Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Societat de Relacions Internacionals
Presentació
Activitat de l'Àrea de Recursos Humans
Activitat de l'Àrea Informàtica
AULAS
Àrea de Llengua i Cultura Espanyoles
Àrea de Congressos
Gestió de Programes Europeus i Internacionals
Àrea de Secretaria
Àrea d'Allotjament
Club Internacional
Taller d'Imatge
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

SOCIETAT DE RELACIONS INTERNACIONALS Accés a la seua pàgina

 

Presentació

La Societat de Relacions Internacionals de la Universitatd'Alacant es va constituir a Sant Vicent del Raspeig (Alacant) el 28 de febrer de 1995, inscrivint-se en el Registre Mercantil d'Alacant el 14 de juny del mateix any.

L'objecte social de la Societat, segons estableix l'article tercer dels seus estatuts consisteix a servir de suport instrumental a la Universitat d'Alacant per:

· Impartir cursos d'espanyol i altres idiomes oficials a estudiants estrangers al llarg de tot l'any.
· Impartir cursos d'idiomes moderns a espanyols.
· Organitzar els exàmens per a l'obtenció de Títols Oficials d'Espanyol i altres idiomes oficials.
· Organitzar l'edició de materials destinats a l'ensenyament d'espanyol i idiomes moderns.
· Organitzar cursos especialitzats i monografies relacionades amb les activitats indicades.
· L'organització de congressos, reunions docents, seminaris, etc.
· El suport i promoció dels projectes internacionals que se li encomanin en totes els vessants (investigació, extensió universitària, etc.).
· La cooperació i intercanvis universitaris en totes les vessants (investigació, extensió universitària etc )

La Societat atendrà així mateix el desenvolupament de les activitats indicades, propiciant els serveis necessaris als professors i alumnes visitants (informació, traducció, interpretació, allotjament, recepció, atencions protocol·làries, etc.) i promovent l'organització i oferta d'activitats complementàries (viatges, excursions, activitats culturals, etc.) i qualssevol altres activitats dirigides a l'atenció i formació dels visitants.

El pla de treball de la Societat ha estat emmarcat des de la fundació d'aquesta, sota els objectius de la Universitat d'Alacant i dintre del seu objecte social. Aquests objectius s'han vingut portant a terme intentant en tot moment seguir uns esquemes d'autofinançament i de suport incondicional de la política d'internacionalització de la Universitat d'Alacant.

Mitjançant la Societat de Relacions Internacionals es busca, per part de la Universitat d'Alacant, la continuïtat d'una línia consolidada després de diversos anys de treball que, per a mantenir el lideratge aconseguit, exigeix un treball i capacitat d'innovació permanent, per a aprofundir i millorar el desenvolupament dels cursos que es vénen impartint al mateix temps que seguir una política expansiva mitjançant la participació a les fires internacionals més importants i convertir l'U.A. en un referent internacional per a cursos d'espanyol en les millors universitats del món.

L'actuació de la Societat ha anat encaminada a revertir els assoliments aconseguits directament cap a la Universitat d'Alacant, cap a l'alumnat nacional i el personal propi. D'aquesta manera, s'ha pogut disminuir l'import dels treballs realitzats per a la Universitat. És el cas dels alumnes nacionals proporcionant la informació bàsica gratuïta per a la seva mobilitat internacional. AL personal propi ha correspós l'actualització progressiva del poder adquisitiu i de millores socials realitzant un acostament a les condicions del personal de la Universitat.

Àrea Internacional

Els serveis que es presten en aquest apartat als distints departaments de l'U.A.. són molt diferents entre ells però per la seva importància farem atenció dels següents:

· Suport administratiu especialitzat
· Presentació, difusió i gestió de programes
· Traducció i interpretació
· Servei d'acompanyant a personalitats estrangeres
· Suport tècnic especialitzat per al desenvolupament d'accions, contactes, negociacions i convenis
· Cursos especials de formació en idiomes
· Congressos, trobades i jornades.

Àrea d'estudiants, becaris i professors visitants: Els serveis que s'ofereixen a aquest ampli col·lectiu són:

· Cursos d'espanyol
· Allotjament
· Cursos d'idiomes estrangers
· Atenció i informació durant 12 hores ininterrompudes, on destaca:

· Informació de l'U.A
· Informació d'accés als estudis de l'U.A
· Informació d'ampliació d'estudis a l'estranger
· Beques
· Informació i gestió de permisos de residència, visats i tot allò relacionat amb l'Oficina d'Estrangers, Ministeri d'Afers exteriors, Ambaixades i consulats.
· Immersió en l'U.A. i l'entorn
· Viatges i excursions culturals per tot el país
· Intercanvi lingüístic
· Activitats d'oci i esportives
· Activitats culturals
· Pràctiques en empreses
· Agència de viatges

Organització:

L'organització en l'empresa es va establir segons un organigrama funcional dividit per coordinacions i per àrees segons l'envergadura de les mateixes i el personal assignat a elles.

La qualificació del personal correspon majoritàriament a titulats universitaris i en una petita proporció a personal amb alta preparació i experiència professional que permet ocupar òptimament els seus treballs.

Una mostra del bon fer de la Societat i dels seus empleats és el creixement en serveis i activitats prestats. Prova d'això és l'increment en el nombre d'alumnes, tant a AULAS, com en als Cursos d'Espanyol.

 
2001
2002
Alumnes AULAS
1.171
1.471
Alumnes Cursos de Espanyol
1.723
2.124
Total alumnes
2.894
3.595

Activitat de l'Àrea Econòmic-Financera

Durant l'exercici 2002, en l'Àrea econòmic-financera s'han realitzat, entre unes altres, les següents funcions: Cursos d'Espanyol: es va establir un nou procediment de control d'agències, de forma que se'ls facturi a aquestes directament, en lloc de facturar als estudiants que elles envien

 

Tornar

 

Activitat de l'Àrea de Recursos Humans

Intranet

En el marc de la modernització dels processos de gestió, es posa en funcionament la intranet de la Societat de Relacions Internacionals al setembre de 2002; sistema que permet millorar la coordinació interna i amb el client, consta actualment dels quatre mòduls següents: Informàtica, Administració, Recursos Humans i Aplicacions Usuari.


Selecció

L'any 2002 s'han publicat 18 convocatòries (6 convocatòries per a borses de treball de professors i 11 convocatòries per a contractació de personal d'administració i gestió) a les quals s'han presentat un total de 286 candidats, el que suposa un increment important respecte a l'any passat.


· CONVOCATÒRIES PER A BORSES DE TREBALL DE PROFESSORS
Per a plantar cara a les necessitats variables de contractació de l'Àrea de Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles així com de l'Àrea d'AULES s'han convocats 6 borses de professors amb els resultats següents:
· ÀREA DE CURSOS DE LLENGUA I CULTURA ESPANYOLES
· 20/12/02: Convocatòria de borsa de treball de professors de llengua i cultura espanyoles per a estrangers.
· ÀREA D'AULES
· 20/12/02: Convocatòria de borsa de treball per a professors d'alemany.
· 12/06/02: Convocatòria de borsa de treball per a professors d'alemany.
· 23/04/02: Convocatòries de borses de treball per a professors d'idiomes.
· Convocatòria de borsa de treball per a professors d'alemany.
· Convocatòria de borsa de treball de professors d'anglès.
· Convocatòria de borsa de treball de professors de francès.
· Convocatòria de borsa de treball de professors d'italià.

· CONVOCATÒRIES PER A PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
· 28/11/02: Convocatòria per a cobrir una plaça de Tècnic de l'Àrea de Secretaria.
· 24/09/02: Convocatòria per a cobrir una plaça de Professor-Gestor Cursos de Llengua i Cultura Japoneses.
· 18/09/02: Convocatòria per a cobrir una plaça de Tècnic de l'Àrea d'Informació i Atenció al Públic.
· 25/07/02: Convocatòria per a cobrir una plaça de Programador per a l'Àrea d'Informàtica.
· 25/07/02: Convocatòria per a cobrir una plaça d'Auxiliar per a l'Atenció al Públic de l'Àrea de Secretaria.
· 30/06/02: Convocatòria per a cobrir una plaça de Cap de l'Àrea de Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles.
· 10/07/02: Convocatòria per a cobrir una plaça de Tècnic per a l'Àrea d'Allotjament.
· 21/06/02: Convocatòria per a cobrir una plaça de Tècnic per a l'Àrea de Recursos Humans.
· 03/05/02: Convocatòria per a cobrir una plaça de Tècnic per a l'Àrea Econòmica-Financera.
· 14/03/02: Convocatòria per a cobrir una plaça de Responsable per a l'Àrea d'Informàtica.
· 23/01/02: Convocatòria per a cobrir una plaça de Tècnic per a l'Àrea de Cursos de Llengua i Cultura Espanyola.


Evolució de la plantilla

Any 2000:
-
Promedi anual de treballadors en Societat de Relacions Internacionals: 86,37 empleats (suposa un increment del 32.88% en comparació de l'any anterior).
- Promedi anual de treballadors de la Biblioteca Virtual: 80,63 empleats (suposa un descens del 23.37%).

Evolució de la Plantilla total (incloent treballadors del Projecte Biblioteca Virtual):

 
GEN
FEB
MAR
AB
MAIG
JUN
JUL
AG
SET
OCT
NOV
DES
TT'99
51
55
122
121
143
143
154
156
156
167
170
173
TT'00
177
185
185
181
184
201
189
197
191
197
193
195
TT'01
194
194
193
190
185
182
185
177
187
177
178
179
TT'02
174
173
177
166
165
163
162
156
163
170
174
166

Evolución plantilla total

Evolució de la plantilla de la Societat de Relacions Internacionals (excepte els tabajadors del Projecte Bibliteca Virtual):

 
GEN
FEB
MAR
AB
MAIG
JUN
JUL
AG
SET
OCT
NOV
DES
TT'99
54
58
55
54
54
50
47
42
55
59
59
57
TT'00
63
75
69
71
68
74
66
59
71
76
74
76
TT'01
71
72
74
76
67
69
72
65
75
73
77
77
TT'02
68
73
74
67
67
70
76
65
68
77
80
81

Evolución plantilla SRI

Evolució de la plantilla de Projecte de Biblioteca Virtual (excepte treballadors de Societat de Relacions Internacionals):

 
GEN
FEB
MAR
AB
MAIG
JUN
JUL
AG
SET
OCT
NOV
DES
TT'99
0
0
69
72
99
99
112
115
108
117
111
114
TT'00
114
110
116
110
116
127
123
128
120
121
119
119
TT'01
123
122
119
114
118
113
113
112
112
104
101
102
TT'02
105
99
103
99
86
96
93
94
92
93
83
84

Evolución plantilla Biblioteca Virtual


Gestió de nòmines i contractes. Nòmines

Nòmines
Des de l'u de gener de 2002 es confeccionen les nòmines des de l'àrea de Recursos Humans
.
Repartiment de treballadors fixos / treballadors eventuals per àrea de la Societat de Relacions Internacionals a 31 de desembre de 2002:

 
FIXOS
EVENTUALS
TOTAL
RRHH
2
1
3
AULAS
7
9
16
PROG. INTERNACIONALES
1
0
1
INFORMÁTICA
0
5
5
CURSOS ESPAÑOL
12
11
23
GIPE
1
0
1
SECRETARIA
4
2
6
ALOJAMIENTO
1
1
2
ECON-FINANCIERA
1
1
2
CONGRESOS
1
0
1
CLUB INTER.
1
0
1
C. DE EST. ORIENTALES
1
2
3
SECRET. MOV. Y PRACT.
1
1
2
TOTAL
33
33
66
Porcentaje
50%
50%
100%

Comparativa de fijos i eventuales

Evolució salarial. Nombre de treballadors per nivells i categories

El quadre següent, que no inclou als empleats pertanyents al Projecte de Biblioteca Virtual, recull el detall de nombre d'empleats per nivell i de les àrees que desenvolupen el seu treball.

