Cabecera de la memoria
 

CÀTEDRA ARQUEBISBE LOAZES

Introducció

La Càtedra institucional denominada "Arquebisbe Loazes" és una estructura docent creada a l'empara de l'Art. 3.2. de la Llei Orgànica de Reforma Universitària de 25 d'agost de 1983, que vol ser espai de trobada i diàleg de la Teologia amb la resta de les Ciències. Neix per Conveni signat el 14 de gener de 1998 entre el Bisbat d'Oriola-Alacant i la Universitat d'Alacant, al que s'uneixen tres Annexos, i el contingut dels quals es desenvolupa en cinc protocols. 

Té com a missió dur a terme un programa d'activitats docents i d'cxtensió universitària en la Universitat d'Alacant i en el Col·legi Diocesano de Santo Domingo d'Oriola, així com en altres llocs acordats per ambdues parts. Depèn tant del Rectorat com del Bisbat indicats, sent el rector de la Universitat d'Alacant i el bisbe de la Diòcesi els copresidentes de la Càtedra.

La Càtedra "Arquebisbe Loazes" té la seva seu administrativa en l'edifici d'instituts del campus de Sant Vicent del Raspeig i és la secretaria de la Càtedra l'encarregada de les qüestions relatives a la inscripció d'alumnes i a l'expedició de certificats.

La present Memòria d'Activitats correspon al curs acadèmic 2001-2002 i es centra en els següents apartats: 

1) Activitats docents de la Càtedra
2) Activitats d'Extensión Universitària en el Col·legi Santo Domingo d'Oriola, que està subdividit en quatre blocs: 
  A) Conferències 
  B) Formació del professorat
  C) Cursos d'Estiu
  D) Concerts.

IIgualment, cal ressenyar que durant el present curs acadèmic, en el Col·legi Diocesano Santo Domingo, se segueix impartint la Diplomatura de Turisme, dependent de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant, que suposa un primer i important pas per a la recuperació de l'activitat docent universitària -dintre de les possibilitats del Centre- en l'emblemàtic edifici de l'Antiga Universitat d'Oriola.
 
 


 
 

Activitats docents 

La Càtedra "Arquebisbe Loazes" ha ofert, en el Campus de Sant Vicent del Raspeig, quatre assignatures al llarg del curs acadèmic 2001-2002. Cadascuna de les assignatures té un reconeixement de dos crèdits de lliure elecció curricular per aprovació de la Junta de Govern d'aquesta Universitat en la seva reunió del 30 d'octubre de 2001, prèvia proposta de la Comissió de Crèdits de Lliure Elecció Curricular de data 16 d'octubre de 2001 . 
.
 
