Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Unitat de Cooperació Internacional
Unitat de Relacions Internacionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Introducció
Centres i serveis amb què hem col·laborat
Campanyes de comunicació
Visites polítiques institucionals
Relacions públiques amb els mitjans
Rodes de premsa
Publicitat
Actualitat Universitària
Finestreta de suggeriments
Comunicació electrònica
Senyalètica interna
Arxiu / hemeroteca
Altres activitats
Secretariat de Qualitat
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

OFICINA DE COMUNICACIÓAccés a la seua pàgina

 

Introducció

Des que va ser creat l'any 1984 exclusivament com a Gabinet de Premsa, aquesta unitat ha depès de diverses instàncies, però a partir de maig del 2001, l'Oficina Tècnica de Comunicació depèn orgànicament del Vicerectorat de Coordinació i Comunicació.

A partir de l'aprovació pel Claustre General de la Universitat del nou Estatut adaptat a la LOU, aquest recull per primera vegada en el capítol III la importància de la comunicació. Aquesta inclusió, a instàncies de l'Oficina de Comunicació, ve a suposar la consolidació de la filosofia de comunicació que imperarà estatutàriament en la institució.

L'article 132 de l'Estatut assenyala en el punt 2:

"En la seua funció de difusió del coneixement i la cultura, la Universitat portarà a terme una comunicació transparent, veraç i que responga als interessos generals de la institució."

Aquest precepte tracta de recollir els postulats bàsics que han de guiar la comunicació de la Universitat amb la societat.

Competències funcionals:

Entre les seues competències funcionals figuren l'elaboració de la planificació global del tractament de la comunicació interna, externa i d'imatge corporativa i l'assessorament tècnic als membres de la Universitat sobre estratègies de comunicació en el marc d'una institució pública. L'Oficina Tècnica de Comunicació realitza els informes pertinents per a assessorar a la institució sobre les teories que sustenten la comunicació institucional, i dóna una especial rellevància a la implantació d'una política de comunicació interna basada en la difusió de la cultura corporativa i l'escolta activa als membres de la institució, la custòdia de la identitat visual corporativa i la presa de consciència per part de l'equip rectoral de crear una cultura de la comunicació.

És directora tècnica de l'Oficina María Rosa García Mirasierras, llicenciada en Ciències de la Informació.

L'Oficina està capacitada per a assumir competències en totes les accions de comunicació que siguen necessàries, com ara mecenatge, patrocini, publicitat, gestió d'esdeveniments, màrqueting, etc. que es realitzen en la Universitat d'Alacant.

A partir del 1998, l'Oficina de Comunicació, per decisió pròpia del Vicerectorat del qual depenia, desvincula del seu organigrama l'Oficina de Protocol i Relacions Públiques.

Personal:

Al llarg del curs 2002/2003, l'Oficina de Comunicació ha tingut el personal següent:

Direcció tècnica de l'Oficina: María Rosa García Mirasierras
Direcció tècnica, redacció i maquetació de publicacions corporatives: Mario Sierra Claver
Responsable de comunicació interna i comunicació electrònica: Rodolfo Martínez Gras

Responsable de l'Àrea de Gestió Publicitaria: Virginia Aceituno Casanova.
Responsable de l'Àrea de Gesió Publicitaria: Marina Limiñana Gregori
Suport en gestión de l'Àrea de Publicitat: Carolina Felices Márquez
Suport en Gestión de l'Àrea de Publicitat: Enrique García Rico
Suport auxiliar: María Dolores Díaz-Jiménez Pastor

Relació amb els mitjans informatius:

La finalitat de les relacions de l'Oficina de Comunicació de la Universitat d'Alacant amb els mitjans informatius és aconseguir la màxima difusió, a través d'aquests, de les activitats que realitza la comunitat universitària i que contribuïsquen a projectar-ne una imatge positiva en el conjunt de la societat.

L'Oficina no actua com a portaveu de la institució, sinó que emet missatges emanats per les distintes instàncies i membres universitaris tractats periodísticament, d'una manera professional i tècnica, perquè el missatge siga rebut pels mitjans de comunicació amb la necessària eficiència a fi d'aconseguir-ne la màxima i millor difusió tant en ràdio, com en premsa o televisió i en els mitjans digitals. Així mateix, elabora productes periodístics específics per a diversos temes i diversos mitjans.

L'Oficina Tècnica de Comunicació actua com a vehicle d'expressió de la comunitat universitària cap als mitjans informatius. Per a fer-ho, es basa en una directa relació, d'una banda, amb els òrgans de govern i institucions de la Universitat, els distints centres i departaments, la seua administració i els seus serveis, els òrgans de representació i el conjunt de membres de la comunitat universitària (PDI, alumnes i PAS), i de l'altra, els mitjans informatius, especialment locals i provincials, però també regionals, nacionals i internacionals.

L'Oficina de Comunicació manté en perfecta vigència la publitramesa dels principals mitjans de comunicació del país i dels principals països estrangers, com també un mapa de mitjans per temes i comarques.

Manté una relació diària amb més de 80 mitjans (premsa, ràdio, televisió, mitjans digitals i agències), i específica amb prop de cent.

En l'actualitat la publitramesa de mitjans generals es compon de 194 registres, a més de les següents bases de dades específiques:

- Diaris de Mèxic DF
- Gabinets de comunicació i centres d'investigació d'universitats espanyoles
- Revistes d'economia
- Revistes d'informàtica
- Mitjans d'Iberoamèrica
- Universitats iberoamericanes
- Ambaixades
- Revistes d'art i disseny
- Revistes mèdiques
- Revistes de tecnologia informàtica

Així mateix, col·laborem amb nombrosos gabinets de premsa d'altres institucions i entitats, tant d'Alacant com de la resta d'Espanya. També hi ha una intensa col·laboració amb ADC Dircom, l'associació que agrupa els responsables de comunicació de les empreses i institucions líders dels distints sectors d'activitat, com també els presidents de les principals agències i consultores de comunicació que operen a Espanya. L'Oficina de Comunicació és membre de l'Associació de Gabinets de Comunicació i Investigació d'Universitats Espanyoles (AUGAG) de la qual la directora és vocal en la Junta Directiva i també pertany a l'associació EUPRIO d'universitats europees.

