Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Consell de Govern
Claustre Universitari
Consell Social
Ple Extraordinari del 31/10/02
Ple Ordinari del 18/12/02
Ple Ordinari del 5/2/03
Ple Extraordinari del 6/3/03
Ple Ordinari del 11/4/03
Ple Ordinari del 11/6/03
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis

CONSELL SOCIAL Acceso a su página web

Acords del Ple Extraordinari del 31 d'octubre de 2002

Es debat i aprova:

L'Anàlisi per al disseny d'estratègies que fomenten la qualitat docent i investigadora a la Universitat d'Alacant.

La sol·licitud de concessió de l'aval bancari al Institut Universitari de Postgrau.

 

Tornar

 

Acords del Ple Ordinari del 18 de desembre de 2002

S'aprova la modificació de taxes de matrícula i del pressupost del curs de Expert Universitari en Oci Marítim del curs acadèmic 2002-2003.

S'aproven les taxes dels següents cursos Master Universitari i Especialistes Universitari:

· Master en Propietat industrial i intel·lectual i dret de la Societat de la Informació.
· Especialista Universitari Gestió Gerontològic.
· Especialista Universitari en Seguretat Informàtica i Serveis Electrónics.
· Master Universitari en Biologia Clínica i Experimental de la Reproducció.

S'aprova l'Expedient de Modificació Pressupuestària per a la dotació fundacional de la Fundació General de la Universitat d'Alacant.

S'aprova la Memòria Econòmica i Control de Qualitat del Master Universitari en Gestió i Tractament de l'Aigua.

S'aprova la suscripció de pólisses de crèdit del Taller d'Imatge de la Universitat d'Alacant.

S'aprova l'acceptació de les donacions efectuades a la Universitat per al patrimoni històric-artístic.

S'aprova la sol·licitud de creació dels següents Instituts Universitaris:

· Institut Universitari de Síntesi Orgànica
· Institut Universitari de Materials
· Institut Universitari d'Electroquímica
· Institut Universitari d'Enginyeria de Processos Químics.

S'aprova la venda de les Accions de Corporació Alacantina del Cable.

 

Tornar

 

Acords del Ple Ordinari del 5 de febrer de 2003

S'aprova la proposta d'Assignació de Retribucions Addicionals al PDI Funcionari de Carrera (arts. 20-25 del Decret 174/2002 de la Generalitat Valenciana).

S'aprova el Pressupost de la Universitat d'Alacant per a l'any 2003.

S'aprova la sol·licitud de creació de l'Institut Universitari "Centre Iberoamericà de la Biodiversitat"

 

Tornar

 

Acords del Ple Extraordinari del 6 de març de 2003

S'aprova la memòria justificativa per a la sol·licitud d'implantació de la titulació de Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport en la Facultat d'Educació.

S'aprova la memoria justificativa per a la sol·licitud d'implantació de la titulació d'Enginyer de Camins, Canals i Ports.

Es ratifica l'aprovació de la "Fundació General de la Universitat d'Alacant" pel Consell Social de datat 18 de desembre de 2002.

 

Tornar

 

Acords del Ple Ordinari del 11 de abril de 2003

S'aprova la Liquidació del Pressupost de la Universitat de l'any 2000.

S'aprova la sol·licitud d'ampliació de capital de l'Institut Universitari de Postgrau.

 

Tornar

 

Acords del Ple Ordinari del 11 de juny de 2003

Aprovació de la proposta de nova redacció de l'art. 10.1 apartat 4 del Document d'Actualització Administrativa aprovat pel Consell en el Ple celebrat el dia 27 de maig de 2002.

Aprova la formalització de la constitució del Servei d'Arxiu i Registre de la Universitat.

S'aprova la Modificació dels Estatuts de la Fundació General de la Universitat d'Alacant.

S'aprova la creació d'una nova Escala Funcionarial de Conductors.

S'aprova la creació d'un Fons de Pensions.

S'aprova el Conveni de Col·laboració ente la Generalitat Valenciana, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de València-Estudi General i la Universitat Politècnica de València per a la financiació d'nfraestructures.

Es presenta la publicació del llibre Ética, universidad y sociedad civil, fruit del cicle de conferències organitzades pel Consell Social.

Tornar