Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Unitat de Cooperació Internacional
Introducció
Resúm econòmic
Programes de mobilitat
Programes de cooperació i desenvolupament
Altres accions i projectes
Unitat de Relacions Internacionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Secretariat de Qualitat
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

UNITAT DE COOPERACIÓ INTERNACIONALAccés a la seua pàgina

 

Introducció


La Universitat d'Alacant, fent-se eco d'una necessitat plantejada pels seus propis professors, personal d'administració i estudiants, va decidir, dintre del camp de la Cooperació al Desenvolupament, establir una estratègia que propiciés el desenvolupament sostenible i el progrés social, cultural i institucional dels països en vies de desenvolupament.
Amb aquesta finalitat naix en 1997 el Reglament per a la Cooperació al Desenvolupament en la UA, en el preàmbul del qual queda perfectament definida la filosofia d'aquesta política:
:
"
La Universitat d'Alacant, en l'àmbit de la cooperació internacional, es planteja donar suport pressupostàriament, a través dels fons 0,7, a accions que propicien el desenvolupament sostenible i el progrés social, cultural i institucional dels països menys afavorits, promovent el seu desenvolupament endogen tendent a eliminar les causes de la pobresa, promovent la justícia social, el respecte dels drets humans i l'enfortiment de les institucions que asseguren la consolidació de la democràcia i el respecte al medi ambient"

En aquest reglament també es regulava la creació de la denominada Comissió de Cooperació al Desenvolupament, òrgan encarregat de coordinar els fons que la Universitat destina a aquests fins i que es distribueixen a través de diferents unitats i programes.

Així mateix, es va formalitzar una estratègia comuna amb la resta d'Universitats espanyoles, mitjançant la participació en els grups de treball del CEURI, encarregats de vertebrar a les Universitats com a "Instrument Nucleador de la Cooperació del Sistema Universitari Espanyol" (Reunions del CEURI a Sevilla, setembre 1999; Còrdova, març 2000, etc), on s'elaboren els diferents documents que marquen l'estratègia de les universitats en temes de cooperació. (Anàlisi i potencialitats de la Cooperació Iberoamericana en Educació superior, Jesús Sebastián, octubre 2001; Projecte de Pla d'Acció 2002-04 per a la construcció d'un espai d'ensenyament superior Unió Europea - Amèrica Llatina- Carbie, Ministeri Educ. i Ciència, 2002 , Estratègia de la Cooperació Universitària al Desenvolupament, Còrdova, 2002 etc.)

Respecte a la realització d'accions concretes en la Universitat d'Alacant, aquestes, encara que des de l'any 2002 s'ha dut una racionalització de les diferents estructures administratives existents (Oficina del 0,7; Secretariat amb Amèrica Llatina; Projecte Habana, etc), estant actualment totes elles englobades dintre de l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals, el que ha permès una millor coordinació i eficàcia a l'hora d'utilitzar tant els recursos humans com materials.

La Universitat d'Alacant gestiona anualment una quantitat important de fons per a finançar i desenvolupar els diversos programes que concreten l'estratègia de Cooperació internacional al Desenvolupament.
No obstant, no tots els fons tenen el seu origen en els pressupostos de la Universitat, sinó que una part important provenen d'entitats privades, entitats públiques, Unió Europea i l'aportació del 0,7% dels salaris de treballadors de la nostra Universitat.

Així, l'any 2002, ha augmentant tant els inversions de la mateixa Universitat com d'altres col·laboradors. Per la seua pròpia naturalesa, cal destacar les aportacions privades, que han sobrepassat en l'últim exercici un 5% del finançament total. Caixes i bancs com la CAM, Bancaixa i el Santander Central Hispà, o empreses com Ageval, etc, tenen una llarga tradició en la col·laboració d'aquest tipus d'activitats.

a) Programes de mobilitat

I) Programa d'intercanvi acadèmic amb iberoamérica (Intercampus)
II) Programa de beques doctorat estudiants llatinoamericans
III) Programa de beques per a estudiants magrebins

b) Programes de Cooperació al Desenvolupament

I) Projectes finançats per la convocatòria de cooperació de la UA
II) Projecte institucional: el Projecte Havana

c) Altres Accions i projectes

I) III Curs Interuniversitari de Cooperació per al Desenvolupament
II) Projectes en col·laboració amb la Generalitat Valenciana
III) Màster en Turisme
IV) Projecte Mèxic
V) Programa Alfa
VI) Beques MAE
VII) Beques Albán
VIII) Altres programes
IX) Màster en direcció i gestió turística