GRUPS PROFESSIONALS
CATEGORIES
NUM. TREBALLADORS
NIVELL
RETRIBUTIU
COORDINACIÓ
Coordinador Recursos Humans
1
9A
Coordinador Cursos de Llengua i Cultura Esp.
1
 
TOTAL
2
 
ADMINISTRACIÓ
Cap Àrea Econòmic-Financera
1
8B
Tècnic Àrea Econòmic-Financera
1
5B
Tècnics Àrea Recursos Humans
1
7B
TOTAL
4
 
Cap Àrea Secretaria
1
9B
Cap Àrea Secretaria Movilitat i Coordinació Pràc.
1
8A
Cap Àrea Programes Internacionals
1
8B
Cap Àrea Club Internacional
1
7B
Tècnics Àrea Allotjament
1
7B
1
7B
Tècnics Àrea Secretaria
4
7B
1
7A
Auxiliar Serveis Àrea Secretaria
1
4A
Tècnic Àrea Congresos
1
7B
Tècnics Àrea Aulas 
1
7B
1
8B
Tècnics Centre d'Estudis Orientals
1
8B
1
7A
Tècnic Àrea Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles
1
5B
Tècnic Secretariat Mobilitat i Coord. Pràctiques
1
6A
Tècnic Gipe
1
6B
TOTAL
21
 
DOCÈNCIA
Cap Àrea Cursos de AULAS
1
9B
Cap Àrea Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles
1
9B
Cap Estudis AULAS
1
8A
Professors
32
8B
TOTAL
35
 
INFORMÀTICA
Cap Àrea Informàtica
1
9B
Programadors
2
7B
Tècnics Manteniment Sistemes Informàtics
2
5A
TOTAL
5
 

Persones en pràctiques en la SRI en l'any 2002

Programa:
PRÀCTIQUES
GIPE **
LEONARDO
INSTITUTO SECRET. TRILINGUE *
UNIVERSIDAD (FACULTADES)
INTERCAMPUS
SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY
UNIVERSIDAD DÜSSELDORF
PRÁCTICAS FCT

7
1
6
3
1
1
2
1

Total
22
* Procedentes de B.T.S. Francia
** Procedentes de la UA

Nombre de pràctiques per mes:

Ge.
Feb.
Març
Abril
Maig
Jun.
Jul.
Ag.
Set.
Oct.
Nov.
Des.
6
6
7
12
14
9
6
5
5
3
3
3
Promedio anual: 6,58

Prácticas por mes

Nombre de persones en pràctiques en Biblioteca Virtual (pràctiques GIPE)

Ge.
Feb.
Març
Abril
Maig
Jun.
Jul.
Ag.
Set.
Oct.
Nov.
Des.
0
0
0
0
0
2
3
3
3
3
3
3
Promedi anual: 1,67

 

Tornar

 

Activitat de l'Àrea de Informàtica

· Projectes programari realitzats
· Projectes maquinari realitzats

 

Projectes programari realitzats

Sistema de gestió de viatges:

A causa de la gran dificultat de gestió dels viatges s'ha creat una nova aplicació per a la gestió de les distintes sol·licituds de viatges i allotjaments que realitza la Universitat a l'agència de viatges, recollint els suggeriments dels usuaris.
La millora aportada a l'empresa és un major control de l'estat de les factures de cadascuna de les peticions de viatge, recerques de les sol·licituds per diversos camps diferents i estat en el qual es troba cadascuna de les sol·licituds.

Intranet

Aquesta aplicació permet a qualsevol usuari de l'empresa accedir a la informació a la qual té permís, mostrant-se-li a l'usuari el seu perfil de treball d'acord amb les tasques que deu desenvolupar.
Aquesta característica redueix el període d'adaptació d'un treballador a l'empresa degut al fet que el funcionament de les eines a utilitzar dintre de la Intranet és igual per a totes.
Recursos Humans: s'ha posat a la disposició de tots els treballadors de l'empresa els seus moviments, les seves absències, els bons de menjar i la informació dels contractes que duu en l'empresa.
Espanyol: s'ha integrat el sistema de gestió de viatges per a permetre l'accés a la informació a les persones que ho precisin.
Traducció: s'ha inclòs una aplicació per a la gestió de diccionaris de traduccions.

microC@MPUS

Durant l'any 2002 es va actualitzar el microc@mpus que s'utilitzava com suport a les classes presencials d'AULES en els cursos multimèdia:

· Actualització de la versió que funcionava de microc@mpus prenent del Laboratori Multimèdia la versió més actual que existia en aquests moments.
· Desenvolupament d'un nou mòdul que permet realitzar exercicis a l'alumne i crear avaluacions al professor, gestionant totes les qualificacions que obtenen els alumnes.

Amb la nova versió de microc@mpus, s'ha dotat als professors d'AULES amb més mòduls (missatges interns, sessions, nou mòdul d'exercicis …) a més d'haver-se corregit certs errors que impedien el correcte funcionament d'alguns mòduls (materials). Amb aquests mòduls el docent pot planificar tot el curs i anar deixant a l'alumne el material que necessita en el moment que ho precisi així com la planificació de realitzar controls de progrés a l'alumne a través de l'eina.

L'alumne, amb aquesta nova versió, disposa de la possibilitat de realitzar tots els exercicis d'autoavaluació que necessiti les vegades que vulgui i se li realitzen controls de progrés per a conèixer com avança en el seu aprenentatge.

Desenvolupament de webs per als congressos

S'han realitzat les pàgines Web dels congressos celebrats durant l'any per part de la Societat de Relacions Internacionals:

· 1st Spring meeting of the international society of electrochemistry.
· III Jornades d'educació ambiental de la comunitatdad valenciana.
· · Congrés internacional d'estudis francesos "Espace et texte". XII Congrés de la APFUE.

Borsa de treball

L'àrea va desenvolupar una aplicació integrada en la Intranet per la qual els aspirants a formar part de la borsa de treball introdueixen per si sols les seves dades en els formularis que se'ls presenten. L'aplicació guarda la informació perquè la pròxima vegada que s'obri la borsa tan sol deguin afegir els nous mèrits que han aconseguit des de l'anterior convocatòria.

Enquestes del professorat

S'ha desenvolupat una aplicació per a la Intranet que permet conèixer a cada professor els resultats de les enquestes dels seus cursos, als caps d'àrea li permet conèixer les enquestes dels professors de la seva àrea i al gerent i a la responsable de qualitat li proporciona accés a totes les enquestes i les observacions.

Web SRI en japonés

S'ha confeccionat una versió de la pàgina web de la Societat en idioma japonès, totalment dirigida a mostrar la informació que més li interessa al públic oriental.

Sistema de gestió dels tests de nivell

Realitzada una aplicació que permet introduir les preguntes i avaluar el nivell de l'alumne de cara a la matriculació del mateix.

Inscripció per a cursos per internet

Aplicació per a presentar a l'alumne els cursos als quals es pot matricular i permet que l'alumne s'inscrigui des d'internet, arribant A Secretaria la sol·licitud cursada per l'alumne i la puntuació obtinguda en el test de nivell.

 

Tornar

 

Projectes maquinari realitzats

Canvi a la nova xarxa de la universitat

Durant l'any 2002 l'empresa va realitzar el traspàs de la seva xarxa interna per a integrar-se plenament amb la xarxa de la Universitat.

Canvi de la configuració dels servidors

S'ha realitzat un canvi en la *topología dels servidors de l'empresa perquè tots els materials digitalitzats es mantinguin en un servidor solament accessible des del Centre de Lliure Accés (CLA), evitant possibles problemes de drets d'autor.
La tipologia actual es basa a mantenir el servidor amb la Web de l'empresa, la Intranet de l'empresa, l'aplicació de reserves del CLA i microc@mpus en la torre de control, amb accés a Internet constant. Mentre que el servidor multimèdia d'àudios i pel·lícules es manté en el Centre de Lliure Accés.
Aquesta tipologia ha permès el qual els alumnes disposin d'accés a l'aplicació de reserves del CLA i a microc@mpus des de qualsevol ordinador connectat a Internet, i que puguin treballar o realitzar reserves a qualsevol hora, deixant els ordinadors del CLA per a escoltar els àudios o per a veure pel·lícules.

 

Tornar

 

AULAS

· Cursos d'Idiomes
· Servei
de Traducció i Interpretació

Cursos d'Idiomes

1. Cursos Modulars

En 2002 es van oferir cursos amb una durada de 50 i 60 hores lectives d'anglès, francès, alemany i italià en els nivells i dates indicats a continuació. Tots ells són convalidables per Crèdits de Lliure Elecció Curricular excepte el curs de preparació per al TOEFL.

Segundo Quadrimestre 2001-2002: Febrer-Maig 2002.

Idioma/Nivell
Núm. de grups
Núm. de alumnes
ANGLÉS      Elemental
1
14
Pre-Intermedi
2
26
Intermedi (Multimedia)
5
44
Intermedi-Alt (Multimedia)
5
58
First Certificate (Multimedia)
3
30
TOEFL
1
8
FRANCÉS    Inicial
2
17
Elemental
1
7
Pre-Intermedi
1
9
Intermedi
1
15
ALEMANY     Inicial
4
55
Elemental
2
17
Pre-Intermedi
1
14
Intermedi
1
13
Intermedi-Alt
1
7
Total  
31
334

Cursos d'Estiu: Julio 2002.
En el curs d'Estiu de juliol 2002 s'ofereixen per primera vegada cursos Modulars Intensius d'Italià

Idioma/Nivell
Núm. de grups
Núm. de alumnes
ANGLÉS      Elemental
1
11
Pre-Intermedi
2
24
Intermedi (Multimedia)
4
49
Intermedi-Alt (Multimedia)
2
25
Preparació al FCE (Multimedia)
1
12
TOEFL
1
3
ALEMANY   Inicial
2
31
Elemental
1
11
Pre-Intermedi
1
10
FRANCÉS Inicial
1
12
Elemental
1
7
Intermedi
1
15
ITALIÀ Inicial
1
16
Total
19
226

Primer Quadrimestre: Octubre 2002- Gener 2003
En aquest quadrimestre es comença a utilitzar per als cursos Multimèdia d'Anglès la nova aplicació d'exercicis de Microc@mpus, integrant-se així en una eina la gestió del curs i la pràctica de l'idioma amb els exercicis i controls Multimèdia, el que suposa un estalvi de temps per a l'alumne.