Entre les nostres bases de dades destaca el manteniment de la publitramesa de la Xarxa de Gabinets de Comunicació d'Universitats Públiques, Privades i Centres d'Investigació d'Espanya, la creació i manteniment del "qui és qui" a la Universitat d'Alacant, una base que relaciona els responsables de tots els serveis i centres del campus.

Actes Informatius

Comunicats

Elaboració i enviament de notes informatives.

S'ha propiciat la relació directa entre els periodistes i les autoritats i membres de la comunitat universitària, tant facilitant l'accés de les institucions i membres de la Universitat als mitjans informatius, com atenent consultes concretes dels periodistes i creant contactes entre aquests i les corresponents fonts universitàries. Atenem una mitjana de cinc consultes diàries.

Entrevistes organitzades per al rector Sr. Salvador Ordóñez:

Localia T.V. Agustín Villanueva
Gaceta Universitaria. Tema Kabul i retrospectiva universitària del rector
Economía 3. Sobre les disciplines econòmiques i empresarials del campus
Las Provincias. Antonio Zardoya
La Verdad. Victoria Castro
El Periódico de Alicante. Raúl Hernández

 

Tornar

 

Centres i serveis amb què hem col·laborat

Facultat de Dret, Facultat de Filosofia i Lletres, Facultat de Ciències, Facultat d'Educació, Escola Universitària d'Infermeria, Escola Universitària d'Òptica i Optometria, Escola Universitària de Treball Social, Institut de Filologia Valenciana, Seminari de Teoria de la Literatura, Institut d'Economia Internacional, Institut de Criminologia, Institut de Ciències de l'Educació, Institut Universitari de Geografia, Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals, Departament de Dret Penal, Escola Politècnica Superior, Facultat d'Econòmiques, Consell Social, Departament de Dret Constitucional, Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat i de l'Empresa, Departament de Geografia Humana, Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional, OTRI, Servei de Publicacions, Secretariat d'Esports, Secretariat de Cultura, Secretariat d'Extensió Universitaria, Oficina de Seus Universitàries, Seus d'Oriola, Cocentaina i Benissa en els cursos d'estiu, primavera i hivern, Seu de Finestrat, SIBID, Departament de Petrologia, Comissió de Doctorat, Departament de Construccions Arquitectòniques, Servei d'Informàtica, Magister Lvcentinum, Màster en Comerç Exterior, Escola de Negocis, Secretaria General de la Universitat, Departament de Sociologia I i Departament de Sociologia II, Departament de Salut Pública, Centre d'Estudis sobre la Dona, Sala d'Exposicions, GIPÓ, Secretariat d'Accés a la Universitat, Taller d'Imatge, Departament de Filologia Hispànica, Departament de Filologies Integrades, Departament d'Història Moderna, Oficina de Promoció del Valencià, Col·legi Major, Departament de Química Orgànica, sindicats CCOO i UGT, Departament de Filologia Anglesa, Consell d'Alumnes, Museu Universitari, Secretariat d'Assumptes Socials, Departament d'Història Antiga, Defensor de l'Universitari, Departament d'Ecologia, Departament de Matemàtiques, Departament de Dret Processal, Departament de Dret del Treball, Departament de Ciències del Mar i Biologia, Societat de Relacions Internacionals, Secretariat d'Organització d'Espais, equip de govern i vicerectorats, Conferència de Rectors Espanyols (CRUE), Servei Jurídic, Xarxa d'universitats Joan Lluís Vives, Jornades d'Economia Espanyola, Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti, Oficina de la TIU, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, per a la difusió estatal de la qual hem viatjat en dues ocasions a esdeveniments que van tenir lloc a Madrid: ampliació de membres de la Fundació i signatura del conveni amb la Biblioteca del Palau Real de Madrid. Suport mediàtic i assessoria a la Seu Universitària d'Alacant, al Museu de la Universitat i a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

D'altra banda, col·laborem periodísticament, mitjançant l'enviament de notes de premsa, amb la xarxa Universia.net i amb la Xarxa d'Universitats de l'Institut Joan Lluís Vives, tant en els primers quatre capítols del programa de televisió Campus 33 com en l'enviament de notes per a Vilaweb. Endemés, la Secretaria de l'Oficina de Comunicació ha atès durant el curs passat un total de 400 consultes telefòniques, que en la pràctica totalitat han estat resoltes. Procedeixen tant de periodistes locals i nacionals com de professors de la Universitat.

 

Tornar

 

Campanyes de comunicació

-Per al Vicerectorat d'Alumnat vam fer la campanya global de difusió de les eleccions de representants d'alumnes als consells de departament. La campanya es va dissenyar des de l'estratègia, contingut dels missatges publicitaris, elaboració de textos, gestió del disseny dels fullets i postllis amb el Gabinet d'Imatge Gràfica, control de la distribució d'aquests pel campus. Campanya de publicitat i campanya mediàtica.

