Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Presentació
Gestió interna
Gestió externa
Asociacionisme
Delegacions
Coordinadora
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

CONSELL D'ALUMNES Accés a la seua pàgina

 

Presentació

El Consell d'Alumnes, és el màxim órgan colegiat de representació dels alumnes de la Universitat d'Alacant, açí mateix Inter.-relaciona als estudiants amb els demés órgans de la Universitat.
És un element imprescindible per a canalitzar les propostes i demandes dels estudiants i és la nostra veu en les institucions.
Com a màxim òrgan de representació estudiantil de la Universitat, aglutina en el seu si als representants d'alumnes claustrals.
El funcionament orgànic del Consell d'Alumnes està compost d'Assemblea General, Comissió Executiva Permanent i President.
L'Assemblea General és el màxim òrgan de decisió del Consell d'Alumnes i per tant és sobirana, la Comissió Permanent executa i dirigeix els mandats que li han estat encomanats per l'Assemblea General i el President representa a l'organisme i a l'alumnat de la Universitat d'Alacant.
El Consell d'Alumnes és un òrgan que ofereix serveis a l'alumnat en pro de garantir la seua formació integral i la seua participació; dites serveis es concreten en el Centre d'Informació Juvenil (*CIJ), l'Oficina de Suggeriments i Queixes (*OSQ), Assessorament i reclamació d'exàmens, Oficina Verda, Oficina de Transport Universitari, Hotel d'Associacions i Delegacions d'Alumnes.

Díptic del Consell d'Alumnes

El Consell d'Alumnes com òrgan de participació i en pro de garantir la participació de l'alumnat en general té les següents comissions, que si bé unes tenen gran tradició altres són de noves creació, a continuació se citen:

· Comissió Econòmica.
· Comissió d'Asociacionisme i Participació Estudiantil.
· Comissió de Transport.
· Comissió de Qualitat i Formació Integral.
· Comissió de Cultura.
· Comissió de Noves Tecnologies.
· Comissió d'Esports, Oci i Temps Lliure.
· Comissió d'Assumptes Socials.
· Comissió de Congressos Acadèmics.
· Comissió de Voluntariat, Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament.
· Comissió d'Innovació i Jovens Emprenedors.
· Camp de Treball Internacional.
· Comissió de Relacions Internacionals.
· Oficina Verda (òrgan autonom del Consell d'Alumnes, sustitueix a la Comissió de Medi Ambient del Consell d'Alumnes).

En el que ha estat el curs 2002/2003 des de la nova *Comissió Permanent compostosa per membres de Campus Jove i Progressistes de Ciències ens hem marcat un ambiciós projecte per als dos anys de mandat, un principi de fer una Universitat MODERNA, OBERTA I PARTICIPATIVA a través de cinc objectius generals:

·Promocionar el Consell d'Alumnes com òrgan útil de representació estudiantil, realitzar accions concretes de foment de la participació.
· Promoció, foment i suport a l'associacionisme a través de l'Hotel d'Associacions.
· Augmentar els drets dels estudiants, tant en l'acadèmic com en els personal, implantant un concepte de qualitat integral en la Universitat d'Alacant.
· Desenvolupament d'una política transversal de joventut que contribuexca a la Formació Integral dels estudiants.
· Potenciar les relacions institucionals i internacionals per a fer de la Universitat un espai europeu del coneixement, per tant una Universitat referent en el conjunt d'Europa.

Una vegada expirat el primer curs de mandat, del que rendim comptes a partir de la present memòria, sense tenir temps de fer un alt en el camí ens reptem a donar continuïtat a aquest projecte compartit de seguir construint un Consell d'Alumnes que segueixi defensant i ampliant els drets dels estudiants.

