Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern

Consell de Govern

Claustre Universitari
Consell Social
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

CLAUSTRE UNIVERSITARI Accés a  la seua pàgina

 

L'any 2001, el Rectorat de la Universitat d'Alacant es trobava en una aparent situació d'interinatge ja que el rector Pedreño, a causa de la pressió institucional externa i el bloqueig d'alguns projectes estratègics de la Universitat, havia presentat la dimissió les primeres setmanes de 2001, en complir els tres anys de la seua elecció. L'11 de maig de 2001, després del procés d'eleccions a claustrals, va ser elegit rector el professor Salvador Ordóñez Delgado.

Aquests mesos i els següents del curs 2001/2002 van estar marcats pels debats sobre l'esborrany de la nova llei d'universitats que estava preparant la ministra Pilar del Castillo. El 21 de desembre de 2001 es va publicar la Llei Orgànica d'Universitats ( Llei Orgànica 6/2001, BOE núm. 307, de 24 de desembre), segons la qual les universitats públiques havien d'iniciar un procés de constitució de nous claustres per a adaptar els respectius estatuts al nou marc legal.

Així, en el mes de maig de 2002 es van dur a terme les eleccions dels claustrals. Una vegada proclamats els claustrals, es va convocar el Claustre per a elegir la Mesa del Claustre i els representants del Claustre en el Consell de Govern provisional segons exigia la LOU i en diverses comissions (d'Ordenació Acadèmica i Professorat, Investigació, i Planificació Econòmica). Aquesta reunió extraordinària del Claustre va tenir lloc, el 26 de juny de 2002, al Paranimf de la Universitat, sota la presidència del rector Salvador Ordóñez Delgado.

Així mateix, aquest Claustre havia d'aprovar la proposta sobre constitució de la comissió redactora i sobre la metodologia de treball per a l'elaboració de l'avantprojecte de reforma de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, amb dos criteris fonamentals: a) Adaptació al nou marc normatiu, i b) en virtut de l'experiència acumulada en l'aplicació de l'Estatut, modificació d'aquells aspectes que han ocasionat problemes d'operativitat, adequant-los a la nova realitat de la Universitat d'Alacant.

Segons la proposta aprovada, es va elegir una comissió redactora del projecte d'estatut, a la qual se va sumar la Mesa del Claustre, que estaria presidida, en representació del rector, pel professor Juan Rosa, fins llavors secretari general de la Universitat. Els altres membres serien: 8 membres del personal docent i investigador, 2 membres del personal d'administració i serveis i 2 alumnes. En representació del PDI: Andrés Fuster Guilló, Salvador Palazón Ferrando, Hortensia Redero Bellido, Maria Teresa Soler Roch, María José Bonete Pérez, José María Asencio Mellado, Rafael Carrasco Jiménez, Martín Sevilla Jiménez. Alumnes: Vicente Cascales Devesa i Laura Rincón Pérez. PAS: Vicente J. Benito Gil i Rafael Mateo Corredor

El calendari de treball preveia que de setembre a desembre de 2002 estiguera elaborat el text articulat de la proposta de nou Estatut; que a partir de gener es difonguera entre els claustrals i la resta de membres de la comunitat universitària, i que a l'abril es poguera aprovar el projecte d'Estatut. La realitat, però, va ser lleugerament diferent, el treball i els debats en les diferents subcomissions es va allargar més del previst, en els mesos de gener i febrer es van haver de paralitzar les subcomissions per deferència envers els alumnes, que es trobaven en període d'exàmens. Posteriorment, va ser el període de Setmana Santa i Pasqua els qui van paralitzar les sessions de treball i, finalment, una vegada la proposta es va distribuir, es van paralitzar les gestions fins que acabara el període d'exàmens del mes de juny. Per això, doncs, el Claustre per a debatre la proposta d'Estatut va tenir lloc els dies 10 i 11 de juliol de 2003.

Una vegada debatut i aprovat el projecte d'Estatut el rector el va remetre a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport el 29 de juliol perquè el Consell l'aprovara, una vegada fet el control de legalitat.

Tornar