-Per al Consell Social hem realitzat la campanya de comunicació mediàtica, publicitària i de relacions públiques de la presentació del llibre Ètica, universitat i societat civil, fruit del cicle de conferències que el Consell va desenvolupar l'any passat per a servir d'argument per a la inclusió de l'ètica en les carreres universitàries, entesa com una disciplina més en tots els estudis universitaris que s'imparteixen en les universitats espanyoles. El seu objectiu és que l'ètica constituïsca un element formatiu dels futurs professionals universitaris en les seues relacions amb la societat. Vam organitzar la visita, per primera vegada al campus, del nou conseller de Cultura, Educació i Esport, Esteve González Pons. Roda de premsa de presentació del llibre i acte institucional en la Seu d'Alacant de presentació pública.

-Per al Vicerectorat d'Extensió Universitària s'ha fet la campanya publicitària i mediàtica de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira. A més de la roda de premsa de presentació, tres periodistes de l'OC han estat destinats a cobrir cada dia l'actualitat informativa dels 17 cursos al llarg de dues setmanes, del 7 al 18 de juliol del 2003, amb la realització i emissió de notes de premsa, rodes de premsa i trobades diàries amb la Cadena Ser Radio Alicante. Així mateix, hem elaborat un informe amb l'objectiu de millorar l'organització dels pròxims cursos d'estiu.

-Per al Vicerectorat d'Alumnat hem dissenyat una campanya de captació d'alumnes, en la qual especificàvem l'estratègia, target, àrea geogràfica i pla de publicitat. N'hem fet el seguiment amb la difusió mediàtica del procés de selectivitat, preinscripció i dates de matriculació. Així mateix, hem elaborat un informe per a utilitzar com a punt de màrqueting de la UA la Seu a Alacant, amb la col·locació d'opis il·luminats que servisquen de referència i informació a la ciutat.

-S'ha començat a prestar suport en l'organització del 25 Aniversari de la Fundació de la Universitat d'Alacant, amb reunions i assessorament al nou comissari de l'esdeveniment, professor Francisco Llorca.

-Redacció del protocol per a l'organització de les visites realitzades pels candidats municipals i autonòmics al rector de la Universitat d'Alacant.

-Redacció del protocol per a la signatura solemne de convenis entre el rector de la Universitat d'Alacant i empreses i institucions.

 

Tornar

 

Visites polítiques institucionals

Des del gener del 2003 fins a la celebració de les eleccions municipals i autonòmiques, l'Oficina de Comunicació ha organitzat, des del punt de vista mediàtic, les visites dels candidats municipals i autonòmics realitzades al rector de la Universitat d'Alacant i al seu equip.

Candidat del PSOE a l'Ajuntament d'Alacant
Candidat del PSOE a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig
Candidat del PSOE a la Generalitat Valenciana
Candidata d'EU a l'Ajuntament d'Alacant
Candidat d'EU a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig
Candidat del Partit de Sant Vicent del Raspeig al municipi
Candidat del Bloc a la Generalitat Valenciana
Candidat del Bloc a l'Ajuntament d'Alacant

 

Tornar

 

Relacions públiques amb els mitjans

Al desembre del 2002 vam organitzar el sopar anual de Nadal que relaciona els mitjans de comunicació amb el Consell de Direcció de la Universitat d'Alacant. Vam realitzar el disseny de l'esdeveniment, publitramesa, organització del sopar, regals institucionals i protocol.

Enquesta qualitat mitjans

Durant el primer trimestre de l'any 2003, l'Oficina de Comunicació va realitzar una enquesta sobre la qualitat de l'atenció que l'Àrea de Comunicació Mediàtica dedica als mitjans, tant a premsa i ràdio, com a televisió i agències de premsa, com també les necessitats informatives d'aquests respecte d'aquesta Oficina. Va ser enquestada una població de 195 periodistes. Hi van respondre 22 i, d'ells, el 83% va manifestar que la qualitat del material informatiu enviat des de l'Oficina de Comunicació és bona; el 73% prefereix que els missatges emesos per la Universitat arriben a través de l'Oficina, i la majoria afirma que el material els arriba a temps i és pertinent.

 

Subir

 

Rodes de premsa

SETEMBRE 2002
- Acomiadament del projecte COPEMED de la FAO
- Conveni marc de col·laboració amb l'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de l'Ajuntament d'Alacant
- Departament de Construccions Arquitectòniques. Presentació d'un sistema d'informació geogràfica
- Roda de premsa de l'obertura del curs
OCTUBRE 2002
- Presentació de la Plataforma Universitària contra la Guerra
- MarioBenedetti I Daniel Viglietti
- Francisco Michavila
- Conveni Universitat d'Oriente. Santiago de Cuba
- Conveni de col·laboració entre la Universitat d'Alacant i la Unió Teatral de Romania
- Presentació Escola de Valors a la catedral de Sant Nicolau
- Presentació de les Jornades d'Alacant sobre Economia Espanyola
- Ponents Jornades sobre Economia Espanyola: Pere Solbes, Emilio Ontiveros i Enrique Fuentes Quintana
-
Conveni amb els hereus de Daniel Jiménez Cisneros per a la catalogació de la seua col·lecció paleontològica
NOVEMBRE 2002
- Presentació Seminari Cultural de la Tardor en la Facultat de Filosofia i Lletres
- Jornades sobre Art, Literatura i Pensament Polític a El Salvador
- Seminari sobre prevenció de delictes comesos per discapacitats
- Presentació de la Societat Valenciana d'Història Natural a la sala de graus de la Facultat de Dret
- José María Bengoa. Expert en nutrició
- Signatura Conveni marc de col·laboració entre la Universitat d'Alacant i la Federació d'Empresaris d'Obres Públiques d'Alacant
- Nous doctors honoris causa: Robert Marrast i Antoni Maria Badia
- Seminari sobre joves amb personalitat antisocial i psicopàtica
- Signatura conveni amb la Fundació d'Estudis Financers
GENER 2003