 

Tornar

 

Gestió interna

S'ha posat en funcionament l'Oficina de Suggeriments i Queixes, aquesta oficina té com finalitat recollir i solucionar com el seu nom indica les queixes i suggeriments per part dels alumnes a l'efecte del funcionament dels serveis de la Universitat i també de caràcter acadèmic. S'ha actuat en col·laboració en aquesta àrea amb la Comissió de Seguiment dels Serveis del Vicerectorat de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis així com també en l'àmbit de resolució de qüestions d'índole acadèmic amb el Defensor Universitari.

Des del Consell d'Alumnes s'ha col·laborat activament en totes les Comissions dels Vicerectorats de la Universitat a l'efecte de representar als estudiants en tots aquells temes que els han afectat directa i indirectament.

Des del Consell d'Alumnes s'ha engegat per al present curs el Centre d'Informació Juvenil, per a això hem elaborat una xarxa d'informació amb Ajuntaments de la província d'Alacant, associacions i altres institucions a fi de canalitzar tot tipus d'informació que sigua d'interès dels joves. El Consell d'Alumnes ha concedit dues beques de col·laboració a efecte del seu funcionament a dos alumnes de la Universitat d'Alacant.

Centro de Información Juvenil

Per al present curs hem constituït una Comissió d'Estatut, sent el present curs un any normatiu a partir de la nova LOU, a fi d'elevar la nostra proposta d'Estatut de la Universitat d'Alacant, aquesta Comissió ha seguit funcionant a l'efecte d'actualitzar i renovar l'actual reglament de Reglament de Règim Intern del Consell d'Alumnes i adaptar-ho a les necessitats actuals.

S'ha elaborat una nova Normativa de Delegats de Classe, a fi que sigua consensuada amb les Delegacions d'Alumnes de Centre i puga ser aprovada pròximament en el Consell de Govern. Aquesta normativa té la finalitat d'ordenar la representació estudiantil i fer-la més efectiva.

La proposta del Consell d'Alumnes en l'Estatut de la Universitat d'Alacant, permetrà en breu elaborar un Estatut de l'Estudiant, amb la finalitat d'ampliar i garantir els drets dels estudiants, així com també estructurar de manera eficaç la representació estudiantil en la Universitat d'Alacant.

S'ha engegat una nova Pàgina Web (ua.es/coalumnos) actualitzada amb tots els serveis que s'ofereixen des del Consell d'Alumnes, com fidel mostrador de la nostra activitat diària i a fi d'obrir el Consell d'Alumnes a tots quants vulguen conèixer-nos.

S'han realitzat diferents campanyes per a donar a conèixer el Reglament de Reclamació d'Exàmens en tots els períodes d'exàmens realitzats, a través de la Comissió de Qualitat i Formació Integral del Consell d'Alumnes i l'Àrea Acadèmica, aquestes campanyes es van realitzar en col·laboració amb el Defensor Universitari i han suposat per al Consell d'Alumnes una activitat quotidiana la resolució i mediació entre professors i estudiants en aquesta matèria.

Pel que fa al transport universitari, s'ha convocat l'III Fòrum de Transport Universitari, en el qual s'han tractat temes per a millorar el transport universitari i dinamitzar les associacions d'estudiants de les localitats de la província d'Alacant que gestionen aquest servei. Així mateix des de la Comissió de Transport s'ha treballat diàriament per resoldre tots els suggeriments i les queixes que s'han vingut plantejant. Així mateix hem presentat a la Direcció general d'Universitats una proposta a fi de
millorar la convocatòria de subvencions al transport, així com també s'han indicat en reiterades ocasions i s'ha reivindicat la necessitat d'augmentar la quantia d'aquestes ajudes a fi que el conste per a les famílies no siga tan elevat. En dit Fòrum també es va presentar una proposta de conveni de col·laboració entre les Associacions d'Estudiants del transport universitari i els seus Ajuntaments a fi de realitzar activitats per als estudiants les diferents localitats.