Assignatura "El món que van coneixer i les persones amb les quals van conviure els pares de l'Església"
Professor Vicente Payá Gonzálvez
Quadrimestre
Alumnes 28
Programa 1.- Objectiu general: Conèixer la societat on va començar a donar els
seus primers passos el cristianisme. 
2.- Objectius concrets: 
 A). Mentalitat i idees que il·luminaven aquella societat. 
 B). Situació social que va afavorir l'auge del cristianisme.
 C). Aportació dels Pares al món concret que els va tocar viure. 
 D). Coneixement
de la figura i obra dels Pares més importants. 
 E). Lectura d'alguna obra característica dels Pares
Assignatura "Valor i dignitat de la vida humana. Un interrogant compartit por creients i no creients. Qüestions de bioètica"
Professor Manuel Jesús Carrasco Martínez
Quadrimestre 1r
Alumnes 18
Programa 1. La vida com a problema moral.
 a) ¿Qué es la vida? Arguments biològics, filosòfics i culturals. La perspectiva bio-cultural com a paradigma d'eixida.
 b) ¿Qualitat o dignitat? Aproximacions al sentit de la vida. .
 c) Per a entendre la vida en la seva totalitat: el sentit transcendent.
2. Ètica de la vida: un compromís compartit per tots. La Bioètica com resposta.
 a) ¿Què és la Bioètica?. Fonaments.
 b) Qüestions actuals en el debat bioético:
  - La vida a l'origen. L'estatut de l'embrió i les intervencions sobre elmateix. Clonació.
  - Cuidar i guarir: Ètica de la salut i de la malaltia.
  - El morir humà com problema ètic: Eutanàsia i Distanasia, mitjans proporcionats i desproporcionats, "escarnizamiento" terapèutic. ¿Quin valor: autonomia, llibertat, inviolabilitat de la vida?
  - La vida que no donem i ens lleven: Violència. Terrorisme. Explotació de l'ésser humà. Tortura física i psíquica. Pena de mort.
3. A favor de la vida humana. Conclusions i propostes de reflexió i actuació ètic-jurídiques per al futur. L'aportació del cristianisme per a una cultura de la vida.
Assignatura El creiente jueu en la diàspora del segle I. La literatura apòcrifa i rabínica
Professor Joaquín Rodes Roca
Quadrimestre
Alumnes 35
Programa: 1. Introducció: El món gentil en el conjunt de la literatura jueva del segle I.
2. Carta de Aristeas: Los orígens de la diàspora jueva.
3. Sabiduria d'Ajicar: La reflexió sapiencial en la diàspora.
4. Els llibres 3r i 4t de Macabeos: resposta dels creients jueus enfront de la crisi. 
5. Oràculs Sibilinos:La profecia apocalíptica en la diàspora.
6. José i Asenet: La conversió dels gentils a la fe jueva.
7. Conclusions: Els esforços per la inculturación jueva en la diàspora
Assignatura El cos humà segons el nou testament, en el context grecorromà del segle I de la nostra era.
Professor Ramón Sáez Gonzálvez
Quadrimestre 
Alumnes  48
Programa 1. Qüestions preliminars sobre l'ús de les fonts antigues. Dificultats que presenten aquestes fonts a l'investigador contemporani. El problema de la datació de textos antics. Possibilitats i límits de la present assignatura.
2. Metodologia de la investigació: anàlisi històrica-literari de les fonts judeocristianas primitives i dels autors grecorromanos del període comprès, aproximadament, entre el 100 a.C al 200 d. de C.
3. Objectiu: 3. Objectiu: situar la doctrina cristiana primitiva sobre el cos humà en el context de l'època, de manera que resultin clars els termes del diàleg cultural que es va entaular entre la primera generació cristiana i els ambients més rellevants del pensament contemporani, en relació amb la corporalidad humana. Davant la fluïdesa terminològica, s'estudia específicament el terme sw/dt. ("cos").
 a). En relació amb el passat jueu. Textos bíblics bàsics. La versió grega de la Bíblia hebrea ("els LXX"). Diferència amb ds.,rx ("carn"). Filó i Flavio osefo, representants de la diàspora jueva. 
 b). b. En relació amb l'ambient grecorromano del període hel·lenístic. Alguns textos representatius: Plató, Aristòtil, Séneca, Ovidio, Cicerón, Epicteto, Plutarco, Heráclito, Varrón. 
4. Identificació dels textos més significatius del Nou Testament.
5. La doctrina de les cartes de Pablo
6. Panorama de la resta d'autors neotestamentarios
7. Conclusions. 

 


 
 

Activitats d'extensió universitària

Conferències
Formació del professorat
Cursos d'Estiu

Conferències

Les conferències del present curs acadèmic, a excepció del 3r i 5é cicle, s'han desenvolupat en la seu del Col·legi"Santo Domingo".

Primer Cicle: "Oriola vista pels oriolanos"
Coordinador: Gregorio Canales

1. "Los movimientos sociales en la Orihuela de final de siglo"
Conferenciant: José Antonio Muñoz Grau
Data: 17 de octubre
2. "Pasado y presente de las tradiciones de Orihuela"
Conferenciant: Concepción Rodríguez Marín
Data: 24 de octubre
3. "Cota 462: mi vivencia urbanística"
Conferenciant: Juan Bellod Sole
Data: 31 de octubre
4. "La salud pública en Orihuela y Vega Baja del Segura"
Conferenciant: Cándida Sánchez López
Data: 7 de novembre
5. "Orihuela:¿Ciudad abierta a la interculturalidad?"
Conferenciant: Antonio A. Sánchez Barber
Data: 14 de novembre
6. "Arqueología urbana de Orihuela en los albores del siglo XXI"
Conferenciant: María Carmen Sánchez / D. Emilio Diz
Data: 21 de novembre
7. "La conservación-destrucción del patrimonio monumental de Orihuela en el siglo XX"
Conferenciant: Javier Sánchez Portas
Data: 28 de novembre
8. "Oriolanas en el siglo XXI"
Conferenciant: Dª. Ana María Lucas Tomás
Data: 12 de desembre
9. "Orihuela y su vega. Agricultura y agua. Pasado, presente y futuro"
Conferenciant: Antonio Zapata Izquierdo
Data: 19 de desembre


Segon Cicle: "Homenaje a la Cámara de Comercio e industria de Orihuela"Coordinador: Gregorio Canales