- La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes celebra els 40 anys d'Els Joglars amb la inauguració d'una pàgina web dedicada a la companyia
- Presentació del Centre d'Estudis Orientals
- Presentació de la Càtedra de l'Empresa Familiar

FEBRER 2003
- Plataforma Universitària contra la Guerra a Iraq
MARÇ 2003
- Renovació Acord de Cooperació entre la Universitat d'Alacant i la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià
- Conveni de col·laboració entre la Fundació Telefónica i la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
- La Plataforma Universitària contra la Guerra a Iraq
- II Congrés Internacional sobre Ciència i Tecnologia Marina: "Oceans III Millenium". Presentació a càrrec d'Enrique Lechuga i Alfonso Ramos Esplá
ABRIL 2003
- Trobada de Cooperació al Desenvolupament amb Rectors Llatinoamericans en la UA
MAIG 2003
- Signatura de tres convenis de col·laboració entre la UA i Bancaixa
- Salvador Ordóñez, la programació de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira
- Conveni marc de col·laboració entre la Universitat d'Alacant i l'empresa Aquagest Levante
-
Conveni entre la Universitat d'Alacant i el Col·legi de Registradors de la Propietat
JUNY 2003
- Conveni de Col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a l'elaboració del treball "Primera fase de l'inventari general de l'espectacle valencià"
- Dotació de director de la Càtedra de l'Empresa Familiar
- Signatura de tres convenis de col·laboració entre la UA i la CAM
- Ajuntament d'Alacant. Erasmus
- Congrés sobre la desertització
JULIOL 2003

Rodes de premsa dels cursos d'estiu Rafael Altamira:
- El sindicalisme en la construcció europea
- Inauguració Centre d'Estudis Llatinoamericans Mario Benedetti
- L'esport a Europa
- Escriptures perifèriques
- Joventut i mitjans de comunicació
- La protecció de menors a debat
- Literatura infantil, l'illa oblidada
- La construcció del territori litoral. José Ramón Navarro Vera i Pau Martí
- Bioantropologia i malaltia en el passat, aportacions multidisciplinàries al coneixement històric. Joaquín de Juan
- Estat plurinacional. Enrique Barón
- Europa davant dels reptes de l'ampliació
- Estat plurinacional. José María Muñoa i Kepa Aulestia
- Sexe, turisme, treball, les noves tendències i la globalització
- El passat imaginari, l'antiguitat en la cultura i la propaganda del franquisme

Consells de Govern:

Després de cada Consell de Govern, tant ordinari com extraordinari, l'Oficina de Comunicació ha realitzat rodes de premsa. El portaveu ha estat el Vicerector de Coordinació i Comunicació i també hem enviat resums dels acords.

 

Tornar

 

Publicitat

Llista d'anuncis i dades d'insercions:

Mes
Inform.
La
Verdad
El
País
El
Mundo
El
Vicent
Provincias
Altres
Total
Setembre
16
6
2
-
-
3
5
32
Octubre
7
1
2
3
6
2
5
26
Novembre
3
2
1
1
5
1
2
15
Desembre
6
2
3
2
3
2
2
20
Gener 03
4
2
2
2
4
-
-
14
Febrer
5
3
-
1
4
-
-
13
Març
3
2
1
1
4
1
4
16
Abril
1
-
-
-
3
-
-
4
Maig
2
1
1
1
4
1
8
18
Juny
12
7
5
1
5
4
5
39
Juliol
19
8
2
1
-
6
-
36
Total
78
34
19
13
28
20
31
233
        Toal anuncis tramitats: 233

Setembre 2002

DIA
TEMA
MITJANS
1
CURSOS DE POSTGRAU
PRO / INF/ VER
1
CURSOS E-BUSINESS
INFORMACIÓN
8
ESCOLA DE NEGOCIS
INFORMACIÓN
8
UNIVERSITAT PERMANENT (matrícula)
INFORMACIÓN
14
CURSOS INSTITUT DE L'AIGUA
LA VERDAD
14
CURS DOCTORAT
INF/VER/PER/PRO/
15
UNIVERSITAT PERMANENT (Cocentaina)
INFORMACIÓN
15
CURS PATRÓ DE VAIXELL
INFORMACIÓN
15
ESCOLA DE NEGOCIS
INFORMACIÓN
21
UNIVERSITAT PERMANENT (Benissa)
CANFALI
20
CURSOS SEU ALACANT
INF/ PAI/ VER/ PROV
22
CURSOS SEU ALACANT
INFORMACIÓN
22
UNIVERSITAT PERMANENT (Benissa)
CANFALÍ (Marina Alta)
22
UNIVERSITAT PERMANENT (Biar)
INFORMACIÓN
22
UNIVERSITAT PERMANENT (Matrícula)
INFORMACIÓN
22
CENTRE D'ESTUDIS ORIENTALS
INFORMACIÓN
24
ESPECIAL EDUCACIÓ
MINIDIARIO
25
DRET-ADE
INFORMACIÓN
26
ESCOLA DE NEGOCIS
LA VERDAD
28
EXPERT DESENVOLUPAMENT LOCAL
INFORMACIÓN
29
ESCOLA DE NEGOCIS
INFORMACIÓN
30
UN CAMPUS DE EXCEL·LÈNCIA
LA VERDAD (ESPECIAL U.A)
Total insercions: 32

Octubre 2002

DIA
TEMA
MITJANS
2
PROMOCIONAL (1º VICENT)
EL VICENT
3
CURS COOPERACIÓ
INFORMACIÓN
5
CURS COOPERACIÓ
INFORMACIÓN
9
TALLERS DE CULTURA
EL VICENT
11
CONVOCATÒRIA PLACES DOCENTS
INF/VER/PER/MUN/PRO/PAI
16
MATRÍCULA ALUMNES ADMESOS (LLISTES)
INF/ MUN / PER/ PRO /
16
BANDA FILHARMÒNICA
EL VICENT
 