 

Tornar

 

Resúm econòmic

 

Fondos gestionados

Distribución funcional de los fondos

Distribució fons propis de la UA
Període 2002/03
Concepte
Import
Personal
130.000 €
Despeses de gestió
100.000 €
Convocatòria Cooper. Desenvolupament
180.000 €
Projecte Havana
236.000 €
PCI (Programa Intercanvi Acadèmic)
92.000 €
Programa Beques Doctorat estudiants llatinoamericans
74.000 €
Proecte Magrib
44.000 €
Projecte Telde
60.000 €
Projecte Bolívia
6.300 €
Total exercici 2002
922.300 €

Distribución de fondos

Tornar

 

Programes de mobilitat

I) Programa de cooperació interuniversitària de l'AECI amb Iberoamèrica per a professors i estudiants (PCI)

Programa afavorit per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, en el qual participa la nostra Universitat i que té com a objentiu aconseguir un major coneixement mutu i creixent interrelació entre les societats iberoamericanes i l'espanyola a través de la promoció dels intercanvis entre els respectius col·lectius dels estudiants, professors i gestors de les diferents universitats.

La finalitat de les ajudes és la de facilitar la participació dels becaris beneficiaris de les mateixes en l'acció exterior, aportant una via a la seua capacitat de contribuir al desenvolupament de les societats iberoamericanes, al seu acostament i vinculació.

A aquest efecte, els participants en el programa col·laboraran en l'execució d'activitats docents (tutories, seminaris, jornades, classes pràctiques, etc) o d'investigació, sota la direcció d'un professor assignat per la universitat de destinació.

Consta de dues fases:

1. En la fase E.AL (Espanya - A.Llatina) els professors i alumnes seleccionats de la nostra universitat, visiten universitats de Llatinoamèrica.
2. En la fase AL.E (A.Llatina - Espanya) els professors i alumnes d'universitats llatinoamericanes són els que visiten la nostra Universitat.

Nombre de becaris AECI que han visitat la UA en la fase A. Latina / España
2001/02
2002/03
Professors
19
26
Alumnes
13
14
Gestors
3
0
Total
35
40

Coste total becarios

II) Beques de doctorat i estudis d'especialització per a estudiants llatinoamericans.

La Universitat d'Alacant llança anualment una convocatòria publica per a finançar beques d'estudis de doctorat a estudiants llatinoamericans. Aquesta acció s'emmarca dintre del pla estratègic de cooperació amb els països en vies de desenvolupament, tractant de formar especialistes en distintes àrees de coneixement de manera que la formació que adquireixin reverteixi en el seu propi país.
El nombre total de beques ha crescut progressivament fins arribar a la xifra de 29 en l'exercici 2002. El seu finançament està compartida entre la Universitat d'Alacant i diversos patrocinadors, com són BSCH (10 beques), Bancaixa (2), CAM (3), Diputació Provincial (2), Ageval (2), Generalitat Valenciana (5).
Les beques cobreixen tant el desplaçament des dels seus països d'origen com l'allotjament i la manutenció, rebent una quantitat mensual de 600 € durant els 10 mesos que dura el curs acadèmic. Inicialment aquest programa tenia una durada màxima de 2 anys amb el propòsit de finançar els cursos de doctorat dels estudiants seleccionats. Progressivament ha anat evolucionant fins marcar-se l'objectiu de la lectura de tesis doctorals pel que la durada ha augmentat a tres anys, prorrogable a un altre més en cas necessari.

Financiación programa becas doctorado

III) Programa de mobilitat amb el Magrib.

Aquest programa és una iniciativa nova de caràcter institucional entre la Universitat d'Alacant i la Universitat d´Abdelmalek Essaadi del Marroc, per la qual i a través de la signatura dels respectius convenis marcs i específics, cada universitat adquireix diversos compromisos.

La seua filosofia s'assembla a les beques de doctorat amb Llatinoamèrica, però aplicades a la zona magribina. Es va iniciar l'any 2001, encara que la seua posada en pràctica ha començat en el curs acadèmic 2002-03, amb l'arribada dels primer 13 becaris marroquins a la nostra Universitat.