1. "Consumo, ocio, espacios comerciales y modelos de ciudad. Una perspectiva cultural"
Conferenciant: José Costa Más
Data: 13 de novembre
2. "Nuevas estrategias espaciales de la actividad insdustrial"
Conferenciant: Gabino Ponce Herrero
Data: 20 de novembre
3. "La industria alicantina y la globalización"
Conferenciant: José Daniel Gómez López
Data: 27 de novembre
4. "La Industria del calzado y su entramado social en el sur alicantino"
Conferenciant: Ana Melis Maynar
Data: 4 de desembre
5. "Nuevos espacios industriales en la Vega Baja (1979-2000). Los problemas de ordenación del espacio físico.
Conferenciant: Eduardo G. Rodríguez Carmona
Data: 11 de desembre
Tercer Cicle (I.E.S. "Azud de Alfeitamí", de Almoradí): "Pasado y presente de la presencia musulmana en el Bajo Segura"
Coordinadors: Francisco Franco y Gregorio Canales
1. "Los regadíos del Bajo Segura: un análisis comparado"
Conferenciant: Antonio Gil Olcin
Data: 16 de gener
2. "El azud de Alfeitamí y la reducción del Almarjal en el tramo final del río Segura"
Conferenciant: Gregorio Canales González
Data: 23 de gener
3. "La Vega del Segura en la historia de Tudmir"
Conferenciant: Alfonso Carmona Gonález
Data: 30 de gener
4. "La Vega del Segura en el período islámico (ss. VIII-XII): una tierra abierta"
Conferenciant: Francisco Franco Sánchez
Data: 6 de feber
5. "Inmigración y escuela en España"
Conferenciant: Laura Mijares Molina
Data: 13 de feber
6. "Cultura popular y cultura literaria marroquí de hoy"
Conferenciant: Fernando Ramos López
Data: 20 de feber
7. "Veinte años de inmigración magrebí en España"
Conferenciant: Ángeles Ramírez Fernández
Data: 27 de feber
8. "Presencia de africanos en el Mediterráneo español"
Conferenciant: Vicente Gonzálvez Pérez
Data: 6 de març 
Quart Cicle: "Haciendo comarca"Coordinador: Gregorio Canales
1. "Orihuela una capitalidad histórica con vocación comarcal. Infraestructuras de futuro para el siglo XXI"
Conferenciant: José Manuel Medina Cañizares
Data: 17 de gener
2. "El futuro de la comarca como entidad local"
Conferenciant: Usto Gil Sánchez
Data: 24 de gener
3. "La comarca como expresión política y operativa"
Conferenciant: José Joaquín Moya Esquiva
Data: 31 de gener
4. "La comarca: un instrumento para el control del territorio"
Conferenciant: Teresa Molares Mora
Data: 7 de feber
5. "Orihuela: soluciones para un desarrollo sostenible"
Conferenciant: Miguel Angel Robles Martínez
Data: 14 de feber
6. "Orihula, municipio matriz de Bajo Segura"
Conferenciant: Remedios Muñoz Hernández
Data: 21 de feber
7. "La mancomunidad Vega Baja una iniciativa supramunicipal"
Conferenciant: José A. García Meseguer
Data: 28 de feber
8. "Tensión política y poder local en la España reciente: el papel de los ayuntamientos"
Conferenciant: Francisco Sevillano Calero
Data: 7 de març
9. "La burbuja inmobiliaria: urbanización y crecimiento demográfico en el Bajo Segura"
Conferenciant: Fernando Díaz Orueta
Data: 14 de març
10. "La reforma educativa y su implantación en el Bajo Segura"
Conferenciant: Arnaldo Martínez Calvo
Data: 21 de març
Cinqué Cicle: (I.E.S. "Azud de Alfeitamí", de Almoradí): "Memoria y experiencia literaria en las tierras del Bajo Segura"Coordinadors: Trinitario García y Gregorio Canales
1. "La poesía de Blanca Andréu"
Conferenciant: Ángel Luis Prieto de Paula
Data: 18 de abril
2. "Miguel Hernández, poeta y dramaturgo. La constante social y política más allá de lo lírico"
Conferenciant: Jesucristo Riquelme
Data: 25 de abril
3. "El poeta Manuel Molina en su tiempo"
Conferenciant: Cecilio Alonso Alonso
Data: 2 de maig
4. "Transformar la muerte en vida"
Conferenciant: Antonio Gracia
Data: 9 de maig
5. "Empireuma: La Salamandra y el fuego (las puertas de la creación). Diecisiete años de la revista de creación Empireuma"
Conferenciant: José Luis Zerón Huguet
Data: 16 de maig
6. "Las Formas del Alba: literatura y tradición"
Conferenciant: Trinitario García Rodríguez
Data: 21 de maig
7. "Un escritor habla de otro: Enrique Cerdán Tato de sombras nada más o la batalla de las tetas"
Conferenciant: Luís Bonmatí Gutiérrez
Data: 23 de maig
8. "Un escritor habla de otro: Luís Bonmatí Gutiérrez la llanura fantástica"
Conferenciant: Trinitario García Rodríguez
Data: 30 de maig
Sisé Cicle:"Patrimonio, turismo y desarrollo sostenible"
Coordinador: Gregorio Canales Martínez
1. "Turismo y desarrollo local, un modelo para la sostenibilidad"
Conferenciant: Antonio Martínez Puche
Data: 23 de abril
2. "Turismo, alojamiento y patrimonio en el espacio rural"
Conferenciant: Isabel Sancho Carbonell
Data: 24 de abril
3. "Naturaleza y turismo en los programas de la Unión Europea"
Conferenciant: David Pérez Pérez
Data: 30 de abril
4. "La recuperación del paisaje rural desde una perspectiva integrada"
Conferenciant: María Hernández Hernández
Data: 7 de maig
5. "Los paisajes agrícolas y culturales del Bajo Segura"
Conferenciant: Gregorio Canales Martínez
Data: 8 de maig
6. "La ciudad como recurso turístico"
Conferenciant: Antonio Ramos Hidalgo
Data: 13 de maig
7. "El palmeral como elemento cultural y ambiental de las ciudades"
Conferenciant: José Antonio Larrosa Rocamora
Data: 15 de maig
8. "La identidad gastronómica regional como atractivo turístico"
Conferenciant: Miguel González Molina
Data: 20 de maig
9. "Impacto del turismo en las hablas locales"
Conferenciant: Pablo Ortega Gil
Data: 22 de maig
10. "El legado industrial y su uso turístico"
Conferenciant: Joan Carles Llurdés Coit
Data: 28 de maig
11. "Instrumentos de promoción del territorio: la guía turística de los municipios del Bajo Segura"
Conferenciant: Francisco Maciá Serna
Data: 29 de maig
Formació del professorat