PROMOCIONAL U.A CONGRESSOS
ARGOS COMUNICACIÓN (REVISTA)
 
U.A CONGRESSOS
1 BANNER EN ARGOS
20
ESCOLA DE NEGOCIS
INFORMACIÓN
23
 
EL VICENT
27
CAMPANYA ESPORT
INFORMACIÓN (2 ANUNCIOS) /PAI /MUN
29
TOT EN VALENCIÀ
EL TEMPS
30
CAMPANYA PROMOCIÓ ESPORT
EL VICENT
30
PROMOCIONAL TOT EN LA TEUA PANTALLA
EL VICENT
Total insercions: 26

Novembre 2002

DIA
TEMA
MITJANS
3
ESCOLA DE NEGOCIS
INFORMACIÓN
6
FINESTRETA DE SUGGERIMENTS
EL VICENT
13
JORNADES GESTIÓ CULTURAL
EL VICENT
14
SEU ALACANT
INFORMACIÓN
14
CONVOCATÒRIA DE PLACES DOCENTS
INF/PAI/PRO/VER/MUN/PER
20
ELECCIONS ALUMNES
EL VICENT
20
APERTURA EXTRAOR. BIBLIOTEQUES
EL VICENT
27
ELECCIONS ALUMNES
EL VICENT
30
ESPECIAL TELECOMUNICACIONS
LA VERDAD
  
FORMACIÓ SUPERIOR
DICES 2003-2004
Total insercions: 15

Desembre 2002

DIA
TEMA
MITJANS
1
ESCOLA DE NEGOCIS
INFORMACIÓN
1
ACTES DIA CONSTITUCIÓ
INFORMACIÓN
1
PRESENTACIÓ LLIBRE
INFORMACIÓN
4
DIA DE LA CONSTITUCIÓ
PAIS/MUN/PROV/INF
4
 
EL VICENT
9
LLIBRE-SEU ALACANT
INF/PAI
11
ELECCIONS ALUMNES DEP.
EL VICENT
18
FELICITACIÓ NADALENCA
EL VICENT
19
FELICITACIÓ NADALENCA
LAS PROVINCIAS
19
CONCERT DE NADAL
INF/VER
20
FELICITACIÓ NADALENCA
MINIDIARIO
22
FELICITACIÓ NADALENCA
MUN /PER
24
FELICITACIÓ NADALENCA
EL PAÍS
24
FELICITACIÓ NADALENCA
LA VERDAD
Total insercions: 20

Gener 2003

DIA
TEMA
MITJANS
8
 
EL VICENT
12
ESCOLA DE NEGOCIS
INFORMACION
15
 
EL VICENT
16
ESCOLA DE NEGOCIS
INFORMACION
22
 
EL VICENT
26
GERENT TALLER IMATGE
INF/VER
26
GERENT SRI
INF/VER
28
GERENT TALLER IMATGE
EL MUNDO
28
GERENT SRI
EL MUNDO
29
 
EL VICENT
29
GERENT TALLER IMATGE
EL PAIS
29
GERENT SRI
EL PAIS
Total insercions: 14

Febrer 2003

DIA
TEMA
MITJANS
5
 
EL VICENT
8
ACCCÉS MES DE 25 AÑOS
INF/ VER
9
ACCCÉS MES DE 25 AÑOS
INF/ VER
9
ESCOLA DE NEGOCIS
INFORMACION
9
CURSOS AULES
INFORMACION
12
 
EL VICENT
15
LA QUALITAT ÉS EL NOSTRE COMPROMÍS
INFORMACION
18
BIBLIOTECA VIRTUAL
EL MUNDO
19
 
EL VICENT
22
LA QUALITAT ÉS EL NOSTRE COMPROMÍS
LA VERDAD (ESPECIAL RETOS)
26
ACTUALITAT UNIVERSITÀRIA
EL VICENT
Total insercions: 13

Març 2003

DIA
TEMA
MITJANS
2
ESCOLA DE NEGOCIS
INFORMACION
3
ESPECIAL 100 ANYS LA VERDAD
LA VERDAD
5
 
EL VICENT
6
E-BUSINESS
ESPECIAL FIRANET
6
BIBLIOTECA VIRTUAL
ESPECIAL FIRANET
6
LA QUALITAT ÉS EL NOSTRE COMPROMÍS
ESPECIAL FIRANET
11
BIBLIOTECA VIRTUAL
EL MUNDO
12
LA FEM EN VALENCIÀ
EL VICENT
14
DRET DE LA COMPETÈNCIA
INFORMACION
19
ACTUALITAT UNIVERSITÀRIA
EL VICENT
22
INSTITUT DE L'AIGUA
LA VERDAD
26
FINESTRETA DE SUGGERIMENTS
EL VICENT
28
DIA MIGUEL HERNANDEZ SEU ALACANT
PAI /INF /PER / PROV
Total insercions: 16

Abril 2003

DIA
TEMA
MITJANS
2
C.A.E
EL VICENT
9
 
EL VICENT
16
 
EL VICENT
13
PROFESSORS IDIOMES SRI
INFORMACION
Total insercions: 4

 

Maig 2003

DIA
TEMA
MITJANS
7
 
EL VICENT
14
 
EL VICENT
21
 
EL VICENT
24
CURSOS D'ESTIU FINESTRAT
CANFALI /DIARIO DEL MEDITERRANEO
25
CURSOS D'ESTIU FINESTRAT
INF /MUN/VER/PRO /PAI /LEVANTE/ CIUDAD DE ALCOY / NOTICIAS BENIDORM
27
UN CAMPUS DE EXCEL·LÈNCIA
MINIDIARIO
27
PRESENTACIÓ LLIBRE SEU
INFORMACIÓN
28
CURSOS D'ESTIU FINESTRAT
EL VICENT
30
CURSOS D'ESTIU FINESTRAT
TRIBUNA
 
