Universitat d'AlacantMemòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Presentació de l'informe
Relacions amb altres defensors
Actuacions realitzades
Conclusions
Informe econòmic
Distribució de consultes i reclamacions
Notícies en premsa
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 
DEFENSOR UNIVERSITARI Acceso a su página web

 

L' àrbitre considera l'equitat; el jutge, la llei
.
(Aristòtil)

En compliment de l'article 20 de les Normes Reguladores de les Competències i Funcions del Defensor(a) Universitari(a), es redacta el present informe, que correspon a les actuacions realitzades pel Defensor entre l'1 d'agost del 2002 i el 31 de juliol del 2003.

Article 20é.- El Defensor/a Universitari/a haurà de presentar anualment al Claustre de la Universitat, dins del període lectiu, un informe en què donarà compte de les actuacions que haja portat a terme durant eixe any.


Presentació de l'informe

Aquest informe és el setè que s'elabora en relació amb l'activitat del Defensor Universitari, i comprèn la labor realitzada en l'Oficina, des de l'1 d'agost del 2002 fins al 31 de juliol del 2003.

El contingut de l'informe s'ha estructurat en cinc apartats: Presentació, Relacions amb altres defensors, Actuacions d'ofici realitzades, Conclusions, i dos annexos, un amb estadístiques i gràfics relacionats amb les consultes i reclamacions, i un altre amb les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació relatives al Defensor Universitari.

Com és habitual, s'han realitzat diverses accions amb la finalitat de donar a conèixer l'Oficina del Defensor Universitari. Per a això s'ha inclòs en els sobres de matrícula dels alumnes nous un tríptic amb informació sobre el Defensor Universitari. Continua el manteniment dels taulers d'anuncis del Defensor situats en els edificis universitaris amb major afluència, com són els aularis i la Biblioteca General, i l'actualització de la nostra pàgina web amb informació que pot ser d'utilitat per als alumnes i la resta de la comunitat universitària. En aquesta línia de difusió, el Defensor ha assistit als actes de benvinguda a alumnes i pares els dies 20 i 26 d'octubre. Finalment, s'han atès totes les peticions per part dels mitjans de comunicació sobre informació referent a l'activitat de l'Oficina. Com a conseqüència, han aparegut en la premsa els següents articles: 25/11/2002 Las Provincias: "El 95% de les consultes al Defensor Universitari en la UA és d'alumnes"; 14/01/2003 El Mundo: "Els defensors demanen la reforma de les beques"; 12/02/2003 El Vicent: "Amb dret a reclamar"; 18/05/2003 Las Provincias: "El defensor universitari de la UA denuncia casos d'arbitrarietat en les qualificacions".

Seguim observant la tendència, posada de manifest en informes anteriors, a la reducció del nombre de queixes i per contra, a l'augment de les consultes, més en la línia del Defensor com a mediador que com a jutge. Cal ressaltar que, dins de les consultes, continua augmentant el nombre de les que arriben via e-mail.

 

Tornar

 

Relacions amb altres defensors

Cal dividir aquest apartat en dos: d'una banda estan les reunions amb tots o alguns dels Defensors Universitaris, i de l'altra, les consultes, motivades normalment per algun cas que s'ha presentat i sobre el qual es vol tenir altres punts de vista neutrals i/o aprofitar altres experiències.

1. Reunions amb altres Defensors Universitaris

Cal esmentar en primer lloc la V Trobada Estatal de Defensors Universitaris, que va tenir lloc a Lleó del 29 al 31 d'octubre. S'hi van tractar els següents temes: "Avaluació curricular o compensatòria", "La figura del defensor en els nous estatuts" i "Programació docent".

El 31 de gener del 2003, va tenir lloc en Palma de Mallorca la II Reunió de responsables administratius de les oficines de Defensors Universitaris, per a la posada en marxa definitiva de la web de Defensors Universitari s , a la qual va assistir l'administrativa de l'Oficina.

2. Temes consultats a altres defensors universitaris

Existència d'una reglamentació específica de les distintes universitats sobre associacions d'alumnes . En la Universitat d'Alacant s'exigeix que l'associació estiga donada d'alta en el Registre d'associacions de la província. Hi ha col·lectius d'alumnes que no desitgen passar per eixe tràmit però volen tenir els mateixos drets de disposició d'espais físic, capacitat per a organitzar actes o reserva d'aules, accés als mitjans informàtics, etc. que la resta d'associacions donades d'alta.

Existència d'alguna normativa que regule els percentatges de participació dels representants dels alumnes en diferents òrgans , i específicament la situació que es presenta quan els percentatges de participació són molt baixos. Hi ha alguna normativa específica que obligue o aconselle repetir les eleccions o les invalide quan el percentatge de participació siga molt xicotet? La contestació per part de les altres universitats ha sigut molt variada.

Contractació amb empreses externes de serveis que també tenen personal propi de la Universitat . La rescissió del contracte amb l'empresa suposa l'acomiadament d'eixos treballadors per part d'esta sense que els serveis prestats en la universitat els suposen cap consideració o dret.

Acció tutorial per part del professorat respecte a un nombre reduït d'alumnes . S'ha recopilat aquesta informació en les diferents universitats.

Terminis de cobrament de les beques d'estudiants Erasmus . També en aquest cas s'ha recopilat la informació.

Cobrament d'assegurança escolar a estudiants de la Universitat Permanent . La majoria de les universitats consultades, no se'ls cobra assegurança escolar.


3. Temes que han consultat altres defensors universitaris a la Universitat d'Alacant.

La Universitat de Vigo consulta sobre tema de còpia d'exàmens.

La Universitat Pompeu i Fabra sol·licita informació sobre l'ús indegut del correu electrònic.

La Universitat de València va consultar sobre les característiques del Defensor Universitari i sobre si teníem previst elevar al nou Claustre proposta de modificació.

La Universitat de les Illes Balears va enviar el qüestionari elaborat per la Defensora de la Universitat Europea de Madrid a fi d'elaborar el "Manual de bones pràctiques entre els Defensors", i va sol·licitar informació sobre la figura del Defensor en la Universitat d'Alacant i dades referents a les nostres intervencions.

La Universitat de les Illes Balears sol·licita dades sobre els treballadors de la Universitat d'Alacant amb una discapacitat superior al 33%.


Tornar

 

Actuacions reali tzades

En aquest capítol es descriuen succintament els quatre tipus d'actuació en què es pot classificar l'activitat diària de l'Oficina del Defensor Universitari.

La consulta.- És l'actuació més freqüent i àgil, perquè no requereixl'obertura d'expedient. Es pot realitzar presencialment en l'Oficina, per telèfon o per e-mail. En molts casos es tracta simplement de proporcionar informació sobre diversos aspectes acadèmics o de l'àmbit universitari o d'indicar on pot ser localitzada. En d'altres, es realitza una labor d'orientació sobre les diverses accions que la persona que planteja la situació pot emprendre per a solucionar-ho. En molts casos es requereixen gestions personals del Defensor amb els responsables dels òrgans universitaris. En l'Oficina queda constància del problema, de les actuacions que s'en pogueren haver derivat i del resultat d'aquestes.

La reclamació o queixa.- Requereix que l'interessat la presente per escrit, deixant constància del seu nom, DNI, domicili i telèfon de contacte, d'acord amb les normes reguladores del Defensor Universitari. Originen l'obertura d'un expedient no administratiu en el qual consten, a més de la queixa, les actuacions del Defensor, que en la majoria dels casos són per escrit, així com la resolució final del cas.

La mediació entre parts o conciliació.- Són actuacions que es realitzen a instància d'un membre de la comunitat universitària, d'un col·lectiu, o d'alguna autoritat acadèmica. Es requereixque l'altra part accepte la mediació proposada pel Defensor per a solucionar el conflicte.

Les actuacions d'ofici.- Les realitza el Defensor per pròpia iniciativa, davant de la manifesta existència d'actes i resolucions de la Universitat que suposen un clar menyscabament dels drets dels membres de la comunitat, o transmetent als òrgans de govern de la Universitat els informes i les recomanacions derivats de l'estudi que realitza el conjunt de defensors sobre temes universitaris que els preocupen, a fi de millorar el funcionament i qualitat de les institucions universitàries espanyoles. Aquestes actuacions s'han originat quan hi ha un problema general que es repeteix moltes vegades i quan l'universitari no té la capacitat de presentar la queixa o reclamació.