Aquesta eina millora a l'anterior en qualitat tècnica i acadèmica. L'alumne disposa d'una àmplia bateria d'exercicis que pot fer tantes vegades com vulgui i veure les respostes per a poder practicar. A més incorpora els Controls de Progressos que són exercicis obligatoris que l'alumnes realitza a través de Microc@mpus i el professor rep, per a així fer un millor seguiment dels seus progressos, en relació a quantitat d'exercicis realitzats i nivell de competència adquirit. L'alumne pot accedir a Microc@mpus des de qualsevol ordinador connectat a Internet. Així mateix ofereix una àmplia informació a l'alumne sobre els temes relacionats amb el curs: notícies, programa calendari, hotlist i tutories on-line.

Idioma/Nivell
Núm. de grups
Núm. de alumnes
ANGLÉS        Elemental
1
10
Pre-Intermedi
2
28
Intermedi (Multimedia)
7
77
Intermedi-Alt (Multimedia)
4
47
Preparación al FCE (Multimedia)
2
24
Cambridge Advanced
1
5
Avanzado
1
8
TOEFL
1
4
FRANCÉS    Inicial
2
22
Elemental
2
20
Pre-Intermedi
1
7
Intermedi
1
10
ALEMANY    Inicial
3
45
Elemental
2
29
Pre-Intermedi
1
9
Intermedi
1
14
ITALIÀ Inicial
1
14
Total  
33
373

Número de alumnos modulares

2. Cursos Especials: Sócrates-Erasmus

Juliol 2002

Curs
Núm. de grups
Núm. de'lumnes
ANGLÉS
4
61
ALEMANY
3
43
FRANCÉS
2
17
ITALIÀ
1
21
Total
10
142

Octubre-Desembre 2002

Curs
Núm. de grups
Núm. d'alumnes
ANGLÉS
5
80
FRANCÉS
2
14
ALEMANY
2
12
ITALIÀ
3
65
Total
12
171

Número de alumnos Sócrates-Erasmus

3. Cursos Especials per al PAS

Segona Edició: 2001-2002: 4 febrer-7 juny, 2002.

En aquesta edició dels cursos, igual que en la primera, s'ofereixen tots els nivells en tots els idiomes, encara que en alguns casos no va haver alumnes suficients per a començar el curs.

Idioma/Nivel
Núm. de grups
Núm. d'alumnes
ANGLÉS   Intermedi
1
4
First Certificate
1
17
Conversación
1
2
FRANCÉS  Elemental
1
7
Intermedi-Alt
1
10
ALEMANY  Básico
1
5
Elemental
1
5
Total  
7
50

Seminari Internacionalització del PAS: Juny 2002

Amb motiu de les beques i ajudes concedides dintre del programa de mobilitat del PAS del Servei de Selecció i Formació de la UA, A.U.L.A.S. organitza una sèrie de seminaris informatius en anglès sobre qüestions culturals i acadèmiques relacionades amb el Regne Unit.

Nivel/Destino
Núm. de grups
Núm. de alumnes
Intermedi (UK)
1
12
Intermedi-Alt (Bath)
1
12
Total
2
24

Primera Edició: 2002-2003: 4 novembre, 2002-7 març, 2003

En aquesta ocasió, i a causa de els resultats de la 2ª edició del curs anterior, part dels nivells s'ofereixen en aquesta 1ª edició del curs 2002-2003 i la resta en la segona.

Idioma/Nivell
Núm. de grups
Núm. d'alumnes
ANGLÉS
Básico
1
16
Elemental
2
19
Intermedi
1
13
Prep. al FCE
1
8
FRANCÉS  Básico
2
24
Intermedi-Alt
1
13
ALEMANY Básico
1
14
Total  
9
107

4. Cursos Especials per al personal docent investigador de la Universitat d'Alacant.

Cursos dirigits al personal docent i investigador i enfocats cap a la presentació de ponències i docència en Anglès. Es tracta de cursos a mesura que es realitza una anàlisi de necesitats detallades i s'estableixen a partir d'allí els objectius i continguts del curs. Aquest tipus de cursos permet al professorat assistent una gran flexibilitat ja que la freqüència i l'horari s'estableixen segons la seua disponibilitat.

Departament de Tecnologia Informàtica i Computació (*DTIC): 22 abril-29 Juny, 2002: 40 hores, 8 alumnes

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (DLSI): 13 Novembre, 2001-6 Juny, 2002: 50 hores, 6 alumnes

Curs General Personal Docent Investigador (PDI): 8-17 Julio, 2002: 40 hores, 5 alumnes


5. Cursos Especials per al personal de la Diputació d'Alacant: Octubre, 2002-Gener, 2003.

A l'octubre de 2002 comencen els cursos d'Anglès per al personal de la Diputació d'Alacant. organitzats per A.O.L.A.S. dintre del pla de Formació de la Diputació. En principi s'ofereixen dos cursos, un grup de nivell Elemental i un altre de Nivell Intermedi però donada la gran afluència de sol·licituds s'amplia l'oferta a un grup de nivell Bàsic. Davant la resposta tan positiva per part de l'alumnat es planifica un curs d'Anglès per a Informàtics a impartir en el mes d'abril 2003. Tots aquests grups van utilitzar Microc@mpus com gestor del curs així com l'aplicació de exercicis Multimèdia dissenyats per als seus cursos.
.

Curs
Núm. de grups
Núm. d'alumnes

Bàsic

 

1
15
Elemental
1
18
Intermedi
1
11


6. Relació d'alumnes matriculats en cursos modulars segons procedència i idioma:

Prop d'un 82% dels alumnes de AULAS provenen de la comunitat Universitària, sent les facultats de Filosofia i Lletres, Ciències Econòmiques i Empresarials, Dret, i Ciències on es troba la major demanda. El 18% dels alumnes de.O.L.A.S. vénen d'altres sectors distints a la Universitat d'Alacant. L'idioma de major demanda és Anglès, seguit d'Alemany i Francès

 
ANGLÉS
FRANCÉS
ALEMANY
ITALIÀ
TOTAL
%
Diplomat en Turisme
8
11
23
 
42
11
Llicenciat en Filologoa Àrab
 
1
 
 
1
0,3
Llicenciat en Filologia Catalana
1
 
 
 
1
0,3
Llicenciat en Filologia Francesa
 
 
1
 
1
0,3
Llicenciat en Filolofia Hispànica
3
 
2
 
5
1,3
Llicenciat en Filologia Anglesa
2
2
5
2
11
2,9
Llicenciat en Geografia
3
 
1
 
4
1,0
Llicenciat en Història
3
3
2
1
9
2,3
Llicenciat en Humanitats
1
1
 
 
2
0,5
Llicenciat en Traducció i Interpretació
5
7
16
1
29
7,6
Títol Propi Superior de Turisme
2
  
  
 
2
0,5
Arquitecte
2
 
1
 
3
0,8
Arquitecte Tècnic
2
1
1
 
4
1,0
Enginyer Geòleg
1
 
 
 
1
0,3
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió
1
 
1
 
2
0,5
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
1
 
 
 
1
0,3
Enginyer en Informàtica
4
3
 
 
7
1,8
Enginyer Tècnic en Obres Públiques
4
 
 
 
4
1,0

Enginyer Tècnic de Telecomunicació

2
1
 
 
3
0,8
Enginyer Químic
14
 
3
 
17
4,4
Llicenciat en Biologia
6
3
5
2
16
4,2
Llicenciat en Ciències del Mar
1
 
 
 
1
0,3
Llicenciat en Matemàtiques
1
 
 
 
1
0,3
Llicenciat en Química
7
 
2
 
9
2,3
Diplomat en Ciències Empresarials
18
1
5
 
24
6,3
Diplomat en Gestió i Administració Pública
 
1
 
 
1
0,3
Diplomat en Treball Social
6
 
 
 
6
1,6
Diplomat en Relacions Laborals
2
1
1
 
4
1,0
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses
8
4
3
  
15
3,9
Llicenciat en Economia
11
7
5
2
25
6,5
Llicenciat en Dret
23
2
6
2
33
8,6
Llicenciat en Dret + Llicenciat en ADE
1
 
 
 
1
0,3
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques
13
1
2
1
17
4,4
Llicenciat en Sociologia
9
1
 
1
11
2,9
Títol Propi de Primer Cicle en Criminologia
1
 
 
 
1
0,3
Diplomat en Infermeria
 
1
1
 
2
0,5
Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica
1
 
1
 
2
0,5
Diplomat en Òptica iy Optometria
2
 
 
 
2
0,5

Títol Propi Superior en Infermeria

1
2
 
 
3
0,8
Mestre: Especialitat de Llengua Estrangera
2
1
 
 
3
0,8
Llicenciat en Psicopedagogia
2
2
 
 
4
1,0
Tercer Cicle (Doctorat)
3
2
1
 
6
1,6
Estudis propis de Postgrat i especialització
4
6
3
 
13
3,4
Professors i PAS
10
3
4
 
17
4,4
Antics alumnes
3
1
2
 
6
1,6
CAP
5
3
2
 
10
2,6
Universitat Permanent
1
 
 
 
1
0,3
TOTAL UA
200
72
99
12
383
81,8

 

  ANGLÉS FRANCÉS ALEMANY ITALIÀ TOTAL %
Sócrates         13  
Externs         72   
TOTAL ALTRES         85 18,1
TOTAL AULAS         468  

 

Tornar

 

Servei de Traducció i Interpretació

Volum de treball i evolució.
Durant l'any 2002, s'ha vist un considerable augment de comandes sol·licitades al nostre servei en general, comparat amb l'any 2001. L'any 2001, vam registrar un total de 387 sol·licituds al nostre servei, mentre que l'el 2002 han estat 524, la qual cosa suposa un increment del 35%.
El tipus de textos per als quals clients interns (Universitat d'Alacant) sol·liciten els nostres serveis tant de traducció com de revisió són, en la seva majoria, abstracts pendents de publicació, redactats per professors o col·laboradors de Departaments, i procedents de diversos organismes de l'U.A.

