Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Fundació La Alcudia
Introducció
Treballs realitzats
FUNDEUN  
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis

FUNDACIÓ LA ALCUDIA Accés a la seua pàgina

 

Introducció


Al juliol de l'any 2002, la Fundació va portar a terme una reforma dels seus estatuts, per a procedir a millorar les relacions institucionals entre aquest organisme i la Universitat. Segons el que en ells es disposa, la Junta de Govern de la Universitat d'Alacant va nomenar un Consell Científic compost per sis membres, professors de la Universitat d'Alacant i de Múrcia, i el director del jaciment i del museu de La Alcudia. Es va dotar així mateix la plaça de gerent, que devia sortir a concurs entre el personal d'administració i serveis de la Universitat i que s'ha cobert recentment. Amb aquests canvis, la Fundació s'ha dotat d'uns mecanismes més àgils de funcionament, i més incardinats en la Universitat.

 

Tornar

 

Treballs realitzats

Quant als treballs realitzats en el curs que ara acaba, podem destacar els següents:

1. Realització de l'inventari normalitzat dels materials conservats en el Museu. Per a això s'ha desenvolupat un programa informàtic de gestió de museus dissenyat per la Fundació, completant l'inventari de més de quatre mil cinc-cents objectes. De molts d'ells s'han completat també les fitxes preceptives en el Sistema Valencià d'Inventari, amb la finalitat d'optar a les ajudes convocades a aquest efecte per la Generalitat Valenciana.

2. Programa de pràctiques docents d'Arqueologia. Durant el primer quadrimestre, els alumnes d'Introducció a l'Arqueologia de primer curs d'Història, i de Fonaments d'Arqueologia de primer curs d'Humanitats, dividits en grups de com màxim deu alumnes, van realitzar pràctiques d'Arqueologia de Camp en el propi jaciment de La Alcudia, dirigides per Mercedes Botiguer, per part de la Fundació, i Jesús Moratalla, per la Universitat.

3. Quant als temes de difusió i divulgació s'ha actuat en diversos apartats que van des de les diferents publicacions en congressos i revistes especialitzades, amb la revisió i l'estudi de conjunts de materials dipositats en els fons del Museu Monogràfic , fins l'elaboració d'una nova pàgina web sobre el jaciment i la seva col·lecció museográfica. Dintre d'aquesta línia, es va col·laborar en el documental realitzat en La Alcudia per un equip del Taller d'Imatge de la Universitat d'Alacant.

4. Durant els mesos d'agost i setembre, un grup d'entre deu i dotze alumnes s'ha incorporat als treballs arqueològics desenvolupats, participant en les tasques d'excavació, registre d'informació, tractament de materials, etc. AL mateix temps, se'ls ha impartit seminaris sobre diversos aspectes teòrics i pràctics relacionats amb l'arqueologia i La Alcudia.

Aquests treballs s'han portat a terme gràcies a una subvenció de la Generalitat Valenciana, dintre del programa anual d'Actuacions Arqueològiques en la Universitat d'Alacant.

S'han desenvolupat les següents actuacions:

· Retirada de les terreres de les excavacions antigues, per a això s'ha desmuntat i garbellat un gran volum de metres cúbics de terra, d'on s'ha recuperat nombrós material cerámico, metàl·lic, ossi i d'altres tipus. Amb la terra resultant s'han renovat les sendes de circulació, millorat el ferm, eliminat diferències de nivell i racionalitzat els circuits de visita. S'han instal·lat còpies de les inscripcions
conservades en la façana de l'Ajuntament d'Elx, que són la partida de naixença de la ciutat romana.

· Reperfilado de les excavacions antigues, amb la finalitat de millorar la seva aparença i facilitar la realització de noves estratigrafías de La Alcudia, que contrastar amb les tradicionalment publicades.

· Desenvolupament d'excavacions en el solar del centre d'interpretació, per a comprovar si existeixen restes antigues que d'una o altra forma poguessin influir en la seva ubicació. S'està procedint també a estudiar les estructures visibles en el talús posterior a l'edifici, per a identificar la seva adscripció cronològica i el seu tractament.

· Renovació de les estructures hidràuliques de La Alcudia, mitjançant la construcció d'una bassa que es nodreixi d'aigua de reg i la instal·lació d'un sistema de reg automàtic per degoteig.

Tots aquests projectes es troben en marxa, i és de preveure que en la memòria del curs pròxim sigui possible exposar ja resultats concrets.

Cartel informativo

Cartell informatiu situats a l'entrada de les instalacions

Excavación
Excavació d'un forn en el sector del foro

Excavación
Excavació en la muralla occidental

Delimitación de estructuras
Delimitació d'estructures en el sector de la muralla occidental

Tornar