· Consultes
· Reclamacions i mediacions
· Actuacions d'ofici


Consultes

Entre l'1 d'agost del 2002 i el 31 de juliol del 2003 s'han realitzat un total de 339 consultes, de les quals 34 han arribat a l'Oficina a través del correu electrònic, 103 via telefònica i 202 per mitjà d'entrevista personal.

D'altra banda, ja que la consulta pot estar plantejada per més d'una persona, han sigut 563 les persones que s'han dirigit a l'oficina, distribuïdes de la següent forma segons el nombre de persones que plantegen juntes la consulta:

:

Núm. de persones
Núm. de consultes
1
299
2
22
3
5
4
5
5
1
7
2
9
1
11
1
15
1
31
1
100
1

Referent als col·lectius [ S'ha pres per fer el càlculs el nombre de persones que han consultat cada vegada (563 en total) y no el nombre de consultes (339) ] que han realitzat les consultes, el 94,7% prové dels alumnes, el 3,9% del Personal Docent i Investigador i finalment l'1,4% del Personal d'Administració i Serveis.

Els temes plantejats s'han agrupat de la següent forma :

· Accés a la Universitat. Llistes d'espera, selectivitat, etc.
· Beques i ajudes a l'estudi
· Exàmens i qualificacions
· Infraestructures
· Organització docent = Administració: convocatòria extraordinària de desembre, canvis de grup, taxes, matriculació, certificats, normativa, etc.
· Plans d'Estudi
· Problem
es lingüístics
· Varis

La majoria de les consultes només són informatives, però algunes requereixen gestió, moltes vegades tan important com la de les queixes, però el reclamant desitja mantenir la confidencialitat de les seues dades i no vol presentar reclamació oficial, per la qual cosa la consulta segueix mantenint aquest caràcter. De les 339 consultes, 65 han requerit algun tipus de gestió. Quant als resultats d'aquesta gestió, cal dir que el 58,5% ha resultat satisfactori per als interessos de la persona que realitza la consulta, el 20% ha sigut contrari als seus interessos, el 9,2% s'han tancat i el 12,3% estan encara en fase de gestió.

· Accés a la Universitat: 10 consultes

Totes són informatives, sobre alumnes que desitgen matricular-se en alguna carrera o temes de selectivitat.

· Beques i ajudes: 19 consultes

De les 19 consultes, 13 sol·licitaven informació sobre aspectes relatius a les beques com són els criteris d'adjudicació (1), els motius de denegació (4), problemes dels becaris Erasmus/Sòcrates referents als exàmens de les assignatures de la UA quan es troben a l'estranger (3), al retard en el cobrament de les quantitats (2) i sobre informació variada (3).

Les restants 6 consultes van requerir gestió:

Consulta 39. Uns alumnes van reclamar per la falta d'informació de beques per a estudiar a l'estranger que van quedar vacants. Es va parlar amb els responsables a fi de millorar la coordinació d'informació que reben els alumnes. No s'ha accedit a les compensacions que reclamaven. Negativa.

Consulta 192. Es va demanar al Vicerectorat d'Investigació informació sobre els drets i deures dels becaris de concurs públic i se li ha subministrat al becari, per la qual cosa la gestió es considera positiva.

Consulta 237. S'ha analitzat en el Jurat de Selecció de Becaris el tema referent al domicili familiar a efectes de l'ajuda per raó de la distància en les beques del Ministeri d'Educació i Ciència, i s'ha acordat que es comptabilitzara com a domicili familiar aquell en què realment viu l'alumne i no el més pròxim a la Universitat. Positiva.

Consulta 270. Es va parlar amb els serveis responsables dels becaris Erasmus a fi de buscar eixida al tema d'un alumne que demanava beca Erasmus per segona vegada, inicialment li havia estat concedida, i després denegada. Se li van plantejar distintes alternatives. Tancada.

Consulta 272. S'ha fet una anàlisi del calendari de cobrament de les beques Erasmus en diferents universitats i s'ha enviat la informació al Servei de Mobilitat. El sistema de pagament en la nostra universitat és semblant al de moltes altres, si bé cal destacar que la U. Politècnica de Catalunya avançava el pagament de les beques Erasmus. En qualsevol cas es va insistir i va ser assumit pels responsables, que la informació que reben els alumnes sobre el cobrament de beques siga completa i com abans millor. Tancada.

Consulta 329. Un alumne estranger desitja que des de l'Oficina es realitze un seguiment del recurs que ha presentat a l'adjudicació d'una beca de doctorat. Està en fase de gestió.


· Exàmens i qualificacions: 103 consultes

De les 103 consultes, 87 van sol·licitar informació variada referent a:

35 sobre revisió/reclamació d'exàmens,
24 sobre barems i la seua aplicació,
4 referents a la pèrdua d'exàmens,
3 referides al copiat d'exàmens,
3 sobre repetició d'exàmens,
2 relatives a les qualificacions,
16 sobre aspectes diversos com: Convocatòria extraordinària de desembre, criteris de correcció de pràctiques, tipus d'examen i docència, exàmens orals, percentatges de suspesos, pràctiques, procediment per a pujar nota, canvis de programa de l'assignatura, etc.

Les 16 consultes restants van requerir gestió :

Consulta 48. S'ha fet una labor de transmissor de la comunicació entre l'alumna i la professora a fi d'aclarir detalls sobre els treballs que s'havien d'entregar per a aprovar l'assignatura. Positiva

Consulta 53. S'ha seguit el procés de reclamació de la qualificació d'un examen ja que no havien permès a l'alumne veure'l entre altres raons perquè era acusat d'haver copiat o haver deixat copiar. S'ha contribuït que el procés de revisió es realitzara seguint la normativa i que l'alumne poguera veure el seu examen i presentara els seus raonaments en el procés de reclamació. Finalment el resultat ha sigut negatiu per a l'alumne ja que se li ha mantingut la qualificació de suspens després de la revisió per la Comissió de la Facultat/Escola corresponent. Es podria considerar aquesta gestió com a positiva ja que s'ha accedit al procés de revisió (si bé per a l'alumne el resultat és negatiu).

Consulta 111. Es presenta un problema de qualificació d'un alumne/a ja que un treball en grup es presenta en la convocatòria de setembre i un dels components del grup no pot presentar-se al setembre perquè ja el va fer en la convocatòria de desembre. El treball de pràctiques va merèixer la qualificació d'aprovat però amb alguns dubtes. Es parla amb el professor per a buscar una eixida al tema plantejat que passaria perque l'alumne fera un treball complementari i amb això poder aprovar i d'alguna forma quedara clar l'interès i l'esforç realitzat per l'alumne, que compensara d'alguna forma la seua desorientació per no adonar-se que no podia accedir a la convocatòria de setembre. L'alumne/a no accepta la solució plantejada i el resultat de la gestió és negatiu.

Consulta 182. Es presenta un problema d'interpretació d'incompatibilitats entre assignatures anuals, ja que una tenia exàmens parcials al febrer i no dixaven a l'alumne examinar-se si no tenia l'altra aprovada. Es va parlar amb el professor corresponent i es va permetre a l'alumne/a presentar-se i aprovar la part de febrer, sempre que al juny aprovara l'assignatura que li feia incompatible la segona. Positiva.

Consulta 210. L'alumne/a protesta perquè no ha pogut veure l'examen, ja que la revisió l'ha feta el professor en la seua absència, i no ha eixit cap llista de qualificacions. S'ha parlat amb el professor i se li ha fet veure que l'alumne té dret a veure l'examen i ha de publicar-se la llista de qualificacions. L'alumne ha pogut realitzar la revisió de l'examen. Resultat positiu.

Consulta 216. Un alumne/a protesta perquè se li ha abaixat de "notable" a "aprovat" la qualificació d'un examen per no haver-hi posat cap accent. Es va comentar el tema amb el professor qui va afirmar que això s'havia comentat a classe i que s'ha d'exigir als alumnes una bona redacció d'acord amb el seu nivell universitari. El resultat de la gestió és negatiu per als interessos de l'alumne ja que a l'alumne se li ha qualificat amb "aprovat".

Consulta 255. Un alumne/a protesta per un tracte inadequat per part del professorat, tant durant la realització de l'examen com en la posterior revisió. Vam comentar a l'alumne que, en la realització de l'examen, si hi ha algun aspecte que li molesta en la seua concentració, l'ha d'indicar en l'acte. Un dels professors va enviar còpia de l'examen a l'Oficina del Defensor perquè l'alumne el poguera veure tranquil·lament. El resultat de la gestió és negatiu des de la perspectiva de l'alumne.