Clients Interns:

· Associació d'Alumnes de Ciències i Biotecnologia
· Biblioteca Miguel Cervantes Saavedra (BIMICESA)
· Centre d'Estudis de la Dona (*CEM)
· Cursos d'Espanyol
· Dpto. Anàlisi Econòmica Aplicat
· Dpto. Anàlisi Geogràfica Regional
· Dpto. Anàlisi Matemàtica
· Dpto. Biotecnologia
· Dpto. CIBIO
· Dpto. Ciències de la Computació i Intel·ligència
· Dpto. Ciències Terra i del Medi ambient
· Dpto. Construccions Arquitectòniques
· Dpto. Dret Constitucional
· Dpto. Dret Mercantil i Processal
· Dpto. Didàctica General i Didàctiques Específiques
· Dpto. Ecologia
· Dpto. Economia Aplicada i Política Econòmica
· Dpto. Estudis Jurídics de l'Estat
· Dpto. Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat
· Dpto. Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
· Dpto. Geografia Humana
· Dpto. Humanitats Contemporànies
· Dpto. Matemàtica Aplicada
· Dpto. Salut Pública

· Dpto. Sociologia I
· Dpto. Sociologia II
· Escola Universitària d'Infermeria
· Escola Politècnica
· Escola Politècnica Superior
· Servei de Gestió Econòmica
· Institut de Ciències de l'Educació
· Institut Universitari Economia Internacional
· Institut Universitari Geografia
· Laboratori Multimèdia
· Museu Universitat d'Alacant
· Oficina Cooperació Internacional
· Oficina de Comunicació
· Protocol i Relacions Públiques
· Projecte AQUADAPT
· Rectorat
· Secretariat de Promoció del Valencià
· Secretariat de Relacions Institucionals
· Servei de Selecció i Formació
· Seus Universitaries
· Secretariat de Mobilitat i Coordinació de Pràctiques
· Vicerectorat d'Alumnat
· Vicerectorat de Coordinació i Comunicació
· Vicerectorat d'Extensió Universitària

Per la seva banda, quant als textos de procedència externa, vam contar amb una àmplia llista de clients, les traduccions dels quals són rebudes via telefònica, correu electrònic, fax, o a través del formulari que s'ha posat a la disposició dels clients en la web. Aquestes empreses o institucions són:

Clients Externs:

CLIENTS PARTICULARS: 143
GRUPS O EMPRESES: 35 (són els següents:)
· ADDIS
· ARCOS Comunicación
· Ayuntamiento de Alicante
· Ayuntamiento de Campello
· BLACK MARIA Studios
· Carpetas Abadias
· CELME
· COINJU
· Concejalía de Fiestas - Ayuntamiento de Alicante
· Diana Marroquineria, S.L.
· Dpto. Ext. Traducción & Interpretación CFECI
· Federación Sociedades Musicales de la C.V.
· FRAMES
· FUNDACIÓN BANCAJA
· G Y G Villas Mediterráneas, S.L.

· Gabinete de Convenios
· Gráficas OROCAJA, S.L.
· HISPANITAS
· HOMEWORK COMPUTER
· INESCOP
· Iniciativas de la Publicidad General, S.L.
· Institut Cultura JUAN GIL ALBERT
· Institut Superior Medicina Complementaria
· LUXBER
· NAVICULARIA
· PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA - Ajuntament d'Alacant
· PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME - Ajuntament d'Alacant
· PATRONAT TURISME EL CAMPELLO - Ajuntament del Campello
· SUMA - Gestió Tributària

El nombre de sol·licituds d'aquest servei s'ha triplicat quant a traduccions, revisions, interpretacions, lloguer d'equips d'interpretació simultània, locucions, transcripcions...... S'ha passat de 31 clients interns en 2001 a 53 clients interns en 2002. Així mateix, també segueix pujant la demanda quant a clients extern.

Idiomes més sol·licitats.

Predomina la demanda de traduccions a l'idioma anglès i castellà, seguit per traduccions al francès i a l'alemany, i un destacat augment de les traduccions al portuguès i a l'italià. Cal destacar el clar augment de les traduccions sol·licitades al castellà que ha passat de 80 l'any 2001 a 157 l'any 2002.

Taula estadística de l'any 2002:

Any 2002
Número Total de Traduccions
410
Número Total de Revisions
23
Número Total de Interpretacions
14
Altres serveis del departament (auxiliars de congressos, equips de traducció, etc.)
11
TOTAL SERVEIS
458

Serveis a clients interns
Número Total de Traduccions
167
Número Total de Revisions
19
Número Total de Interpretacions
9
Altres serveis del departament (auxiliars de congressos, equips de traducció, etc.)
3
TOTAL
198

Servicios a clientes externos
Número Total de Traduccions
243
Número Total de Revisions
4
Número Total de Interpretacions
5
Altres serveis del departament (auxiliars de congressos, equips de traducció, etc.)
8
TOTAL
260

Serveis prestats per l'àrea (inclós cancelats)
A clients interns
208
A clients externs
304

Serveis de traducció per idioma

Idiomes sol·licitats
Núm. Traduccions
Anglés
130
Castellà
157
Francés
48
Alemany
38
Italià
15
Eslovac
3
Finés
3
Holandés
3
Valencià
1
Portugés
9
Rus
3
Xinés
3

Tipus de traducció
Jurades
87
No jurades
307

Traduccions jurades segons Idioma
Castellà
78
Inglés
5
Francés
1
Alemán
3

Tipus de traductor que ha realitzat cada servei
Traductors externs
87
Traductors interns (SRI)
26
Traductors col·laboradors U.A.
11
TOTAL TRADUCTORS
124

 

Tornar

 

Àrea de Llengua i Cultura Espanyoles

El creixement experimentat curs després de curs en el nombre d'alumnes dels Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles es va consolidar durant l'any 2002, on es van arribar 2.231 matrícules al final del curs acadèmic 2001-2002, el major valor dels registrats fins el moment. Del total d'alumnes, el major creixement (un 30%) es va experimentar en els cursos d'estiu.

L'increment en el nombre d'alumnes confirmava l'èxit de la nova oferta de cursos, implantada en 2000-2001, amb una estructura modular flexible que va permetre a l'alumne dissenyar el seu propi curs. L'alumne podia combinar els cursos modulars de 1 mes o 3 mesos de durada creant un curs a la seva mesura. en els quatre nivells estàndard de coneixement de l'idioma: inicial, intermedi, avançat, superior i perfeccionament, aquest últim incorporat durant aquest any acadèmic. L'evolució en el nombre de matrícules és apreciable en el següent gràfic en el qual s'han inclòs únicament els anys acadèmics en els quals està vigent l'estructura de cursos modulars.

Els alumnes poden, d'acord a aquest nou disseny, matricular-se per un període mensual o trimestral, o bé combinant ambdós. El nombre d'hores quieta així mateix a la seva elecció, podent cursar 3 o 4 hores diàries a més de la possibilitat d'inscriure's en qualsevol dels Cursos Complementaris que s'inclouen dintre de la nova oferta: Espanyol dels Negocis i Cultura i Civilització Espanyoles.

Les dades avalen l'èxit d'aquest nou projecte, ja que el nombre d'alumnes matriculats en cadascun dels períodes, o el que és el mateix, el nombre total de mesos d'estada ha experimentat un augment. Això és degut fonamentalment a la flexibilitat abans esmentada: els alumnes poden incorporar-se en qualsevol moment de l'any (ja que cada mes dóna començament un nou curs) en qualsevol dels 11 nivells en total (dintre dels cinc grans nivells) que es desenvolupen simultàniament.

No obstant, es fa precís esmentar el fort impacte que van tenir els esdeveniments del 11 de Setembre sobre l'alumnat procedent d'Estats Units (u dels principals comprats als quals ens vam dirigir), que amb tota probabilitat van frenar la forta expansió que venien experimentant els Cursos en els últims anys.

Evolución total matrículas por curso

Evolución matrículas por año

Proporción matrículas en verano 2001
Proporción matrículas en verano 2002
Proporción matrículas por período - 2001
Proporción matrículas por período  - 2002
Proporción matrículas (2000-2001)
Proporción matrículas (2001-2002)


Desenvolupament intern de l'Àrea

Durant l'any 2002 es va materialitzar finalment la primera de les reformes plantejades en l'organigrama de l'àrea, amb la convocatòria pública del lloc de "Cap d'Àrea". La incorporació d'aquest nou membre a l'àrea va permetre els següents assoliments:
· Revisió de programes acadèmics i ampliació dels mateixos.
· Homogeneïtzació dels continguts dels nous nivells.
· Engegada d'un nou test de classificació de nivell "on line"
· Revisió dels procediments acadèmics tant per a alumnes com per a professors.
· Disseny de programa per a curs inicial de formació de professors ELA.
· Reorganització cursos per a alumnes Socrates.

Promoció exterior

Durant l'any 2002 els mercats objectiu van ser novament Estats Units i Japó, desenvolupant-se polítiques de difusió centrades en contactes directes amb universitats en el cas d'Estats Units i amb agents en el cas de Japó.

Amb això es pretenia donar a conèixer a la Universitat d'Alacant amb l'objectiu de concretar acords de mobilitat i col·laboració que alhora permetessin un fluix continu d'estudiants estrangers que donessin encara més heterogeneïtat als nostres cursos internacionals.

- Accions en Estats Units.

A més dels contactes directes amb universitats americanes amb la finalitat d'aconseguir la signatura de convenis per a l'enviament d'estudiants als cursos d'espanyol (ben sigui en la seva modalitat de cursos "modulars" o en "cursos a mesura"), les accions de promoció en aquest país es basen en l'assistència a Fires d'Educació, en concret a NAFSA i ACTFL. D'aquesta forma es poden aprofitar la sinergia derivades d'aquests contactes per a fomentar la signatura de convenis més amplis de col·laboració entre la Universitat d'Alacant i aquestes institucions.

