Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Secretariat d'Estudis
Sec. Promoció del Valencià
Sec. Cursos Especials
Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP)
Centre d'Estudis sobre la Dona (CED)
Oficina Disseny Curricular
Centre d'Estudis Orientals
Escola de Negocis
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

ACTIVITATS DUTES A TERME O COORDINADES PER AQUEST VICERECTORAT Accés a la seua pàgina

 

Les funcions i competències que assumeix el Vicerrectorat d'Estudis i Innovació Educativa per delegació del rector, s'exerceixen i desenvolupen des de la Secretaria del propi Vicerectorat i des dels Secretariats i Unitats que depenen orgànicament del mateix:

· Secretariat d'Estudis i Innovació Educativa
· Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP)
· Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
· Secretariat de Promoció del Valencià
· Secretariat de Cursos Especials (CECLEC)
· Centre d'Estudis sobre la Dona (CEM)
· Centre d'Estudis Orientals
· Oficina de Disseny Curricular


Els secretariats i unitats que depenen d'aquest Vicerectorat, presenten individualment la seua corresponent memòria d'activitats.

Quant a les activitats que es desenvolupen des del Vicerectorat, destaquen les següents:


1. Innovació Educativa i Suport a la Docència:

Un dels objectius d'aquest Vicerectorat durant el present curs acadèmic ha estat fomentar i incrementar l'ús de les noves tecnologies per part del professorat i per a això s'han portat a terme les següents accions:

· "Convocatòria de beques de suport a la docència per a l'ús de les noves tecnologies" dirigida a alumnes matriculats en els dos últims cursos de qualsevol titulació de la Universitat d'Alacant, amb amplis coneixements en informàtica, perquè donen suport al professorat i alumnat d'aquesta Universitat en l'ús i desenvolupament del Campus Virtual, així com en el maneig d'eines informàtiques i equips audiovisuals.

· Campanya de dotació d'ordinadors portàtils per a ús docent als Centres i Departaments, mitjançant l'aportació econòmica del Vicerectorat del 50% del cost dels equips, amb l'objectiu de possibilitar al professorat l'ús de diverses eines informàtiques i internet en les aules.

En aquest sentit, a l'iniciar-se el curs acadèmic 2002/2003 es van distribuir un total de 90 equips entre 41 centres, departaments i instituts.

Al maig del present any es va engegar una nova campanya amb el mateix objectiu, trobant-nos en la fase de resolució del concurs convocat a aquest efecte que permetrà la distribució dels equips en les primeres setmanes del nou curs acadèmic 2003-2004

. Donada l'excel·lent acollida que ha tingut la campanya en aquestes dues convocatòries, aquest Vicerectorat té previst convocar-la en cursos successius.

2. Tercer Cicle:

En el present curs acadèmic s'ha tramitat des d'aquest Vicerectorat, com ja es va fer en el passat curs, la participació de la nostra universitat en la convocatòria del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport de "Ajudes per a incrementar les possibilitats formatives i afavorir l'adquisició de capacitats professionals no curriculars per part dels alumnes de tercer cicle i dels professors universitaris".

3. Convergència Europea

Al llarg del curs s'han portat a terme actuacions de tipus informatiu del procés de convergència cap a un Espai Europeu d'Educació Superior, destacant en aquest sentit, d'una banda, l'elaboració d'una pàgina web http://www.eees.ua.es/ en la qual es recull tota la documentació i informació, tant a nivell nacional com europeu, sobre aquest procés i, d'altra banda, s'han organitzat des del Vicerectorat una sèrie de conferències i seminaris, impartides per experts en temes relacionats amb l'Espai Europeu d'Educació Superior i dirigides al personal acadèmic i administratiu de la nostra universitat, amb l'objectiu de fer-los arribar la informació més rellevant d'una manera directa, permetent-los al seu torn la possibilitat de participar en aquestes activitats, plantejant dubtes o realitzant suggeriments.

Dintre de les accions relacionades amb la Convergència Europea, la nostra Universitat ha participat en la Convocatòria d'Ajudes de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) per al disseny de plans d'estudi i títols de grau, amb un total de 23 projectes, dels quals, 8 projectes han estat admesos per la Comissió de Selecció per a participar en la primera etapa de la
Convocatòria .

Tornar