CURSOS D'ESTIU FINESTRAT
EL GRATIS DE ALCOY
Total insercions: 17

 

Juny 2003

DIA
TEMA
MITJANS
1
CONFERÈNCIA CENTRE D'ESTUDIS ORIENTALS
INFORMACIÓN
1
CAMPANYA CURSOS D'ESTIU
INF/VER/ PRO
2
CURSOS D'ESTIU
EL PAÍS
4
 
EL VICENT
3
CURSOS D'ESTIU
GACETA UNIVERSITARIA
5
CURSOS INSTITUT DE L'AIGUA
LA VERDAD
5
CURSOS D'ESTIU FINESTRAT
INFORMACIÓN (Especial M. Ambiente)
11
CURSOS D'ESTIU FINESTRAT
LA MARINA EXPRESS
11
 
EÑ VICENT
14
CAMPANYA D'ALUMNAT
EL PAIS
15
CAMPANYA D'ALUMNAT
LA VERDAD
15
CURSOS AULES
INFORMACIÓN
15
CAMPANYA CURSOS D'ESTIU
INF/ VER/ PRO
16
TITULACIONS
REVISTA IVAJ
18
CURSOS D'ESTIU
REVISTA MAGISTERIO
18
CAMPANYA CURSOS D'ESTIU
EL PAIS
18
A L'ESTIU ENS QUEDEM
EL VICENT
18
PROGRAMES DOCTORAT
EL VICENT
18
CURSOS AULES
EL VICENT
21
FACULTAT DE CIÈNCIES
INFORMACIÓN
21
CAMPANYA D'ALUMNAT
INF / VER / PAI
22
PROGRAMES DE DOCTORAT
INF/ VER / PRO/ MUN/ PAI
23
PROGRAMES DE DOCTORAT
GACETA UNIVERSITARIA
29
AGRAÏMENT CURSOS ESTIU
INFORMACIÓN
29
CURSOS D'IDIOMES AULES
INFORMACIÓN
30
CAMPANYA TITULACIONS (Humanitats)
INF/ VER / PROV
30
CENTRE D'ESTUDIS ORIENTALS
INFORMACIÓN
Total insercions 37

 

Juliol 2003

DIA
TEMA
MITJANS
1
CAMPAÑA TITULACIONES
INF/ VER / PRO
1
AGRADECIMIENTO CURSOS VERAN
INFORMACIÓN
1
CURSOS D'ESTIU FINESTRAT
EL MUNDO
2
CAMPAÑA TITULACIONES
INF / VER / PRO
2
AGRADECIMIENTO CURSOS VERAN
INFORMACIÓN
3
CAMPAÑA TITULACIONES
INF / VER / PRO
4
CAMPAÑA TITULACIONES
INF / VER / PRO
6
RESPONSABLE INFORMÁTICA SRI
INFORMACIÓN
6
MASTER COMERCIO
INFORMACIÓN
6
APERTURA CURSOS D'ESTIU
VER/ INF
7
APERTURA CURSOS D'ESTIU
VER / INF
7
AGRADECIMIENTO CURSOS VERAN
INFORMACIÓN
8
CAMPAÑA TITULACIONES
INF/ VER/ PRO
13
CURSOS AULAS
INFORMACIÓN
19
LISTAS DE ADMITIDOS
INF / VER / MUN / PRO
20
CURSOS AULAS
INFORMACIÓN
20
JEFE DE ESTUDIOS SRI
INFORMACIÓN
20
E-BUSSINES
INFORMACIÓN
20
DOCENTES DE IDIOMAS SRI
INFORMACIÓN
21
DOCENTES DE IDIOMAS SRI
EL PAIS
21
JEFE DE ESTUDIOS SRI
EL PAIS
27
CURSOS AULAS
INFORMACIÓN
Total inserciones: 39

Total anual d'insercions: 233 anuncis

Campanyes Publicitàries:

Promoció titulacions (alumnat)
Cursos d'estiu Rafael Altamira
Cursos d'estiu Medi Ambient (Finestrat)
Eleccions de representants de l'alumnat
Campanya d'esport
Doctorat i postgrau

Serveis i oficines que han sol·licitat gestió publicitària

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vicerectorat d'Extensió Universitària
Vicerectorat d'Estudis i Innovació Educativa
Vicerectorat de Coordinació i Comunicació
Vicerectorat d'Alumnat
Universitat Permanent
Unitat de Cooperació Internacional
Taller d'Imatge
Societat de Relacions Internacionals
Seu d'Alacant
Secretariat d'Esports
Places docents
Magister Lucentinus
Institut de l'Aigua
Institut d'Economia Internacional
IMIA
Facultat de Dret
Facultat de Ciències
Escola de Negocis
Dret-ADE
Departament de Geografia Humana
Cursos d'Estiu Rafael Altamira
Comerç Electrònic
Centre d'Estudis Orientals
Centre de Suport a l'Estudiant
Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP)
Biblioteca Virtual
Biblioteca General
Ajuntament de Finestrat

 

Tornar

 

Actualitat Universitària Acceso a su página

Des del mes de gener del 2002 es va posar en marxa la revista digital Actualitat Universitària que ofereix cada dia, tant a l'usuari intern com extern, tota l'activitat que porta a terme la institució mitjançant l'elaboració de notes de premsa. La UA guarda a més tots aquests informes a la seua hemeroteca, per la qual cosa és un instrument de gran utilitat per a consultes posteriors i per als mitjans de comunicació, que se serveixen així d'aquest suport com d'una sala de premsa virtual. Els tres periodistes de l'Oficina -Virginia Aceituno, Mario Sierra i María Rosa Mirasierras- nodreixen amb les seues notícies el contingut d'AU i el sociòleg Rodolfo Martínez s'encarrega del manteniment informàtic i de disseny d'aquesta secció.