S'ha engegat una nova Pàgina Web (ua.es/coalumnos) actualitzada amb tots els serveis que s'ofereixen des del Consell d'Alumnes, com fidel aparador de la nostra activitat diària i a fi d'obrir el Consell d'Alumnes a tots quants vulguin conèixer-nos.Calendario docente
S'ha realitzat durant tot el curs una campanya de promoció del Consell d'Alumnes amb el slogan "Si vols un bon consell participa", s'ha materialitzat en la publicació de material gràfic; fullets i la publicació del Calendari Docent acompanyat d'activitats informatives en els diferents centres de la Universitat d'Alacant. Aquesta campanya ha servit per a donar a conèixer el Consell d'Alumnes i la participació
universitària en general i els valors de l'associacionisme per a fer de la universitat un espai dinàmic d'interrelació de tots els sectors de la Comunitat Universitària.
S'ha promocionat a través dels dies de Bienvinguda, taules informatives per centres i s'ha dut a les diferents fires que s'han realitzat per part d'ajuntaments i diferents organitzacions i institucions.

 

Acte Informatiu i Reivindicatiu contra la LOU I la LOCE.: "Altra educació és
possible":

Es va convocar per part del Consell d'Alumnes el dia 29 d'octubre un Acte Informatiu i Reivindicatiu en l'Anfiteatre de l'Aulari II, amb motiu d'informar sobre les contrarreformEs educatives del govern i preparar la concentració d'aquest mateix dia a la vesprada en les escalinates del IES Jorge Juan.

 

Tornar

 

Gestió externa

"V Fòrum Estatal de Representants d'Estudiants de les Universitats Públiques. *FEREUP"

Dut a terme a Múrcia a l'octubre de 2002, el Consell d'Alumnes va presentar a dita trobada una proposta per a un nou sistema de beques que va ser acceptada per 23 Universitats Públiques . Acceso a imformación completa

Forum Estatal Interuniversitari "INTEGRA".

Realitzat a la Universitat de León, allí vam posar de manifest la necessitat de crear un referent estatal que fos capaç d'aglutinar als màxims representants d'estudiants de les Universitats Espanyoles, per a fer la nostra labor molt més eficaç i tenir una plataforma de pressió perquè les nostres reivindicacions foren escoltades pels diferents interlocutors; el Ministeri d'Educació Cultura i Esport i la Conferència de Rectors de la Universitats Espanyoles. En el transcurs de dita Fòrum es va constituir el Fòrum Estatal Interuniversitari.

I Fòrum Estatal Interuniversitari

Dut a terme a Còrdova, allí es van presentar diferents documents sobre Beques i l'Espai Europeu d'Educació Superior, o més conegut com procés de Bolonya, a fi de posar en coneixement de tots aquests temes per al posterior debat en les nostres respectives Universitats.

II Fòrum Estatal Interuniversitari

Realitzat a Miraflores (Madrid), va tractar fonamentalment el tema de l'Espai Europeu d'Educació Superior i els crèdits ECTS, va ser una trobada a efectes formatius i allí vam aprovar una resolució comuna de totes les Universitats assistents en suport a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Acceso a imformación completa

Voluntariat a Galícia, "neteja de platges per l'enfonsament del buc *Prestige":

Es van realitzar quatre expedicions de voluntaris a Galícia i van anar en les següents dates:

- del 26 al 30 de desembre de 2002
- del 2 al 6 de gener de 2003
- del 18 al 23 de març de 2003
- del 15 al 20 d'abril de 2003

Així mateix el Consell d'Alumnes en col·laboració amb l'Oficina Verda, va engegar una oficina de voluntariat amb la finalitat d'inscriure voluntaris a fi de col·laborar en la neteja de platges a Galícia, el nombre de voluntaris totals va ser de 1.500, el grup de coordinadors d'activitat va ser de 50 membres.

Des de l'Oficina de Voluntariat de la Universitat de Santiago ens va assignar les platges de Lariño i Ardeleiro, en la localitat coruñesa de Carnota i allí és on s'ha realitzat fonamentalment l'activitat.

