Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Unitat de Cooperació Internacional
Unitat de Relacions Internacionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Secretariat de Qualitat
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

ACTIVITATS DUTES A TERME O COORDINADES PER AQUEST VICERECTORATAccés a la seua pàgina

 

Atès el compromís que la Universitat manté amb la societat, ens hem proposat dinamitzar les relacions entre les dues i, alhora, mostrar clarament el paper social que la Universitat té.

· Funcions
· Estructura
· Secretariat de Relacions Institucionals i comunicació
· Secretariat de Qualitat
· Secretariat de Relacions Internacionals i Cooperació

 

Funcions

1. Coordinació de les tasques de l'equip rectoral pel que fa a les relacions institucionals i a la premsa.

2. Foment de les relacions internacionals; seguiment de les relacions bilaterals i la cooperació internacional amb universitats i institucions.

3. Coordinació de la participació de la Universitat d'Alacant en els programes d'educació de la Unió Europea (Erasmus, ECTS, Tempus, etc.) que són gestionats a través del Secretariat de Relacions Internacionals; coordinació dels programes amb Amèrica Llatina i dels programes de cooperació al desenvolupament amb universitats de països del tercer món.

4. Suport a l'activitat internacional dels òrgans de govern (presència en xarxes i fòrums internacionals).

5. Impuls de la mobilitat internacional a través de les convocatòries de borses de viatge per a professorat, com també de les ajudes a la internacionalització del personal d'administració i serveis.

6. Coordinació d'actes institucionals; preparació de visites i reunions institucionals.

7. Promoció de l'execució de convenis internacionals i institucionals; foment de les relacions entre la Universitat i l'entorn social.

8. Definició i gestió de la imatge institucional.

9. Coordinació de les societats anònimes (Taller d'Imatge i Societat de Relacions Internacionals).

10. Preparació dels actes protocol·laris de la Universitat (obertura del curs, investidura de doctors honoris causa, etc.).

11. Implantació de la política estratègica de la Universitat d'Alacant.

12. Gestió d'ajudes pel Vicerectorat.

· Conveni Universitat-Bancaixa
· Ajudes del Vicerectorat de l'any 2002 per a la signatura i el seguiment de convenis i per a programes propis d'internacionalització de la Universitat d'Alacant

 

Tornar

Estructura

Esta estructurat en 3 secretariats:

· Secretariat de Relacions Institucionals i Comunicació.

Des del Secretariat de Relacions Institucionals i Comunicació dissenyem actuacions que tendeixen, en primer lloc, a potenciar les relacions externes de la Universitat per a afavorir la seua integració en l'entorn més immediat i estimular la internacionalització; en segon lloc, a fomentar i mantenir la identitat institucional per a enfortir la imatge corporativa de la Universitat amb l'objectiu d'aconseguir una posició estratègica en el panorama universitari espanyol i internacional; en tercer lloc, a estimular el mecenatge i el patrocini d'institucions públiques i entitats privades per a captar recursos externs finalistes que són gestionats directament o en altres unitats de la Universitat, i, en quart lloc, a facilitar la integració dels diferents col·lectius universitaris per a afavorir la interdisciplinarietat i la comunicació interna.

Instrumentalment, els gabinets de Relacions Institucionals i de Convenis executen aquestes actuacions. El Gabinet de Relacions Institucionals, d'una banda, desenvolupa campanyes de divulgació, participa en esdeveniments i fires nacionals i internacionals, i estableix nexes amb institucions públiques i privades, de manera que la nostra contribució servisca per al millor coneixement de les activitats universitàries. D'una altra banda, dóna suport a l'organització de trobades acadèmiques, presta recursos humans i materials. A més, gestiona i distribueix els recursos propis i externs a través de diverses convocatòries públiques i també la comunicació de tots els col·lectius universitaris amb entitats extrauniversitàries. Finalment, aporta el suport logístic per a coordinar les actuacions que la Universitat desenvolupa a través de les seues societats instrumentals.

El Gabinet de Convenis, que en l'actualitat administra 3.228 convenis, facilita la infraestructura necessària perquè les diverses unitats docents i d'investigació de la Universitat executen els programes que condueixen als fins esmentats. Per a fer-ho s'ocupa, d'una banda, de tramitar la signatura de convenis entre la Universitat i altres institucions i, d'una altra, de gestionar totes les activitats relacionades amb el seguiment d'aquests convenis. Per a millorar el servei, el Gabinet de Convenis ha previst la implementació progressiva d'un programa informàtic que permeta la gestió centralitzada i a través del web dels convenis.

· Secretariat de Qualitat

· Secretariat de Relacions Internacionals i Cooperació

A més, el Vicerectorat dissenya i té funcions executives sobre les dues societats anònimes que ha creat la Universitat d'Alacant: el Taller d'Imatge i la Societat de Relacions Internacionals.

