Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Unitat de Cooperació Internacional
Unitat de Relacions Internacionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Secretariat de Qualitat
Introducció
II Plà de Qualitat
Evaluació de titulacions
Programa d'Avaluació de la Docència
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

SECRETARIAT DE QUALITATAccés a la seua pàgina

 

Introducció

Les principals activitats del Secretariat de Qualitat es poden desglossar en tres apartats:

1. Seguiment dels processos d'avaluació de titulacions i serveis, segons les directrius del II Pla de Qualitat de les Universitats (PCU) marcat pel Consell de Coordinació Universitària.
2. Inici i seguiment de programes d'Avaluació Institucional (titulacions i programes d'inserció laboral) amb les pautes marcades per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).
3. Programes d'avaluació de la Docència del Professorat.

 

Tornar

 

II Pla de Qualitat de les Universitats

Implantació i desenvolupament del II Pla de Qualitat de les Universitats (BOE Ordre de 3 d'agost de 2001; establert per Reial Decret BOE 408/2001, de 20 d'abril). Els objectius principals del II Pla de Qualitat de les Universitats es van emmarcar dins de les directrius propostes pel Consell de Coordinació Universitària (antic Consell d'Universitats) com a resultat de les noves modificacions impostes per la Llei Orgànica d'Universitats (BOE Llei Orgànica 6/2001, 24 de desembre de 2001).

L'objectiu principal del PCU era continuar amb el procés d'avaluació de les titulacions promogudes amb el desenvolupament del I Pla Nacional d'Avaluació de la Qualitat de les Universitats (PNECU), al que es va sumar l'avaluació de departaments i serveis, a fi d'implementar sistemes de qualitat per a la millora contínua. Altre objectiu del PCU era incentivar la creació d'Agències de Qualitat, dins de les competències de les diverses comunitats autònomes, amb l'objectiu de promoure polítiques encaminades a homogenitzar processos d'avaluació i acreditació, i implantar un Sistema d'Informació basat en l'avaluació per resultats suportat per un catàleg d'indicadors. Per últim, també fa referència a la necessitat d'establir un Sistema d'Acreditació de programes formatius, graus acadèmics i institucions.


Tornar

 

Avaluació de titulacions

Al llarg del curs acadèmic 2002-2003 han participat en els processos d'avaluació les següents titulacions:

Diplomat en Infermeria
S'ha elaborat l'Informe d'Autoavaluació, Avaluació Externa-Informe Extern, Informe Final. El procés s'ha completat.

Diplomat en Treball Social
S'ha elaborat l'Informe d'Autoavaluació, Avaluación Externa-Informe Extern, Informe Final. El procés s'ha completat.

Diplomat en Òtica i Optometria
L'Autoinforme en fase final de redacció.

Llicenciat en Econòmiques
Se està elaborant l'Autoinforme

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses
S'està elaborant l'Autoinforme

Llicenciat en Sociologia
S'està elaborant l'Autoinforme

Llicenciat de Publicitat i Relacions Públiques
S'està elaborant l'Autoinforme


Avaluació de Serveis

Durant el curso acadèmic 2002-2003 han participat en els processos d'avaluació els següents serveis universitaris:

Servei de Prevenció
S'ha elaborat l'Informe d'Autoavaluació, Avaluació Externa-Informe Extern.

Servei d'Informàtica
Informe d'Autoavaluació, Avaluació Externa.

Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau
Informe de Autoavaluació, Avaluació Externa

Secretariat d'Esports
L'Autoinforme està en fase final de redacció

Serveis Tècnics d'Investigació
L'Autoinforme està en fase final de redacció

Serveis d'Informació Bibliogràfica i Documental
L'Autoinforme està en fase final de redacció

El PCU ha estat derogat recientment (RD 1391/2003, 28 de novembre de 2003) i es va encarregar l'ANECA de continuar els procesos d'Avaluació a través del Programa d'Avaluació Institucional (PEI).


Programa de Avaluació Institucional i Enquesta d'Inserció Laboral de l'ANECA

L'avaluació institucional o avaluació per a la millora assegura la continuïtat de les activitats desenvolupades prèviamente pel Pla de Qualitat de les Universitats. Té com objectiu fonamental dissenyar i dur a terme els processos d'avaluació externa dels programes i serveis que han passat prèviament el procés d'avaluació interna, o autoavaluació, per iniciativa de la pròpia universitat. De la mateixa manera, el Programa d'Avaluació Institucional promou la realització dels estudis i les anàlisis necessàries per a la definició de criteris i indicadors en cadascuna de les activitats i programes de l'Agència.

La Universitat d'Alacant participa en el PEI i ha sol·licitat a l'ANECA els projectes d'avaluació de les titulacions següents:

Diplomatura en Turisme
Llicenciatura en Filologia Anglesa
Arquitectura

Els projectes es duran a terme al llarg del curs 2003-2004.

De la mateixa manera, la Universitat d'Alacant participa en l'Enquesta d'Inserció Laboral. Es tracta d'una enquesta dirigida a obtenir informació sobre les condicions d'incorporació al món laboral dels titulats pels ensenyaments presentats, amb l'objectiu que les dades obtingudes contribuisquen a millorar la titulació. S'han presentat els projectes a l'ANECA per a l'execució d'aquesta enquesta als egresats de les següents titulacions:

Llicenciat en Químiques
Engini¡yer Químic
Llicenciat en Biologia

Els projectes es duran a terme al llarg del curs 2003-2004.

 

Tornar

 

Programa d'Avaluació de la Docència

Descripció del procés d'avaluació de les titulacions oficials

· Març de 2003: convocatòria del Programa d'Avaluació de la Docència amb cuestionaris als alumnos. Recepció de les sol·licituts d'avaluació.

· Abril de 2003: planificació del treball de camp de realització de les enquestes.

· Maig de 2003: contractació d'enquestadors i realització del treball de camp, en el que s'avaluen les asignatures del segon quadrimestre i anuals dels docents que ho hagen sol·licitat.

· Juny de 2003: lectura d'enquestes i processat de les dades.

· Setembre de 2003: lliurament dels resultats.

Àmbit de l'enquesta

A petició voluntària dels professors de les diferents titulacions oficials de primer i segon ciclo de la Universitat d'Alacant s'han avaluat dos-cents setenta-huit expedients de cent noranta-set professors. Obligatòriament a tots els professors que han impartit classe en les diferents titulacions de la Facultat d'Econòmiques, que corresponen a tres-centes cinc avaluacions de cent noranta-nou professors.

A petició de la direcció de l'Institut de Ciències de l'Educació s'ha avaluat la totalitat dels professors que imparteixen docència en el Curs d'Aptitud Pedagògica.

Tornar