent pas a realitzar per l'Oficina és la instal·lació en producció del nou servidor usant, de moment, els formularis Access com a client. Quan això s'haja estabilitzat definitivament, el següent pas serà l'elaboració de programes ASP per a donar-li l'entorn WEB definitiu a l'aplicatiu. D'aquesta forma es podran consultar i/o mantenir les Bases de Dades d'Immobles a través d'Internet/Intranet mitjançant un accés controlat per perfils. Aquesta tasca pot durar com a mínim tres o quatre mesos i requerirà d'un suport per la nostra banda.

Congrés de Teleformació:

En el congrés de teleformació s'exposa la ponència "El Campus Virtual como sistema operativo de la Universidad d'e Alicante" té al meu entendre una gran acceptació. La ponència, després, vaig tenir un gran nombre d'entrevistes:

- La Universitat del Golf de Mèxic demana informació detallada sobre el producte i sol·licita que li envie més informació per correu electrònic.
- Una empresa cubana per al desenvolupament de Programari, SOFTEL, em sol·licita la possibilitat d'obtenir més informació i/o assessorament per al desenvolupament dels seus aplicatius usant la mateixa plataforma tecnològica. Li done les dades de la Seu i li indique que es pose en contacte amb Alberto. En la Seu li deixe un CD-ROOM amb l'exposició realitzada perquè passarà a arreplegar-la. Alberto li envia un mssatge en què l'informa que passara el CD-ROOM.
- Els representants de la CUJAE són els qui expressen un major interès a causa del fet que ells estan treballant justament per a aconseguir alguna cosa semblant a la Universitat Virtual. Aquesta mateixa vesprada m'aconsegueixen una entrevista amb el Vicerector Docent José Lavandero. El vicerector (amb el qual jo ja m'havia entrevistat en 1999) m'expressa el seu desig d'establir definitivament algun mecanisme de cooperació. Em diu que ells estan treballant sobre Bases de Dades de Coneixement per si a nosaltres ens interessa entrar a treballar allí també. Li dic que li posaré en contacte amb Luis Ramos que està treballant aquests temes. Definitivament vam quedar que el MICROCAMPUS seria un bon punt de partida i es podria enriquir per a obtenir la Universitat Virtual que ells desitgen. A més estan en una fase de disseny del que serà la nova Base de Dades de Gestió que adoptaran totes les universitats cubanes, raó per la que aquest desenvolupament serviria per a la resta de les universitats. Em compromet qual quan arribe a Alacant em posaré en contacte amb la directora del Projecte Havana perquè ella li envie un correu i començar les converses
- D'altra banda i paral·lelament tinc una entrevista en el Ministeri d'Educació Superior amb Giraldo León -assessor del Viceministre d'Educació Superior- més o menys en els mateixos termes que amb el Vicerector. Em diu que prepararà un informe tècnic dels passos a seguir i que m'enviarà un esborrany abans d'alçar-lo al Viceministre.

 

 

Nous convenis

· Conveni entre l'Oficina Regional d'Educació de la Unesco per a Amèrica Llatina i el Carib -OREALC- i la Universitat d'Alacant

PREÀMBUL

La Directora de l'Oficina Regional d'Educació de la UNESCO per a Amèrica Llatina i el Carib (OREALC) i el Rector de la Universitat d'Alacant, guiats pel desig d'enfortir les relacions acadèmiques existents i d'establir noves relacions, acorden el següent conveni:

ARTICLE 1
Aquest acord va destinat a facilitar la cooperació entre les esmentades institucions en els camps de l'ensenyament i de la investigació en el camp de l'educació científica i secundària

ARTICLE 2
En nom d'aquesta prevista cooperació, les parts signants es comprometen a:
1) Comunicar els resultats de les seues experiències pedagògiques (cursos, seminaris, etc.)
2) Informar l'altra part dels congressos, col·loquis, reunions científiques i seminaris que cadascuna organitze i intercanviar les publicacions i documents resultants d'aquestes activitats.
3) Afavorir, dins dels reglaments propis de cada institució, la participació del personal docent de l'altra institució en cursets, col·loquis, seminaris o congressos organitzats segons el que preveuen en els programes anuals de col·laboració.
4) Donar suport, dins de les seues possibilitats, als intercanvis de professors durant un cert temps, ja siga amb fins docents o d'investigació, amb l'acord previ dels respectius centres.