· Taller d'Imatge

L'objecte social de la companyia és servir de suport instrumental a la Universitat d'Alacant per a la promoció dels sistemes educatius i d'investigació universitària en l'àrea audiovisual, per a la producció, coproducció o emissió de productes audiovisuals, la prestació de serveis, l'execució d'estudis o la realització d'investigacions en l'àrea audiovisual, i també l'explotació dels productes, béns o drets que es deriven de la seua activitat.

· Societat de Relacions Internacionals.

A través de la Societat de Relacions Internacionals es busca la continuïtat d'una línia que considerem, després de diversos anys de treball, ja consolidada, però que, per a mantenir el lideratge aconseguit, exigeix un treball i una capacitat d'innovació permanent. Per a fer-ho proposem aprofundir i millorar el desenvolupament dels cursos que s'estan impartint i seguir una política expansiva a través de la participació en les fires internacionals més importants per a atraure a la nostra Universitat estudiants estrangers i potenciar els nostres cursos d'espanyol. Pretenem que la UA es convertisca en un referent internacional per a cursos d'espanyol en les millors universitats del món.

Cursos impartits per la Societat de Relacions Internacionals: cursos d'espanyol per a estrangers, programa AULES: cursos per a la millora del coneixement d'idiomes (anglès, francès, alemany, etc.) dels alumnes de la UA; cursos multimèdia, cursos en línia per a la comunitat universitària; potenciació de l'àrea de Congressos i de l'àrea de Traducció i Interpretació.

 

Tornar

 

Secretariat de Relacions Institucionals i Comunicació

Coordinació i gestió de les activitats del Secretariat en els àmbits de:

1 Projectes i representació Institucional

· Visita de la rectora de la Universitat de Bath. Del 22 al 23 de juliol del 2003.
Recepció amb motiu de la celebració del conveni marc amb la Comissió Gestora de les Fogueres de Sant Joan en el seu 75 aniversari a la Seu Ciutat d'Alacant. 18 de juny del 2003.
· Recepció del cos consular a la Seu Ciutat d'Alacant. 16 de juny del 2003.
· Presentació de la Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat d'Alacant. 12 de juny del 2003.
· Visita de la delegació moldava. Del 14 al 17 d'abril del 2003.
· Visita d'alts mandataris de Wenzhou, ciutat agermanada amb Alacant. 10 de març del 2003.
· II edició d'Educativa (Fira d'Educació i Tecnologies Aplicades). Del 20 al 23 de febrer del 2003.
· II Saló de l'Estudiant (Badajoz). Del 20 al 23 de febrer del 2003.
· Primera Fira de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Crevillent, 20 i 21 de maig del 2003.
· DINAMIA. II Congrés Internacional de l'Oci Jove. Elx, del 3 al 5 d'abril.
Firanet.Com. Del 6 al 8 de març del 2003.
· MOSTRA Sant Vicent 2002. Comerç Associat, Indústria i Artesania. Del 15 al 17 de novembre del 2002.

Seu Institucional de Xixona

Segons el conveni de constitució de la Seu de la Universitat d'Alacant a Xixona, són objectius prioritaris d'aquesta seu la formació, l'especialització, la innovació i l'aplicació de les TIC en traducció i correcció de textos, en l'ensenyament de la llengua i la literatura valencianes, i en matèries agroalimentàries, mediambientals i empresarials; la realització i l'edició digital de traduccions multilingües, i la realització de cursos i accions d'extensió universitària.

· II Màster Universitari (III Curs d'Especialista) en Traducció i Correcció de Textos. 200 hores + 50 hores de pràctiques
· Col·laboració amb l'Institut Internacional Virtual de Traducció
· Terminologia multilingüe específica
· Pràctiques d'alumnes
· Activitats sectorials
· Extensió universitària
· Cursos de primavera
· Cursos de tardor-hivern

Seu Institucional de La Nucia

Segons el conveni de constitució de la Seu de la Universitat d'Alacant a la Nucia, són objectius prioritaris d'aquesta seu la formació, l'especialització, la innovació i l'aplicació de les TIC en traducció i correcció de textos, en l'ensenyament de la llengua i la literatura valencianes, i en matèries agroalimentàries, mediambientals i empresarials; la realització i l'edició digital de traduccions multilingües, i la realització de cursos i accions d'extensió universitària.

· Curs Màster Universitari en Dinamització Lingüística.
· Col.laboració amb L'Institut Internacional Virtual de Traducció.
· Practiques d'Alumnes.
· Cursos de la SUIE, tema genèric: "La Construcció de L'Europa Multilingüe".
· Cursos de Primavera
· Cursos d'Estiu
· Cursos de Tardor-Hivern

Campus Elda-Petrel

2 Gabinet de Protocolo

3 Gabinet de Relacions Institucionals

· Ajudes a Activitats Acadèmiques

Aquest epígraf recull les ajudes a la comunitat universitària per a organitzar congressos, seminaris, cursos i jornades, i les ajudes centrades fonamentalment en el foment de la identitat corporativa i en el suport institucional.