A) A més dels contactes directes amb universitats americanes amb la finalitat d'aconseguir la signatura de convenis per a l'enviament d'estudiants als cursos d'espanyol (ben sigui en la seva modalitat de cursos "modulars" o en "cursos a mesura"), les accions de promoció en aquest país es basen en l'assistència a Fires d'Educació, en concret a *NAFSA i *ACTFL. D'aquesta forma es poden aprofitar la sinergia derivades d'aquests contactes per a fomentar la signatura de convenis més amplis de col·laboració entre la Universitat d'Alacant i aquestes institucions:

· Boston College (EEUU)
· University of California Los Angeles, (EEUU)
· Ohio State University (EEUU)
· Boston University (EEUU)
· Duquesne University (EEUU)
· Kansas State University (EEUU)
· Hannover College (EEUU)
· University of Southern Colorado (EEUU)
· Michigan State University (EEUU)
· University of Akron (EEUU)
· Columbus State Community College (EEUU)
· King's College (EEUU)
· Korea University (Córea)
· San Jacinto College South (EEUU)
· University of Missouri at St. Louis (EEUU)
· Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación (Chile)

· University of California, San Diego (EEUU)
· Universidad de Monterrey (México)
· Institut d'études Politiques de Lyon (Francia)
· European Business School (Alemania)
· Escola de Administraçao de Empresas de Sao Paulo (Brasil)
· Universidad Anahuac del Sur (México)
· Universidad San Francisco de Quito (Ecuador)
· Universidad Técnica Federico Santa María (Chile)
· Ryerson University. School of Business Management (Canada)
· Northwood University (EEUU)
· University of Richmond (EEUU)
· Lynn University (EEUU)
· Arizona State University (EEUU)
· University of British Columbia (Canada)
· Trent University (Canada)

B) Assistència a reunió anual del American Council of Teaching of Foreign Languages, Salt Lake City. Novembre 2002
La Universitat d'Alacant participava per quarta vegada amb stand propi en la convocatòria de ACTFL. Fruit d'aquesta assistència es van establir els següents contactes:

· Lynn University
· Benedictine University
· Bergen Technology High School
· Georgia State University
· International Studies Association
· Universidad de Utah
· Webster University
· CSU Monterey Bay
· Lorain County Community College

· Instituto Cervantes en Nueva York
· Instituto Cervantes en Chicago
· Spanish Resource Center en Indiana
· Spanish Resource Center en Boston
· Spanish Resource Center en Connecticut
· Superintendent of Public Instruction
· Embajada de España en Washington
· Circa Terras
· ATTSP

Alguns d'aquests contactes es van materialitzar en negociacions i preparació de propostes per a les següents universitats: Hannover College, Northwood University, University of Richmond, Lynn University, Arizona State University, University of British Columbia, Trent University; Institut Cervantes Xicago i Prop Terras. En 2002 es van materialitzar 3 d'aquests contactes en convenis per a cursos en 2003. Altres universitats com la de British Columbia es va comprometre a estudiants amb certa regularitat. En altres casos, les negociacions se segueixen perllongant ja que els cursos requerits per part d'algunes d'elles es completen amb cursos en facultats oferts per la Universitat d'Alacant el que comporta un procés més dilatat en el temps.

En cas d'altres universitats que requerien altre tipus d'oferta de la Universitat d'Alacant distinta a la de cursos d'espanyol en àmbits geogràfics molt dispars, tals com Llatinoamèrica o Europa, els contactes es van passar als corresponents responsables en la Universitat d'Alacant perquè continuessin amb el seguiment d'aquests contactes.

Universitats amb relacions consolidades
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA ( USA)
Aquesta Universitat envia anualment a un grup d'estudiants per a realitzar, durant un mes, al juliol, un Curs de Llengua Espanyola a mida. L'èxit d'aquest programa es va confirmar novament ja que el nombre d'estudiants inscrits en el programa va créixer notablement (50 alumnes en 2002 enfront de 44 en 2001)
UNIVERSITY OF MEMPHIS (USA)
La relació amb aquesta universitat s'ha consolidat durant els últims anys, confirmant-se l'èxit del programa de Llengua Espanyola a l'estiu (Julio) dissenyat exclusivament per als seus alumnes. El nombre d'alumnes inscrits en l'estiu 2002 va créixer un 27% respecte als de l'any anterior (33 alumnes enfront de 26 en 2001).
UNIVERSITY OF MISSOURI AT COLUMBIA ( USA)
A través de l'acord signat, els alumnes procedents d'aquesta universitat cursen a Alacant a més d'un Curs de Llengua Espanyola, una selecció d'assignatures de les facultats de la UA que guarden relació amb els estudis que segueixen en la seva universitat d'origen.
LUTHER COLLEGE (DECORAH, USA)
El conveni amb aquesta universitat inclou el disseny d'un Curs de Llengua Espanyola a mida per als estudiants d'espanyol del Luther College. El curs s'imparteix durant el mes de Gener i es completa amb nombrosos cursos complementaris i activitats extra acadèmiques. L'any 2002 el grup ho van formar 12 alumnes.
CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY (ILLINOIS, USA)
Un curs de "Especialització en Llengua Espanyola" per a professors d'espanyol procedents d'aquesta universitat va ser la primera de les actuacions emmarcades dintre del conveni entre ambdues institucions. El curs va començar a impartir-se al juliol del 2000 amb una durada de quatre setmanes i amb caràcter bianual.
Posteriorment a aquest curs es va ampliar la col·laboració entre ambdues institucions de tal manera que durant el curs acadèmic 2000-2001 la Universitat d'Alacant acollís a alumnes d'aquesta universitat americana en els Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles que s'imparteixen durant el curs acadèmic. D'aquesta manera els alumnes podrien obtenir crèdits reconeguts en la seua universitat d'origen. En 2002 es va poder comprovar l'èxit d'aquesta iniciativa ja que 3 estudiants van assistir als Cursos durant un trimestre.
WILFRID LAURIER UNIVERSITY (WATERLOO, CANADA)
El començament de la relació entre la Universitat d'Alacant i aquesta universitat va quedar fixat en el curs 1999-2000, curs en l'es va rebre a cinc estudiants procedents d'aquesta universitat canadenca.
Aquests alumnes s'incorporen, com alumnes internacionals, a les assignatures impartides en les facultats de la Universitat d'Alacant. Addicionalment s'ha inclòs com condició obligatòria per als estudiants que assisteixin, previ al començament del curs acadèmic, a un Curs de Llengua i Cultura Espanyoles.
Continuen, no obstant això, les negociacions amb aquesta universitat ja que l'objectiu final és aconseguir l'intercanvi d'estudiants en igualtat de condicions.
  SETON HALL UNIVERSITY (NEW JERSEY, USA)
Després del contacte realitzat en ACTFL 2000 es va signar un Conveni amb aquesta universitat que permetés oferir als seus alumnes, durant sis setmanes a l'estiu, un Curs de Llengua i Cultura Espanyoles dissenyat especialment per a ells, atenent als requisits establerts pels representants d'aquesta universitat. El nombre d'alumnes que van assistir en 2002 van ser 30.
MISSISSIPPI COLLEGE (MISSISSIPPI, USA), OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY (ARKANSAS, USA) Y GRAND CANYON UNIVERSITY (COLORADO, USA)
Aquestes institucions pertanyen al Consortium for Global Education i envien estudiants als Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles durant el curs acadèmic, cursos pels quals convaliden crèdits del sistema americà.
UNIVERSITY OF MIAMI (FLORIDA, USA)
Els contactes establerts en edicions anteriors de NAFSA van suposar l'inici de les converses amb aquesta prestigiosa universitat de cara a potenciar l'intercanvi d'estudiants entre ambdues institucions. En l'actualitat la Universitat de Miami envia a un estudiant per a tot el curs acadèmic.

Nous convenis
MID-CONTINENT CONSORTIUM FOR INTERNATIONAL EDUCATION
Aquest Consorci de la zona central d'Estats Units es compon de sis universitats que formen una xarxa que permet que estudiants de qualsevol d'elles puguin accedir a les universitats amb les quals han signat un conveni.
El conveni amb aquesta universitat inclou l'admissió dels seus alumnes en els Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles, de caràcter modular, en el mes de juliol, amb la finalitat de facilitar la integració dels mateixos amb estudiants procedents d'altres països. A més dels cursos, el programa inclou altres activitats culturals extra-acadèmiques. En 2002, el primer any d'aquest acord, el nombre d'estudiants va anar de 26 en el curs d'estiu al juliol.
ARIZONA STATE UNIVERSITY
En NAFSA 2001 es va establir el contacte i durant l'any 2002 es van realitzar les corresponent negociacions per a rebre a partir de gener 2003 a un grup d'estudiants d'aquesta universitat pública americana. Aquests alumnes assistirien als Cursos de Llengua de caràcter modular durant quatre mesos.
IOWA STATE UNIVERSTY
En 2002 es va establir el contacte i es van iniciar les negociacions per a rebre al juny de 2003 a un grup d'estudiants d'aquesta universitat pública americana, els quals assistirien a un curs a mida atenent als requisits sol·licitats per aquesta universitat.

- Accions dirigides al mercat japonés

Japó és altre dels països seleccionats com mercat objectiu de l'àrea de Cursos d'Espanyol. Després dels primers convenis signats en 2001 amb agents promocionals a Japó i donada la importància d'aquests "consellers educatius" en un mercat com el japonès, es va decidir en 2002 prosseguir en aquesta senda de captació d'alumnes. Amb una cultura empresarial que difereix molt de l'occidental, on el contacte personal adquireix tanta importància, es feia notòria la necessitat d'assignar a una persona de nacionalitat japonesa com membre del staff de la Societat a càrrec d'aquest tipus de contactes. Aquesta persona podria comprendre perfectament la idiosincrasia tan particular del sistema japonès. Com a conseqüència d'això es va incorporar una tècnic en la plantilla de l'àrea.

Entre les actuacions portades a terme durant el 2002 destaquen, a més del contacte permanent amb agents, l'assistència al febrer a Madrid a la convocatòria realitzada per Espanyol Recurs Econòmic (òrgan depenent de l'Institut de Comerç Exterior) per a la participació en una Missió Comercial d'Agents Promotors de Viatges Educatius a Japó.

Els participants en aquest Workshop eren:

· Academia Castilla
· Academia Plaza Mayor
· Alba-academia Pueblo Blanco
· Borgnan Corporation
· Casa de España
· Den-house International Language School
· Ebisu Spain-go Center

· Gio Club
· International Hello Link
· International Students Society (iss)
· Mainichi Communications inc.
· Nissei Honyaku Kenkyu-Jyuku
· Spain-Japan Exchange Center Extension
· Tozai Bunka Center

A més de contactar amb aquests agents esmentats i altres 30 més durant l'any, es va marcar com objectiu prioritari mantenir i consolidar les relacions amb universitats japoneses que ja havien començat en 2001 a interessar-se per alumnes als nostres cursos i fins i tot havien manat un primer grup. Les característiques dels cursos oferts a aquestes universitats eren:

· Seisen University: Envío de estudiantes a cursos modulares durante el año académico.
· Nanzan University: Envío de estudiantes a cursos modulares durante el año académico.
· Tokyo International University: Envío grupo de estudiantes para un "curso a medida" con cursos de lengua y actividades culturales extraacadémicas. En 2002 enviaron 14 estudiantes.

Entre les vies de promoció dels nostres cursos que es van impulsar cap destacar: la inclusió del link dels cursos en portals educatius japonesos; el disseny, dintre de la Web de la Societat, de la versió japonesa de l'oferta de cursos d'espanyol i finalment, la promoció a través de la revista especialitzada de GIO- Club, revista que era i és considerada pel 80% dels estudiants japonesos d'espanyol com la via d'informació sobre cursos a Espanya.