Els distints cursos programats s'han impartit al Col·legi Santo Domingo d'Oriola.1. Cursos de Valencià Nivell Oral (de octubre 2001 a feber 2002)2. Cursos Valencià Nivell Elemental (de feber a maig de 2002)

3. Aplicació de les noves tecnologies en l'aula (23, 25 i 30 d'abril i 2, 7, 9, 14, 16, 21 i 23 de maig)
 
 

Cursos d'Estiu

Igual que les restants seus de la Universitat d'Alacant, la d'Oriola (en el Col·legi Diocesà de Santo Domingo) articula els seus cursos sobre línies temàtiques definides, entre les quals citem els riscos naturals, el patrimoni i la religiositat. En la present edició, 45 professors de les distintes Universitats espanyoles han participat en aquests Cursos. Curs:

"Sismicidad y riesgo sísmico en el SE de la Península Ibérica"
Dates: Del 16 al 20 de setembre
Cordinador: José J. Giner Caturla
Seminaris:
A. "La ciudad como patrimonio"Dates: del 16 al 20 de setembreCoordinador: José Costa Más
B. "Vulnerabilidad ambiental y desarrollo urbano"Dates: del 16 al 20 de setembreCoordinador: Emilio Martínez Gutiérrez
C. "Agua y desarrollo económico"Dates: del 23 al 27 de setembreCoordinador: Joaquín Melgarejo Moreno
D. "Religión y sociedad en la España moderna"Dates: del 23 al 27 de setembreCoordinación: Enrique Giménez López y Mario Martínez Gomis
Concerts:
1. Manuel Gerena canta con Miguel HernándezData: 5 de feberLloc: Iglesia Colegio Santo Domingo de Orihuela
2. Concert de Setmana Santa. Cuarteto AlmusData: 10 de marçLloc: Parroquia "Santos Juanes" de Catral
3. Concert de Setmana Santa.
Orquesta Internacional de Jóvenes Murcia 2002Data: 23 de marçLloc: Teatro Circo d'Oriola

 

Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerrectorat
Secretariat d'Extensió Universitària
Universitat Permanent
Secretariat de Cultura 
Secretariat d'Esports
Museu Universitat d'Alacant
Càtedra Arquebisbe Loazes
Introducció
Activitats docents
Activitats d'Extensió Universitària 
 
 

Acceso al web de la UA