Les expedicions han comptat amb la col·laboració de diferents institucions com els Ajuntaments d'Alacant i d'Elx, l'Associació de Comerciants d'Alacant, Acif de Denia i Rectorat de la Universitat d'Alacant.

El Voluntariat a Galícia de la Universitat d'Alacant ha estat objectiu de dues distincions; d'una banda el premi a l'Important del Diari Informació del mes de novembre i per una altra el premi concedit per la Comissió de Cofradies de Pescadors Afectats pel Prestige.

Pròximament es farà lliurament d'un llibre on es detalla tota una memòria de l'activitat en tots els seus aspectes, la presentació de la mateixa es farà al març de 2004, en un acte amb els voluntaris.

Així mateix cap destacar que aquesta ha estat la nostra principal activitat anual, sent una prioritat per a nosaltres col·laborar en una catàstrofe d'aquestes característiques que sens dubte ha mobilitzat al conjunt d'Universitats espanyoles, de joves i en general a tota la societat espanyola.

Aquesta activitat per tant, ha suposat una dedicació en els seus mesos de realització que cap destacar van paralitzar en gran part les nostres activitats emmarcades en el Pla de Treball anual, però era sens dubte una prioritat ajudar a pal·liar aquesta catàstrofe de conseqüències tan negatives per a Galícia

Vista panorámica de las playas
Voluntarios limpiando las playas

I Cimera Interuniversitària sobre Beques.

L'I Cimera Interuniversitària sobre Beques, es va realitzar en la Universitat d'Alacant els passats dies 21 al 23 de febrer de 2003 i va comptar amb gairebé 40 Universitats Públiques representades, es va realitzar amb la finalitat de proposar per part dels estudiants un nou sistema de beques, així mateix va comptar amb la col·laboració de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.

Des del Consell d'Alumnes de la Universitat d'Alacant al llarg del present any hem presentat diferents iniciatives en tots els fòrums convocats a aquest efecte amb la finalitat de proposar un nou sistema de beques.

Mesa de debat núm. 1. Beques de mobilitat Acceso a imformación completa
Mesa de debat núm. 2. Beques de tipus general
Acceso a imformación completa

La igualdad de oportunidades

IV Setmana Jove

Realitzada en la ciutat d'Elx, organitzada pel consell de la Joventut d'Elx i amb la col·laboració del Consell d'Alumnes, Excm. Ajuntament d'Elx, Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i Diputació Provincial d'Alacant. La nostra participació com a òrgan de representació estudiantil va ser molt activa,com que Elx es la segona ciutat de la província i la segona també en el nombre d'estudiants
matriculats de la nostra Universitat i d'aquí la importància estratègica com Consell d'Alumnes a promocionar les carreres de la nostra universitat, així com també implicar als estudiants d'Elx en les nostres activitats.

Cartel Une-T
Cartel Une-T


Consell de a Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV)

Com que el CJCV és l'interlocutor vàlid entre els joves i la Generalitat Valenciana, la nostra col·laboració amb aquest òrgan ha de ser com ha estat fins ara fluïda, ja que defensem interessos comuns per als joves en general i els estudiants en particular. S'han posat en comú en aquest sentit la voluntat de signar un conveni de col·laboració entre el CJCV i la UA a fi de poder realitzar cursos i activitats de
foment de la participació i l'associacionisme a través del programa CECLEC. Així mateix des del Consell d'Alumnes s'ha col·laborat en aquesta línia de reciprocitat en una activitat de promoció associativa en el si de la Universitat d'Alacant. Per part d'ambdues institucions estem reivindicant la inclusió en els Plans d'Estudi d'alguna assignatura sobre l'Associacionisme i la Participació.

Logo Consell de la Joventud
Associar-se també és formar-se


Consell Valencià d'Universitats

Cap destacar que aquest és un òrgan on per primera vegada estem els estudiants, està presidit pel conseller d'Educació i assisteix una representació de cadascuna de les universitats valencianes, en el present curs només s'ha realitzat una reunió en la qual hem exigit molt especialment un augment en la partida de Beques. Així mateix se'ns ha elegit per part dels altres representants d'estudiants de les universitats valencianes, com a representants dels estudiants en la Comissió de Reglament.