Consulta 257. Un alumne/a comenta que la interpretació del barem havia sigut acordada durant les primeres sessions del curs. La interpretació del barem era confusa quant a les qualificacions de "suspès" i "no presentat", per la qual cosa es va veure la conveniència que en el pròxim curs s'aclarira el tema. Per a l'examen de setembre es va aclarir el criteri. El resultat és negatiu per als interessos de l'alumne/a, però s'ha aclarit la seua situació en l'examen de setembre i per a altres cursos.

Consulta 260. Un alumne/a reclama per un tracte inadequat en realitzar les pràctiques d'empresa Practicum. Després de les gestions oportunes no es va trobar cap dada que corroborara que el tracte dispensat a l'alumne fóra incorrecte i diferent al de la resta dels seus companys. El resultat de la gestió ha sigut negatiu.

Consulta 289. Un conjunt d'alumnes demana la intervenció del Defensor per a veure la possibilitat de modificar el barem, que s'havia donat moments abans de fer l'examen. Es va parlar amb el professor/a, es va fer una consulta al Servei Jurídic sobre la legalitat del barem adoptat (que pot considerar-se com a vàlid ja que cap alumne el va recusar abans de fer l'examen) i es va recomanar al professor/a que en el pròxim curs introduïra el seu barem en el programa, tal com diu la normativa interna de la Universitat. El resultat de la gestió va ser negatiu per als interessos dels alumnes.

Consultes 296. Un conjunt d'alumnes demana la intervenció del Defensor per a veure la possibilitat de repetir un examen que segons l'opinió dels alumnes contenia preguntes que no s'havien explicat a classe. Es va parlar amb el professor, es va recomanar als alumnes que utilitzaren el procediment administratiu de reclamació justificant les preguntes no donades. El resultat de la gestió va ser negatiu per als interessos dels alumnes.

Consulta 297. Uns alumnes als quals els coincideixen dos exàmens de setembre i demanen la intervenció del Defensor perquè abans de l'estiu puga resoldre's el problema. S'ha parlat amb un dels professors ili vam recomanar que accedira a fer una segona prova en una altra data per als alumnes que es presentaren a l'altra assignatura, però la recomanació no va ser acceptada. L'altre professor va fer el canvi d'examen el curs passat, per la qual cosa no estava disposat a fer-lo enguany. Finalment es va retardar un dels exàmens, dins de la mateixa sessió de matí o vesprada, de forma que els alumnes puguen realitzar un després de l'altre. El resultat ha sigut positiu.

Consulta 319. Un alumne/a tenia dificultats per a fer la revisió de l'examen per coincidir-li l'horari proposat amb la seua jornada laboral. Es va realitzar una labor de mediació perquè l'alumne poguera veure el seu examen en horari compatible amb el seu treball, la qual cosa així es va fer. El resultat és positiu, si bé l'alumne estava disconforme amb el tracte personal rebut i en les condicions anòmales que es va impartir l'assignatura.

Consulta 323. Un alumne/a presenta un dubte sobre la interpretació del barem a aplicar al setembre, ja que s'establia la possibilitat de valorar un treball que calia presentar al juny. El professor va comunicar a l'alumne que per a la convocatòria de setembre no podia considerar-se la nota del treball. Es va fer una consulta al Servei Jurídic i es va aclarir que el professor ha de mantenir el mateix barem per a setembre, ja que no havia expressat el contrari, però no té l'obligació de guardar la nota del treball, amb la qual cosa se li podria haver exigit a l'alumne la presentació d'un treball diferent per a setembre. Finalment l'alumne va comprendre que atès que el pes del treball en la qualificació global no era molt gran, no tindria inconvenient en el fet que la qualificació de setembre es basara totalment i únicament en l'examen a realitzar. La gestió pot considerar-se positiva ja que s'han aclarit els drets de l'alumne.

Consulta 331. Un alumne/a desitja presentar una reclamació de la qualificació d'un practicum o projecte fi de carrera al qual havien baixat la nota. El tema està en fase de gestió.

Consulta 334. Un alumne/a està disconforme amb la qualificació final d'una assignatura, tenint en compte que farien la mitjana posteriorment en un procés d'adaptació al nou pla d'estudis. L'alumne/a que estava matriculat en el pla vell, en una part, tenia l'altra part corresponent a una assignatura amb la qualificació d'aprovat. Se li va exigir que es presentara a l'assignatura suma d'ambdues en el pla nou, encara que administrativament l'examen realitzat només corresponia a una part. Va obtenir una bona qualificació, però després en fer la mitjana amb la part aprovada se li abaixava la nota considerablement. Està en fase de gestió.


· Infraestructures i serveis: 17 consultes

De les 17 consultes, 9 han versat sobre els següents temes:

3 sobre la possible responsabilitat de la Universitat en robatoris o danys materials sofrits dins del campus,
1 sobre les condicions del paviment,
1 referent a la dificultat per a solucionar un problema a través de l'assegurança escolar,
1 sobre canvis de criteris per a la representació de la Universitat d'Alacant en un campionat,
1 sobre impossibilitat de matricular-se en un esport d'un estudiant que encara no ha complit els 18 anys;
1 perquè un treballador de la UA s'ha negat a complir una ordre d'un superior que aniria contra la seguretat de tercers en cas d'accident,
1 referent a l'obertura del correu a un membre del PDI/PAS.

Les 8 consultes restants van requerir gestió:

Consulta 79. Un alumne/a, mare d'altres alumnes, es dirigeix al Defensor per a demanar que transmeta als organismes superiors que en la redacció del text de les cartes de presentació de la Universitat tinguen en compte la possibilitat que hi ha alumnes que no són fills, sinó pares. S'hi va transmetre a Protocol perquè ho tinguera en compte. El resultat de la gestió està per verificar quan comence el nou curs i s'envie la correspondència.

Consultes 113 i 115. Alguns alumnes es queixen d'informació privilegiada sobre horari d'exàmens de desembre que apareix en un document pel qual es cobra. Es fa una labor de mediació perquè la informació del calendari d'exàmens siga pública. Gestió positiva.

Consulta 189. Un alumne/a desitja que apareguen, almenys, els cartells de no fumar en un Aulari de la Universitat. S'hi estan posant els cartells. Positiva.

Consulta 249 Un alumne/a de la Universitat Permanent es queixa que la connexió a Internet des dels llocs de la biblioteca d'una seu (per tant allunyat del Campus de Sant Vicent) és lenta. Es va seguir el tema fins que es va solucionar l'avaria. Resultat positiu.

Consulta 275. Un membre del PAS/PDI es queixa de la col·locació de cartells de propaganda en les parets de les aules. Es realitza una mediació per a contribuir a la imatge d'ordre i neteja de la nostra universitat. Positiva.

Consulta 278. Un alumne/a disconforme amb la publicitat d'assegurança privada que es presenta en el sobre de matrícula. S'ha parlat amb els responsables del Servei de Prevenció i amb la Coordinació i s'han compromès que la publicitat que aparega sobre aquesta assegurança en els pròxims sobres de matrícula siga clara. En fase de gestió.

Consulta 279. Un membre del PDI/PAS sol·licita que la informació interna que es transmet dins de la Universitat siga amb programes de format públic que utilitzen poca memòria. El tema s'està estudiant per la comissió pertinent.


· Organització docent: 169 consultes

De les 169 consultes, 137 van versar sobre els següents temes:

16 tracten problemes relatius a la matriculació,
14 sobre coincidència d'horaris/dates d'exàmens,
14 referents a revalidacions,
11 sobre permanència en la Universitat,
9 es referixen a les taxes,
8 sobre la convocatòria extraordinària de desembre,
7 referides a incompareixença del professor a un examen o a hores de tutoria,
5 relatives a aspectes relacionats amb la docència,
5 es queixen del tracte rebut del professor,
5 es refereixen a canvis horaris/grups per motius principalment laborals o d'una altra índole,
5 sobre el canvi de pla d'estudis,
5 aborden problemes amb les actes: tardança en la firma, modificació, etc.,
4 es refereixen a l'aprovat per compensació o compensació curricular,
3 sobre trasllat d'expedient,
2 relatives a l'assistència a classe (obligatorietat i realització d'exàmens a distància),
2 sobre qualificacions,
2 sobre crèdits,
2 referents a homologació d'estudis,
18 tracten sobre informació diversa sobre normativa de conservació d'exàmens, Pla d'Ordenació Docent, 7a convocatòria, practicum, incompatibilitats d'assignatures, obtenció del títol, revalidacions, assignació d'aules, Curs d'Aptitud Pedagògica, etc.

