Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Dades sobre alumnat
Secretariat d'Accés
Sec. d'Assumptes Socials
Secretariat de Mobilitat
Oficina d'Informació a l'Alumnat
GIPO  
Oficina Verda
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

ACTIVITATS DUTES A TERME O COORDINADES PER AQUEST VICERECTORAT Acceso a su página

 

Les funcions i competències encomanades al Vicerectorat d'Alumnat es desenvolupen des dels secretariats i les unitats que en depenen orgànicament:

· Secretariat d'Accés
· Secretariat d'Assumptes Socials
· Secretariat de Mobilitat d'Alumnes i Coordinació de Pràctiques
· Servei d'Alumnat
· Oficina d'Informació a l'Alumnat
· Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació


Activitats que cal destacar desenvolupades des del Vicerectorat

1. Informació i orientació per a l'alumnat de Secundària

Amb la finalitat de donar a conèixer als alumnes de secundària les titulacions i els recursos de la Universitat s'han organitzat campanyes informatives i hem donat suport a les iniciatives dels centres que volien donar a conèixer les seues titulacions.

A través del programa de "Jornades de portes obertes" uns 7257 alumnes de Secundària procedents de 93 centres de la província han visitat la Universitat d'Alacant.

S'ha remès informació dels estudis i recursos de la Universitat a 753 centres de secundària de la província, la resta de la Comunitat Valenciana, Múrcia i Albacete.

S'ha remès informació personalitzada, abans dels processos d'admissió a uns 3.000 alumnes de secundària que ens van facilitar les dades a través d'una enquesta.

D'altra banda, la Universitat ha estat present en fires i altres esdeveniments d'informació juvenil i educació (estudis i formació, eixides educatives i professionals, etc.) organitzades per ajuntaments i altres entitats.

2. Pràctiques preprofessionals i d'inserció laboral

Durant el curs 2002-2003, un total de 3.771 alumnes han fet pràctiques preprofessionals en diverses empreses i institucions.

Tots els centres s'han acollit al programa de "Pràctiques en Empreses i Institucions", coordinat des del Secretariat de Mobilitat i Coordinació de Pràctiques, que tracta d'apropar els nostres estudiants al món laboral i impulsar les pràctiques curriculars dels estudiants dels últims cursos. Com a resultat d'aquest programa, s'ha incrementat considerablement el nombre de convenis amb empreses i institucions fets durant aquest període, fet que ha permès que un total de 2.514 estudiants facen aquesta activitat formativa durant aquest curs.

D'altra banda, en el programa "Universitaris per a l'Empresa", gestionat pel GIPO s'han signat 956 convenis amb empreses i 1.257 estudiants hi han fet pràctiques.

Des del passat 1 d'octubre de 2002 i fins l'1 de juliol de 2003, vam rebre una demanda de 1.217 alumnes que van contactar amb la borsa de treball. Per a cobrir aquesta demanda, es va rebre un total de 476 ofertes, d'empreses de diferents sectors d'activitat, per a ocupar llocs de treball en els quals es precisava de personal qualificat, i aquestes empreses van fer la corresponent selecció de personal universitari


3. Pràctiques de camp

Amb la finalitat de millorar les pràctiques de camp, des del Vicerectorat s'ha cofinançat, amb els centres que ho han sol·licitat, els desplaçaments dels estudiants per a fer les "pràctiques de camp", enguany s'ha fet amb la Facultat de Ciències i l'Escola Politècnica Superior. Les activitats objecte d'aquest programa són les que han de fer els estudiants per a cobrir crèdits pràctics que per les seues característiques no poden fer-se en les dependències de la Universitat.


3. Mobilitat d'alumnes

La mobilitat internacional dels estudiants ha estat la més important (a través del programa SÒCRATES-ERASMUS), amb 627 alumnes enviats a un total de 241 universitats europees i 837 alumnes acollits. En aquest programa, i coincidint amb l'any europeu del discapacitat, la universitat d'Alacant ha fet un gran esforç econòmic, subvencionant les despeses derivades de la participació d'una persona voluntària de suport, perquè una estudiant tetraplègica poguera fer una estada de curs complet en una universitat del Regne Unit. Pel que fa a la mobilitat nacional (mitjançant el programa SICOI, beques SÈNECA), aquesta ha estat pràcticament en els mateixos nivells baixos del curs anterior, amb 8 alumnes rebuts i 11 enviats. La mobilitat d'estudiants entre les universitats de la Xarxa Joan Lluís Vives, (fomentada mitjançant les ajudes DRAC), evoluciona, amb un total de 28 ajudes concedides, per als programes d'hivern, en estades curtes, juntament amb el d'estiu. D'altra banda, el Programa Leonardo da Vinci, facilita l'obtenció d'experiència en empreses europees als alumnes d'últim curs, com també llicenciats de les tres últimes promocions. Durant aquest curs s'han concedit ajudes per a estades en empreses a un total de 20 alumnes i a un total de 25 titulats.


4. Assessorament psicològic i psicoeducatiu per a l'alumnat

Durant el curs acadèmic 2002/2003 s'han rebut un total de 213 estudiants a través de sol·licituds relacionades amb els programes d'assessorament psicològic, psicoeducatiu i sexòlógic de les quals 73 han estat d'homes i 140 de dones. Aquestes dades indiquen una tendència a l'estabilització en les demandes rebudes en aquest programa, que se situa en un terme mitjà de 225 demandes per curs acadèmic. Alguns alumnes han estat atesos per més d'un motiu.
Els principals motius de consulta han estat l'assessorament psicològic de caràcter general, l'assessorament sexològic, l'orientació vocacional i la necessitat de millorar les tècniques d'estudi i d'afrontar els exàmens.