Consell Interuniversitari Valencià d'Estudiants (CIVE)

Si bé aquest és l'òrgan que coordina als màxims representants d'estudiants de les universitats valencianes i per tant és el nostre interlocutor amb la Consellería d'Educació, ha tingut en el present curs una funció secundària, ja que no s'ha reunit amb assiduïtat, això no vol dir que no haja hagut col·laboració entre el Consell d'Alumnes i altres òrgans de representació estudiantil que si l'ha hagut. Com ja comentarem en l'última reunió per al pròxim curs es pretenia fer un Congrés
d'Associacionisme que es realitzarà en la Universitat d'Alacant.

Logo CIVIE

Institut Joan Lluis Vives


Des del Vicerectorat d'Alumnat i el Consell d'Alumnes organitzem una trobada de representants d'estudiants de les Universitats que componen el Institut en la Seu Universitària de Biar, La finalitat de dita trobada era revisar el nostre model de col·laboració en la xarxa d'Universitats del Institut i potenciar la Comissió d'estudiants de l'organisme.

Acte reivindicatiu: Paraules per a la Pau.

El Consell d'Alumnes va promoure activitats reivindicatives a favor de la pau i contra la guerra en el campus, així com també va participar activament en les diverses mobilitzacions que es van realitzar fora del campus. Un dels actes que més persones va congregar en la Universitat d'Alacant, va anar l'acte organitzat de paraules per a la pau, al com es van unir tots els membres de la Comunitat
Universitària.


Concierts i benvingudaInvitación Fiesta Bienvenida

Des del Consell d'Alumnes com ve és habitual s'organitza en col·laboració amb el Vicerectorat
d'Alumnat les activitats pròpies de la Benvinguda del curs, en el curs que acomiadem amb la
presentació de la present memòria el Consell d'Alumnes va posar un stand en el concert de la
plaça de bous. En el concert de Benvinguda del present curs va actuar Revolver com colofó i va ser
acompanyats per grups tals com Juan Benito, Miranda Warning i Goody Aliïn, van assistir prop de 8.000 estudiants.

Així mateix des del Consell d'Alumnes s'ha col·laborat en la realització i promoció de diferents concerts amb descomptes per a universitaris.


 

 

 

 

Tornar

 

Asociacionisme Consell de Alumnes

La Comissió d'Associacionisme del Consell d'Alumnes es va reunir amb la finalitat d'actualitzar les Associacions membres de l'Hotel d'Associacions, així com també engegar la Setmana de l'Associacionisme, que tindrà lloc per al pròxim curs.

Unicómic 2003.

Aquesta és l'activitat més tradicional que organitza el Consell d'Alumnes amb el Vicerectorat d'Extensió Universitària i coordinada per Universitaris Progressistes i el Club Start Treck. En la present edició ha comptat amb els següents cicles temàtics: literatura i còmiccòmic, per Adolfo Usero i Pablo Auladell, amb la projecció de la pel·lícula "Blood", l'últim vampir de Hiroyuki Kitakubo, amb la presentació del llibre Clàssics en jaula: Història del comic valencià per Pedro
Porcel. Així mateix també va contar amb els espanyols conquereixen la Gàl·lia de Rafa Fonteriz i Ana Miralles, el CòmicCòmic a Argentina, per Carlos Trill i Mandrafina. va Contar a més amb les següents projeccions "Smallville", "Superman", "El Viatge *Chihiro". Per a finalitzar amb l'activitat es va fer una trobada amb autors com Peter Milligan i Larry Hama.