Totes aquestes labors de desenvolupament del mercat japonès van donar els seus fruits i l'objectiu marcat a principis de 2002 es va complir amb escreix, en un mercat com ja s'ha esmentat difícil en si i amb forta implantació d'altres universitats amb major tradició en l'ensenyament de l'espanyol per a estrangers. El nombre d'agències / acadèmies que promocionaven els Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles de la Universitat d'Alacant va passar de 2 en 2001 a 7 en 2002 i el nombre de matrícules en 2002 s'apropava a les 90.

Evolución mercado Japón

Cursos Sócrates

El nombre d'alumnes inscrits en els Cursos de Llengua per a estudiants Sócrates va anar de 482 en el 2002. Aquests alumnes assisteixen a cursos especials dissenyats per a ells des de la Societat, tenint en compte les característiques especials d'aquests alumnes, que assisteixen a cursos regulars en la Universitat diàriament. Els cursos tenen una durada de 1 quadrimestre amb un total de 60 hores lectives repartides en dues sessions setmanals de dues hores cadascuna. Els nivells d'espanyol que s'imparteixen són quatre: inicial, intermedi, avançat i superior.

Analitzant les dades de 2002 podem comprovar en el següent gràfic el volum real d'alumnes que van assistir a Cursos d'Espanyol, en qualsevol de les seves modalitats, durant aquest any respecte al curs anterior. La comparativa únicament es pot establir durant aquests dos anys acadèmics i no respecte a anys anteriors ja que l'estructura modular (com sistema de referència en nombre de matrícules) es va iniciar en 2000-2001.

Comparativa (2000-2001)

Comparativa (2001-2002)

Diplomes D.E.LE./ Cursos especials

La designació de la Universitat d'Alacant com Centre Examinador per als Diplomes d'Espanyol com Llengua Estrangera (D.E.L.E) de l'Institut Cervantes fa diversos anys va suposar una mostra més del reconeixement cap a la nostra universitat.
L'any 2002 es van presentar, en les dues convocatòries que s'ofereixen (Maig i Novembre), un total de 105 alumnes, mantenint-se la tendència de superar els 100 estudiants per any.
Altra novetat respecte a anys anteriors és l'oferiment a la Societat de l'organització completa d'un Curs Inicial de Formació per als professors d'Espanyol com Llengua Estrangera (E.L.E.) a partir de 2003. Aquest curs es desenvolupa durant el segon quadrimestre de l'any, amb una durada total de 60 hrs. i era fins el moment el Departament de Didàctica el qual havia començat a oferir aquest curs en la seva primera edició
.
Inicialment, es va disposar que en 2002 la Societat s'encarregaria únicament d'organitzar les pràctiques incloses en el programa del curs. Cada alumne del curs va ser assignat a un dels grups dels Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles. Els alumnes van realitzar una observació de la classe i posteriorment la van impartir, sempre amb la guia i supervisió del professor d'aquest grup.

Comparativa de inscripciones DELE

Proyectes en curs en 2002 con materialització en 2003

Descripció del projecte Finalitat
Negociacions amb Universitat Estatal de Rostov (Rússia) Aconseguir Conveni per a oferir un curs d'espanyol "a mida" al setembre 2003
Negociacions amb University of Trent i University of Victoria (Canadá) Aconseguir Conveni per a oferir un curs d'espanyol "a mida" en curs 2003-2004
Negociacions amb Reitaku University (Japó) Aconseguir Conveni per a oferir un curs d'espanyol "a mida" al març 2003
Negociacions amb Universitat Provincial de Aichi (Japó) Aconseguir Conveni per a oferir un curs d'espanyol "a mida" al febrer 2003
Modificació pàgina Web en japonés Captar un major nombre d'estudiants japonesos "lliures”
Modificació Web de l'àrea d'espanyol Captar nous clients "lliures" i millorar la informació proporcionada
Revisió procediments àrea Millorar els processos de l'àrea donat el volum actual d'alumnes i docents
Revisió continguts fullets promocionals Millorar l'oferta de cursos i la qualitat de la informació facilitada a l'alumne
Estudis comparats sobre potencials clients Determinar la conveniència de penetració en nous mercats emergents
Ampliació col·laboració amb les seus de l'Institut Cervantes en Estats Units Fixar un estàndard comú de col·laboració amb ambdues seus a través de beques per a alumnes
Disseny sistema avaluació docent Establir un mecanisme que permeti avaluar l'acompliment docent
Revisió programes del Curs Inicial de Formació de Professors I.L.I Adaptar i millorar contingut després de la inclusió d'aquests cursos en l'oferta de SRI
Disseny nous programes Cursos Complementaris: Desenvolupament de Destreses, Cultura i Civilització Espanyoles i Espanyol dels Negocis Millorar l'oferta complementària als cursos bàsics de llengua
Organització i disseny del curs per a la European Association of International Education (I.A.I.I): "Espanyol per a les Relacions Internacionals" Ampliació de l'oferta de cursos d'espanyol de la SRI a través del disseny de cursos orientats a segments més específics
Organització i disseny del curs específic per al Màster de Patents i Marques i Facultat de Dret "Espanyol Jurídic” Ampliació de l'oferta de cursos d'espanyol de la SRI a través del disseny de cursos orientats a segments més específics
Estudi sobre la implantació del projecte A.V.I (Aula Virtual Espanyol) de l'Institut Cervantes Anàlisi de la viabilitat del projecte sobre la utilització en els cursos de materials didàctics propis de l'Institut Cervantes
8 Desenvolupament de programa acadèmic per al Curs per a Professors d'Espanyol d'Estats Units i Canadà que ofereix l'Ambaixada d'Espanya a Washington. Ampliació de l'oferta de cursos per part de SRI. Introducció en la proposta anual de l'Ambaixada d'Espanya en Estats Units a professor d'EEUU i Canadà

 

Tornar

 

Àrea de Congressos

L'any 2002 va haver una millora en l'estructuració i planificació de l'Àrea: es va crear la Guia de Serveis, es va recollir la documentació de l'àrea per escrit, es van començar a crear plannings de treball. Es va començar a crear una cartera de proveïdors i a millorar la relació amb els quals ja teníem. Durant aquest any es va treballar per a obtenir una major definició de cada servei i d'aquesta manera aconseguir augmentar la qualitat i varietat de la nostra oferta.
En el 2002 es va iniciar el canvi en els procediments de gestió econòmica dels congressos, canvi necessari per a agilitar la gestió de pagaments a proveïdors i per a unificar criteris amb el sistema de comptabilitat de la UA.
El nombre de congressos organitzats en el 2002 (7 congressos) va disminuir pel que fa al 2001 (13 congressos) a causa de diversos factors. Tal com estava plantejada l'Àrea no es podia gestionar i atendre tants congressos com es va fer l'any anterior. La repercussió en la imatge de l'Àrea no va ser tan bona ni els beneficis tan alts. Per això durant el 2002 es replanteja l'estructuració i organització de l'Àrea.
Els esdeveniments del 11 de Setembre van influir negativament ja que moltes trobades prevists per al 2002 que no es van portar a terme pel clima d'inseguretat. En general durant el 2001 el treball d'aquest Àrea va estar centrat en la consecució de cada congrés contractat, no va donar temps a cap tipus de reestructuració o planificació a mitjan-llarg termini, ni es va poder prestar l'atenció deguda als proveïdors. En el 2002 la tendència de l'Àrea va canviar, es van portar a terme menys congressos però va augmentar la qualitat del servei. També es va planificar el treball i es van intensificar les relacions amb els proveïdors. D'aquesta manera l'àrea comença a prendre una adreça més òptima.

CONGRESSOS REALITZATS EN 2002
"V Simposi sobre Aportacions de l'Àrea Didàctica de la Matemàtica a diferents perfils professionals". Dates: 7 al 9 de febrer 2002. Assistents: 150 Organització: Departament de Matemàtica Aplicada
La llengua, l'acadèmia, el popular, els clàssics, els contemporanis" Homenatge a Alonso Zamora Vicente". Dates: 12 al 14 de març 2002. Assistents: 200. Organització: Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.

"PRIS 2002" Dates: 2 al 3 d'abril 2002. Assistents:40. Organització: Departament Enginyeria de Sistemes .
"VI Trobada Nacional Programes Universitaris per a Majors". Dates: 15 al 18 d'abril 2002. Assistents: 300. Organització: Universitat Permanent.
"Congrés Nacional de Treball Social". Dates: 24 al 26 d'abril 2002. Assistents : 350. Organització: Escola Universitària de Treball Social
"Seminari Bàsic sobre Iniciatives Pro-Prevenció de Delictes i Rehabilitació de persones amb discapacitat afectes pel règim penal - penitenciari ". Dates:10 al 14 de novembre 2002. Assistents: 60. Organització: Departament de Treball Social.
"Congrés Internacional Rafael Altamira". Dates: 10 al 13 de desembre 2002. Assistents: 100. Organització: Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.

 

Tornar

 

Gestió de Programes Europeus i Internacionals

L'àrea de Gestió de Programes Europeus i Internacionals va desenvolupar les seves activitats al llarg del període gener 2002 - gener 2003 en dues àrees fonamentals:

1. L'Assistència, Preparació i Gestió de programes internacionals.

A continuació es realitza un breu resum de les activitats realitzades en aquesta àrea:

- Assistència a departaments: es va coordinar i va preparar documentació i reunions per a assistir a diversos departaments de la Universitat d'Alacant en programes internacionals (Dpto. Didàctica General i Didàctiques Especifiques, Dep. Ecologia, Institut de l'Aigua, Museu de la Universitat d'Alacant, etc.).