Durant el curs acadèmic 2002/2003 s'han fet dos tallers de tècniques d'estudi, amb una durada de 10 hores cadascun. L'objectiu d'aquests cursos ha estat facilitar el procés d'aprenentatge dels alumnes i incrementar-ne el rendiment acadèmic, mitjançant l'entrenament en tècniques d'estudi i metacognició, com també conèixer i optimitzar els processos psicològics bàsics implicats en l'estudi: motivació, atenció i memòria.

5. Suport a estudiants amb discapacitat

El programa cobreix les necessitats específiques de tots aquells estudiants de la UA amb discapacitat, sensorial, motora o derivada de malalties cròniques de variada etiologia. Aquest programa abasta tota la vida acadèmica de l'alumne, des que fa l'accés fins l'orientació per a la seua inserció laboral.

Durant el curs acadèmic 2002-20032, ha prestat ajuda a 130 alumnes amb discapacitat autodeclarada. És un fet fàcilment constatable, que cada vegada major nombre d'alumnes amb discapacitat accedeixen a la nostra universitat tant del nostre propi país com de programes europeus.

En el marc d'aquest programa, s'han fet altres activitats en col·laboració amb l'alumnat com la detecció de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació, campanyes de sensibilització a la població universitària, altres diverses en col·laboració amb associacions i organismes externs a la universitat i la difusió del programa en publicacions especialitzades.

Cal esmentar especialment, dins aquest apartat, la signatura d'un conveni de col·laboració entre el rector, Salvador Ordóñez i els representants de la Fundació ONCE i l'IMSERSO per a fer un Pla Especial d'Accessibilitat , impulsat pel vicerectorat d'Alumnat a través del Centre de Suport a l'Estudiant que s'està portant a terme per fases successives amb l'objectiu d'aconseguir la màxima eliminació de les barreres de tot tipus dins el campus i servir de referent als futurs professionals i a les institucions que freqüenten la UA sobre què és un disseny per a tots

I igualment cal destacar la convocatòria dels I Premis per a la Igualtat d'Oportunitats "Creant una Universitat per a tots", dirigits als alumnes de la UA que de forma individual o en grups, vulguen concórrer amb treballs tant d'investigació com estudis pràctics inèdits, dirigits a afavorir la integració, l'accessibilitat i l'eliminació de barreres en l'àmbit de les persones amb discapacitat. Se subdivideixen en quatre àrees específiques: accessibilitat al mitjà físic, noves tecnologies, àrea educativa i integració.

6. Voluntariat social universitari.

El Centre de Suport a l'Estudiant (CSU) col·labora estretament amb diferents entitats internes i externes. És el cas de l'Associació Universitària per a la Promoció del Voluntariat que s'ocupa del voluntariat extern a la universitat en suport d'entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de voluntariat social, com també de l'organització i la gestió del conveni per a la formació del voluntariat universitari "Universitat i Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana".

La sempre imprescindible formació universitària del voluntariat s'integra dins del conveni Universitat d'Alacant, Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana", i l'Associació Universitària per a la Promoció del Voluntariat que és qui organitza els cursos de formació dels voluntaris universitaris en els quals s'integren els voluntaris del CAU. La formació consta de dues parts: una primera en la qual es proporciona una visió global i actual sobre el món del voluntariat social i dels camps d'intervenció social en general, i una altra específica de l'activitat que s'ha de desenvolupar pel que fa a les necessitats especials, tant en discapacitats com en situacions de crisi, immigrants, etc.


7. Ajuts econòmics d'emergència

Del programa d'ajuts econòmics en situacions d'emergència s'ha beneficiat un total de 93 estudiants; dels quals 34 són de nacionalitat diferent a l'espanyola, bé en ensenyaments ordinaris, o bé com a estudiants del programa Erasmus

L'import total dels ajuts concedit i la distribució per tipus d'ajuda figuren en el quadre següent; cal entendre que aquests ajuts sempre són el pagament d'algun concepte, prèvia factura. Es van concedir ajuts de tipus menú de menjador, adquisició de llibres, transport universitari, material de papereria, fotocòpies i altres.

Entre les causes de sol·licitud dels ajuts d'emergència hi ha vuit motius principals, que afecten els alumnes beneficiaris d'ajuts econòmics, com ara la denegació de la beca ordinària als estudiants estrangers per manca de permís de residència i les circumstàncies socioeconòmiques dels alumnes que viuen de forma independent però amb baixos ingressos, i que no arriben al mínim per a declarar-se com a autosuficients per a sol·licitar beca. El retard en el cobrament de la beca és el tercer motiu que influeix en la trajectòria dels alumnes per a planificar-se econòmicament el curs.


Els ajuts econòmics que se sol·liciten i es valoren per la comissió d'Assumptes Socials no sempre són concedits. De les 23 denegades durant el curs 2002/2003, com a motiu principal figura que no es contempla la situació de l'alumne com una situació d'emergència, sent el seu cas atès pel sistema ordinari de beques o altres instàncies i al mateix temps, sent assessorat pels tècnics del Centre de Suport a l'Estudiant cap als recursos interns o externs més adequats per a cada cas.

Inherent a la concessió o no de les ajudes, tenen lloc una sèrie de gestions determinades per la naturalesa del cas, entre les quals es contempla bàsicament les consultes en coordinació amb beques (41 casos), l'assessorament en serveis socials (27 casos)i les gestions amb entitats externes a la Universitat com ara els serveis municipals i les associacions sense ànim de lucre (25 casos).

Tornar