Els compromissos adquirits en aquest programa són els següents:

Per la Universitat d'Alacant:
A finançar anualment un nombre indeterminat d'estudiants marroquins per a la realització d'un curs d'especialització en turisme.
Dotació econòmica de cada beca, amb una durada de 10 mesos, des de l´1 d'octubre al 31 de juliol , amb les prestacions següents:
- Dotació mensual per alumne de 496 €
- Segur mèdic contra malalties i accidents
-Allotjament en pisos de lloguer a càrrec de la Universitat d'Alacant.

Per part de la Universitat de Abdelmalek Essaadi:
A llançar anualment una convocatòria pública per a la selecció dels alumnes, atenent a criteris específics que es detallen en la mateixa convocatòria i basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, com ara l'expedient acadèmic, tipus de llicenciatura, coneixement de la llengua espanyola, etc.
El cost del programa en l'exercici 2002/03 va ser finançat íntegrament per la Universitat d'Alacant, i va suposar una quantitat de 74.314 €.

 

Tornar

 

Programes de Cooperació al Desenvolupament

I) Projectes finançats per la Convocatòria de Cooperació de la UA

L'objecte d'aquesta convocatòria de caràcter anual és regular la concessió de subvencions a projectes, programes i actuacions de cooperació que contribueixin a millorar les condicions de vida de les poblacions en els països amb menor nivell de desenvolupament.

La convocatòria per a l'exercici 2002-03 es va publicar sobre el mes de març i s´hi van diferenciar dos tipus de fons:
:
Fons A: Destinat a finançar projectes d'educació a nivell no universitari.
Fons B: Fons destinats a finançar projectes d'educació a nivell universitari.
La distribució dels fons ve marcada per les directrius establertes per la Comissió de Cooperació de la Universitat d'Alacant, la qual estableix anualment les àrees d'influència on es pretén destinar els recursos. Cal esmentar, no obstant respecte al gràfic superior, que Cuba, com que té el seu propi projecte institucional, no ha estat inclòs en el mateix, doncs els seus fons no es distribueixen a través de convocatòria pública, com ocorre en la resta de països.
La concreció dels objectius d'aquesta convocatòria s'estableix en els projectes realitzats durant el període i que a continuació es relacionen en la següent taula:

Distribución por proyectos


Projectes finançats en la Convocatòria de Cooperació al Desenvolupament durant el curs 2002/03

Projectes tipus A:

Títol del projecte
Import
Desenvolupament educatiu de les comunitats quétxua de la Serralada Negra en els Andes peruans del Departament de Ancash
15.925 €
Projecto Moçambic 2002
13.000 €
Zona esportiva de la casa llar i alberg juvenil Elvira Velasco
7.200 €
Edició i impressió de resultats d'investigació sobre aprenentatge de nens, nenes adolescents que treballen en el carrer
3.144 €
Millora de les condicions educatives i de salut de les alumnes de l'Escola d'Infermeria saharaui de Tindouf
16.240 €
Enfortiment de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de la Pucese
12.785 €
Desenvolupament rural de l'ètnia Mam de Chiapas, Mèxic
12.000 €
Educació mediambiental per a professors de Cajamarca i els seus voltants
5.782 €
Producció de Flores Tallades i Impacte en la Salut Mental en el Cantó Cayambe, Equador
7.531 €
Salut per a Puinahua. Reserva natural per al món
10.821 €
Mirada a Perú
15.333 €
Projecte d'Estudiants SAT-Fundaec en la Comunitat de Orpua-Sota Baudo-Xoco. 2ª etapa del nivell d'inici de batxiller
2.162 €
Dotació per a la biblioteca de l'Escola Nacional Florestan Fernández de MST.
15.000 €
Total
136.923 €

Projectes tipus B:

Títol del projecte
Import
Continuació del projecte de cooperació cientificotècnica entre les universitats d'Alacant i León (Nicaragua)
5.346 €
Curs d'especialista universitari en Desenvolupament Local i Turisme
7.035 €
Empoderament de la dona rural. Colòmbia
6.466 €
Assistència Tècnica i Formació de Formadors en matèria de Turisme
18.755 €
Curs de postgrau: "L'Orientació Rural d'acord amb Medi Ambient
8.032 €
Estudis de postgrau: Especialització en Mobilitat Humana i Drets Humans
4.410 €
Índexs de ciutadania. Un diagnòstic de la comunitat de Praia, Itajaí (SC), com a element fonamental per a la gestió participativa i accés a la justícia
3.405 €
Seminari permanent i Jornades sobre Biologia, Dona i Salut
6.442 €
Total
59.891 € 