De les 32 consultes restants, 2 es van convertir en reclamació i les altres 30 van requerir gestió:

Consulta 30. Un alumne/a té problemes en el trasllat d'universitat ja que li falten alguns crèdits de lliure elecció. Es va parlar amb la Secretaria del Centre, que adoptarà les mesures perquè l'alumne no tinga dificultat a realitzar el trasllat. Positiva.

Consulta 33. Un alumne/a protesta perquè s'han cobrat taxes per compulsa de títol. Se li ha ajudat a redactar l'escrit que ha de dirigir a la Conselleria d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana ja que no és competència de la Universitat la normativa referent a taxes. Tancada.

Consulta 35. Un alumne/a està disconforme ja que, segons la seua opinió, la informació que li havien donat en Secretaria l'obligava al canvi de pla. Es va parlar amb el cap de negociat de la Secretaria corresponent i es va desfer l'equívoc, per tant l'alumne podria continuar en el pla anterior sense tenir cap tipus de penalització, d'acord amb una normativa que estava aprovada per la Junta d'Escola/Facultat corresponent. Positiva.

Consulta 38. Un alumne/a, pendent de la concessió d'una beca de la Generalitat, desitja traslladar el seu expedient, per la qual cosa se li requereix el pagament de taxes. Es va parlar amb el cap de negociat i se li va instar que fera una consulta al Servei Jurídic. Finalment es va accedir al trasllat d'expedient condicionat que indicava que estava pendent el pagament de taxa en el cas que no se li concedira la beca. Positiva.

Consulta 49. Un alumne/a residia fora de la província i no podia realitzar la matriculació per Internet perquè li faltava el codi personal, es va fer una labor de mediació amb la secretaria pertinent i va ser informat del seu codi, amb la qual cosa l'alumne/a va poder matricular-se. Positiva.

Consulta 55. Un alumne/a estranger/a sol·licita la devolució de taxes d'un curs que no va poder realitzar per no haver aconseguit el visat d'estudiant en el Consolat del seu país. Des de l'Oficina es va intentar parlar amb el Consolat perquè es poguera aclarir les raons per les quals no se li havia atorgat el visat i d'aquesta forma poder presentar l'oportuna reclamació davant de la Universitat d'Alacant. El Consolat no va atorgar cap tipus de documentació acreditativa, per la qual cosa el resultat de la gestió va ser negatiu.

Consulta 56. Un alumne/a de la Universitat Permanent està disconforme amb el pagament de l'assegurança d'estudis per considerar-lo excessiu en comparació amb la matrícula del curs. Es va fer una recopilació d'informació d'aquest tipus de cursos en altres universitats a través dels respectius defensors, i en la majoria la matrícula no inclou l'obligatorietat d'una assegurança escolar. Això va ser comunicat a l'alumne i al responsable dins de la Universitat, si bé l'autonomia de la Universitat li permet realitzar aquestos cursos d'acord amb el procediment que considere més adequat. El resultat de la gestió és negatiu per als interessos del reclamant.

Consulta 80. Un alumne/a desitja incorporar els crèdits d'assignatures convalidades abans de finalitzar el període de matrícula del Curs d'Aptitud Pedagògica (CAP), per a poder realitzar-lo. Es va parlar amb el Cap de Secretaria i d'acord amb els terminis previstos de revalidació no va ser possible que l'alumne realitzara el CAP. Negativa.

Consulta 92. Un alumne/a tenia dubtes sobre les condicions per a poder sol·licitar la setena convocatòria. Es va aclarir el tema amb el cap de negociat i d'aquesta forma l'alumne/a ha pogut sol·licitar-la. Positiva.

Consulta 98. Alguns alumnes que protesten per problemes de superposició d'horaris de dos parts d'una assignatura. S'ha realitzat una labor de mediació al costat del director del Centre i amb els professors corresponents. Positiva

Consulta 99. Un alumne/a es queixa per la falta d'informació sobre la presentació del projecte/treball de fi de carrera. S'ha parlat amb el director del departament corresponent i s'ha esmenat la falta d'informació. Positiva.

Consulta 105. Alguns alumnes protesten per canvi de dates en la convocatòria extraordinària de desembre. Es va parlar el tema amb la Unitat de Coordinació i es va buscar una solució satisfactòria per als alumnes. Positiva.

Consulta 117. Un alumne/a que havia elegit com a optativa una assignatura d'un pla posterior, no va poder acabar la carrera en el temps previst ja que li faltaven justament els crèdits d'assignatures optatives dins del seu pla. Es va parlar amb la Secretaria pertinent i es va sol·licitar a l'alumne una documentació que no va portar. Tancada.

Consulta 129. Un alumne/a protesta perquè desitja rebre, personal i directament del professor, les raons per què se li denega la revalidació d'una assignatura. Se li va explicar el procés de revalidació, que pressuposa l'existència d'una Comissió de Centre i d'una Comissió de Districte i es va parlar amb el representant del Departament en la Comissió de Districte perquè les raons acadèmiques acceptant o denegant la sol·licitud de revalidació foren prou extenses perquè l'alumne puga entendre el seu contingut i procedir a reclamar en el cas de disconformitat. Es va tancar el tema en aquesta fase de mediació. Tancada.

Consulta 136. Un alumne/a reclama perquè pensa que la normativa no li dóna dret a revalidació de crèdits de lliure configuració per tenir el títol de diplomat Elemental en una Escola Oficial d'Idiomes de fora de la Comunitat. Revisada la informació i aclarit el tema amb la Secretaria del Centre, l'alumne té dret a 6 crèdits de lliure configuració. Positiva.

Consulta 144. Uns alumnes es queixen perquè se'ls exigeix que realitzen un examen de literatura d'una llengua diferent al castellà en la llengua esmentada, quan prèviament no se'ls ha exigit els coneixements bàsics d'eixa llengua. Es realitza una labor de mediació amb el professorat perquè els alumnes facen una part en la llengua que desitgen i l'altra en la llengua corresponent al títol de l'assignatura. Positiva.

Consulta 155. Un alumne/a tenia pendent el cobrament d'unes pràctiques en empresa que havia realitzat. Es va seguir el tema amb l'organisme corresponent i finalment li han sigut abonades les pràctiques. Positiva.

Consulta 160. Un alumne/a que canvia de pla desitja obtenir el seu títol abans que la primera promoció del nou pla finalitze els seus estudis. Inicialment s'havia considerat que això no podia ser i posteriorment, després de les gestions amb la Secretaria i el Servei de Gestió Acadèmica, s'ha pogut accedir a allò que s'ha sol·licitat per l'alumne. Positiva.

Consultes 180 i 181. Uns alumnes/as es dirigeixen al Defensor perquè per error del banc no havien pagat el rebut de matrícula i va haver-hi confusió en la comunicació de reclamació de pagament per part de la Universitat. Es va consultar el tema amb la Secretaria del Centre i amb el Vicerectorat d'Alumnat i finalment els alumnes van poder continuar els seus estudis. Positiva.

Consulta 195. Un director/degà pregunta si té l'obligació de rebre als pares. Realitzada la consulta oportuna, se li respon que no hi ha tal obligació, encara que per cortesia seria recomanable, almenys la primera vegada, rebre als pares. Si la sol·licitud d'audiència és plantejada amb exigència per part dels pares, el director/degà no té obligació d'atendre'ls i en qualsevol cas és aconsellable que se sol·licite la informació desitjada per escrit. Positiva.

Consulta 207. Un alumne/a requereix que un professor sugne una acta que no ha firmat en el termini establit, per a poder traure el títol i accedir a lloc de treball. Se li envia un e-mail al professor corresponent, el problema queda solucionat. Positiva.

Consulta 213. Un alumne/a requereix apunts per a poder preparar adequadament una assignatura ja que, per falta d'alumnes matriculats s'havia reduït el nombre de grups i no va poder assistir a l'horari establit. Es va contactar amb el responsable de l'assignatura i amb alumnes que havien obtingut la qualificació d'excel·lent en la convocatòria anterior perquè pogueren prestar-li el material de classe per a poder preparar adequadament l'examen al setembre. Positiva.