Unicómic

 

Universitat d'Estiu

Organitzat per l'associació AEEGE d'Alacant, va comptar amb la presència de mig centenar d'estudiants Erasmus de distints països europeus, amb la finalitat de fer un intercanvi cultural, de coneixements i a l'efecte de que els estudiants estrangers conegueren la nostra Universitat i la nostra província.

Jornades Canábicas

Organitzat per l'Associació Alacannabis, en la present edició igual que en les anteriors va contar amb debats, tallers, cinema i xerrades sobre el consum i legalització de la marihuana i el cànem, va tenir una assistència entorn d'un centenar d'universitaris.

Visita dels alumnes de paleontologia i arqueologia a les Coves d'Altamira

Sent aquesta activitat una activitat complementària de Formació Integral va comptar amb el suport econòmic del Consell d'Alumnes. Va comptar amb la presència de mig centenar d'estudiants de la titulació d'Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.


VIII Jornades de Treball Social

Com ja es va fer en edicions anteriors de les Jornades de Treball Social, el Consell d'Alumnes conscient de la importància que té la sensibilització social i els assumptes socials que són d'interès general per a la societat en el seu conjunt, ha col·laborat en aquesta activitat transversal.

Així mateix hem comprovat la gran afluència de participants interessats en aquests temes i aquest és el gran èxit d'aquest tipus d'esdeveniments.

II Congrés Mundial de Bioètica

Els millors experts del món es van donar cita en l'II Congrés Mundial de Bioètica amb seu a Gijón, fins on es va desplaçar un grup d'alumnes de l'Associació d'Alumnes de Ciències i Bioètica de la Universitat d'Alacant, amb la col·laboració del Consell d'Alumnes. Allí es van signar diversos tractats mundials sobre la fam en el món, l'epidèmia de la sida, i es van oferir diferents conferències d'interès indubtable per a tots els assistents.

III Congrés de Bioètica

L'impacte social que l'III Congrés de Bioètica ha causat es pot definir des de diferents paràmetres:III Congreso Estudiantil de Bioética

A nivell internacional: Alguns dels ponents que han participat en aquest projecte tenen pes específic
a Europa doncs representen societats de gran prestigi internacional i han estat a Alacant representant aquestes.

A nivell nacional: Ha estat la continuació de l'únic Congrés organitzat per estudiants en tota Espanya que tracta sobre el tema de la Bioètica i els temes més actuals de la societat. Aquesta és una activitat pionera, i en l'anterior edició va despertar la curiositat de publicacions a París, que versaven: la Universitat d'Alacant acull el primer col·loqui sobre Bioètica organitzat per estudiants.

A nivell d'universitats i entitats preocupades per la cultura: cap altra universitat, ni facultat, ni
entitat, ha oferit en aquests moments, organitzat per alumnes un fòrum de debat de tal magnitud,
actualitat i originalitat, al servei dels seus propis alumnes, per a ser els primers a opinar, i generar
opinions, completar així la formació de joves i en aquesta manera formar a la societat del segle XXI des de l'avantguarda de l'actualitat. Generar debat i enriquir-nos tots amb el qual ha estat l'III Congrés Nacional Estudiantil de Bioètica ha estat l'objectiu des del nostre punt de vista complert amb escreix en el marc de la Universitat d'Alacant.

Repoblació de la Carrasqueta

A la tardor del 2002, en col·laboració amb l'Associació Ecos-Alacant, es va realitzar una repoblació en la Serra de la Carrasqueta, en el terme municipal de Xixona. En la mateixa, van participar universitaris de totes les carreres de la Universitat d'Alacant i els nens matriculats en els col·legis de la població de Xixona. L'activitat es basava en dos aspectes: d'una banda, la repoblació d'una zona de la muntanya i per l'altre, la més important, l'educació ambiental, tant per als majors, com per als més petits.

Així, en dues jornades seguides (dissabte i diumenge) es van succeir dinàmiques participatives en les quals primer es va formar als voluntaris universitaris, amb nocions d'animació, orientació i regeneració de vessants.