Resums d'alguns dels projectes:

1. Projecte d'estudiants SAT (Servei Aprenentatge Tutorial) en la comunitat de Orpua-Sota Baudo. Colòmbia

2. Projecte: Dotació per a la biblioteca de l'Escola Nacional Florestan Fernández del MST. Brasil

3. Projecte: Millora de les condicions educatives i de salut de les alumnes de l'escola d'infermeria saharaui de Tinduf

4. Projecte: Recuperació del coneixement tradicional de l'ètnia Mam de Chiapas sobre plagues de conreus com base per a la millora de la seva qualitat de vida

5. Projecte: Edició i impressió de resultats d'investigació sobre aprenentatge de nens, nenes i adolescents que treballen en el carrer

6. Projecte: : Enfortiment de l'escola de hotelería i turisme de la Pucese. Equador

7. Projecte: Salut per a Puinahua. Perú

8. Projecte: Desenvolupament educatiu de les comunitats quechuas de la Serralada Negra en els Andes peruans del Departament de Ancash. Perú

9. Projecte: Zona esportiva de la casa llar i alberg juvenil "Elvira Velasco". Perú

10. Projecte: Escola primària que Chiguivitane. Moçambic

11. Projecte: Educació mediambiental per a professors de Cajamarca i els seus voltants

12. Curs d'especialista universitari en "Desenvolupament local i Turisme". Perú

13. Projecte. Estudi de postgrau: especialització en mobilitat humana i drets humans. Equador

14. Projecte: Cooperació científicotècnica entre la Universitat d'Alacant i León


II ) Projectes Institucionals: El Projecte Havana.

Introducció

El Projecte Havana és una iniciativa institucional de la Universitat d'Alacant en el marc de la seua política d'internacionalització i, específicament, en l'àmbit de la cooperació en matèria d'educació superior. Té com a objectiu principal la realització de cursos de formació en els distints nivells de l'educació superior i en particular en tercer cicle. La cooperació s'articula mitjançant convenis amb les universitats i instituts superiors cubans. El Projecte Havana preveu així mateix activitats científiques, culturals i de voluntariat.

Gràcies a l'acord entre la Universitat d'Alacant i l'Oficina de l'Historiador de la Ciutat de l'Havana, oficina dirigida per Eusebio Leal Spengler, el Projecte Havana disposa d'una seu a l'Havana Vella, situada a l'edifici de la Direcció d'Arquitectura Patrimonial, que facilita les relacions amb totes les institucions cubanes i serveix per a oferir una cobertura administrativa i assistencial als professors i alumnes que participen en els diferents programes d'aquest projecte.

A través d'aquest projecte, la Universitat d'Alacant intenta respondre a la demanda de les institucions educatives cubanes que passen des dels anys 90 una situació especialment difícil, contribuint al desenvolupament d'una àmplia oferta d'estudis de postgrau i especialització a través de doctorats, mestratges, diplomatures, cursos de postgrau, etc. Les àrees d'especial importància per al progrés del país (economia, noves tecnologies, turisme, medi ambient, etc.) són sempre prioritàries en les activitats programades.

Així mateix, el Projecte Havana serveix per a articular programes específics de revitalització social que pretenen millorar les condicions de vida del poble cubà i beneficiar els sectors més necessitats de la població amb programes de cooperació com el desenvolupat per l'Escola d'Òptica i Optometria, en el qual se subministren ulleres a la població més desfavorida de l'Havana Vella, o el programa d'Arquitectura Tècnica, que desenvolupa estudis per a la restauració i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic d'aquesta ciutat.

Entorn del Projecte Havana s'ha articulat un espai permanent d'intercanvi científic amb una àmplia xarxa d'institucions cubanes: amb l'Oficina de l'Historiador de la Ciutat de l'Havana; amb les universitats de l'Havana, d'Orient, de Pinar del Río, de Matanzas, de Ciego de Ávila, l'Agrària de L'Havana, l'Institut Superior Politècnic José Antonio Echeverría, l'Institut Superior d'Art; amb ministeris i agències ministerials, com el Ministeri d'Educació Superior, el Ministeri de Justícia, el Ministeri de Turisme, l'Agència de la Ciència i la Tecnologia; i amb altres centres de formació i investigació, com el Museu Nacional de la Història Natural, l'Institut Cubà d'Investigacions de la Canya de Sucre, l'Institut Central d'Investigacions Digitals, l'Arxiu Nacional de Cuba, l'Agència d'Informació per al Desenvolupament, l'Institut Nacional de Ciències Agrícoles, etc.