A més de la labor de redacció periodística de l'Oficina de Comunicació, la revista Actualitat Universitària comporta la realització d'altres tasques tècniques com:
- Maquetació de notícies
- Disseny, maquetació i retoc d'elements gràfics
- Gestió, manteniment i publicació d'arxius
- Control i gestió d'estadístiques d'accessos utilitzant com a font fitxers log

En aquest sentit, cal destacar les dades següents per a aquest curs:
- 477 notícies maquetades i publicades
- 452 fotografies, logotips, dibuixos i altres imatges creades i maquetades

A continuació, hi ha gràfics de publicació i accés a la revista digital Actualitat Universitària.

Noticias publicadas

Visitas al mes

Accesos a la Actualidad Universitaria

Respecte a les estadístiques d'accés s'observa com influeix el caràcter estacional de la vida universitària. Els períodes de vacances són aquells en què s'aprecia una certa disminució en les visites a la revista. D'altra banda, cal destacar que el dia que més visites va tenir la revista va ser el passat 24 de març del 2003 amb 452 visites.

 

Tornar

 

Finestreta de suggerimentsAccés a la seua pàgina

L'Àrea de Comunicació Interna planifica, dissenya i gestiona el servei de comunicació ascendent de recollida de suggeriments, queixes i reclamacions denominat La Finestreta de Suggeriments. Aquesta bústia digital s'ha consolidat com a instrument de comunicació interna a la Universitat d'Alacant des que va ser creada l'any 1998; com a mostra podem assenyalar que en el curs acadèmic 2001-2002 ha rebut un total de 658 missatges, una quantitat clarament extraordinària per a un servei de comunicació ascendent. La bústia la manté Rodolfo Martínez Gras.

Procediments bàsics de funcionament de La Finestreta de Suggeriments:

Ventanilla de Sugerencias

 

Tornar

 

Comunicació electrònicaAccés a la seua pàgina

La constant implantació i desenvolupament de les noves tecnologies a la Universitat d'Alacant ha provocat un augment en la demanda d'informació i comunicació digital. Gràcies a una planificada implantació d'infraestructures, espais web i formació al personal s'ha aconseguit desenvolupar un servei de comunicació electrònica que fomenta la participació del personal. La descentralització del servei permet que qualsevol membre de la comunitat universitària puga informar o comunicar sobre qüestions que siguen susceptibles de ser transmeses a la resta de la comunitat universitària.
Actualment, el servei de comunicació electrònica emet missatges a 36 públics pertanyents a la comunitat universitària.
Cal destacar que enguany s'han emès 612 missatges en algun o diversos dels suports següents:

- Apartat d'Última Hora del web de la UA
- Llistes de distribució de l'administrador de correu
- Pàgina de Novetats del web de la UA
- Tauler d'anuncis del web de la UA
- Publicacions electròniques de la UA
- Altres mitjans de difusió electrònica

La selecció dels canals es fa atenent a criteris de pertinència del missatge i del públic objectiu a què es dirigisca.

- Informació sobre el procés de publicació de comunicats interns Acceso a su página

- Esquema del procés Acceso a su página

 

Tornar

 

Senyalètica interna

La labor duta a terme amb relació a la senyalètica interna dels edificis del campus se centra en la coordinació entre els diferents actors. En aquest sentit, resulta primordial fer anàlisis específiques de cada edifici i plans d'actuació conjunts entre la comunicació, disseny, oficina tècnica i empreses.

Durant el curs acadèmic 2002-2003 s'han realitzat les accions següents:

- Edifici de Rectorat i Serveis Generals:
Disseny, planificació, gestió i implantació i manteniment.

- Edifici Aulari II:
Disseny, planificació i gestió

- Edifici de Ciències Socials:
Disseny, planificació i gestió.

- Edificis d'Escola Politècnica:
Disseny, planificació i gestió.
Coordinador senyalètica interna de l'Edifici: Aquilino Pérez

- Edificis de Facultat de Filosofia i Lletres:
Disseny, planificació i gestió.
Coordinador senyalètica interna de l'Edifici: Rafael Zurita

- Edificis d'Escola d'Òptica:
Disseny, planificació, gestió, implantació i manteniment.
Coordinador senyalètica interna de l'Edifici: Ricard Carbonell

 

Subir

 

Arxiu / hemeroteca

El Gabinet manté al dia un arxiu hemeroteca amb els retalls de premsa relatius als múltiples aspectes de la vida universitària d'Alacant. Aquest arxiu, que pot ser consultat per tota la comunitat universitària, s'enriqueix diàriament amb dotzenes de nous documents. L'Oficina de Comunicació conserva un arxiu hemeroteca que disposa de documents periodístics des d'abans de la creació del Centre d'Estudis Universitaris.