El diumenge es va realitzar l'activitat amb els nens, repoblant ells amb l'ajuda dels voluntaris una superfície de 1000 m2.


Voluntariat Tabarca

A l'estiu del 2003, es va organitzar un voluntariat ambiental en l'illa de Tabarca, consistent en laneteja de les cales de l'illa, al costat de la informació i concienciació dels visitants.

Per a això es va muntar una infraestructura per a torns de deu voluntaris, que després de la corresponent formació i provistos amb les eines necessàries, es van dedicar a les seues tasques amb gran ànim.

Després d'un mes de dur treball, es van recollir més d'una tona i mitjana d'escombraries i es va informar a més de 5.000 visitants.

L'activitat va tenir una gran repercussió entre la població universitària, van acudir a l'activitat més de 100 voluntaris, i va quedar molta gent fora de l'activitat per falta de places, pel que l'activitat es repetirà l'any que ve, amb més durada i infraestructura.

També va haver una gran repercussió mediàtica, vam sortir en diversos mitjans de comunicació.

Equipo de voluntarios trabajando
Un voluntario


Certamen de narrativa Géminis

L'Associació Estudiants Universitaris d'Asp en col·laboració amb el Consell d'Alumnes han organitzat el present curs el Certamen de Narrativa Géminis que es va fer en cursos anteriors, en aquesta ocasió s'han repartit 3 premis i ha hagut participants de tota Espanya i de la resta del món, s'han presentat participants d'Estats Units.

Revista Il·lusió Matemàtica

El PIEM amb la col·laboració del Consell d'Alumnes ha editat diverses revistes d'actualitat matemàtica d'interès per als alumnes d'aquesta titulació amb la finalitat de ser un element de comunicació actiu, realitzar propostes d'activitats etc.

Open Universitari de Mágic

L'open de Mágic va congregar en el Club Social II a prop de 200 participants al gran campionat organitzat pel consell d'Alumnes i l'Associació Tavla rasa. Es van repartir diversos premis, aquesta activitat posa de manifest una de les activitats d'oci més importants per als universitaris, com són els jocs de rol.

Grupo de participantes
Open Universitario


III Jornades d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana

Organitzat per professors de la Universitat d'Alacant, amb la col·laboració del Consell d'Alumnes, l'Oficina Verda i altres institucions s'han celebrat en la present edició en el Saló d'Actes de l'Aulari II de la nostra Universitat i han suposat una revisió important de l'Educació Ambiental i l'engegada de nous projectes en aquesta direcció.

Així mateix s'ha editat una publicació amb la memòria de les ponències allí formulades que posen de manifest la importància de l'Educació Ambiental des del punt de vista de la formació integral no només per als alumnes sinó també per al conjunt de membres de la Comunitat universitària.

 

Tornar

 

Delegacions d'alumnes de centre

Desde la Coordinadora de Centres del Consell d'Alumnes s'ha promogut la interrelació de les diferents Delegacions d'Alumnes, la coordinació i la posada en comú de propostes per a totes elles. Des del Consell d'Alumnes tanquem la present memòria amb el compromís a iniciar en el curs que obrim un nou pla de finançament de les Delegacions d'Alumnes de Centre, per al desenvolupament
de la seua autonomia com òrgans de representació estudiantil dels diferents centres i per tant a favor de la pluralitat.

· Delegació d'Alumnes de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Assemblea Estatal d'Alumnes de la Llicenciatura de Ciències Econòmiques i Empresarials:

S'han celebrat diverses Assemblees, concretament 3, a Castelló, a Badajoz i a Madrid, han assistit 2 representants de la Universitat d'Alacant i van tractar sobre el nou Espai Europeu d'Educació Superior i com aquest va afectar a la carrera citada, així mateix es van presentar diferents ponències i posicionaments des dels estudiants a negociar amb les diferents administracions.