Durant el curs 2002/03 s'han consolidat els doctorats, els mestratges i les diplomatures que el Projecte Havana està desenvolupant a Cuba, amb la lectura de quatre noves tesis en el doctorat conjunt amb la Universitat de Pinar del Río o la signatura d'un acord per a la impartició a Santiago de Cuba d'un doctorat cooperat en Enginyeria Química. Un altre èxit ha estat la transformació en mestratge de l'anterior diplomatura en Gestió Integral de l'Aigua, la qual cosa indica el grau de solidesa adquirit per aquests estudis. Així mateix, s'ha treballat en la projecció de futures accions de cooperació amb l'Oficina de l'Historiador de la Ciutat de l'Havana: d'una banda, en l'establiment d'una òptica permanent a l'Havana Vella per a garantir i incrementar els resultats de les accions de "Mirada solidària a Cuba" i, d'altra banda, en la creació d'un aula d'Informàtica per a xiquets a L'Havana Vella.


Edifici on se situa la Seu de la Universitat d'Alacant a Cuba

Programes de cooperació del Proyecte Havana curs 2002-03

DOCTORATS
- Doctorat conjunt en "Desenvolupament Sostenible de Boscos Tropicals Manejos Forestal i Turístic - Universitat de Pinar del Río"
- Doctorat cooperat en Enginyeria Química" - Universitat d'Orient
MESTRATGES
- "Geografia, Medi Ambient i Ordenament Territorial" - Universitat de L'Havana
- "Maneig Integral de l'Aigua" - Institut Superior Politècnic"José Antonio Echeverría"
DIPLOMATURES
- "Gestió d'Empreses" - Universitat de L'Havana i Universitat Pinar del Río
- "e-Business" - Universitat de L'Havana
- Diplomat en "Organització i Gestió de l'Administració Pública"
CURSOS DE POSTGRAU
- "L'Evolución del Benestar en Espanya i Altres Països Europeus (1850-1992)"- Institut d'Estudis Demogràfics de La Havana
- "Aspectes Bàsics del Sistema Financer Europeu - Centre d'Investigacions d'Economia Internacional
- Sèries Temporals - Universitat de l'Havana
- "Últimes Tendències de l'Art Contemporani" - Universitat d'Orient
INTERCANVI DOCENT I INVESTIGADOR
- Programa d'Intercanvi Docent de la "EU Treball Social de la Universitat d'Alacant i les Universitats de L'Havana i Orient"
- Projecte "Geosis" - Institut Superior Politècnic José Antonio Echeverría
- Programa de Cooperació Científica i d'Investigació en Educació Secundària amb l'Oficina Regional d'Educació de la UNESCO per a Amèrica Llatina i el Carib (OREALC)
- Visites i Estades d'Investigació
ALTRES
ACCIONS DE COOPERACIÓ
- "Mirada Solidària a Cuba 2002" - Oficina de l'Historiador de la Ciuatat de L'Havana
.- Intervenció dels Alumnes d'Arquitectura Tècnica en L'Havana Vella: "Beca Projecte Havana"
- Exposicions "L'Havana Vella. Recuperació del Patrimoni Arquitectònic" en el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes d'Alacant i en el MUA
- "Projecte de Gestió Tecnològica Mediambiental Municipal" - Universitat Agrària de L'Havana

Informació completa dels diferents programes de cooperació del Projecte Havana

 

Tornar

 

Altres accions i projectes

I) Curs de Cooperació al Desenvolupament.

S'ha realitzat la III edició del Curs Interuniversitari de Cooperació al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, dirigit a persones amb titulació universitària i una durada de 300 hores.

Aquesta iniciativa es realitza coordinada per la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament de la Generatidad Valenciana i hi participen les cinc universitats de la Comunitat.

Està dirigida a persones interessades en la cooperació per al desenvolupament; membres de ONGD, tècnics municipals, professionals de l'acció social, etc.

Cal destacar-ne la participació de les cinc universitats públiques valencianes, sent el període lectiu de novembre de 2002 a maig de 2003. Existeix un període de pràctiques per als alumnes que ho superin amb èxit en el qual s'inclouen períodes d'estada en diversos països en vies de desenvolupament per a la formulació, seguiment i avaluació de projectes així com pràctiques en distintes entitats i organització de cooperació.