Titulares leídos por años

Aquest dossier és elaborat diàriament per l'Oficina de Comunicació de la Universitat d'Alacant en col·laboració amb el Servei d'Informàtica utilitzant la xarxa Internet del campus de Sant Vicent del Raspeig, i és un dels continguts més visitats de la web de la UA. Des que va ser penjat a la xarxa, al maig del 1997, fins a l'agost del 2003, i segons estadístiques del Servei d'Informàtica, ha rebut 1.908.120 accessos a les pàgines de titulars i 2.015.553 a les de continguts, i en particular en aquest curs 2002-2003 s'ha accedit a 319.254 pàgines de titulars i 564.983 pàgines de continguts, consistents en una selecció de notícies universitàries procedents del buidatge diari d'un nombre creixent de periòdics, que avui són nou: Información, La Verdad, El Periódico, Las Provincias, les edicions de la Comunitat Valenciana d'ABC, El País i El Mundo, com també Mini Diario de la Comunitat Valenciana i el periòdic Levante de València. També s'inclouen ocasionalment retalls d'algunes revistes o números especials dedicats a la Universitat, la ciència o la investigació.

Actualment s'ocupen de la digitalització dels retalls i la seua col·locació a la xarxa el gestor Carolina Felices Márquez, juntament amb la gestora de borsa de treball María Dolores Díaz-Jiménez Pastor.

El dossier de premsa de la web de la Universitat d'Alacant va aconseguir al novembre del 2001 el seu rècord mensual de notícies incloses 864 i al febrer de 2003 el de pàgines de titulars llegides 125.597. El dossier de premsa de la Universitat està obert a qualsevol internauta i ha recollit 34.189 informacions periodístiques fins a l'agost últim, que ocupaven 5.07 GB d'espai informàtic.

Noticias leídas por años

El dossier, que apareix en la web institucional en la seua secció d'"Informació i notícies", pot ser consultada retrospectivament i s'hi poden fer recerques de titulars per paraules clau.

Noticias recogidas por años

Fins a l'agost del 2003, ha recollit un total de 3.593 notícies, entre 346 noticies com a mínim a setembre de 2002 i 864 com a màxim al mes de març de 2003. El criteri de selecció de les notícies es basa en les relatives a la vida acadèmica, investigadora i cultural de la Universitat d'Alacant i també recull aquelles que són d'índole general i informen sobre el desenvolupament de les universitats i centres d'investigació del país. Des de la pàgina web de l'Oficina de Comunicació també es pot accedir a altres mitjans en paper o virtuals, amb els quals s'ofereixen enllaços, com també en els dossiers en Internet d'altres gabinets de premsa de les universitats espanyoles.
Simultàniament, l'Oficina de Comunicació continua guardant l'arxiu hemeroteca en paper premsa, per índex temàtic, perquè s'hi puguen fer consultes públiques.

 

Tornar

 

Altres activitats de l'Oficina

· Tutories
· Àrea de Publicacions Institucionals
· Publicacions
· Altres tasques de comunicació interna

 

Tutories

L'Oficina Tècnica de Comunicació forma part de les institucions i empreses que ofereixen places per al Programa de Pràctiques en Empresa de la Facultat d'Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant. Al llarg del segon quadrimestre del curs 2002-2003 hem tutoritzat dues alumnes d'aquest centre que cursen la carrera de Publicitat i Relacions Públiques. Les alumnes Maite Rosa i Victòria Ruiz Verdesoto han realitzat 200 hores de pràctiques, respectivament, des de març a juliol del 2003.

 

Tornar

 

Àrea de Publicacions Institucionals

Com a conseqüència dels canvis introduïts pel Vicerectorat en l'edició de La Torre de Babel, revista editada per la Societat de Relacions Internacionals, l'Oficina de Comunicació va assumir al maig del 2002 la coordinació i redacció d'aquesta publicació. El primer número d'aquesta nova etapa (corresponent al número 20 de la revista) va eixir d'impremta a mitjan juliol del 2002, redissenyat i maquetat pel Gabinet de Disseny.

Al llarg d'aquest període s'han elaborat tres números de la revista, els corresponents als números 21, 22 i 23. Coordinada per Mario Sierra, el procés realitzat ha inclòs la participació en la selecció prèvia de continguts, la redacció de tots els textos (articles, titulars, etc.), l'encàrrec i la gestió de les seues fotos i traduccions i la coordinació amb el Gabinet d'Imatge i Comunicació Gràfica per al seu disseny i maquetació, com també les correccions de la prova final.

Cada número ha constat de 12 pàgines A4 impreses en quadricromia. Els seus continguts han estat orientats a destacar les activitats internacionals de la Universitat d'Alacant tant en els aspectes docents com en els investigadors; en particular, cal destacar les portades a terme per la Societat de Relacions Internacionals, com també l'oferta de cursos i estades per a professors i estudiants estrangers. Els temes de portada han estat referits a l'auge de la gestió de les relacions internacionals per part de la Universitat, a l'espai europeu d'ensenyament superior i als atractius urbanístics i arquitectònics del campus de Sant Vicent del Raspeig.

Revisió gramatical i d'estil de diversos discursos institucionals.

 

Tornar

 

Publicacions

Així mateix, l'Oficina de Comunicació ha prestat suport i assessoria a diversos departaments i unitats, tant per a la incorporació gradual de la identitat visual corporativa com per a la realització de fullets divulgatius o campanyes d'imatge, com també en campanyes publicitàries i relacions amb els mitjans de comunicació.

 

Tornar

 

Altres tasques de comunicació interna

- Participació en la Comissió del Web Corporatiu de la UA. Això implica la participació activa en les reunions quinzenals de la comissió, com també l'execució i la resolució de determinades qüestions relacionades amb aquestes.
http://www.ua.es/va/internet/comite/index.html

- Disseny i gestió del lloc web "Avantatges comercials per als membres de la UA". A partir de la informació proporcionada pel Gabinet de Convenis i pel Secretariat de Relacions Internacionals i Comunicació relativa a nous acords i convenis amb empreses o institucions que redunden en avantatges per a la comunitat universitària.
http://www.ua.es/va/servicios/comunicacion/corporaciones_ua/ventajas.htm

Tornar