· Delegació d'Alumnes de la Facultat de Dret

CREDE. Conferència de representants d'estudiants de dret d'Espanya:

En aquesta ocasió va tenir lloc a Sevilla i van assistir 4 representants de la Delegació d'Alumnes de Dret de la Universitat d'Alacant i va versar sobre la institucionalització del CREDE i sobre els nous plans d'estudi de la titulació de Dret en l'àmbit de tot el territori nacional.

Visita a Madrid:

Va ser una visita que es va celebrar amb motiu d'una jornada de formació integral en col·laboració amb l'àrea de Dret Constitucional. Es van realitzar diferents visites i activitats en el Congrés dels Diputats i en el Senat, així com també es va visitar el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, aquesta activitat ha suposat un acostament entre els estudiants de dret i les institucions fonamentals de l'Estat.

Delegació d'alumnes de relacions laborals:

- Sectorial Bilbao
- Sectorial Castelló

Delegació d'Alumnes de l'Escola Politècnica

8ª Exposició Internacional d'Arquitectura. Es va realitzar a Venècia i van assistir 7 alumnes de la Universitat d'Alacant de la titulació d'Arquitectura a fi de participar en la presentació dels treballs allí exposats, allí van participar arquitectes de totes les parts del món.

Taller d'Arquitectura 2003. Illa Ciutat.

Es va fer a Palma de Mallorca del 14 al 27 de juliol i van assistir 14 alumnes de la titulació d'Arquitectura de la Universitat d'Alacant. Els alumnes representants de la nostra Universitat en col·laboració amb el Consell d'Alumnes, el Departament d'Expressió Gràfica i Cartografia, en la seua àrea de projectes, els Vicerectorats d'Alumnat, Coordinació i Comunicació i uns altres van participar activament en la redacció de les ponències i en els projectes presentats.

Curs Autocad

El Consell d'Alumnes en col·laboració amb la Delegació d'Alumnes de l'Escola Universitària Politècnica van organitzar un curs autocad obert a 30 alumnes de la titulació d'Obres Públiques i 5 alumnes d'altres titulacions a fi de fomentar la formació integral dels estudiants. Dita curs consisteix en el domini de autocad 2000, va ser impartit per docents aliens a la Universitat d'Alacant i
professionals d'aquesta matèria.

 

Tornar

 

Coordinadora per a la Llengua

Xerrada sobre els papers de Salamanca

La asistència fou d'una seixante de persones. L'objetiu, creiem que es va assolir. Quan proposarem aquesta xerrada la intenció era fer veure a l'alumnat universitari que la dreta ens ha robat la història i que el nostre deure és lluitar per recuperar la nostra memòria històrica.

Manifestació Nunca Mais a Madrid

Davant la desbordant resposta de solidaritat que va despertar aquest assumpte creierem convenient posar-nos en contacte amb la secció de Nunca Mais d'Alacant per veure com podiem ajudar-los. El fet que ens impulsà a contactar amb ells, malgrat sectorials de treball diferents que desenvolupem, fou que el tema de la normalització lingüística del català el tenem molt clar. Molt més que d'altres col.lectius i associacions d'Alacant i d'aquesta Universitat. Ens demanarem de posar-los en contacte amb algú càrrec universitari. Fruit d'aquesta intervenció nostra aconseguiren la col.laboració del Consell d'Alumnes pel finançament d'un autobús per anar a la manifestació de Madrid.

Acampallengua

Aquesta activitat té ja tres anys d'antiguitat. Amb tot fou aquest any on es decidí d'obrir aquesta oferta lúdico-cultural al món universitari. Foren tres dies de xerrades, tallers, debats, concerts i...festa. l'assistència desbordà les nostres previsions; asistirme 223 persones.

Presentació del llibre de història de Catalunya escrita al revés

Aquest fet enllaça amb la primera activitat explicada però des d'un punt de vista més lúdic. Frances Ribera, el seu autor plantejà una història de Catalunya però interprent-la com si els perdedors de sempre haguerem guanyat. Hi assitirem 47 persones a la xerrada.

Tornar