ARTICLE 3
Els programes concrets de cooperació s'elaboraran anualment i s'incorporaran com a annex a aquest conveni.

ARTICLE 4
Ambdues institucions procuraran reservar en el seu pressupost els mitjans necessaris per a l'aplicació d'aquest acord i obtenir les subvencions complementàries necessàries.

ARTICLE 5
1) Com a representant de l'Oficina Regional de la UNESCO es nomenada Ana Luiza Machado i Beatriz Macedo, i com a representant de la Universitat d'Alacant, Joaquín Martínez Torregrosa, professor del Dept. de Didàctica General i Didàctiques Específiques.
2) Aquests representants s'encarregaran d'elaborar el programa anual de treball i altres qüestions pendents. Es reuniran alternativament en les seus de les dues institucions, mentre que no s'acorde una altra cosa.

ARTICLE 6
Aquest acord haurà de ser aprovat pels òrgans de govern de cada institució i signat pels respectius Rectors o Directors i entrarà en vigor a partir d'aquest moment.

ARTICLE 7
Aquest acord tindrà una durada de quatre anys i podrà ser prorrogat per tàcita reconducció.

ARTICLE 8
Aquest acord podrà denunciar-se en qualsevol moment per una de les parts, amb un preavís de tres mesos.

ARTICLE 9
La modificació d'aquest conveni, per comú acord d'ambdues institucions, requerirà el mateix procediment que per a la seua elaboració inicial.

ARTICLE 10
Queda exclòs qualsevol procés de reclamació judicial.

 

 

Visites institucionals

Visites institucionals d'autoritats cubanes a la Universitat d'Alacant durant el curs 2001/02

06/10/2001

José Ramón Fernández

Vicepresident del Consell de Ministres de Cuba

Isabel Allende

Ambaixadora de Cuba a Espanya

15/10/2001

Jorge Rodríguez Pérez

Rector de la Universitat de Matanzas

19/10/2001

Mariela Columbie

Directora del Centre Coordinador d'Estudis de la Direcció del Ministeri d'Educació Superior de Cuba

29/11/2001

Eliana Veliz

Assessora per a la Cooperació Internacional del Ministeri d'Educació Superior de Cuba

11/02/2002

Antonio Romillo Tarke

Viceministre de Turisme de Cuba

23/04/2002

Gil Ramón González

Rector de la Universitat de Pinar del Río

 

 

Estades d'investigació

Estades d'investigació de professors i investigadors cubans en la Universitat d'Alacant durant el curs 2001/2002

Del 26/10/01
al 03/10/01

José Pérez Lazo
Director del Dept. de Geologia de l'Institut Superior Politècnic "José Antonio Echeverría"

Investigació en el marc del projecte Geosis, projecte Internacional d'Investigació i Formació de Recursos Humans en l'àrea de Geofísica Aplicada (inclòs en les accions de Projecte Havana)

Octubre i diciembre de 2002

Ricardo Páez Montero
Investigador Auxiliar del Dept. d'Investigacions Analítiques de la Unió Geominera del Ministeri d'Indústria Bàsica de Cuba

Desenvolupament de treballs i pràctiques de laboratori orientades a la culminació de la seua tesi: "Anàlisi de mostres minerals mitjançant Espectrometria d'Emissió Atòmica en Plasma Acoblat per Inducció", tesi codirigida per Juan Mora Pastor, professor de la UA i Mario Pomares, professor de la Universitat de l'Havana

Del 23/10/01
al 26710701

Pablo Valdés Castro
Professor de l'Institut Superior Pedagògic "Enrique J. Varona" de l'Havana

Presentació davant l'Associació Curie (per a l'ensenyament de la Física i Química) de les característiques generals de la reforma del sistema educatiu cubà i d'algunes de les unitats didàctiques de física.Desenvolupament de treballs al costat d'un grup de professors dels departaments de Física Aplicada i de Didàctica General i Didàctiques Específiques en la utilització de les calculadores programables en el laboratori de Física d'Ensenyament Secundari.