· Ajudes per al Seguiment de Convenis

Aquestes ajudes tenen com a finalitat promoure les actuacions que donen lloc a la signatura i el seguiment de convenis vinculats i gestionats pel Vicerectorat de Coordinació i Comunicació.

· Ajudes Bancaixa

La finalitat d'aquestes ajudes és contribuir, des del punt de vista financer, a l'organització d'esdeveniments per part del col·lectiu universitari per a fomentar la labor formativa, cultural i investigadora que la Universitat d'Alacant desenvolupa.

· Buscador Tabarca

Amb el nom de Tabarca.com la Universitat d'Alacant va crear l'any 1999 un catàleg de recursos d'Internet de la Comunitat Valenciana. En l'actualitat no coneixem un altre índex que siga millor, més detallat i actualitzat. La UA fa rendible aquest projecte en forma d'imatge tecnològica i d'utilitat pública.
Els recursos humans impliquen una despesa d'11.460 euros, i l'organització i la gestió dels premis Tabarca (l'any que ve tindrà lloc la V edició), 10.000 euros. Actualment estan portant-se a terme els treballs de transformació de Tabarca en un motor de recerca a l'estil d'Altavista, Yahoo, etc., que persegueix convertir el cercador en el "Google de la Comunitat Valenciana". Per això, s'han pressupostat 3.000 euros per a pagar al personal col·laborador de la Politècnica de la UA, que serà l'encarregat de fer els últims arranjaments del sistema, segons els vaja necessitant, com també altres 3.000 euros per a cobrir les diverses despeses que comportarà la implantació del motor de recerca Tabarca com a "finestra de recerca directa" en les diverses pàgines web de la Comunitat Valenciana, tant en les oficials com en les dels mitjans de comunicació.

4 Gabinet de Convenis

5 Oficina de Comunicació

· Gabinet d'Imatge i Comunicació Gràfica

 

Tornar

 

Secretariat de Qualitat

El Secretariat de Qualitat centra les seues activitats en dues àrees principals d'actuació: el Pla de Qualitat de les Universitats i el Programa d'Avaluació del Professorat. En aquest sentit, durant el passat curs acadèmic, va començar el procés d'avaluació de les titulacions de Diplomat en Treball Social i Diplomat en Infermeria, i també dels serveis d'esports i dels serveis tècnics d'investigació en el marc del II Pla de Qualitat de les Universitats. A més, va continuar el programa d'avaluació docent per mitjà de qüestionaris als alumnes, que es va fer també amb caràcter voluntari, a tots els docents que prèviament ho havien sol·licitat. Finalment, des d'aquest Secretariat també es va organitzar el I Seminario de Planificación Estratégica, l'objectiu del qual va ser familiaritzar-se amb la metodologia que cal seguir per a implantar un pla estratègic en la Universitat d'Alacant.

 

Tornar

 

Secretariat de Relacions Internacionals i Cooperació

Té com a objectius consolidar la política internacional que s'ha portat a terme durant els últims anys, dinamitzar la política internacional i afavorir, millorar i ampliar els programes de mobilitat estudiantil, no tan sols per a Europa sinó també estenent-se a tots els continents i països.

També s'ha impulsat la mobilitat internacional del professorat a través de convocatòries de borses de viatge per a professors i de beques per a millorar el domini de l'anglès en universitats europees i americanes. S'ha afavorit, a través de la convocatòria de beques per a ajudes, la mobilitat del professorat cap a universitats de prestigi, de manera que es compartisquen experiències acadèmiques, científiques i d'investigació, i s'ha promogut la signatura i l'execució de convenis amb universitats internacionalment reconegudes i amb programes competitius.

Igualment, al llarg d'aquests últims anys s'ha desenvolupat un programa d'internacionalització del personal d'administració i serveis (PAS) a través de convocatòries àmpliament divulgades i dirigides a tot el personal per a la millora d'idiomes i cursos específics en l'àmbit de la gestió (Universitat de Bath al Regne Unit).

La Unitat de Cooperació Internacional s'encarrega de donar suport administratiu a les activitats sobre cooperació al desenvolupament que es desenvolupen en la UA. Aquesta unitat forma part del nou Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals i engloba diversos secretariats que abans funcionaven de manera independent, com eren el Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina, el Projecte Havana i l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament.

Des d'aquest punt de vista, les activitats se centren principalment en el desenvolupament de programes i convocatòries d'educació superior dins del pla estratègic de la nostra Universitat en temes de cooperació al desenvolupament, entre d'altres.


Tornar