Consulta 218. Uns alumnes protesten perquè s'ha canviat, segons la seua opinió, el tipus de model d'examen d'acord amb les convocatòries anteriors. Es parla amb el professor i, segons la seua versió, no ha existit una modificació substancial, únicament hi ha hagut un canvi en la presentació. Hi ha hagut un elevat percentatge de suspensos, superior a altres anys, que el professor atribueix a un major grau d'exigència per a aconseguir una adequada formació dels alumnes. A pesar d'això, el percentatge de suspensos entra dins dels percentatges normals de la titulació. El resultat de la gestió és negatiu per als interessos dels alumnes, si bé el malestar d'aquestos ha arribat al professor.

Consulta 291. Diversos alumnes demanen la mediació del Defensor per a augmentar el nivell de coordinació en la impartició d'una assignatura per professors de departaments diferents. Es tracta el tema amb els professors de l'assignatura, els departaments implicats i amb el director/degà del centre. Es va arribar a una solució de compromís de forma que els alumnes no es vegeren perjudicats ni des del punt de vista econòmic ni a l'hora d'obtenir el mínim nombre de crèdits aprovats per a la concessió de beques. Positiva.

Consulta 295. Uns alumnes es queixen per la falta de professor per a una assignatura d'idiomes en el pròxim curs, la qual cosa els obligarà a canviar d'idioma, amb el perjudici de no poder continuar amb les perspectives previstes. S'ha parlat amb el coordinador de l'àrea responsable i s'ha tret a concurs la plaça de professor; el tema està per tant en fase de gestió.

Consulta 320. Un alumne/a ha realitzat un curs d'idiomes al qual no corresponia reconeixement de crèdits de lliure elecció, d'acord amb la normativa específica, a pesar que inicialment se li havia informat en la Secretaria del Centre que sí que eren vàlids. A l'alumne/a li faltaven únicament 1.5 crèdits per a acabar els estudis, i se li ha facilitat que poguera matricular-se en un curs amb reconeixement de crèdits. L'alumne/a ha acabat els seus estudis, per tant la solució al problema ha sigut positiva.

Consulta 333. Un alumne/a protesta per informació que considera incorrecta ja que ha realitzat cursos d'idiomes que li han suposat un considerable desembossament i posteriorment no li han valgut com a crèdits de lliure elecció a causa de les restriccions de la normativa. S'enviarà una notificació a les secretaries dels centres perquè la informació que reben els alumnes puga ser tant fiable com siga possible i tinguen també l'opció de contrastar-la amb el que apareix en la pàgina web de la Universitat. Resultat negatiu.

Consulta 335. Un alumne/a està a l'espera que s'aclarisca la seua situació de realització d'examen i d'introducció de la seua nota en l'acta corresponent. S'ha reconegut l'aprovat de l'alumne i s'ha transcrit en l'acta, per la qual cosa el resultat de la gestió ha sigut positiu.


· Plans d'estudi: 7 consultes

De les 7 consultes, 5 tractaven els següents aspectes:

3 es referien al canvi de pla
2 sobre l'estructuració del pla d'estudis;

Les 2 restants van requerir gestió :

Consultes 6 i 7. Uns alumnes protesten per la informació que se'ls ha donat en la Secretaria del Centre referent al canvi de pla d'estudis i que era diferent de la proporcionada en el sobre de matrícula de l'any anterior. Després de consultar amb la secretaria esmentada, es va presentar a l'alumne/a la informació, que també pot localitzar en la pàgina web de la Universitat, i que sí que és coherent amb la informació subministrada l'any anterior. Positives ambdues.


· Problemes Lingüístics: 2 consultes

1 realitzada per un professor interessat a promocionar el valencià en la Universitat.

Una de les consultes ha requerit gestió:

Consulta 108. Un professor/a pregunta sobre el dret que té de donar les classes en valencià. Es fa la consulta al Servei Jurídic de la Universitat i sobre la base de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, resulta d'aplicació que si concorren diversos interessats en el procediment i hi ha discrepància quant a la llengua, el procediment es tramitarà en castellà. Aquesta Llei és de rang superior a la del dret dels funcionaris a expressar-se en la pròpia llengua. El tema queda tanca.


· Diversos: 12 consultes

De les 12 consultes, 9 no van necessitar gestió i es van distribuir de la següent manera:

2 sobre temes laborals, d'oposicions i contractes,
1 referent a un conflicte professor-alumne,
1 sobre repartiment de propaganda escrita en la Universitat,
1 sobre competències de professor emèrit,
1 sobre trams docents, amb complements d'avaluació,
1 referida a l'actuació del professor fora de classe,
1 sobre informació variada,
1 professor es queixa de l'actuació del Departament.

Les 3 restants van requerir gestió:

Consulta 185. Un alumne/a es comunica amb el Defensor Universitari perquè informe sobre l'existència d'alguna associació d'estudiants gitanos dins de la Universitat. S'ha consultat al Consell d'Alumnes, amb la qual cosa a data de febrer del 2003 existia únicament un projecte de creació. Es va subministrar el nom de la persona amb qui podia contactar per a ampliar informació. Resultat positiu.

Consulta 193. Algunes persones amb funcions semblants a les del PAS/PDI d'aquesta Universitat presenten la situació de desocupació a què estan abocats ja que la Universitat no renovarà el contracte amb l'empresa de serveis a què pertanyen aquestos treballadors. S'ha consultat amb els altres defensors universitaris sobre situacions semblants en les seues universitats i en alguns casos s'ha comentat la conveniència que en la baremació dels mèrits es considerara el període de temps treballat fent funcions semblants a les del PAS/PDI. Atès que el concurs permetia un reconeixement d'estos mèrits, s'ha presentat una recomanació a la comissió pertinent perquè estudiara aquesta possibilitat de reconeixement. En fase de gestió.

Consulta 198. Dos becaris desitgen conèixer els drets de què disposen. Es va fer la consulta al vicerectorat pertinent i els va enviar la documentació, que recollien les bases del concurs. Normalment se'ls comenta que les obligacions i els drets estan recollits en la convocatòria mateixa, i si no és així, es pot prendre com a referència els d'un altre personal docent. Positiva.

 

Tornar

 

Reclamacions i mediacions

En el període de temps objecte del present informe, s'han realitzat un total de 14 reclamacions, de les quals 2 van ser inicialment plantejades com a consultes, però que pel volum de gestió generat i per voluntat de l'interessat, s'han convertit en reclamacions. Les hem classificades segons la temàtica que s'ha utilitzat per a les consultes:

· Accés: 2 reclamacions

Reclamació 12/2002. Un alumne no pot matricular-se en els estudis desitjats a causa d'una informació que, segons la seua opinió, és errònia per part d'un funcionari.
Es va demanar informació del funcionari que li va subministrar la informació a la Secretaria del Centre a la qual l'alumne desitjava accedir, i al Servei d'Alumnat. Es va observar que, efectivament, l'alumne s'havia vist perjudicat en les seues oportunitats d'accés per la informació que l'alumne havia interpretat, sense que això indique que la informació rebuda fóra errònia, per la qual cosa es va exposar el tema al Vicerectorat d'Alumnat.
Es va permetre que l'alumne realitzara, per una vegada les proves a les quals se li havia denegat la presentació i que li permetrien matricular-se si eren superades.
Es considera la solució com a positiva.

Reclamació 6/2003. Una persona amb minusvalidesa superior al 33%, que realitza la preinscripció a uns estudis universitaris, no és admesa al juny per la quota de reserva de discapacitats. A l'alumne li han deixat d'interessar els estudis sol·licitats. S'han fet gestions amb el Centre de Suport a l'Estudiant perquè rebera una orientació adequada, però l'alumne ha desestimat l'ajuda. El tema s'ha tancat.


· Infraestructures
: 3 reclamacions:

Reclamació 15/2002. Un alumne/a es queixa que a pesar que tots els anys paga el manteniment de la targeta d'identificació universitària (TIU) fa dos anys que no la reb.
Es va parlar amb el servei responsable de la gestió de les targetes i l'alumne/a la va rebre per correu en el seu domicili al cap de deu / dotze dies.
Es considera la solució com a positiva.

Reclamació 11/2002. Un professor/a canvia de Departament i hi ha un intent de trasllat de despatx abans de tenir una ubicació en el nou Departament.
Es va parlar amb els degans/directors de la facultats/escoles implicades i al final es va arribar al compromís d'esperar que el nou despatx estiguera acabat per a fer el trasllat. Les instal·lacions del nou despatx no agraden al reclamant, però finalment està ubicat en un altre nou despatx en el nou departament.
Es considera la solució com a positiva.