Del 15/11/01
al17/11/01

Giraldo León Rodríguez
Assessor per a la Informàtica del Viceministre Econòmic i el Ministeri d'Educació Superior

Conferències en el Servei d'Informàtica de la UA sobre els mitjans informàtics utilitzats en el Ministeri d'Educació Superior de Cuba.

Del 25/11/01
al 30/11/01

Alejandro Durán Cardenas
Professor de l'Institut d'Economia Internacional de la Universitat de l'Havana i assessor del Viceministre de Turisme a Cuba

Coordinació i establiment de les línies d'acció futures en relació a les activitats que es desenvolupen entre la Facultat d'Economia de l'Havana i la Facultat d'Econòmiques d'Alacant.Projecció de futures accions en relació a l'àrea de Turisme a Cuba

Del 20/11/01
al 05/12/01

Margarita García Rabelo
Professora de la Facultat d'Economia de la Universitat de l'Havana

Projecció de futures accions en la Facultat d'Economia de l'Havana.Conferències als alumnes d'Economia i ADE de la UA

Del 25/11/01
al 22/12/01

Gliceria Gómez Ceballos
Professora de la Facultat d'Economia de la Universitat de l'Havana

Investigació sota la tutela dels coordinadors de les accions que la Facultat d'Econòmiques manté amb la Facultat d'Economia de la Universitat de l'Havana.Recopilació bibliogràfica sobre els temes d'investigació que desenvolupa

Del 9//03/02
al 4/04/02

Damián Febles Elijalde
Professor especialista en Prospecció Gravimètrica del ISPJAE

Investigació en el marc del projecte Geosis, projecte Internacional d'Investigació i Formació de Recursos Humans en l'àrea de Geofísica Aplicada (inclòs en les accions de Projecte Havana)

Del 3/05/02
al 10/05/02

Julio Achang García
Enginyer de la Secció d'Informàtica del Ministeri d'Educació Superior de Cuba

Investigació dirigida al camp de la Intranet, les xarxes d'universitats i la configuració informàtica de les relacions internacionals.

Del 13/05/02
al 24/05/02

Eduardo Arias Castillo
Professor del Dept. de Ciències Empresarials de la Universitat de l'Havana

Investigació i consulta bibliogràfica de llibres i revistes especialitzades relacionats amb la temàtica de Logística, tema d'investigació amb el qual aspira al grau de Doctor en Ciències Econòmiques

Del 13/05/02
al 24/05/02

Maritza Ortiz Torres
Professora del Dept. de Ciències Empresarials de la Universitat de l'Havana

Investigació i consulta bibliogràfica de llibres i revistes especialitzades relacionats amb la temàtica de gestió d'estocs, tema d'investigació amb el qual aspira al grau de Doctor en Ciències Econòmiques

Del 11/06/02
al 22/06/02

Jesús Cabañas González
Professor de la Facultat d'Economia de la Universitat de l'Havana

Investigació i consulta bibliogràfica dels fons de la Universitat d'Alacant en el marc de l'acció de negoci electrònic sota la tutela dels coordinadors de les accions que la Facultat d'Econòmiques manté amb la Facultat d'Economia de la Universitat de l'Havana.

Del 01/06/02
al 15/06/02

Elisabeth González García
Professora i analista de la Universitat de Matanzas

Investigació i maneig dels equips necessaris per al desenvolupament i avanç de la seua tesi doctoral, que dirigida pel prof. Miguel Ángel Cazorla del Dept. de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial de la UA

 

Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerrectorat
Unitat de Cooperació Internacional
Projecte Havana
Introducció
Doctorats
Diplomatures
Cursos de postgrau
Altres accions
Nous convenis
Visites institucionals
Estades d'investigació
Unitat de Relacions Internacionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Gabinet de Imatge
Secretariat de Qualitat
 
 

Acceso al web de la UA