El nombre d'alumnes matriculats en l'exercici 2002/03 va ser de 45.


II) Col·laboració amb la Direcció general de la Generalitat Valenciana.

A fi de conjuminar esforços, s'està col·laborant de forma important amb altres institucions públiques. Destaca en gran manera la creació del Comitè Interuniversitari de Cooperació, el qual està integrat per representants de la Direcció General de la Generalitat Valenciana i de les cinc universitats públiques de la nostra comunitat autònoma. Sent el seu objecte principal el discutir la política de desenvolupament en col·laboració amb les 5 universitats públiques valencianes i la DGC

Dintre d´aquesta línia de treball, cal destacar:

a) Projecte de Teleformació (Terlde): l'objectiu del qual és l'establiment d'un sistema de teleeducació, que serà utilitzat per les universitats de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions de cooperació al desenvolupament. És una iniciativa nova que pretén millorar el procés de transferència del coneixement dels professors als seus estudiants, permetent que el procés d'ensenyament sigui molt més eficient. Es pretén llogar el satèl·lit Hispasat durant un determinat període i la primera experiència serà el curs de postgrau nomenat anteriorment el qual seria emès com un curs de "educació a distància". però en directe.

b) Convocatòria de la DGGV en tema de cooperació: Des de l'any 2000, la nostra Universitat hi participa. És una fórmula per a cofinançar projectes de cooperació en educació superior. En l´exercici 2002/03 cal destacar el finançament d'alguns com:

- Projecte Gestió Tecnològica Mediambiental a San José de Lajas. Cuba. Responsable: Roberto Escarré.
- Projecte Observatori de Polítiques Públiques de Salut. Responsable: Diana Gil, Dept. de Salut Pública.
- Projecte. Formació d'especialistes en educació de discapacitats al Marroc. Responsable: Rosario Bagó i Valldecabres, Dept. Sociologia, Psicologia, Comunicació i Didàctica.
- Projecte: Finançament de Beques de Doctorat per a estudiants Llatinoamericans. Responsable: Gaspar Hernández, director tècnic de l'Oficina de Cooperació Internacional de la UA.


III) Màster en Turisme.

Naix a través d'un acord amb la Fundació Carolina i consisteix en la realització del primer màster en Turisme en la Universitat d'Alacant mitjançant la concessió de 20 beques a estudiants llatinoamericans.


IV) Projecte Mèxic

Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i la Universitat d'Alacant per a l'establiment d'un centre cultural i un institut d'investigació sobre cultures indígenes en Oaxaca, Estat de Michacarán.


V) Programa ALFA

ALFA és un programa de cooperació en matèria d'ensenyament universitari entre la Unió Europea i Amèrica Llatina.

L'objectiu del programa consisteix a fomentar la cooperació entre els centres d'ensenyament universitari d'Europa i Amèrica Llatina en els següents àmbits prioritaris:

Les institucions que participen en el programa són els centres d'ensenyament universitari (reconeguts oficialment com a tals) dels 15 estats membres de la Unió Europea i dels 18 països llatinoamericans participants (Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, El Salvador, Uruguai i Veneçuela).

Els centres que no demostrin estar reconeguts com a centres d'ensenyament superior (denominats "associats" en el marc de ALFA 1) podran formar part també de les xarxes.

No obstant això, aquests centres no es comptabilitzaran a l'efecte del nombre mínim de centres d'una xarxa ni podran ser majoritaris en una xarxa.

Els participants en el Programa ALFA deuran estar constituïts en xarxes. Les xarxes ALFA deuran contar com a mínim amb 6 centres, 3 europeus i 3 llatinoamericans, de països distints. Un dels centres de la xarxa s'encarregarà de la coordinació de les activitats i serà l'interlocutor de la Comissió Europea.

Els centres que no demostrin estar reconeguts com a institucions d'ensenyament superior no podran ser coordinadors d'una xarxa.


VI) Beques MAE

L'oferta de formació a través dels distint programes de beques, tant per a ciutadans estrangers com per a espanyols, constitueix un instrument essencial de la cooperació d'Espanya amb els països receptors d'ajuda oficial al desenvolupament, igual que un aspecte destacat de les seves relacions culturals i científiques amb la resta del món. Així mateix, la difusió de la llengua i cultura espanyoles és un objectiu permanent d'aquestes relacions, que s'articula amb especial eficàcia mitjançant aquests programes essencials per a la política espanyola de cooperació internacional al desenvolupament i per a la lluita contra la pobresa.