Reclamació 2/2003. Un alumne/a es queixa que en una biblioteca de la Universitat no li permetien traure un llibre perquè no els constava la devolució d'un altre que havia tret anteriorment i que sí que havia tornat.
Es va recomanar als responsables del Servei de Préstecs Bibliotecaris que estudiaren la conveniència que hi haja un sistema que permeta tenir constància del préstec i devolució, tant a l'administració com a l'usuari, per a evitar aquest tipus de confusions que deixen l'usuari sense possibilitat de demostrar la seua "innocència".
Es considera la reclamació com a positiva ja que l'alumne només desitjava fer constar i transmetre el seu malestar per l'incident. No obstant això, cal dir que el nombre de casos d'aquest tipus que han arribat a l'Oficina del Defensor és molt petit.


· Organització docent: 4 reclamacions:

Reclamació 9/2002. Va ser presentada per un grup d'alumnes d'una titulació als quals els coincidien algunes classes amb pràctiques d'assignatures i els era impossible compatibilitzar-les.
Es va parlar amb el cap d'estudis i finalment es va proposar una solució acceptable per a permetre als alumnes que elegiren l'opció més adequada.
Es considera la solució com a positiva.

Reclamació 14/2002. Uns alumnes matriculats en el mateix curs d'una titulació i en el mateix pla d'estudis que altres companys, però que es presenten a distinta convocatòria d'examen, es consideren discriminats respecte d'ells perquè se'ls exigix l'entrega d'un treball que als altres no se'ls ha demanat.
S'ha parlat amb el cap d'estudis i està pendent de resolució.

Reclamació 16/2002. Uns alumnes d'una titulació consideren que els horaris de la seua carrera són excessius. El seu pla d'estudis està encara estructurat en hores i no en crèdits. Com que el títol està pendent de remodelació, sense pèrdua de competències professionals, en aquest moment no resultaria convenient per als alumnes disminuir el nombre d'hores de docència. El tema es va comentar amb altres companys seus que, al contrari que ells, eren partidaris de donar totes les hores.
Es considera el tema com a tancat.

Reclamació 3/2003. Un alumne/a va cursar uns estudis en una altra universitat i, amb posterioritat, les assignatures aprovades li van ser adaptades al nou pla d'estudis. Va sol·licitar trasllat d'expedient a la Universitat d'Alacant per a acabar aquestos estudis, i ací no se li va concedir la revalidació d'una de les assignatures troncals, que li corresponia automàticament per normativa, al·legant que, ja que procedia d'una adaptació anterior, havia cursat menys hores de les corresponents en el nou pla.
Es va demanar assessorament al Servei Jurídic de la nostra Universitat i es va comentar el tema amb la Comissió de Revalidació.
Ja que cap universitat no està capacitada per a revisar els actes d'una altra universitat, i per normativa li corresponia la revalidació automàtica, no es pot tenir en compte la circumstància que l'assignatura provinguera d'una adaptació anterior en un altre pla, per la qual cosa finalment se li va concedir la revalidació.Per tant el resultat va ser positiu.


· Diversos: 3 reclamacions:

Reclamació 10/2002. Diversos usuaris de les instal·lacions esportives protesten per canvi de preus d'alguns serveis. El director ècnic d'Esports va informar de les raons de l'augment de preu i que les noves tarifes havien sigut aprovades pel Consell Social.
Els alumnes van canalitzar el tema a través del Consell d'Alumnes i també van reclamar, segons consell d'aqesta Oficina, directament a la Direcció d'Esports. Aquesta reclamació ha sigut contestada per escrit i han promès estudiar el tema.
La reclamació es va tancar.

Reclamació 13/2002. Diversos usuaris d'un servei universitari consideren que la persona encarregada d'aquest s'excedeix en les seues funcions.
El tema es va tancar en demanar-los que es posaren en contacte amb l'Oficina.

Reclamació 4/2003. Un alumne/a que per distracció fa una infracció, es sent molest perquè se li cride l'atenció i se li informe de les conseqüències que pot tenir el seu comportament si es repetix.
Ja que no va haver-hi maltractament físic ni verbal, s'explica a l'estudiant que la seua sensació és subjectiva, i que l'altra persona estava complint amb la seua comesa, per la qual cosa la reclamació es tanca sense més actuacions.


Mediació 1/2003. Un grup de 29 alumnes sol·licita la mediació amb un professor/a per un problema sorgit després de que un gran nombre d'estudiants no van tenir coneixement que havia d'entregar les pràctiques per a l'avaluació fins al dia d'abans que va haver de fer-ho. Es va parlar amb el professor/a exposant les raons dels alumnes i pregant-li flexibilitat en l'entrega de les pràctiques, a la qual cosa finalment va accedir. Solució positiva

Mediació 5/2003. Un professor/a considera que el tractament a la seua persona que un altre professor/a fa en un escrit dirigit a un col·lectiu és inadequat. Es va parlar amb les parts implicades, i en nou escrit dirigit al mateix col·lectiu, el segon professor/a va aclarir la seua posició inicial i va expressar la seua voluntat d'enteniment. Es considera la mediació com a positiva.

 

Tornar

 

Actuacions d'ofici

Motivat per les reclamacions d'alguns membres de la comunitat universitària i per l'observació del text dels e-mails que envien a l'Oficina per estar incloses en llistes de distribució de la Universitat, es va elaborar i va remetre al rector, amb data 2 de gener del 2003, una proposta per a l'actualització de la informació que apareix en les versions en castellà i valencià de la pàgina web de la Universitat d'Alacant, així com perquè els comunicats no unipersonals, dirigits a amplis col·lectius universitaris, es realitzen de forma en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Així mateix, s'envia un e-mail a les adreces que s'observa que no compleixen la condició del bilingüisme informatiu, recordant-los que han d'intentar fer-ho en la mesura que es puga.

Comentari: El 27 de març del 2003 el Gerent va emetre una resolució en què deia que "cada centre, departament o unitat de la Universitat d'Alacant que dispose d'una pàgina web institucional és el responsable que tota la informació de la seua pàgina web estiga en les dues llengües oficials de la Universitat: castellà i valencià. Així mateix, quan edite qualsevol informació nova, ha d'actualitzar simultàniament la informació en les versions en castellà i valencià de la seua pàgina.".........

Es va remetre a la vicerectora d'Alumnat i al director del Servei de Gestió Acadèmica l'informe sobre diversos aspectes relacionats amb la matriculació, els exàmens i els horaris.

* En el Manual de Gestió Acadèmica apareix informació sobre les quatre franges horàries en que es poden desenvolupar els exàmens, la primera comença a les 8,30 i l'última acaba a les 21,30. No obstant això, s'ha observat que moltes vegades hi ha exàmens convocats a les 8 i altres que acaben després de les 21.30.
Es recomana que es facen les modificacions oportunes de la informació subministrada i que, si per necessitats d'espai es requereixcomençar fora dels límits establits, es tinga en compte aquesta circumstància d'alguna manera en la mateixa.