- Preparació de propostes: es van presentar les següents propostes:
· Programa @lis. Projecte de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Universitat d'Alacant) Resultat: Negatiu
· Programa AUNP. Projecte de la Societat de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant.
Resultat: Positiu.
· Programa de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana. Projecte de la Societat de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant.
Resultat: Positiu
· Programa d'Internacionalització de la UA. Projecte de la Societat de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant.
Resultat: Positiu

- Gestió de Programes Internacionals: els projectes europeus que es van gestionar des de l'àrea han estat els següents:
·
AQUADAPT: 1.502.307 €
· SAFIRO: 144.500 €

PROJECTE AQUADAPT

Programa: Energia, Medi ambient i Desenvolupament Sostenible.
Convocatòria: 15 de febrer del 2000 & 15 de febrer del 2001
Coordinació científica: Antonio Escarré (Centre de Eco tecnología R. Margalef) Paul Jeffrey (Cranfield University)
Coordinació adm.: Àrea de Programes Internacionals
Departaments UA: Institut de Universitari de l'Aigua Dep. de Geograf
ia
Dep. Análisis Económico Aplicado Dep. Estudios Jurídicos del Estado Dep. Ecologia Dep. de Sociología I
Socis: Universidad de Alicante Aquagest Levante, S.A. Cranfield University (UK) Yorkshire Water Services Ltd (UK) Spatial Modelling Center (Suecia) Université de Versailles (Francia) University College London (UK) Université de Paris I (Francia) CSR (Eslovenia) University of Twente (Holanda) BRGM (Francia) University of Amsterdam
Total presupost: 1.296.251 Euros (215 millones de pesetas)
Contexte: Estudio de los recursos hidrológicos (Comunidad Valenciana, Cuenca de la Marina Baixa, C. del Ventós)
Institucions que donen suport a la proposta: Consellería de Medio Ambiente,Diputación de Alicante Mancomunidad de la Marina BaixaComunidad Local de Regantes de Callosa d'Ensarrià Sanejament d'Aigües TRAGSA

SAFIRO NETWORK

Projecte: Self-Financing Alternatives For International Relations Offices.
Programa: ALFA
Coordinació científica: Roberto Escarré. Raquel Huete.Covadonga Ordóñez. Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante, S.A.
Socis: Instituto Tecnológico de Costa Rica Universidad de San José Universidad Agraria de La Habana Universidad de La Habana Universidade Federal de Pelotas Universidade do Estado de Santa Catarina University of Cambridge Saarlan University Universidad de Alicante (líder)
Total presupost: 144.500 Euros (24.000.000 pesetas)
Contexte: Proyectos Europeos Conjuntos de Gestión Universitaria
Redacció de la proposta: Roberto Escarré

2. Coordinació del marqueting de SRI

Des del mes de març es va realitzar la coordinació del màrqueting de *SRI, exceptuant les activitats dels cursos d'espanyol:
· Estudi de la Competència dels Cursos d'Espanyol per a estrangers a Espanya. Actualització semestral. Cursos d'Espanyol - SRI (col·laboració de Mayumi Yoneda)
· Coordinació de la redacció del Document per a Agents Lingüístics. Cursos d'Espanyol - SRI.
· Gestió de la publicació dels anuncis de l'àrea de Cursos d'Espanyol per a estrangers en premsa (Costa Blanca News, Costa Blanca Nachrichten). Cursos d'Espanyol - SRI.
· Participació en l'elaboració del projecte de Cursos d'Espanyol a Costa Rica amb l'Institut Tecnològic de Costa Rica. Cursos d'Espanyol - SRI.
· Col·laboració en la realització de l'Oferta de Pràctiques per a estrangers dels Cursos d'Espanyol de SRI. Cursos d'Espanyol - SRI.
· Suport en l'elaboració dels fullets dels programes d'AULES de SRI.
· Gestió de la publicació dels anuncis de l'àrea d'AULES en premsa (Diari Informació)

3. Altres projectes

· Des de l'Àrea de Programes Internacionals es va dirigir el projecte amb el qual SRI participa en la polítiques de cooperació al desenvolupament de la Universitat d'Alacant: Projecte de Gestió Tecnològic Mediambiental a San José de Las Lajas.
· Curs de 15 hores lectives: Noves Línies de Finançament Europeu, impartit per l'àrea per a la Diputació Provincial d'Alacant, els resultats de les enquestes van ser molt positius, es repetirà al novembre de 2003

 

Tornar

 

Àrea de Secreteria

Introducció: En 2002 es va mantenir l'estructura d'un àrea d'atenció al públic amb secretaria única per a tots els cursos organitzats per la Societat i de serveis gratuïts per a la comunitat universitària; estimant-se una mitjana de 200 atencions diàries tant personals com per correu electrònic, correu ordinari, telèfon i fax.

Informació i matrícula de cursos de SRI

Cursos programa A.U.L.A.S. : 955 alumnes matriculats en els cursos modulars vs els 714 alumnes
Matrícula dels títols oficials d'anglès de la Universitat de Cambridge: 38 estudiants en 2 convocatòries (juny i desembre), 40 estudiants l'any 2001
Gestió de matrícula dels Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles per a Estrangers: comprovació de la documentació, confirmació de la matrícula amb enviament de material informatiu, atenció personal a l'arribada de l'estudiant, gestió de cobraments, confecció i lliurament de diplomes
:
2.091 matrícules en cursos mensuals (1.723 en 2001), 21,7%
511 matrícules de cursos per a estudiants del programa Sócrates-Erasmus (584 en 2001), 14,56% .
Matriculació de l'Examen d'Espanyol de l'Institut Cervantes (2 convocatòries anuals): 105 per a examinar-se (maig i novembre), l'any 2001 van ser 122, -14%.
Curs de Formació de Professors d'Espanyol Llengua Estrangera: 25 alumnes (els mateixos alumnes en 2001)

Serveis per a estudiants, PDI i PAS de la Universitat d'Alacant

Assessorament i suport per a l'acollida d'estrangers en els centres i departaments de la UA:tramitació de permisos de residència i treball, visats i altres serveis d'interès per a l'acollida de professors i visitants estrangers en la Universitat d'Alacant.
Informació sobre oportunitats d'ampliació d'estudis, homologació de títols, beques, pràctiques, auxiliars de conversa, lectorats i treballs en l'estranger, mitjançant atenció personal, consultes per i-mail, telefòniques o en la web que s'actualitza setmanalment.
Tramitació d'assegurances de viatge per a estades en l'estranger: 81 assegurats.

Serveis per a estudiants i professors estrangers:

Assessorament a estudiants interessats a realitzar estudis en la UA: S'ha portat a terme a través de: 2.500 i-mails, 100 cartes i 200 personalment. (3.181 consultes en 2001).
Acollida i atenció personal durant tota l'estada en la UA:
Resolent totes aquelles qüestions relacionades amb la integració dels estrangers en la Universitat d'Alacant:
Documentació sobre la Universitat i informació d'activitats culturals.
Contactes amb altres estudiants o profess
ors estrangers.
Informació sobre els mitjans de transport informació turística, cultural, etc. sobre la ciutat i província.
Resposta a tot tipus de petició d'informacions, suport per a la solució de dubtes i problemes quotidians (serveis de la UA, possibilitats de finançament o treball, canvis en passatges aeris, etc.)
Acollida i reunió informativa de 837 estudiants Sócrates-Erasmus. (600 en 2001)
Assessorament en matèria d'homologació i legalització de títols.
Gestió de la documentació d'immigració i estrangeria:
Orientació per a l'obtenció de visats en les Ambaixades espanyoles.
Gestió d'Excepcions de Permís de Treball per a professors contractats per a Departaments i professors visitants en règim d'any sabátic i targetes de residència per a ells i els seus familiars.
Targetes d'estudiants per a estudiants de màster, doctorat, llicenciatures, diplomatures i títols propis.
S'ha regulat el procediment i s'ha establert un acord amb l'Oficina per a la tramitació directa dels expedients. S'ha realitzat un informe complet amb propostes per a la resolució de la problemàtica en matèria d'estrangeria i les seves repercussions per a la UA. 470 expedients tramitats davant l'Oficina
d'Estrangers a Alacant, (170 tramitats l'any 2001).
Tramitació d'assegurances d'assistència en viatge per a estudiants acollits en la UA i estudiants dels Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles: 200 assegurats.
Tramitació d'assegurances de salut per a estudiants o investigadors estrangers de la universitat obtingut a través d'un acord amb Sanitas que ofereix els seus serveis a preu reduït.
Manteniment de pàgines webs institucionals: S'han creat o s'ha realitzat el manteniment de webs de la UA: Unitat de Cooperació Internacional, "Xarxes Internacionals", "Un campus de lectures"
Gestió de bitllets als becaris de la Unitat de Cooperació així com l'assessorament abans i durant la seva arribada.

Altres serveis

Organització d'activitats, contactes i integració de la comunitat universitària internacional.
Serveis de secretaria (publicitat, informació i matrícula) per al desenvolupament de cursos o exàmens organitzats mitjançant conveni entre la Universitat i altres institucions:
Exàmens de Francès dels Negocis i les Professions de la Cambra de comerç de París: 12 per a examinar-se, l'any 2001 van ser 24
Curs de Mediació Social Intercultural: 60 matriculats
Curs de Diplomat en desenvolupament de microempreses amb enfocament de gènere: 40 matriculats
Edició i difusió de La Torre de Babel: 2 nombres publicats amb una llençada de 2.000 exemplars.
En 2001 es van publicar tres nombres (mesos de febrer, juny i desembre).
Servei de difusió d'actes de la UA a través de videoconferència: S'ha organitzat la retransmissió de 2 actes per videoconferència.
Màrqueting, organització i secretaria de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira: 6 cursos al juliol de 2002 amb 270 alumnes matriculats i 96 professors participants. Aquest servei es va iniciar en 2002 .Servei de control del in-plant de Viatges Hispania en la UA: s'ha facilitat el procés de tramitació de serveis i de factures, assegurament dels mínims de qualitat establerts en el Conveni i agilizació del procés de facturació i de pagament dels serveis.
Nº de reserves rebudes: 3.326 (2.625 en 2001)
Nº de departaments i unitats organitzatives registrades per a l'ús del programa: 123 en 2002.

SAFIRO: L'àrea participa activament en el projecte SAFIRO que es dirigeix des de l'Àrea de Projectes Europeus. Aquest projecte es va iniciar al novembre de 2002.

Enquestes d'opinió dels alumnes

En 2002 s'ha establert un nou procediment amb un únic qüestionari per a recollir l'opinió dels alumnes dels cursos organitzats per SRI i s'ha mecanitzat tot el procés.

Des de l'Àrea de Secretaria es realitza l'aplicació de les enquestes i la tabulació de les dades qualitatives. En 2002 es van recollir 1.663 qüestionaris dels cursos, 168 qüestionaris d'assistents a viatges i 172 de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira. A més, es va recollir l'opinió a través de qüestionaris qualitatius dels tutors dels grups de Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles.

 

Tornar

 

Àrea d'Allotjament


Es va incrementar el nombre de places d'allotjament: 293 pisos per a allotjament compartit (increment de 8% respecte a l'any 2001) i 253 famílies d'acollida (increment de 10% respecte a l'any 2001); segons estàndards de qualitat definits. En un primer lloc per un estat de conservació dels habitatges òptim. En segon lloc es té molt en compte el correcte equipament de l'habitatge. I en últim lloc la localització de l'habitatge donant preferència bàsicament a dos paràmetres: el primer d'ells la proximitat de l'habitatge al recorregut de qualsevol de les línies del servei públic d'autobús que uneix la ciutat d'Alacant i el campus de la Universitat d'Alacant, i el segon d'ells és la proximitat de l'habitatge al centre urbà d'Alacant. Quant al que a les famílies de recollida es refereix, la localització de l'habitatge i la motivació per a tenir a un estudiant estranger en la seva casa, que no sigui únicament la compensació econòmica que se'ls dóna per això .
A l'igual en el 2001 els sol·licitants d'allotjament reben en el seu lloc d'origen, aproximadament quinze dies abans de la seva arribada a la nostra universitat, la seva adreça a Alacant així com la informació necessària per a la seva estada en el tipus d'allotjament gestionat. Durant la permanència de l'estudiant en la Universitat se li assessora personalment per a resoldre qualsevol incidència que pogués sorgir amb el propietari o amb la seva família d'acollida.