Les "Beques MAE-AECI" constitueixen l'oferta de la formació, generalment de postgrau o tercer cicle, del Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya -MAE- per a joves titulats universitaris superiors (i, en alguns casos, estudiant) estrangers i espanyols.

La Direcció General de Relacions Culturals i Científiques de l'agència espanyola de Cooperació Internacional -AECI-, dependent del Ministeri, gestiona aquestes beques, a través de la seua Subdirecció General de Beques, Lectorats i Intercanvis.
Són beques a la disposició de ciutadans estrangers per a realitzar estudis a Espanya, i per a espanyols per a realitzar-los en l'exterior, durant l'estiu de 2003 i el curs acadèmic 2003-2004.

Aquestes beques estan dissenyades per a:

-Perfeccionament de coneixement lingüístics i culturals de l'espanyol, per als estrangers, i perfeccionament de llengües estrangeres, per als espanyols, en universitats i centres superiors públics i privats.
- Estudis de doctorat, tesis doctorals, estudis postdoctorales, investigació, cursos de postgrau de mestratge, d'especialització, d'expert, i uns altres, en universitats i centres superiors públics i privats espanyols i estrangers.
- Estudis europeus, formació en cooperació cultural, especialització bibliotecària, ampliació d'estudis artístics i investigació d'hispanistes a Espanya i en l'exterior.


VII) Beques Alban

El Programa Alban és un nou programa de beques d'alt nivell per a llatinoamericans en la Unió Europea, que s'inicia en l'exercici 2002/03.

Pretén reforçar la cooperació entre la Unió Europea i Llatinoamèrica en matèria d'Educació Superior i cobreix estudis de postgrau i formació superior per a professionals i futurs quadres directius llatinoamericans en institucions o centres de la Unió Europea.

El programa Alban vol augmentar l'accés i la mobilitat de ciutadans llatinoamericans en l'Espai Europeu d'Educació Superior contribuint igualment a millorar les capacitats i les oportunitats d'ocupació dels ciutadans llatinoamericans en els seus propis països.

El Programa està dirigit als 15 Estats membres de la Unió Europea i als següents 18 països de Llatinoamèrica: Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Uruguai i Veneçuela.

Les institucions participants hauran de ser institucions d'educació superior, centres o institucions de formació superior, així com organitzacions rellevants (incloent el sector privat) de països elegibles, que estiguin cooperant en xarxes. Aquestes xarxes presentaran proposades de projecte de mobilitat per a l'educació i la formació per a postgraduats i professionals, d'acord amb els objectius del Programa Alban.


VIII) Programa de Cooperació Interuniversitària Espanya-Tunísia:

La AECI (Agència Espanyola de Cooperació Interuniversitària) realitza anualment una convocatòria per a finançar la realització de projecte conjunts d'investigació i accions complementàries en el marc del programa de cooperació interuniversitària (PCI) entre Espanya i Tunísia.

El programa preveu la mobilitat de docents i alumnes en el marc d'activitats d'investigació i accions complementàries.


IX) Master en direcció i gestió turística

Durant l'any 2002 s'ha dissenyat i engegat el Màster en Direcció i Gestió Turística que comprèn un programa acàdemic d´un total de 650 hores lectives, 55 crèdits corresponents a sessions teòriques, 5 crèdits de visites tècniques i altres 5 corresponents a la preparació i elaboració d'un projecte fi de Màster.

El programa es desenvolupa des d'octubre de 2002 a maig de 2003 i està inclòs en el Programa de Beques de la Fundació Carolina en virtut dels convenis subscrits amb la Universitat d'Alacant amb data 27 de març de 2002, l'Acord Marco General, i de 15 d'abril de 2002, el Conveni Específic. En la gestació i tramitació dels esmentats convenis ha participat activament l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant.

Un total de vint alumnes dels vint-i-u finalment matriculats estan acollits al Programa de la Fundació Carolina, institució amb la qual l'Escola de Turisme ha coordinat la difusió internacional del màster, la informació als interessats, la selecció dels becaris, els tràmits de matrícula en el Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau de la Universitat d'Alacant, i el bon desenvolupament del programa formatiu que conta amb un sistema propi de control de qualitat dissenyat per la pròpia escola.

Tornar