* La informació que es dóna als alumnes en el sobre de matrícula o en les pàgines web de les facultats i escoles sobre l'horari d'exàmens pot diferir molt d'un centre a un altre. Mentre que en uns apareix el dia, data i hora, en d'altres només s'informa del dia i de si serà al matí o a la vesprada o fins i tot alguns centres simplement indiquen el dia, sense més dades, per la qual cosa hi ha alumnes que es matriculen d'assignatures de diferents cursos i després han de renunciar a exercir el seu dret a presentar-se a dos convocatòries per curs d'alguna assignatura perquè els exàmens de dues o més coincideixen en hora.
Es recomana que el calendari d'exàmens de què disposa l'alumne en la seua matrícula incloga no sols el dia, sinó, almenys, la sessió de matí o vesprada, ja que no consta l'hora, es dóna un marge de maniobra a Gestió d'Espais perquè ubique i organitze el millor possible la planificació aules per a exàmens. A més s'hauria de demanar als centres que el calendari aprovat considere les sessions de matí o vesprada i que s'evite la coincidència d'exàmens del mateix curs i de cursos consecutius (únicament en determinades ocasions i de forma justificada es podria donar alguna coincidència).
.
* En el Manual de Gestió Acadèmica apareix el següent text referent als crèdits de lliure elecció:
4.2. Si una assignatura (inclosa en el catàleg de lliure elecció) no és oferida a partir d'un curs, i es donara el cas que un alumne que s'hi va matricular el curs inmediatament anteriro no la haguera superat, mentre no esgote les convocatòries, aquest tindrà dret a:
a) Matricular-s'hi i assistir a els dos cursos següents, si l'assignatura té docència.
b) Matricular-se en els dos cursos següents, amb el mateix règim acadèmica que s'aplica a aquestes assignatures, si l'assignatura no té docència per extinció del pla d'estudis.
Resulta incongruent l'apartat b) "per extinció del pla d'estudis", ja que pot donar-se la situació que un departament retire docència d'alguna assignatura sense que siga per extinció del pla d'estudis, i l'alumne es quede sense la possibilitat de matricular-se en els dos cursos següents.
Es recomana en conseqüència que el "per extinció del pla d'estudis" desaparega. D'altra banda, la situació d'assignatures optatives que un curs s'ofereixen i el següent no, hauria de tenir, com a mínim, el mateix tractament que el de crèdits de lliure elecció, per la qual cosa el departament que en algun moment determinat ofereix una assignatura optativa o de lliure elecció ha de ser conscient que ha d'assumir el compromís de realitzar els exàmens durant dos anys consecutius a la seua desaparició de l'oferta.

* En el Manual de Gestió Acadèmica els requisits que figuren per a poder sol·licitar CED són:
- Haver estat matriculat en cursos anteriors en les assignatures per a les quals se sol·licita CED
- Tenir pendents 3 o menys assignatures per a acabar els seus estudis encara que no es complisca el requisit anterior.
Pot donar-se la situació que un alumne desitge matricular-se en la convocatòria extraordinària de desembre d'una assignatura de lliure elecció (o optativa si es modifica la normativa d'acord amb el que indica l'apartat anterior) i aquesta matrícula estiga restringida pel que comenta l'apartat anterior; és a dir, que hagen transcorregut els dos anys sense docència a què l'alumne podria tenir dret a seguir presentant-se.
Es recomana que, per a evitar errors, s'aclarisca en els requisits que s'ha d'haver estat matriculat en cursos anteriors per a les assignatures per a les que sol·licita la CED i no estar restringit aquest dret per altres normatives presents en el Manual de Gestió Acadèmica.

Remissió, al rector i al vicerector competent en cada cas, dels informes del col·lectiu de defensors universitaris referents a "Sistema de qualificacions en la universitat espanyola: anàlisi dels problemes que això comporta"; "Responsabilitat i empara dels defensors universitaris" i "Enquesta sobre el calendari de tramitació de beques".

Excm. i Magfc. Sr. Rector,
Amb data 17 de juny del 2002 us vaig remetre un document elaborat pel col·lectiu de defensors universitaris per a la modificació de la normativa vigent en matèria de revalidacions i adaptacions. Aquest document el va enviar la Comissió Permanent al secretari d'estat d'universitats, que únicament en va agrair la recepció. Tinc coneixement que algun rector, com el de la Universitat de les Illes Balears, el va enviar a la Comissió Acadèmica de l'antic Consell d'Universitats.
En la mateixa línia de treball, el col·lectiu de defensors universitaris ha elaborat dos documents i un estudi que a continuació us envie adjunt:
El primer document fa referència al Sistema de Qualificacions en la Universitat Espanyola, i insta, d'una banda, a introduir la qualificació numèrica i de l'altra, a recollir també el problema plantejat per les adaptacions que porta com a conseqüència la modificació de la qualificació. Hem anviat una còpia d'aquest document al vicerector d'Ordenació Acadèmica.
El segon document fa referència a la responsabilitat i empara dels defensors universitaris.
El tercer document arreplega els resultats d'una enquesta sobre el calendari de tramitació de beques en diferents universitats espanyoles. Hem enviat una còpia d'aquest tercer document a ka vicerectora d'Alumnat.
És un acord del col·lectiu de Defensors Universitaris enviar aquestos documents als respectius rectors a fi d'informar-los sobre els temes generals que ens preocupen i, si ho consideren procedent, puguen presentar-los a instàncies superiors com la CRUE o el Consell d'Universitats.
Atentament,

Rafael Font Montesinos
Defensor Universitari

Alacant 5 de febrer del 2003

Comentari: Cal indicar que en el pròxim curs s'han d'introduir les qualificacions numèriques, tal com apareix en la normativa d'exàmens.

En la V Trobada Estatal de Defensors Universitaris es va estudiar el tema de l'avaluació curricular o per compensació, del que finalment la mesa 1 va elaborar un informe que va ser remés al rector i als Vicerectors d'Alumnat i d'Estudis i Innovació Educativa

Excm. i Magfc Sr.,
Adjunt us envie un informe sobre l'avaluació curricular o per compensació, que va ser elaborat en una mesa de treball de la V Trobada Estatal de Defensors Universitaris. Aquest informe presenta algunes raons per a la implantació de l'avaluació curricular i dels tribunals de compensació. També conté dades sobre l'experiència en les universitats en les quals ja existeix, i on observar que les sol·licituds de compensació presentades han sigut estudiades i, conseqüentment, acceptades algunes i denegades altres. Pense que aquesta informació pot interessar-voss
Atentament,

Rafael Font Montesinos
Defensor Universitari

Alacant, 14 de febrer del 2003

Aquestos informes estan presents també en l'Oficina del Defensor, a disposició de qualsevol membre de la comunitat universitària.

 

Tornar

 

Conclusions

1. S'ha constatat l'incompliment per part d'alguns professors de les normes contingudes en el Reglament marc sobre procediment i revisió d'exàmens pel que fa a proporcionar adequadament a l'alumnat la informació sobre els exàmens i els seus criteris d'avaluació. En molts casos, s'ha comprovat que els professors desconeixen aquest Reglament. En aquest curs pròxim s'enviarà un e-mail a tots els professors recordant-los la normativa.

2. És també preocupant veure com se segueixen incomplint els terminis de presentació d'actes firmades per part dels professors, que en el curs finalitzaven el 28 de març per a les assignatures del primer quadrimestre i el 13 de juliol per a les del segon quadrimestre i les anuals. A data 30 de juliol encara n'hi havia diverses sense firmar. Això causa un important perjuí als alumnes d'últim curs, que no poden obtenir el títol quan els correspon, i perden de vegades la firma de contractes de treball per mancar de la titulació, que tenen acadèmicament aprovada.

3. Els problemes de desmatriculació dels alumnes a causa de l'impagament de rebuts també mereixen una consideració especial. Molts d'ells es despreocupen del pagament pensant que el banc ho farà automàticament, etc. Se'ls podria recordar a l'hora de realitzar la matrícula que han d'estar pendents que els dos pagaments s'han efectuat.

4. Ha d'evitar-se la coincidència d'exàmens en data i hora d'assignatures del mateix curs o cursos consecutius.

5. La informació que se subministra als alumnes i al PAS ha de ser clara tant en el Manual de Gestió com en els distints centres i dependències. És molt important que la informació siga correcta per a evitar posteriors problemes, de vegades d'impossible solució, que causen a l'alumne perjudicis de diversa consideració. Si no s'està absolutament segur del que es dirà, és millor dirigir a l'alumne al lloc adequat o a la pàgina de la web on vinga la informació sol·licitada i, encara que la informació siga fidedigna, és aconsellable que els alumnes la contrasten en la pàgina web.

6. Avaluació dels alumnes: Aprovat general, suspens massiu, reclamació d'exàmens i avaluació curricular.

En aquest apartat es comenten alguns dels problemes que s'han presentat en diverses ocasions en l'Oficina, amb l'únic denominador comú que afecta l'avaluació dels coneixements dels alumnes.

Hi ha el rumor que quan un professor no acudeix a realitzar l'examen, correspon l'aprovat general als alumnes que s'han presentat a la corresponent convocatòria. Aquest és un rumor que des de l'Oficina es desfà freqüentment quan es presenta el problema comentat. L'alumne ha de ser avaluat per a obtenir la qualificació, que podrà ser d'aprovat, notable, etc. i per tant de correspondre posar la data o dates d'examen a conveniència d'alumnes i professor, de forma que el perjuí que es faça sobre els alumnes siga el menor possible. El professor i/o el departament, obligats moralment a explicar les causes de l'incident, han de prendre les mesures perquè això no es repetisca. Molt baixaria el prestigi de la Universitat i sobretot de la titulació corresponent, si existira aquest aprovat general, i això repercutiria en el prestigi de la resta d'estudiants.