Hem prestat servei directament als Cursos d'Espanyol gestionats per la Societat, al Programa Sócrates, Programes de Cooperació, Màsters, Doctorats i professors estrangers convidats però en el 2002 han augmentat sensiblement les sol·licituds d'allotjament en família procedents de programes provinents de convenis amb universitats nord-americanes.

D'aquesta forma l'any 2002 hem gestionat un total de 1099 allotjaments enfront dels 1014 que es van gestionar durant el 2001, entre estudiants i personal estranger convidat a la nostra Universitat, i hem aconseguit una disminució molt notable de les incidències així com una molt bona relació amb propietaris i famílies que han optimitzat el servei que vam prestar als nostres estudiants des d'aquest Àrea.

Gestiones de alojamiento

Gestión de alojamiento 2001-2002

 

Tornar

 

Club Internacional

Introducció

El Club Internacional està dirigit al foment de les relacions culturals i socials entre espanyols i estrangers, pretén ser un espai on els estudiants puguin tenir un paper actiu.
Ha de facilitar la integració dels estudiants dels cursos d'Espanyol per a estrangers a la Universitat d'Alacant apropant-los informació cultural, organitzant activitats, reunions, intercanvis i excursions.
El Club Internacional de la Societat de Relacions Internacionals té també entre altres objectius el de prestar serveis de suport a la comunitat universitària en el Campus de la Universitat d'Alacant amb activitats culturals i socials, entre elles la possibilitat de viatjar a l'estranger per a realitzar un curs d'idiomes.

Activitats Socio-culturals

Des de la Secretaria a l'inici de l'any i des del Club Internacional a partir d'octubre, es porta a terme l'organització d'activitats, intercanvi lingüístic, contactes i integració de la comunitat universitària internacional a la Universitat i a la ciutat d'Alacant. Aquestes propostes estan obertes a tota la Comunitat Universitària i es busca fermament la col·laboració de la mateixa.
La diversificació i la qualitat en els continguts han estat els objectius buscats; sempre adaptant-nos a la demanda expressada. Exemples d'aquesta enfocament a cap a la demanda es va afegir un viatge a Sevilla, es van canviar els itineraris del viatge a Granada i a Madrid per a aprofitar les visites gratuïtes als museus, es va emfatitzar la difusió dels viatges i es va fomentar la col·laboració, tant a nivell intern com a nivell extern, perquè s'ampliés l'oferta però també el públic que acudeix a aquestes accions. A manera d'exemple totes les activitats estan penjades en Microc@mpus perquè els estudiants dels cursos de A.U.L.A.S. Multimèdia puguin tenir accés a elles.
Durant l'any 2002 es van portar a terme un total de 16 viatges a distints punts de la geografia espanyola amb la participació de 582 persones, igualant l'oferta del 2001 (554 assistents a 17 viatges).

VIATGES I ESCURSIONS 2002
  Assistents
EXCURSIONS PER LA PROVINCIA D'ALACANT
 
Castillos árabes
34
Dénia y Jávea
21
Guadalest 
36
27
VIATGES
 
Granada   
52
31
53
28
Barcelona
28
Madrid   
52
54
54
27
Toledo 
13
18
Sevilla
54
TOTAL
582

Es van realitzar 8 reunions d'intercanvi lingüístic (en anglès, alemany, francès, italià, xinès i japonès) amb la participació de 352 persones en les diferents convocatòries.
A aquestes activitats es poden afegir els tallers de ball espanyol i de salsa que van tenir molt bona acollida (4 tallers) i els cursos de gastronomia espanyola (2 tallers).

Cursos d'idiomes en universitats estrangeres

EAquest servei està obert als professors, personal, fills dels mateixos majors de 18 anys i estudiants de la Universitat d'Alacant. Es realitza la gestió de la matrícula al curs d'idioma en la Universitat elegida, la gestió de l'allotjament, de l'assegurança mèdica i del vol per a aquells ho sol·licitin.
Es van analitzar les dades del 2001 i es van consolidar els contactes amb les universitats estrangeres per a l'oferta dels cursos d'estiu en l'estranger. L'oferta s'ha especialitzat d'acord amb els diferents perfils dels nostres clients, buscant un producte el més adequat possible a les distintes demandes (segons col·lectius i nivells).

Per altra banda, un dels projectes ha estat l'estudi de mercat i el contacte amb les Universitats per a la creació d'un programa "a mesura" combinant curs d'idioma i pràctiques en empresa; la realització de la qual serà un objectiu per al curs 2003-2004.
Per a la temporada 2002, l'augment dels participants ha superat el 10%. Les destinacions han estat majoritàriament Universitats del Regne Unit (64) i en un nombre més reduït Universitats franceses ( 8 ); cap destacar l'acollida que va tenir el programa de la Universitat de Edinburgo amb 23 estades principalment per la durada del curs, l'entorn i el curs de "anglès parlat" que respon a les expectatives dels assistents amb nivell intermedi-alt i avançat.
Procedència del
s participants en el programa:

 
Estiu 2001
Estiu 2002
Personal Docent i d'Investigació
40
27
Personal d'Administració i de Servicios
11
23
Estudiants de la Universitat
14
22
TOTAL
65
72

Aquestes estades han tingut durades des de 2 a 8 setmanes, amb una durada mitja de 3 setmanes.
Destinacions elegides pels participants:

UNIVERSITAT
ENVIATS
INTERNATIONAL HOUSE LONDON (R.U.)
1
UNIVERSITY OF WALES SWANSEA (R.U.)
2
MONTPELLIER, IMEF ESPACE UNIVERSITAIRE ALBERT CAMUS (F)
3
UNIVERSITY OF WALES, BANGOR (R.U.)
5
UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN (F)
6
SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY (R.U.)
9
UNIVERSITY OF BATH (R.U.)
10
UNIVERSITY OF WESTMINSTER (R.U.)
13
THE UNIVERSITY OF EDINBURGH (R.U.)
23
TOTAL
72
GESTIÓN HECHA CON POSTERIOR BAJA O RENUNCIA
4

Serveis especialitzats a la Universitat

1. Servei de suport al Secretariat Mobilitat i Coordinació de Pràctiques

Contracte Institucional Sòcrates

Acords Bilaterals: El Contracte Institucional SÓCRATES, la sol·licitud del qual es cursa tots els anys en el mes de novembre, es basa en els acords bilaterals entre les universitats europees i la UA. El suport ha consistit en l'assessorament, la gestió i el seguiment d'aquests acords mitjançant:
· Anàlisi i detecció de les necessitats de cooperació a través de contactes regulars amb els Coordinadors de Centre, Departaments i personal docent individual
· Captació d'universitats associades noves i establiment de contacte amb els responsables acadèmics en la UA
· Ampliació i introducció de nous àrees de coneixements en acords ja existents
· Adaptació del nombre d'estudiants i durada dels intercanvis
· Acords sobre l'intercanvi de professors
· Actualització de la base de dades corresponent
· Gestió de propostes de renovació d'acords amb 215 universitats europees
El resultat ha estat la signatura de 27 nous acords bilaterals amb universitats de 15 països europeus diferents. Quant a les àrees de coneixement involucrats es va prestar especial atenció a àrees deficitàries com les de ciències i les corresponents a carreres tècniques. Al mateix temps es va acordar realitzar 90 intercanvis docents.

Programes de Cooperació Europea

Des de SRI s'ofereix suport tècnic-administratiu per a l'elaboració i redacció de projectes de col·laboració europea en el marc del Programa SÓCRATES. Aquest suport consisteix sobretot en:
· · Assessorament tècnic referent a l'estructura, objectius i continguts dels projectes
· Desenvolupament d'estratègies per a la presentació dels mateixos
· Suport logístic i coordinació en la compilació d'informació que es necessiti en cada cas dels socis en el projecte
· Elaboració dels pressupostos
· Presentació del projecte en el marc del Contracte Institucional

En 2003 es van presentar i van aprovar els següents projectes:

PROJECT NODE
Tipus de Projecte: MINERVA
Objectiu: Desenvolupament de portals d'aprenentatge on-line en forma de learning points per a facilitar el desenvolupament i llançament de productes de l'entorn de l'ensenyament virtual.
A DISTANCE LEARNING CONSORTIUM TO TRAIN GLOBAL WORKERS
Tipus de Projecte COOPERACION EU-EEUU
Objectiu Desenvolupament curricular de cursos on-line en l'àrea d'Administració d'Empreses en cooperació amb 4 Colleges americans i institucions franceses, britàniques i alemanyes per a facilitar a través la inserció laboral de titulats. El curs tindrà una durada de 2 anys i certificació acadèmica conjunta.
EL VERB I LES SEVES CLASSIFICACIONS
Tipus de Projecte: Programa Intensiu SÓCRATES
Objectiu: Xarxa de 7 universitats europees per a l'organització d'un curs intensiu de 10 dies en la Universitat d'Alacant. El curs està destinat a alumnes de 2º cicle i postgrau de Filologia i Traducció i Interpretació.
COOPERACIÓ I ASSESSORAMENT DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DEL SECRETARIAT RRII
a) Sol·licitud i Informe Final del Contracte Institucional
b) Seguiment del Contracte Institucional
c) Gestió d'alumnes enviats i acollits
En termes generals es pot resumir que l'assessorament abastava pràcticament tots els camps i accions del Programa, sobretot tenint en compte que la unitat està compostosa per funcionaris de la UA i/o personal contractat fins la data no familiaritzats amb els Programes Europeus i que posseeixen les competències lingüístiques necessàries per a mantenir un intercanvi fluït d'informació i/o portar a terme negociacions complexes amb les universitats associades.

2. Servei de suport al Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina

3. Servei de suport al Centre d'Estudis Orientals

4. Servei de suport al Projecte Havana

5. Altres

A més de donar suport administratiu i logístic a les unitats de la Universitat d'Alacant anteriorment relacionades, des de la Societat de Relacions Internacionals també es dóna suport al GIPE.
És important afegir també que des de la pròpia Societat es vénen desenvolupant dos Projectes Institucionals de la Universitat, com són el Projecte IMIA i el Projecte Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Tornar