El suspens massiu o l'existència d'una qualificació molt exigent per a aconseguir l'aprovat és un problema que afecta moltes universitats, ja que alguns professors, emparats per la llibertat de càtedra i fins i tot és possible amb ànim d'aconseguir una bona preparació dels estudiants, posen en el nivell de l'"aprovat" el que en altres universitats correspondria a l'"excel·lent". El tractament d'aquestos casos no és fàcil, però la universitat no pot inhibir-se en aquestes situacions que condueixen a la desesperança de molts estudiants i en alguna forma es converteix en un frau a la societat. L'enorme facilitat de comunicació que existix entre les universitats, no sols del nostre país, sinó també si és necessari dins de la Unió Europea, ha de permetre comparar nivells d'exigència als alumnes, tant al professor, com al Departament i a la Universitat. Des de l'Oficina, s'ha col·laborat perquè professors de la Universitat d'Alacant donaren la seua opinió sobre la dificultat i criteris de puntuació d'exàmens d'una altra universitat. De la mateixa forma, es podria demanar opinió a professors d'altres universitats sobre el nivell d'exigència i els criteris d'avaluació en aquells casos en què el fracàs acadèmic supera de forma reiterada uns nivells alts i hi ha indicis clars que el professor no procedix a avaluar els coneixements dels alumnes d'acord amb criteris lògics. Des de l'Oficina, se'ns ha plantejat algunes queixes, però algunes s'han tancat perquè els alumnes han preferit anar a altres instàncies. D'altra banda, els procediments de reclamació d'exàmens permeten revisar la qualificació d'un examen i la modificació de la seua qualificació, la qual cosa podria ser una via de solució en alguns casos: Dins del procés de reclamació, hi hauria la possibilitat de disposar d'informes de professors de la mateixa àrea encara que siguen d'altres universitats.

En altres informes al Claustre s'ha comentat la conveniència de l'acceptació dels processos de reclamació d'exàmens per part del professorat i d'un ús responsable per part de l'alumnat. En els sis anys de Defensor que porta l'actual, és conscient d'aproximadament uns 10 casos en què la nota de l'alumne ha sigut modificada a millor, pel Departament, o per la Facultat o Escola (cap remarcar que el número 10 correspon a casos després de passar per la revisió del professor que manté la qualificació). No pareix un nombre elevat comptant que la Universitat té al voltant de 30.000 estudiants. El corporativisme entre part del professorat, que considera un procés de reclamació com un atac a la seua capacitat intel·lectual, hauria de ser rebutjat, i s'hauria d'acceptar la realitat que tots ens podem equivocar, i per tant d'acceptar sense cap reticència que altres companys decidisquen millorar o no la nota de l'alumne a la vista de l'examen realitzat. La forma que es fan en alguns casos els informes del departament o del centre, únicament ratificant la nota sense rebatre encara que siga breument els comentaris presentats per l'alumne, confirma l'escàs interès que provoquen els casos de reclamació. També cal reconèixer l'esforç i l'acceptació amb naturalitat d'aquestos processos de reclamació per part d'un altre sector del professorat, i el que ja no queda clar és quin sector és majoritari.

En algunes universitats espanyoles, hi ha el que es coneix com a avaluació curricular, que consistix en la valoració global de les qualificacions que ha obtingut un alumne, que per diversos motius no ha sigut capaç de superar el nivell d'aprovat d'una assignatura (o dues en casos especials), i el centre li permet que obtinga el títol corresponent, compensant la falta de puntuació en una assignatura amb el que ha demostrat en la resta de disciplines. La qualificació de l'assignatura pendent de superar no és canviada, sinó compensada. Ha de fer-se insistència que en algunes universitats hi ha un tribunal centre per a valorar si aquesta compensació procedeix, i en altres universitats s'especifiquen clarament les condicions de compensació, sense necessitat de recórrer a un tribunal. La justificació de l'avaluació curricular pot basar-se en el caràcter interactiu de la formació de l'estudiant, en el reconeixement que el procés d'adquisició de coneixements és continu durant i després de la Universitat, en el paper del centre (escola o facultat) com a coordinador de totes les ensenyances que imparteixen els departaments, en la responsabilitat de la Universitat enfront de la societat en permetre que l'esforç social i econòmic que s'ha realitzat amb l'alumne puga aquest tenir l'opció de revertir-lo a la societat en el seu desenvolupament professional, tot això amb la garantia que la formació/informació que ha rebut l'alumne supera el nivell desitjat.

 

Tornar

 

Informe econòmic

Des de l'Oficina, el que perseguim és gastar el mínim necessari per a complir amb la finalitat proposada.

En la següent taula i la corresponent figura es mostra la distribució de les despeses realitzades entre l'1 d'agost del 2002 i el 31 de juliol del 2003.

Taula I. Despeses realitzades
Equips
2.078,74 
Material fungible
236,99
Dietes/att. Protocol
1.077,42 
Telèfon / fax
708,57 
Fotocòpies
81,10 
Impremta
 357,00 
Total
4.539,82 

1. Equips: ordinador, impressora/fotocopiadora
2. Fungible: paper, tòner, i material divers d'oficina
3. Dietes/att. Protocol: despeses d'assistència del personal de l'Oficina a reunions
4. Telèfon/fax: telefonades i enviament de faxos
5. Fotocòpies: amb la màquina de l'Oficina o en una altra externa.
6. Impremta: impressió de tríptics informatius i targetes

Figura 1: Gastos realizados
Figura1. Despeses realitzades des de l'1 d'agost del 2002 fins al 31 de juliol del 2003

 

Tornar

 

Distribució de consultes i reclamacions

DISTRIBUCIÓ MENSUAL DE CONSULTES I RECLAMACIONS
 
09/02
10/02
11/02
12/02
01/03
02/03
03/03
04/03
05/03
06/03
07/03
Consultes
51
49
33
28
21
38
27
20
18
17
37
Reclamac.
0
5
2
4
0
0
2
0
5
0
1
Total
51
54
35
32
21
38
29
20
23
17
38

Figura 2: Distribución mensual
Figura 2: Distribució mensual de consultes i reclamacions

Figura 3: Distribución por centros
Figura 3: Distribució per centres de consultes i reclamaciones

DISTRIBUCIÓ PER COLECTIU DE PROCEDÈNCIA
 
Alumnes
PDI
PAS
Consultes
312
20
7
Reclamacions
12
2
0
Total
324
22
7

Figura 4: Distribución por colectivo
Figura 4: Distribució de consultes i reclamaciones per colectiu de procedència

DISTRIBUCIÓ EN INDIVIDUALS I COLECTIVES
 
Individuals
Colectives
Consultes
299
40
Reclamacions
7
7
Total
306
47

Figura 5: Distribución en individuales o colectivas
Figura 5: Distribució de sonsultes i reclamacions en individuals o colectives

DISTRIBUCIÓ SEGONS LA VIA D'ACCÉS
 
Correu electrònic
Entrevista
Telèfon
Consultes
34
202
103
Reclamacions
 
14
 
Total
34
216
103

Figura 6: Distribución según acceso
Figura 6: Distribució de consultes i reclamacions segons la via d'accés

DISTRIBUCIÓ SEGONS EL RESULTAT*
 
Positives
Negatives
Tancades
Pendents
Consultes
38
13
6
8
Reclamacions
7
 
4
3
Total
45
13
10
11
* per a les consultes es prenen les 65 que sí van tenir gestió

Figura 7: Distribución según el resultado
Figura 7: Distribució de consultes i reclamacions segons el result

EVOLUCIÓ DE CONSULTES I RECLAMACIONS PER PERIODES

 
Consultes
Reclamacions
Total
1997-1998
174
114
288
1998-1999
355
64
419
1999-2000
378
61
439
2000-2001
405
49
454
2001-2002
362
20
382
2002-2003
339
14
353

Figura 8: Variación anual
Figura 8: Variació anual del nombre de consultes i reclamacions

 

Tornar

 

Notícies en premsa

Durant aquest curs han hagut tres notícies en premsa que feien referència a la nostra oficina:

· El 95 % de les consultes al Defensor Universitari en la UA és d'alumnes

· Les revisions deberien ser vistes amb naturalitat

· El Defensor Universitari de la UA denuncia casos d'arbitrarietat en les qualificacions

 

Tornar